LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:«1. Articolele 30 şi 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Consiliul de supraveghere din domeniul feroviarArt. 30. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei. (2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum şi faţă de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice. (3) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri. Aceştia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei. (4) Membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere. (5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică; b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar; c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b); d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile, acţionarii sau asociaţii întreprinderilor prevăzute la lit. b); e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar; f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor didactice din învăţământul superior. (6) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin revocare, conform prevederilor alin. (7). (7) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în următoarele cazuri: a) imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; b) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) nerespectarea termenului de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate, prevăzut la alin. (8); d) la survenirea unei situaţii de conflict de interese în sensul alin. (9). (8) Orice membru care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5) are la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. În caz de nerespectare a acestui termen, mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi numit un alt membru. (9) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru al Consiliului de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. (10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau instanţele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunoştinţa persoanei revocate. (11) În caz de vacanţă a unui loc în componenţa Consiliului de supraveghere pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (3), la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Membrii Consiliului de supraveghere ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (12) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat. (13) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat. (14) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.Atribuţiile Consiliului de supraveghereArt. 31. - (1) Consiliul de supraveghere analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau de către operatorul de transport feroviar în ceea ce priveşte: a) documentul de referinţă al reţelei; b) criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; c) procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia; d) sistemul de tarifare; e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite; f) măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Consiliul de supraveghere are competenţa de a monitoriza activitatea pieţelor de servicii feroviare şi de a dispune prin decizie, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele menţionate la alin. (1) în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi. (3) În cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de gestionarul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii conform indicaţiilor date de Consiliul de supraveghere. (4) Consiliul de supraveghere se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu cap. II şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitant şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină prevederilor prezentului act normativ. (5) Consiliul de supraveghere e obligat să se pronunţe asupra plângerilor formulate conform alin. (1) şi să adopte măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, fără a aduce atingere prevederilor art. 31^3. (6) Consiliul de supraveghere, conform art. 30 alin. (1), este abilitat să formuleze recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar. (7) Consiliul de supraveghere îşi elaborează şi îşi adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere adoptă regulamente şi instrucţiuni, care urmează a fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei."2. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 31^1 - 31^4, cu următorul cuprins:"Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publiceArt. 31^1. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de supraveghere colaborează cu autorităţile publice. (2) Consiliul de supraveghere analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de competenţă şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.Exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghereArt. 31^2. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere are competenţa să ceară informaţii şi documente administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate. Informaţiile şi documentele solicitate vor fi furnizate fără întârziere. (2) Consiliul de supraveghere acţionează fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul transportului feroviar. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Consiliul de supraveghere va putea exercita puterile de inspecţie prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul abilitat cu puteri de inspecţie, potrivit art. 36 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate aplica amenzi conform dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din acelaşi act normativ, care se aplică în mod corespunzător.Contestarea deciziilor şi măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghereArt. 31^3. - (1) Deciziile adoptate de către Consiliul de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se poate ataca cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ şi fiscal în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. (2) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate conform art. 31^2 alin. (3) pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte stateArt. 31^4. - Consiliul de supraveghere efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene."3. Articolele 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"RăspundereaArt. 33. - Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.ContravenţiiArt. 34. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 10 alin. (2), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 31^2 alin. (1), cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; d) obstrucţionarea inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; e) nerespectarea măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se fac de către Consiliul de supraveghere, prin decizie. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul de supraveghere se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în conformitate cu instrucţiunile adoptate în acest sens deConsiliul de supraveghere şi aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Sumele reprezentând sancţiuni aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34."4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:"Amenzi cominatoriiArt. 34^1. - Consiliul de supraveghere poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 3% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina: a) să se conformeze măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor sale; b) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 31^2 alin. (1), în situaţia în care nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă chiar şi după un nou termen de răspuns stabilit de către Consiliul de supraveghere; c) să se supună inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere.Comunicarea activităţii Consiliului de supraveghereArt. 34^2. - (1) Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în cauză şi vor fi publicate pe pagina de internet a acestuia. La publicarea deciziilor, se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat. (2) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe pagina sa de internet, raportul privind activitatea desfăşurată."»"2. Articolele II, III şi IV se abrogă.3. La articolul V, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Consiliului Concurenţei."  +  Articolul II (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. Acesta va fi pus în aplicare de îndată, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. (2) De la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 188._________