HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 6 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 13 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICContractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 43, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) centre de sănătate multifuncţionale cu sau fără personalitate juridică, autorizate şi evaluate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."2. La articolul 44, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:"(11^1) Pentru laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice organizate în cadrul centrelor de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică, casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează serviciile medicale paraclinice în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor, serviciile realizate conform contractului încheiat fiind decontate din fondul aferent asistenţei medicale spitaliceşti. Valoarea contractată pentru aceşti furnizori se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi pentru ceilalţi furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizându-se metodologia prevăzută în norme."3. La articolul 45, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Medicii de specialitate din specialităţile clinice şi de recuperare-reabilitare a sănătăţii, care se regăsesc într-un contract de furnizare de servicii medicale sau, după caz, într-un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, pot desfăşura activitate şi într-un cabinet organizat în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, pentru un program de lucru distinct, în baza contractului în derulare, repartizarea pe zile fiind stabilită de medicul-şef al centrului de sănătate multifuncţional şi aprobat de managerul spitalului, afişat la loc vizibil, cu respectarea legislaţiei muncii. (7) Medicii de specialitate din specialităţile paraclinice, care se regăsesc într-un act adiţional de furnizare de servicii medicale paraclinice la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti aflat în derulare cu casa de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată în laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu, pot desfăşura activitate şi în laboratoarele organizate în cadrul centrului de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura aceluiaşi spital, pentru un program de lucru distinct, în baza actului adiţional în derulare, cu respectarea legislaţiei muncii."4. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, de medicină dentară şi de recuperare-reabilitare organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor şi în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor intră în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate astfel: a) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program de minimum 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectivă, acordate în ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală de recuperare-reabilitare în ambulatoriu. Condiţiile decontării serviciilor medicale sunt stabilite prin norme; b) pentru cabinetele de specialitate care asigură un program sub 35 de ore pe săptămână în specialitatea respectivă, reprezentantul legal încheie act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, care sunt decontate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti. Condiţiile decontării serviciilor medicale sunt stabilite prin norme."5. La articolul 48, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv de recuperare-reabilitare şi de medicină dentară din structura spitalelor, reprezentantul legal încheie un singur contract şi, după caz, un singur act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu casa de asigurări de sănătate pentru cabinetele organizate în ambulatoriul integrat al spitalelor şi în centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică, cu respectarea prevederilor alin. (4).(4^2) Pentru laboratoarele de investigaţii medicale paraclinice organizate în cadrul spitalului care furnizează servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu, reprezentantul legal încheie un singur act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti pentru laboratoarele din structura sa, inclusiv cel din centrul de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică, în condiţiile prevăzute în norme."6. La articolul 62, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fiecare medic de specialitate care acordă servicii medicale de specialitate într-un spital îşi desfăşoară activitatea în baza unui singur contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sănătate, cu excepţia zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate, situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul unui spital şi într-un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislaţiei muncii."7. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În unităţile sanitare autorizate de Ministerul Sănătăţii, inclusiv centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraţii care nu necesită internare continuă, suportate din fondurile aferente asistenţei medicale spitaliceşti, prin tarif pe serviciu medical şi/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme şi în condiţiile prevăzute în norme."8. La articolul 65 alineatul (2), literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi în cabinetele de boli infecţioase care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b); f) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în laboratoarele din centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, în condiţiile stabilite prin norme, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti; g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, a căror plată se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat."9. La articolul 70 alineatul (2), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) sume pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase şi în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, care se află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialităţile clinice, în condiţiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, pentru cabinetele prevăzute la art. 48 alin. (4) lit. b); d) sume pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat asistenţei medicale spitaliceşti, în condiţiile stabilite prin norme."10. La articolul 71 alineatul (1), literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinete medicale de specialitate în oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase şi în cabinetele de planificare familială în care îşi desfăşoară activitatea medici cu specialitatea obstetrică-ginecologie, efectuate în regim ambulatoriu, precum şi pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele de specialitate integrate ale spitalului şi cabinetele de specialitate din centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalului se decontează în condiţiile specifice ambulatoriului de specialitate; f) suma pentru investigaţii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, se decontează în condiţiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialităţi paraclinice, în limita sumei contractate; g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate în regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică organizate în structura spitalelor, finanţate din fondul alocat pentru asistenţa medicală spitalicească, în condiţiile prevăzute prin norme, se decontează în limita sumei contractate;"11. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:"Art. 73^1. - (1) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi centrelor de sănătate multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi."12. La articolul 116, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Casele de asigurări de sănătate decontează parţial suma de închiriere a dispozitivului medical, proporţional cu numărul de zile calendaristice de utilizare a dispozitivului medical din luna respectivă, în cazul decesului asiguratului în cursul unei luni."13. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 127. - (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentanţii legali ai centrelor de sănătate multifuncţionale înfiinţate ca unităţi cu personalitate juridică, separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală, potrivit structurii aprobate, conform prevederilor contractului-cadru şi ale normelor. (2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale şi acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu reprezentanţii legali ai spitalelor pentru centrele de sănătate multifuncţionale fără personalitate juridică din structura acestora, separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală, potrivit structurii aprobate pentru centrul de sănătate multifuncţional, conform prevederilor contractului-cadru şi ale normelor."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul sănătăţii, interimar,Raed Arafat,subsecretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 noiembrie 2012.Nr. 1.091.-------