ORDONANŢĂ nr. 89 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare**)(actualizată până la data de 4 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004; LEGEA nr. 55 din 16 martie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011 aprobată de LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. 30, Cap. VII din LEGEA nr. 55 din 16 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 10 aprilie 2006.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 şi ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi ale Directivei 2001/14/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind alocarea capacităţilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDomeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie principiile şi procedurile pentru stabilirea şi perceperea unor tarife de utilizare a infrastructurii feroviare, pentru alocarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi pentru certificarea în materie de siguranţă. Sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor infrastructurii feroviare trebuie să respecte principiile enunţate în prezenta ordonanţă şi să permită astfel administratorului infrastructurii feroviare să comercializeze şi să obţină utilizarea eficientă a capacităţilor disponibile ale infrastructurii. (2) Prezenta ordonanţă se aplică în cazul utilizării infrastructurii feroviare pentru serviciile de transport feroviar interne şi internaţionale. (3) Excepţii de la prevederile prezentei ordonanţe privind alocarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare se pot stabili, prin hotărâre a Guvernului, pentru următoarele cazuri: a) reţele independente, locale sau regionale pentru transporturile de călători; b) reţele de interes local numai pentru operarea transportului de călători; c) reţele de interes local utilizate numai pentru servicii de transporturi de marfă, atât timp cât operează un singur operator şi nu se formulează alte cereri de alocare de capacităţi de la alţi operatori; d) infrastructuri feroviare private care funcţionează exclusiv pentru utilizarea de către proprietarul infrastructurii pentru transporturi proprii de marfă; e) infrastructuri feroviare private sau publice, administrate de agenţi economici care nu au ca principal obiect de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi siguranţă a infrastructurii. f) operaţiuni de transport sub forma serviciilor feroviare care sunt prestate în tranzit pe teritoriul comunitar.-----------Litera f) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. (4) Condiţiile generale privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare pentru excepţiile prevăzute la alin. (3) se vor reglementa prin hotărâre a Guvernului. (5) Administratorii de infrastructură feroviară prevăzuţi la alin. (3) lit. d) şi e), în condiţiile în care infrastructura respectivă serveşte şi alţi beneficiari şi operatori de transport feroviar, vor pune la dispoziţie, în mod nediscriminatoriu, infrastructura feroviară pe care o administrează acestor beneficiari şi operatori de transport feroviar, la tarife comparabile cu cele utilizate de administratorii de infrastructură feroviară, prevăzute în prezenta ordonanţă.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Definiţii  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) acord-cadru - un acord general, încheiat în condiţiile legii, prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile unui solicitant şi ale administratorului infrastructurii în ceea ce priveşte capacităţile de infrastructură care urmează să fie alocate şi tarifarea care se aplică numai pe o durată ce depăşeşte o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie; b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare; aceasta include şi gestionarea sistemelor de conducere a circulaţiei, de control şi de siguranţă a infrastructurii; c) alocare - repartizarea capacităţii de infrastructură feroviară de către administratorul infrastructurii; d) capacitate de infrastructură - posibilitatea maximă de programare a traselor pentru un segment de infrastructură pe o anumită perioadă; e) coordonare - procedura prin care organismul de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi solicitanţii rezolvă situaţiile cererilor de rezervare concurente pentru capacitatea de infrastructură; f) document de referinţă al reţelei - document prin care se precizează în mod detaliat regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile referitoare la sistemele de tarifare şi de alocare a unei capacităţi de infrastructură; acest document conţine, de asemenea, informaţiile necesare pentru a se permite introducerea cererilor de capacităţi de infrastructură; g) grafic de circulaţie - sistemul de date care definesc toate mişcările programate ale trenurilor şi ale materialului rulant pe infrastructura respectivă, pe perioada de valabilitate a acestui grafic; h) infrastructură feroviară - ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată, cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar; infrastructura feroviară poate fi publică sau privată; i) infrastructura saturată - secţiunea de infrastructură pentru care, în anumite perioade, cererile de capacitate de infrastructură nu pot fi satisfăcute în totalitate, chiar şi după coordonarea cererilor de rezervare a acestor capacităţi; j) operator de transport feroviar - orice agent economic cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigură numai tracţiunea; k) plan de sporire a capacităţii - o măsură sau o serie de măsuri, însoţită de un calendar de punere în aplicare, vizând ameliorarea restricţiilor de capacitate care au condus la declararea unei secţiuni de infrastructură drept infrastructură saturată; l) reţea - totalitatea infrastructurii feroviare; m) reţea independentă - infrastructură feroviară care nu este conectată la reţeaua feroviară; n) rută alternativă - altă reţea feroviară care asigură legătura între două puncte ale reţelei feroviare; o) solicitant - orice operator de transport feroviar român sau orice operator de transport feroviar străin şi/sau orice grup internaţional de operatori de transport feroviar, acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară publică în condiţiile stabilite în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, titular al licenţei de transport feroviar şi al certificatului de siguranţă, obţinute în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate române; p) trasă - capacitatea de infrastructură necesară pentru a permite circulaţia unui tren între două puncte ale reţelei, în cursul unei perioade determinate. r) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare ori descărcare de bunuri şi/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul naţional.-----------Litera r) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Documentul de referinţa al reţelei  +  Articolul 3 (1) Administratorul infrastructurii, după consultarea părţilor interesate, stabileşte şi publică într-o publicaţie proprie de specialitate un document de referinţă al reţelei, care se obţine contra plată şi al cărui preţ nu poate fi mai mare decât costul de publicare a acestui document.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) În documentul de referinţă al reţelei se prevăd caracteristicile infrastructurii puse la dispoziţie operatorilor de transport feroviar. Conţinutul documentului de referinţă al reţelei este prevăzut în anexa nr. 1.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Documentul de referinţa al reţelei se actualizează periodic şi se modifica, dacă este cazul. (4) Documentul de referinţa al reţelei se publică cel târziu cu 4 luni înainte de data limita pentru introducerea cererilor de capacităţi de infrastructura.  +  Capitolul II Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviareStabilirea şi perceperea tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare  +  Articolul 4 (1) Stabilirea cadrului general pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare publice se face prin contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Stabilirea regulilor de tarifare specifice se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii . (2) Calculul tarifului pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice şi încasarea acestuia revin administratorului infrastructurii. (3) În cazul în care administratorul infrastructurii, potrivit prevederilor legale, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor, nu este independent de activităţile de operator feroviar, funcţiunile descrise în acest capitol, cu excepţia perceperii tarifelor, vor fi preluate de un organism de tarifare independent prin cadrul legal existent, prin organizare sau prin mecanismele de luare a deciziilor. (4) Administratorul infrastructurii cooperează cu administratori de infrastructură din alte state, astfel încât să asigure utilizarea eficientă a Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă. În acest scop administratorul infrastructurii va acţiona cu administratori de infrastructură din alte state la stabilirea unor organizări comune care sunt necesare. Orice cooperare sau organizare comună este supusă reglementărilor prevăzute în prezenta ordonanţă. (5) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure că sistemul de tarifare se bazează pe aceleaşi principii aplicate pe întreaga reţea, exceptând cazul prevăzut la art. 8 alin. (3). (6) Administratorul infrastructurii trebuie să asigure aplicarea sistemului de tarifare astfel încât operatorii de transport feroviar care efectuează prestaţii de servicii de un tip echivalent, în zone de piaţă similare, să fie supuşi unor tarife echivalente şi nediscriminatorii şi că tarifele aplicate în mod efectiv sunt în conformitate cu regulile prevăzute în documentul de referinţă al reţelei. (7) Administratorul infrastructurii trebuie să respecte confidenţialitatea din punct de vedere comercial a informaţiilor care îi sunt comunicate de solicitanţi.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Serviciile furnizate operatorilor de transport feroviar  +  Articolul 5 (1) Operatorii de transport feroviar îşi pot exercita dreptul de a beneficia, pe o bază nediscriminatorie, de setul minim de prestaţii şi de acces, prin intermediul reţelei, la facilităţile de servicii prevăzute în anexa nr. 2. Serviciile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 sunt furnizate în mod nediscriminatoriu, iar cererile operatorilor de transport feroviar nu pot fi respinse decât dacă există opţiuni alternative în condiţiile pieţei. (2) Dacă administratorul infrastructurii furnizează unul dintre serviciile descrise la pct. 3 din anexa nr. 2, ca prestaţii suplimentare, el trebuie să le furnizeze oricărui operator de transport feroviar care solicită acest lucru. (3) Operatorii de transport feroviar pot solicita în plus administratorului infrastructurii sau altor furnizori un set de prestaţii auxiliare, prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 2.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Costul infrastructurii şi contabilitatea  +  Articolul 6 (1) Conturile administratorului infrastructurii, în condiţii normale de activitate şi în raport cu perioada pentru care se încheie contractul de activitate prevăzut la art. 4, trebuie să prezinte un echilibru între, pe de o parte, veniturile încasate din aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii, excedentele rezultate din alte activităţi comerciale şi finanţarea de către stat şi, pe de altă parte, cheltuielile de infrastructură. (2) Administratorul infrastructurii poate fi încurajat prin unele măsuri stimulative să reducă costurile de furnizare a serviciilor pe infrastructură şi nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii, în condiţiile legii, respectându-se în totalitate cerinţele în materie de siguranţă a traficului, cu menţinerea şi îmbunătăţirea parametrilor infrastructurii feroviare. (3) Măsurile stimulative menţionate la alin. (2) vor fi prevăzute în contractul de activitate. (4) În cadrul contractului de activitate prevederile contractului şi structura plăţilor destinate asigurării mijloacelor financiare ale administratorului infrastructurii sunt convenite în prealabil şi acoperă întreaga durată a contractului. (5) Metoda de repartizare a costurilor, stabilită în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie să fie actualizată periodic, în concordanţă cu cele mai avansate practici internaţionale.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Principii de tarifare  +  Articolul 7 (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii sunt plătite administratorului infrastructurii, iar acesta le utilizează la finanţarea activităţilor sale.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate solicita administratorului infrastructurii să furnizeze orice informaţii necesare cu privire la tarifele practicate. În această privinţă administratorul infrastructurii trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că tarifele de utilizare a infrastructurii, facturate în fapt oricărui operator de transport feroviar, prin aplicarea prevederilor art. 4-12, sunt în conformitate cu metoda de repartizare a costurilor, cu reglementarea şi, dacă este cazul, cu baremurile stabilite în documentul de referinţă al reţelei.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Tarifele percepute pentru setul minim de prestaţii prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 2, precum şi pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi serviciile prevăzute în anexa nr. 2 trebuie să fie egale cu costul direct rezultat din utilizarea infrastructurii şi serviciile furnizate, cu excepţia prevederilor alin. (4)-(7) şi ale art. 8.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (4) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent cazului de insuficienţă a capacităţilor, pe secţiunea identificabilă a infrastructurii, pe durata perioadelor de saturare.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (5) Tariful de utilizare a infrastructurii poate include un tarif suplimentar aferent costului efectelor pe care exploatarea trenurilor le are asupra mediului. Acest tarif suplimentar este diferenţiat în funcţie de amploarea efectului produs.-----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (6) Tariful suplimentar stabilit conform prevederilor alin. (5), care conduce la o creştere a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii, nu se poate aplica decât dacă se utilizează, la un nivel comparabil, şi în cazul modurilor de transport concurente.-----------Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (7) În absenţa unui nivel de tarifare comparabil al efectelor asupra mediului, aplicabil altor moduri de transport concurente, această modificare nu trebuie să aducă o schimbare a valorii globale a încasărilor realizate de administratorul infrastructurii. Dacă s-a introdus un nivel comparabil de tarifare al efectelor asupra mediului pentru transportul feroviar şi pentru alte moduri de transport concurente şi dacă aceasta conduce la o creştere a încasărilor, modul de repartizare a acestor încasări suplimentare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-----------Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (8) Pentru a se evita unele variatii disproporţionate nedorite, tarifele de utilizare menţionate la alin. (3)-(7) pot fi exprimate sub forma de medii calculate pe o gama suficienta de servicii feroviare şi de perioade de timp. Mărimea relativă a tarifelor de utilizare a infrastructurii este în raport cu costurile aferente diferitelor servicii. (9) Prezentul articol nu se referă la furnizarea serviciilor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2. La stabilirea tarifelor serviciilor menţionate la pct. 2 din anexa nr. 2 se tine seama de situaţia concurentei la căile ferate. (10) Dacă serviciile prevăzute la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 2, ca prestaţii suplimentare şi auxiliare, nu sunt propuse decât de un singur furnizor, tariful de utilizare impus pentru un asemenea serviciu este în concordanta cu costul prestaţiei, calculat în funcţie de gradul real de utilizare. (11) Se pot percepe tarife suplimentare pentru diminuarea capacităţii infrastructurii feroviare, în scopul întreţinerii acesteia. Aceste tarife suplimentare nu pot fi mai mari decât valoarea netă a pierderii suportate de administratorul de infrastructură în urma efectuării operaţiunilor de întreţinere, pierdere care trebuie recuperată.