ORDIN nr. 1.067 din 23 octombrie 2012pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012    Având în vedere Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. V.V.P. 450/2012, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul UNICRegulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Medicii şefi de secţie/laborator/serviciu medical au program de 7 ore zilnic."2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii din unităţile sanitare publice cu paturi au obligaţia de a acorda, cu prioritate, consultaţiile interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective. (2) Consultaţiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul şef de secţie, medicul coordonator al compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical. (3) Medicii şef de secţie/şef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligaţia de a coordona şi de a controla acordarea cu prioritate a consultaţiilor interdisciplinare."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5.- (1) Medicii încadraţi în structurile de primire urgenţe - UPU-SMURD, UPU sau CPU - îşi desfăşoară activitatea în două ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere. (2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se desfăşoară în două ture de câte 7 ore."4. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Integrarea clinică, prin cumul de funcţii cu jumătate de normă, a medicilor şi farmaciştilor în unităţi publice din sectorul sanitar se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, în limita posturilor normate şi a necesarului de servicii medicale şi universitare şi se avizează de Ministerul Sănătăţii."5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru spitalele care au aprobate structuri de primire urgenţe - UPU-SMURD, UPU sau CPU - continuitatea asistenţei medicale se asigură prin linii de gardă pentru medicina de urgenţă, după cum urmează: a) între ora de terminare a programului medicilor încadraţi în aceste locuri de muncă şi ora de începere a programului din ziua următoare, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în două ture, fiecare cu o durată de 7 ore; b) în situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţă care îşi desfăşoară activitatea în două ture în sistem de 12 ore cu 24 de ore libere este insuficient. (2) Liniile de gardă prevăzute la alin. (1) lit. b) au o durată de minimum 10 ore în zilele lucrătoare şi în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi de maximum 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. (3) Durata efectivă a liniilor de gardă stabilită conform prevederilor alin. (2) se propune de medicul şef al structurii de primire urgenţă, se avizează de directorul medical şi se aprobă de managerul unităţii, cu avizul Ministerului Sănătăţii. (4) Aceste linii de gardă nu se includ în numărul liniilor de gardă determinat în funcţie de numărul de paturi."6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Medicul şef al structurii de primire urgenţe are obligaţia de a comunică la Ministerul Sănătăţii - Compartimentul medicină de urgenţă - atât modul de organizare a programului zilnic, conform art. 5 , cât şi modul de organizare a gărzilor şi durata acestora, conform art. 26."7. După articolul 38^1 se introduce un nou articol, articolul 38^2, cu următorul cuprins:"Art. 38^2. - (1) Garda la domiciliu nu se include în numărul liniilor de gardă determinat în funcţie de numărul de paturi. (2) Nu se organizează gardă la domiciliu în specialităţile clinice şi paraclinice în care este organizată linie de gardă continuă."8. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultaţii interdisciplinare şi de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secţiilor, laboratoarelor şi a compartimentelor şi aprobate de conducerea unităţii sanitare constituie abatere disciplinară."p. Ministrul sănătăţii, interimar,Raed Arafat,subsecretar de statBucureşti, 23 octombrie 2012.Nr. 1.067.---------