HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 24 octombrie 2012privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 2 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în subordinea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Secretariatului General al Guvernului."2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Centrului este de 31."4. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:"Datele de identificare a imobilelor care se transmit din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»"5. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional" se înlocuieşte cu sintagma "Secretariatul General al Guvernului", iar sintagma "ministrul culturii şi patrimoniului naţional" se înlocuieşte cu sintagma "secretarul general al Guvernului".  +  Articolul 3 (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", va pune la dispoziţia Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional spaţiile necesare desfăşurării Festivalului Internaţional "George Enescu", aflate în administrarea acestui centru. (2) Secretariatul General al Guvernului, Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vor stabili condiţiile şi termenii utilizării spaţiilor, potrivit legii.  +  Articolul 4Personalul Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" îşi păstrează drepturile salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la numerele MFP 21089-21118, 21120-21136, 153183, 153184, trec în administrarea centrului. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6 (1) Personalul şi patrimoniul Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, care se substituie în toate drepturile şi obligaţiile Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional privind activitatea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului". (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2012, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 octombrie 2012. (3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare, cheltuielile cu utilităţile aferente imobilelor prevăzute la art. 5, precum şi plata drepturilor salariale ale personalului Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" rămân în sarcina Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  +  Articolul 7Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Secretariatului General al Guvernului, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor aprobate acestora pe anul 2012.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 879/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncţionalizare, extindere spaţii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucureşti, Obiectul 1, corpurile A, B, C şi scările exterioare", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, se abrogă.  +  Articolul 9Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În subordinea Secretariatului General al Guvernului funcţionează structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, prevăzute în anexa nr. 3."2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. La anexa nr. 2 "Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului", după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:"22. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului."4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 "Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat" se modifică după cum urmează:1. Numărul curent 36 se abrogă.2. Nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 1-45 pot utiliza un număr maxim de 6.055 de posturi."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.050.  +  Anexa -----(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 405/2007)--------------------------------------------------Structurile, organele de specialitateale administraţiei publice centrale şiinstituţiile publice aflate în subordineaSecretariatului General al Guvernului1. Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", instituţie publică cu personalitate juridică-----