-----------Alin. (11) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Exceptări de la principiile de tarifare  +  Articolul 8 (1) Pentru recuperarea totală a costurilor administratorului infrastructurii se pot percepe, dacă piaţa se pretează la aceasta, unele majorări bazate pe principii eficiente, transparente şi nediscriminatorii, garantând în acelaşi timp o competitivitate optimă, în special pentru transportul feroviar internaţional de marfă. Sistemul de tarifare trebuie să respecte sporurile de productivitate realizate de operatorii de transport feroviar. (2) Peste nivelul tarifelor calculate conform prevederilor art. 7 se poate aplica un indice de rentabilitate, dacă piaţa se pretează la aceasta. (3) Pentru proiecte de investiţii specifice care se vor realiza sau care au fost realizate cu cel mult 15 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, administratorul infrastructurii poate stabili sau menţine tarife de utilizare mai ridicate, bazate pe costul pe termen lung al unor asemenea proiecte, în măsura în care aceste creşteri ale costurilor se regăsesc în cheltuielile administratorului infrastructurii şi în măsura în care este vorba de proiecte destinate creşterii randamentului şi/sau a rentabilităţii, proiecte care în caz contrar nu ar putea sau nu ar fi putut fi puse în aplicare. Asemenea prevederi în materie de tarifare pot cuprinde şi unele acorduri privind partajarea riscurilor legate de unele investiţii noi. (4) Pentru a se evita orice discriminare se procedează astfel încât tariful mediu de utilizare şi tariful marginal de utilizare ale infrastructurii să fie comparabile pentru o utilizare echivalentă a infrastructurii şi astfel încât pentru serviciile comparabile, furnizate pe acelaşi segment de piaţă, să fie aplicate aceleaşi tarife de utilizare. În documentul de referinţă al reţelei administratorul infrastructurii trebuie să precizeze că sistemul de tarifare răspunde acestor cerinţe, fără a dezvălui informaţii comerciale cu caracter confidenţial. (5) Dacă administratorul infrastructurii intenţionează să modifice elementele esenţiale ale sistemului de tarifare menţionat la alin. (1) şi (2), el trebuie să informeze public despre aceasta în publicaţia proprie de specialitate cu cel puţin 3 luni înainte.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Reducerile de tarife-----------Titlul art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.  +  Articolul 9 (1) Prin derogare de la art. 7 alin. (3), orice reducere acceptată a tarifelor percepute unui operator de transport feroviar de către administratorul infrastructurii, pentru o prestaţie de serviciu, oricare ar fi aceasta, trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în prezentul articol.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Cu excepţia alin. (3), reducerile sunt destinate exclusiv economiei reale de cost administrativ realizate de administratorul infrastructurii. Pentru a se stabili nivelul de reducere nu se ţine seama de acele economii care au fost deja incluse în tariful de utilizare perceput.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Administratorul infrastructurii poate institui sisteme de reducere care să se adreseze tuturor utilizatorilor de infrastructură şi care acordă, pentru fluxuri de circulaţie specificate, reduceri limitate în timp, în scopul de a se încuraja dezvoltarea unor noi servicii feroviare, sau reduceri care favorizează utilizarea unor linii care sunt folosite mult sub capacitatea lor.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (4) Reducerile nu pot fi aplicate decât la tarifele percepute pentru o secţiune determinata a infrastructurii. (5) Sisteme de reduceri similare se aplică la servicii similare.Sisteme de compensare a costurilor legate de mediu, a costurilor rezultate din accidente şi a costurilor de infrastructura, care nu sunt acoperite în cadrul celorlalte moduri de transport  +  Articolul 10 (1) Prin hotărâre a Guvernului, avizată de Consiliul Concurenţei, se poate institui, pe o durată limitată, un sistem de compensare a costurilor incluse în tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare, care nu sunt suportate de operatorii de transport care utilizează alte moduri de transport.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Administratorul de infrastructură feroviară care beneficiază de o compensare şi se bucură de un drept exclusiv este obligat să ofere avantaje comparabile pentru utilizatori.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.(2^1) Operatorii de transport feroviar care beneficiază de tariful de utilizare a infrastructurii, stabilit conform alin. (1), sunt obligaţi să ofere avantaje comparabile pentru clienţii lor.-----------Alin. (2^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Metodologia utilizata şi calculele efectuate pentru sistemul de compensare trebuie incluse în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1). Pe baza acestora se poate face dovada costurilor specifice ale infrastructurii de transport concurente, care nu sunt acoperite şi care pot să fie evitate de către transportul feroviar, iar aplicarea sistemului să se facă în mod nediscriminatoriu.Sistemul de creştere a performantelor  +  Articolul 11 (1) Prin stabilirea unui sistem de creştere a performanţelor, sistemele de tarifare a infrastructurii trebuie să încurajeze operatorii de transport feroviar şi administratorul infrastructurii să micşoreze defectările şi să îmbunătăţească performanţele reţelei feroviare. Acest sistem poate să cuprindă sancţiuni în cazul unor acţiuni care se află la originea unor defectări ale reţelei, compensări pentru agenţii economici care suportă efectele acestor defectări produse, precum şi bonificaţii în cazul unor performanţe bune ce depăşesc previziunile.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Principiile de baza ale sistemului de îmbunătăţire a performantelor se aplică pentru totalitatea reţelei.Tarife de rezervare a capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 12 (1) Administratorul infrastructurii poate percepe un tarif corespunzător pe capacităţile de infrastructură solicitate, dar care nu sunt utilizate. Acest tarif încurajează o utilizare eficientă a capacităţilor de infrastructură. (2) Administratorul infrastructurii trebuie să informeze orice parte interesată despre capacităţile de infrastructură alocate operatorilor de transport feroviar utilizatori.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.  +  Capitolul III Alocarea capacităţilor de infrastructura feroviaraDrepturi privind capacităţile de infrastructura  +  Articolul 13 (1) Capacităţile de infrastructură disponibile alocate de administratorul infrastructurii nu pot fi transferate de către utilizator unui alt operator de transport feroviar sau unui alt serviciu.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Orice tranzacţie între operatorii de transport feroviar privind utilizarea capacităţilor de infrastructură este interzisă şi conduce la excluderea de la alocarea de capacităţi.