LEGE nr. 65 din 25 martie 1998pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinata şi la un preţ stabilite de părţi."2. Articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Arendarea se face prin contract scris, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice."3. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români, indiferent dacă au domiciliul în ţara sau în străinătate."4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alimentarea (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Persoanele fizice prevăzute la alineatul precedent trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă, practica agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul va fi eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei."5. Articolul 3 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Arendaşii, persoane juridice, pot fi persoane juridice române, cu sediul în România, inclusiv cele cu capital parţial sau integral străin."6. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele juridice prevăzute la alineatul precedent trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator."7. Articolul 4 alineatul (2) se abroga.8. Articolul 5 litera f) va avea următorul cuprins:"f) răspunderile fiecărei părţi; orice suprafaţa de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de către arendator se va specifică separat în contract;"9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Durata arendării se stabileşte de către părţi în contractul de arendare."10. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite, sa garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială şi să execute toate celelalte obligaţii asumate prin contract."11. Articolul 8 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate."12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10 - Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului."13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contractante şi se executa la termenele şi la locul stabilite în contract."14. Articolele 15, 16, 17 şi 19 se abroga.15. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole, sau descendenţilor săi care au împlinit vârsta majoratului."16. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. Pentru aceasta, moştenitorii majori trebuie să comunice în scris intentiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului. (2) Moştenitorii arendaşului pot conveni sa continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot sa desemneze pe unul dintre ei sa continue exploatarea acestor bunuri. În lipsa acordului, fiecare dintre moştenitori poate cere judecătoriei în a carei raza teritorială se afla bunul agricol ca, prin ordonanţa preşedinţială, sa desemneze pe unul dintre ei pentru continuarea contractului de arendare. (3) Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului, după caz, la data rămânerii definitive sau irevocabile a hotărârii judecătoreşti, au obligaţia sa încunoştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare."  +  Articolul 2Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 25 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANp. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU-----------