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Utilizarea unor capacităţi de infrastructura de către un operator de transport feroviar în scopul exercitării activităţilor unui solicitant care nu este operator de transport feroviar nu este considerată un transfer. (4) Dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructura, stabilite sub forma de trase, poate fi acordat solicitanţilor pentru o durată maxima corespunzătoare unei singure perioade de valabilitate a graficului de circulaţie. (5) Administratorul infrastructurii şi un solicitant pot încheia un acord-cadru, conform art. 17, în ceea ce priveşte utilizarea capacităţilor de infrastructură feroviară, pentru o durată mai mare de o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie.-----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (6) Drepturile şi obligaţiile administratorului infrastructurii şi, respectiv, ale solicitanţilor în ceea ce priveşte alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară sunt stabilite pe bază de contract.-----------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (7) În cazul în care un operator de transport feroviar intenţionează să solicite o capacitate de infrastructură în vederea prestării unui serviciu de transport internaţional de călători, acesta trebuie să informeze administratorul de infrastructură şi Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar.-----------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. (8) Pentru a înlesni evaluarea scopului serviciului internaţional de a transporta călători între staţii situate în state membre diferite, precum şi a potenţialului impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să se asigure că sunt informate toate autorităţile competente care au atribuit un serviciu de transport feroviar de călători definit într-un contract de servicii publice, toate celelalte autorităţi competente interesate, care au dreptul de a limita accesul, precum şi operatorii de transport feroviar care execută contractul de servicii publice pe trasa alocată serviciului public de transport feroviar internaţional de călători.-----------Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009.Alocarea capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 14 (1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă Regulamentul pentru alocarea capacităţilor de infrastructură, cu respectarea independenţei de administrare a companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară. Reglementările specifice de alocare a capacităţilor de infrastructură se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Îndeplinirea procedurilor de alocare a acestor capacităţi revine administratorului infrastructurii, care urmăreşte ca aceste capacităţi de infrastructură să fie alocate pe o bază echitabilă şi nediscriminatorie şi cu respectarea prevederilor legale. (2) Administratorul infrastructurii respectă confidenţialitatea din punct de vedere comercial a informaţiilor care îi sunt comunicate.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Colaborarea în vederea alocării capacităţilor de infrastructură a mai multe reţele feroviare  +  Articolul 15 (1) Administratorul infrastructurii naţionale va coopera cu administratori de infrastructură din alte state, în special din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare, în vederea creării şi alocării eficiente a unor capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare. În cadrul acestor cooperări se stabilesc trase internaţionale, în principal în cadrul Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă, şi se stabilesc procedurile necesare în acest scop. Aceste proceduri sunt supuse reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţă. (2) Administratorul infrastructurii care participă la cooperări potrivit alin. (1) va asigura publicarea într-o publicaţie proprie de specialitate a listei membrilor, a metodelor de funcţionare a acestei cooperări, precum şi a tuturor criteriilor utilizate pentru evaluarea şi alocarea capacităţilor de infrastructură. (3) În cadrul cooperării prevăzute la alin. (1) administratorul infrastructurii participă la evaluarea privind necesităţile şi, dacă este cazul, la propunerea şi organizarea acestor trase internaţionale, pentru a se facilita operarea trenurilor de marfă care fac obiectul unei cereri, conform prevederilor art. 23. (4) Administratorul infrastructurii va pune la dispoziţie solicitanţilor acele trase internaţionale prestabilite, în conformitate cu deciziile luate în cadrul cooperării prevăzute la alin. (1).-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Solicitanţii  +  Articolul 16 (1) Cererile pentru obţinerea unor capacităţi de infrastructură feroviară pot fi depuse, conform legii, de operatorii români de transport feroviar.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Cererile operatorilor de transport feroviar străini şi ale grupurilor internaţionale constituite din aceşti operatori sunt acceptate în condiţiile legii şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (3) Administratorul infrastructurii poate stabili solicitanţilor unele reguli în vederea asigurării încasărilor previzionate şi a utilizării viitoare a infrastructurii. Aceste reguli vor fi corespunzătoare, transparente şi nediscriminatorii. Ele vor fi publicate, împreună cu principiile de alocare, în documentul de referinţă al reţelei.-----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (4) Prevederile alin. (3) se referă doar la furnizarea unei garanţii financiare care nu trebuie să depăşească un nivel corespunzător proporţional cu volumul de activitate preconizat al solicitantului, precum şi la capacitatea de a prezenta oferte atragatoare în vederea obţinerii de capacităţi de infrastructura.Acorduri-cadru  +  Articolul 17 (1) Administratorul infrastructurii poate încheia un acord-cadru cu un solicitant. Acest acord-cadru precizează caracteristicile capacităţilor de infrastructură feroviară solicitate de un solicitant, precum şi ale capacităţilor de infrastructură care îi sunt oferite, pe orice durată ce depăşeşte o singură perioadă de valabilitate a graficului de circulaţie. Acordul-cadru nu va specifică trasa în mod detaliat, dar va fi întocmit astfel încât să asigure interesele comerciale ale solicitantului. Acest acord-cadru se supune aprobării prealabile a Consiliului de supraveghere menţionat la art. 30.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Prevederile acordului-cadru nu pot împiedica utilizarea infrastructurii respective de către alţi solicitanţi sau alte servicii. (3) Termenii acordului-cadru pot fi modificati sau limitati, pentru a se permite o mai buna utilizare a infrastructurii feroviare. (4) Acordul-cadru poate cuprinde unele sancţiuni, precum penalităţi, majorări de întârziere şi altele asemenea, pentru cazul când s-ar dovedi necesară modificarea sau încheierea sa. (5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani şi poate fi prelungit pentru perioade egale cu durata iniţială. În anumite situaţii, administratorul infrastructurii poate conveni asupra unei perioade mai scurte sau mai lungi, orice perioadă mai lungă de 5 ani trebuie justificată prin existenţa unor contracte comerciale ori investiţii specializate sau riscuri, astfel: a) pentru serviciile care utilizează o infrastructură specializată prevăzute la art. 24 şi care necesită investiţii substanţiale şi pe termen lung, justificate în mod corespunzător de către solicitant, acordul-cadru poate avea o durată de 15 ani; b) orice termen mai lung de 15 ani poate fi permis doar în situaţii excepţionale, în special în cazul unor investiţii de mare anvergură şi pe termen lung şi mai ales în situaţia în care aceste investiţii fac obiectul unor angajamente contractuale, inclusiv al unui plan multianual de amortizare, situaţie în care cerinţele solicitantului pot viza descrierea amănunţită a caracteristicilor capacităţii respective, inclusiv frecvenţa, volumul şi calitatea traseelor, care urmează să fie puse la dispoziţia solicitantului pe durata acordului-cadru; c) administratorul infrastructurii poate reduce capacităţile de infrastructură care, pe o perioadă de cel puţin o lună, au fost utilizate sub pragul stabilit potrivit prevederilor art. 27; d) începând cu 1 ianuarie 2010, acordul-cadru se elaborează pe o perioadă de 5 ani şi poate fi prelungit o singură dată, pe baza caracteristicilor capacităţii utilizate de către solicitanţii care exploatează serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, cu scopul de a ţine cont de investiţiile specializate sau de existenţa contractelor comerciale. Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este responsabil cu autorizarea intrării în vigoare a unui astfel de acord.-----------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. (6) Prevederile generale ale fiecărui acord-cadru vor fi comunicate oricărei părţi interesate, cu respectarea confidenţialităţii comerciale.Programul procesului de alocare a capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 18 (1) Administratorul infrastructurii va respecta calendarul privind alocarea capacităţilor de infrastructură, prevăzut în anexa nr. 3. (2) Administratorul infrastructurii va participa împreună cu administratorii de infrastructură implicaţi din alte state, conform art. 15, la convenirea traselor internaţionale care vor fi incluse în graficul de circulaţie, înainte de începerea consultărilor asupra proiectului de grafic de circulaţie. Nu se vor opera modificări decât dacă este absolut necesar.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Solicitarea capacităţilor de infrastructură-----------Titlul art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.  +  Articolul 19 (1) Solicitanţii pot prezenta administratorului infrastructurii, conform legislaţiei în vigoare, o cerere în scopul obţinerii unor drepturi de utilizare a infrastructurii feroviare în schimbul unui tarif de utilizare.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Cererile privind graficul de circulaţie care se schimba periodic trebuie să respecte termenele stabilite în anexa nr. 3. (3) Solicitantul care este parte la un acord-cadru va depune cererea în conformitate cu prevederile acordului respectiv. (4) Solicitanţii pot solicita capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare, adresându-se administratorului infrastructurii, care este astfel abilitat să acţioneze în numele solicitantului, pe lângă ceilalţi administratori de infrastructură implicaţi, pentru identificarea de capacităţi de infrastructură.-----------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (5) În cadrul cooperării prevăzute la art. 15 administratorul infrastructurii va proceda împreună cu ceilalţi administratori de infrastructură astfel încât, în cazul unor capacităţi de infrastructură care implică mai multe reţele feroviare, solicitanţii să poată adresa cererile oricărui organism comun pe care administratorii de infrastructură îl pot stabili.-----------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Alocarea capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 20 (1) Administratorul infrastructurii satisface toate cererile de capacităţi de infrastructură, în special cererile de trase care traversează mai multe reţele. (2) Administratorul infrastructurii va putea, în cadrul procedurii de programare şi de coordonare, să acorde prioritate anumitor servicii prevăzute la art. 22 şi 24. (3) Administratorul infrastructurii va consulta părţile interesate în legătură cu proiectul graficului de circulaţie, lăsând la latitudinea acestora să îşi prezinte observaţii pe o perioadă de cel puţin o lună. Părţile interesate sunt toate părţile care au depus o cerere de capacităţi de infrastructură, precum şi celelalte părţi care doresc să formuleze comentarii referitoare la influenţa pe care graficul de circulaţie ar putea să o aibă asupra capacităţii lor de a furniza servicii feroviare, pe perioada valabilităţii graficului de circulaţie.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Procedura de coordonare  +  Articolul 21 (1) Administratorul infrastructurii care se confruntă, pe parcursul procesului de programare prevăzut la art. 20, cu unele cereri concurente este obligat ca prin coordonarea cererilor să asigure o cât mai bună adaptare a tuturor acestor cereri între ele. (2) Atunci când se impune o coordonare, administratorul infrastructurii propune solicitanţilor capacităţi de infrastructură diferite de cele care au fost solicitate. (3) Soluţionarea eventualelor conflicte se va face prin consultarea administratorului infrastructurii cu solicitanţii respectivi. (4) Principiile care reglementează procedura de coordonare vor fi definite în documentul de referinţă al reţelei. Aceste principii reflectă dificultatea de stabilire a traselor internaţionale şi consecinţele pe care orice modificare riscă să le aibă asupra celorlalţi administratori de infrastructură din alte state. (5) Atunci când o cerere de capacităţi de infrastructură nu poate fi satisfăcută fără o coordonare, administratorul infrastructurii va urmări ca toate cererile să fie tratate pe baza acestei coordonări. (6) Solicitantul poate să adreseze administratorului infrastructurii o contestaţie privind alocarea capacităţii de infrastructură, fără a se încălca prevederile art. 30. Administratorul infrastructurii soluţionează contestaţia şi comunică solicitantului, în scris, modul de soluţionare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare.-----------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Saturarea capacităţilor de infrastructura  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care, după coordonarea traselor solicitate şi după consultarea solicitanţilor, se dovedeşte că satisfacerea favorabilă a tuturor cererilor de capacităţi de infrastructură este imposibilă, administratorul infrastructurii va declara imediat secţiunea de infrastructură respectivă ca fiind infrastructură cu capacitate saturată.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) În situaţia în care o infrastructură a fost declarată ca având capacitate saturată, administratorul infrastructurii va proceda la o analiză a capacităţilor de infrastructură în conformitate cu prevederile art. 25, cu excepţia cazului în care s-a pus deja în aplicare un plan de sporire a capacităţilor, astfel cum se prezintă la art. 26.-----------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Dacă tarifele de utilizare prevăzute la art. 7 alin. (4) nu au fost percepute sau nu au dat rezultate satisfăcătoare şi dacă infrastructura a fost declarată ca fiind infrastructură cu capacitate saturată, administratorul de infrastructură poate aplica în plus criterii de prioritate în alocarea capacităţilor de infrastructură. Criteriile de prioritate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.-----------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (4) Criteriile de prioritate vor ţine seama de importanţa unui serviciu pentru colectivitate, în comparaţie cu orice alt serviciu care, din acest motiv, ar urma să fie exclus. Ele se includ în contractul de activitate încheiat pentru executarea obligaţiilor de serviciu public social.-----------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (5) Pentru ca în acest cadru să se garanteze dezvoltarea unor servicii de transport corespunzătoare, în principal în scopul de a se răspunde cerinţelor de serviciu public, sau pentru a se favoriza dezvoltarea sectorului feroviar de marfa, în condiţii nediscriminatorii, aceste servicii trebuie să fie prioritare în alocarea capacităţilor de infrastructura. (6) Administratorului infrastructurii i se va putea acorda, dacă este cazul, o compensare corespunzătoare pierderii unor eventuale venituri ca urmare a necesităţii de a se atribui anumitor servicii o capacitate stabilită prin aplicarea celor prevăzute în prezentul alineat.-----------Alin. (6) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (7) În aplicarea criteriilor de prioritate trebuie să se ţină seama, în principal, de consecinţele acestei eventuale excluderi în alte state. (8) Importanţa serviciilor de transport feroviar de marfa şi, în special, a serviciilor de transport feroviar internaţional de marfa va fi luată în considerare în mod corespunzător la stabilirea criteriilor de prioritate. (9) Procedurile care trebuie urmate şi criteriile care se vor aplica în cazul în care infrastructurile sunt declarate ca având o capacitate saturată vor fi incluse în documentul de referinţă al reţelei.-----------Alin. (9) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Cererile de ultim moment  +  Articolul 23 (1) Administratorul infrastructurii va răspunde în următoarele 5 zile lucrătoare unor cereri de ultim moment pentru trase individuale. Informaţiile privind capacităţile de infrastructură neutilizate şi disponibile sunt puse la dispoziţie tuturor solicitanţilor care ar putea fi interesaţi să utilizeze aceste capacităţi. (2) Administratorul infrastructurii va efectua, dacă este cazul, o evaluare a necesităţii menţinerii, în cadrul graficului de circulaţie definitiv, a unei rezerve de capacităţi de infrastructură, care să îi permită să răspundă rapid cererilor previzibile de ultim moment pentru capacităţi de infrastructură. Prezenta prevedere se aplică şi în cazul infrastructurilor cu capacitate saturată.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Infrastructura specializată  +  Articolul 24 (1) Capacitatea infrastructurii va fi considerată disponibilă pentru utilizarea tuturor tipurilor de servicii care sunt în conformitate cu caracteristicile impuse pentru utilizarea trasei respective, cu excepţia prevederilor alin. (2) şi (3). (2) În situaţia în care există rute alternative corespunzătoare, administratorul infrastructurii poate desemna, după consultarea părţilor interesate, unele infrastructuri specifice, care să fie utilizate pentru tipuri determinate de trafic. Atunci când s-a efectuat o asemenea desemnare, administratorul infrastructurii poate acordă prioritate acestui tip de trafic, cu ocazia alocării capacităţilor de infrastructură.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Aceasta desemnare nu va constitui un obstacol în utilizarea acestor infrastructuri pentru alte tipuri de trafic, în cazul în care sunt disponibile capacităţi, iar materialul rulant prezintă caracteristicile tehnice impuse pentru utilizarea liniei respective. (4) În situaţia în care infrastructura a fost desemnată în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3), se va specifică acest lucru în documentul de referinţa al reţelei.Analiza capacităţilor de infrastructura  +  Articolul 25 (1) Scopul analizei capacităţilor de infrastructură constă în stabilirea restricţiilor de capacităţi de infrastructură, care nu permit ca cererile de capacităţi să poată fi satisfăcute în mod corespunzător, precum şi în propunerea unor metode care să permită satisfacerea cererilor iniţiale şi a cererilor suplimentare. Această analiză va stabili motivele acestei saturări a capacităţilor de infrastructură şi măsurile care ar putea fi luate, pe termen scurt şi mediu, pentru remedierea acestei situaţii.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Analiza se va referi la infrastructura, procedurile de exploatare, tipul diferitelor servicii oferite şi consecinţele acestor factori asupra capacităţilor de infrastructura. Măsurile care trebuie preconizate cuprind, în special, modificarea itinerarului, reprogramarea serviciilor, modificarea vitezelor şi îmbunătăţirea infrastructurii. (3) Analiza capacităţilor de infrastructura va fi finalizată în termen de 6 luni de la data la care infrastructura a fost declarata ca având capacitatea saturata.Planul de sporire a capacităţilor de infrastructura  +  Articolul 26 (1) În termen de 6 luni de la finalizarea analizei capacităţilor de infrastructură, administratorul infrastructurii va prezenta un plan de sporire a capacităţilor.-----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) Planul de sporire a capacităţilor de infrastructura este întocmit după consultarea cu utilizatorii infrastructurii respective, cu capacitate saturata, şi va cuprinde: a) motivele saturarii capacităţii de infrastructura; b) evoluţia probabila a traficului; c) constrangerile la care este supusă dezvoltarea infrastructurii; d) soluţiile care pot fi preconizate referitor la sporirea capacităţilor de infrastructură şi costul acestora, în special în ceea ce priveşte modificările probabile ale tarifelor de utilizare.-----------Litera d) a alin. (2) al art. 26 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) Pe baza unei analize cost-beneficiu a eventualelor măsuri preconizate, în acest plan se stabilesc, de asemenea, acţiunile care trebuie întreprinse pentru sporirea capacităţilor de infrastructura şi se prezintă un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. (4) Planul de sporire a capacităţilor de infrastructura se aproba prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Administratorul infrastructurii renunţă la perceperea oricărui tarif aferent cazului de insuficienţă a capacităţilor conform art. 7 alin. (4) pentru infrastructura cu capacitate saturată, în următoarele cazuri: a) nu prezintă în termen un plan de sporire a capacităţilor de infrastructură; sau b) întârzie să pună în aplicare planul de acţiune întocmit în cadrul planului de sporire a capacităţilor de infrastructură.-----------Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (6) Administratorul infrastructurii poate să perceapă în continuare aceste tarife de utilizare, în situaţia în care:-----------Partea introductivă a alin. (6) al art. 26 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. a) planul de sporire a capacităţilor nu poate fi pus în aplicare din motive independente de voinţa sa; b) opţiunile care i se oferă nu sunt viabile din punct de vedere economic sau financiar.Utilizarea traselor  +  Articolul 27 (1) Administratorul infrastructurii impune, în special în cazul infrastructurii cu capacitate saturată, renunţarea la o trasă a cărei utilizare, pe o perioadă de cel puţin o lună, a fost sub pragul specificat în documentul de referinţă al reţelei, numai dacă această utilizare sub capacitate nu este datorată altor cauze decât celor economice, cauze pe care operatorii nu le pot ţine sub control. (2) Administratorul infrastructurii poate stabili în documentul de referinţă al reţelei condiţiile în care se iau în considerare nivelurile de utilizare anterioare ale traselor cu ocazia stabilirii priorităţilor, în cadrul procedurii de alocare a capacităţilor.-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Capacităţile de infrastructura pentru întreţinerea programata a reţelei  +  Articolul 28 (1) Cererile de capacităţi de infrastructura în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere vor fi prezentate în cadrul procesului de programare. (2) Administratorul infrastructurii va ţine seama în mod corespunzător de consecinţele pe care rezervările de capacităţi de infrastructură, în vederea întreţinerii programate a reţelei, le pot avea asupra celorlalţi solicitanţi.-----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.Măsurile particulare care se impun în cazul unor perturbari ale circulaţiei  +  Articolul 29 (1) În cazul unor perturbări ale circulaţiei trenurilor, ca urmare a unei defectări tehnice sau a unui eveniment feroviar, administratorul infrastructurii este obligat să asigure restabilirea situaţiei normale. În acest scop el întocmeşte un plan de intervenţie care cuprinde o listă a diferitelor organisme publice care trebuie alertate în cazul producerii unor evenimente feroviare grave sau al unor perturbări serioase ale circulaţiei feroviare.-----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (2) În caz de urgenţă sau de necesitate absolută, justificată printr-o defectare care face ca infrastructura să fie momentan inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate fără preaviz, pe durata necesară pentru restabilirea sistemului. Dacă consideră necesar, administratorul infrastructurii poate solicita operatorilor de transport feroviar să îi pună la dispoziţie, contra cost, mijloacele care estimează că sunt cele mai adecvate în scopul restabilirii, în cel mai scurt timp, a situaţiei normale.-----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) şi (2), autoritatea de stat competenţa în ceea ce priveşte asigurarea siguranţei feroviare poate solicita operatorilor de transport feroviar sa participe la controlul propriilor lor aplicari şi respectari ale regulilor şi standardelor de siguranţă.  +  Capitolul IV Dispoziţii generale şi finaleConsiliul de supraveghere din domeniul feroviar  +  Articolul 30 (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei. (2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum şi faţă de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice. (3) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri. Aceştia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei. (4) Membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere. (5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică; b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar; c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b); d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile, acţionarii sau asociaţii întreprinderilor prevăzute la lit. b); e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar; f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor didactice din învăţământul superior. (6) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin revocare, conform prevederilor alin. (7). (7) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în următoarele cazuri: a) imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; b) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) nerespectarea termenului de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate, prevăzut la alin. (8); d) la survenirea unei situaţii de conflict de interese în sensul alin. (9). (8) Orice membru care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5) are la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. În caz de nerespectare a acestui termen, mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi numit un alt membru. (9) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru al Consiliului de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. (10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau instanţele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunoştinţa persoanei revocate. (11) În caz de vacanţă a unui loc în componenţa Consiliului de supraveghere pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (3), la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Membrii Consiliului de supraveghere ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (12) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat. (13) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat. (14) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Atribuţiile Consiliului de supraveghere  +  Articolul 31 (1) Consiliul de supraveghere analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau de către operatorul de transport feroviar în ceea ce priveşte: a) documentul de referinţă al reţelei; b) criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; c) procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia; d) sistemul de tarifare; e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite; f) măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Consiliul de supraveghere are competenţa de a monitoriza activitatea pieţelor de servicii feroviare şi de a dispune prin decizie, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele menţionate la alin. (1) în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi. (3) În cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de gestionarul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii conform indicaţiilor date de Consiliul de supraveghere. (4) Consiliul de supraveghere se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu cap. II şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitant şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină prevederilor prezentului act normativ. (5) Consiliul de supraveghere e obligat să se pronunţe asupra plângerilor formulate conform alin. (1) şi să adopte măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, fără a aduce atingere prevederilor art. 31^3. (6) Consiliul de supraveghere, conform art. 30 alin. (1), este abilitat să formuleze recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar. (7) Consiliul de supraveghere îşi elaborează şi îşi adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere adoptă regulamente şi instrucţiuni, care urmează a fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publice  +  Articolul 31^1 (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de supraveghere colaborează cu autorităţile publice. (2) Consiliul de supraveghere analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de competenţă şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.-----------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghere  +  Articolul 31^2 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere are competenţa să ceară informaţii şi documente administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate. Informaţiile şi documentele solicitate vor fi furnizate fără întârziere. (2) Consiliul de supraveghere acţionează fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul transportului feroviar. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Consiliul de supraveghere va putea exercita puterile de inspecţie prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul abilitat cu puteri de inspecţie, potrivit art. 36 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate aplica amenzi conform dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din acelaşi act normativ, care se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Contestarea deciziilor şi măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghere  +  Articolul 31^3 (1) Deciziile adoptate de către Consiliul de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se poate ataca cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ şi fiscal în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. (2) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate conform art. 31^2 alin. (3) pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.-----------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte state  +  Articolul 31^4Consiliul de supraveghere efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene."-----------Art. 31^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.--------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 3 al art. 30, Cap. VII din LEGEA nr. 55 din 16 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 10 aprilie 2006.Răspunderea  +  Articolul 33Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Contravenţii  +  Articolul 34 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 10 alin. (2), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 31^2 alin. (1), cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; d) obstrucţionarea inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; e) nerespectarea măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se fac de către Consiliul de supraveghere, prin decizie. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul de supraveghere se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în conformitate cu instrucţiunile adoptate în acest sens deConsiliul de supraveghere şi aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Sumele reprezentând sancţiuni aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34.-----------Art. 34 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Amenzi cominatorii  +  Articolul 34^1Consiliul de supraveghere poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 3% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina: a) să se conformeze măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor sale; b) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 31^2 alin. (1), în situaţia în care nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă chiar şi după un nou termen de răspuns stabilit de către Consiliul de supraveghere; c) să se supună inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere.-----------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Comunicarea activităţii Consiliului de supraveghere  +  Articolul 34^2 (1) Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în cauză şi vor fi publicate pe pagina de internet a acestuia. La publicarea deciziilor, se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat. (2) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe pagina sa de internet, raportul privind activitatea desfăşurată.-----------Art. 34^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 188 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012, care modifică alin. (2) al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.Alte dispoziţii  +  Articolul 35Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.Abrogări  +  Articolul 36Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 127/2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul integrării europene,Hildegard Carola Puwakp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 89.  +  Anexa 1CONŢINUTULdocumentului de referinţa al reţeleiDocumentul de referinţa al reţelei trebuie să conţină următoarele informaţii:1. un capitol cu prezentarea tipului infrastructurii care este pusă la dispoziţia operatorilor de transport feroviar şi a condiţiilor de acces la aceasta infrastructura;2. un capitol referitor la principiile de tarifare şi la tarife. Acest capitol conţine precizări corespunzătoare cu privire la sistemul de tarifare, precum şi informaţii suficiente privind tarifele de utilizare aplicate în cazul serviciilor menţionate în anexa nr. 2 la ordonanţa, care sunt oferite de un singur furnizor. În acest capitol se descriu detaliat metoda, reglementarea şi, dacă este cazul, baremurile utilizate pentru aplicarea art. 7 alin. (4)-(7), precum şi a art. 8 şi 9 din ordonanţa. El conţine informaţii privind modificările tarifelor de utilizare care sunt deja stabilite sau care sunt prevăzute;3. un capitol despre principiile şi criteriile de alocare a capacităţilor de infrastructura. Acest capitol face o prezentare a caracteristicilor importante ale capacităţilor de infrastructura puse la dispoziţia operatorilor de transport feroviar şi precizează eventualele restricţii care limitează utilizarea acestora, în principal acele restricţii probabile care sunt impuse în vederea întreţinerii reţelei. În acest capitol se specifică, de asemenea, procedurile şi termenele privind alocarea capacităţilor de infrastructura şi se stabilesc criteriile specifice aplicabile, în special: a) procedura depunerii de către solicitant la administratorul infrastructurii a cererilor de capacităţi de infrastructură;-----------Litera a) a pct. 3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. b) prevederile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii; c) termenele aplicabile pentru procedurile de cerere şi de alocare; d) principiile care reglementează procesul de coordonare; e) procedurile care trebuie urmate şi criteriile aplicate în cazul unei infrastructuri cu capacitate saturata; f) detalii privind restricţiile impuse utilizării infrastructurilor; g) regulile privind eventuala luare în considerare a nivelurilor anterioare de utilizare a capacităţilor de infrastructura, în vederea stabilirii prioritatilor cu ocazia procesului de alocare a capacităţilor de infrastructura.În acest capitol se prezintă detaliat măsurile luate pentru a se asigura un mod de tratare corespunzătoare a serviciilor de transport de marfa, a serviciilor internaţionale şi a cererilor supuse procedurii de ultim moment.  +  Anexa 2SERVICIILE FURNIZATEoperatorilor de transport feroviar1. Setul minim de prestaţii cuprinde: a) tratarea cererilor de capacităţi de infrastructura; b) dreptul de utilizare a capacităţilor de infrastructura acordate; c) utilizarea aparatelor de cale şi a jonctiunilor reţelei; d) coordonarea circulaţiei trenurilor, cuprinzând semnalizarea, regularitatea, activitatea de dispecerat, precum şi mijloacele de comunicare şi furnizarea de informaţii privind circulaţia trenurilor; e) orice alte informaţii necesare pentru punerea în aplicare sau exploatarea serviciului pentru care au fost acordate capacităţile de infrastructura.2. Accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate cuprinde: a) utilizarea sistemului de alimentare electrica pentru curentul de tracţiune, dacă este disponibil; b) infrastructurile de aprovizionare cu combustibil aflate în proprietatea administratorului infrastructurii;-----------Litera b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004. c) accesul în staţiile de călători, clădirile acestora şi alte facilităţi; d) accesul în terminalele de mărfuri; e) accesul în staţiile de triaj; f) facilităţi pentru compunerea trenurilor; g) accesul la liniile de depozitare; h) accesul în centrele de întreţinere şi la celelalte infrastructuri tehnice.3. Prestaţiile suplimentare pot cuprinde: a) curentul de tracţiune; b) preincalzirea vagoanelor de călători; c) furnizarea de combustibil, serviciile de manevra şi toate celelalte servicii furnizate instalaţiilor de acces menţionate mai sus; d) încheierea unor contracte, după caz, pentru:- controlul transportului de mărfuri periculoase;- asistenţa în cazul circulaţiei unor trenuri speciale.4. Prestaţiile auxiliare pot cuprinde: a) accesul la reţeaua de telecomunicaţii; b) furnizarea de informaţii suplimentare; c) verificarea tehnica a materialului rulant.  +  Anexa 3CALENDARULprocesului de alocare a capacităţilor de infrastructura1. Graficul de circulaţie este stabilit o dată pentru fiecare an calendaristic.2. Modificările graficului de circulaţie intervin în a doua zi de sâmbătă a lunii decembrie, la miezul nopţii. În cazul în care se operează unele modificări sau corecturi după perioada de iarnă, în particular se ţine seama, dacă este cazul, de schimbările în mersul de tren al traficului regional de călători, acestea aplicându-se în a doua zi de sâmbătă a lunii iunie, la miezul nopţii, precum şi în alte momente, între aceste date, dacă este cazul, convenite cu administratorii de infrastructură, conform art. 18 din ordonanţă.-----------Pct. 2 din anexa 3 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.3. Termenul de introducere a cererilor de capacităţi de infrastructura, care vor fi cuprinse în graficul de circulaţie, trebuie să fie, de regula, cu cel puţin 12 luni înaintea intrării în vigoare a acestui grafic.4. Administratorul infrastructurii participă împreună cu administratorii de infrastructură sau cu organisme de alocare competente din alte state, cu cel mult 11 luni înainte de data intrării în vigoare a graficului de circulaţie, la stabilirea de trase internaţionale provizorii. Administratorul infrastructurii se va asigura pe cât posibil că aceste trase sunt respectate în derularea procedurii.-----------Pct. 4 din anexa 3 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.5. După cel mult 4 luni de la data limită stabilită pentru prezentarea ofertelor de către solicitanţi, administratorul infrastructurii întocmeşte un proiect de grafic de circulaţie.-----------Pct. 5 din anexa 3 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 8 din 18 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 martie 2004.-------