ORDIN nr. 1.331 din 9 octombrie 2012privind aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2012  În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2) şi art. 30 din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale actelor de control şi formularelor utilizate în activitatea de inspecţie economico-financiară, prevăzute în anexele nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de inspecţie economico-financiară şi serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, care efectuează inspecţia economico-financiară, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 9 octombrie 2012.Nr. 1.331.  +  Anexa 1 - Model -    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/    Direcţia generală a finanţelor publice ............    Nr. de înregistrare ...................    Data ...................                                                                   Aprobat                                                                   -------                                          Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,                                             ...................................................                                             (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)RAPORT DE INSPECŢIE ECONOMICO-FINANCIARĂîncheiat la data de ..................Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date privind operatorul economicCap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiareCap. 4 - Discuţia finală cu conducerea operatorului economicCap. 5 - Concluzii şi măsuriCap. 6 - AnexeProiectul prezentului raport de inspecţie economico-financiară a fost transmis cu Adresa nr. ..../.... conducerii operatorului economic.Conducerea operatorului economic nu a formulat un punct de vedere la constatările din prezentul raport de inspecţie economico-financiară.La finalizarea inspecţiei economico-financiare, reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana împuternicită de către acesta a declarat, pe propria răspundere, că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia economico-financiară şi că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de operatorul economic.Prezentul raport de inspecţie economico-financiară a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr. .........../..........., din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.                       Avizat Întocmit                      ------ --------                  Şef serviciu, Echipa de inspecţie             ......................... ..................................          (numele, prenumele şi semnătura) (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea raportului de inspecţieeconomico-financiarăRaportul de inspecţie economico-financiară este actul de control unilateral, în care echipa de inspecţie economico-financiară consemnează constatările din punct de vedere faptic şi legal.Raportul de inspecţie economico-financiară se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful structurii de inspecţie economico-financiară şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară. Toate exemplarele raportului de inspecţie economico-financiară se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară.Raportul de inspecţie economico-financiară stă la baza întocmirii dispoziţiei obligatorii şi constituie anexă a acesteia.  +  Capitolul 1 Date privind inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economicDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul şi data avizului de inspecţie economico-financiară. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;- obiectivele inspecţiei economico-financiare.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţionarea societăţilor bancare la care sunt deschise2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare  +  Capitolul 3 Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare3.1. Detalierea obiectivelor controlului3.2. Precizarea deficienţelor constatate, cu consemnarea în mod obligatoriu a actelor normative încălcate, stabilirea influenţelor financiare şi bugetare nefavorabile şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale3.3. Înscrierea măsurilor luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului, cu menţionarea documentelor în baza cărora au fost materializate şi a măsurilor ce urmează a fi dispuse prin dispoziţia obligatorie  +  Capitolul 4 Discuţia finală cu conducerea operatorului economic4.1. Prezentarea operatorului economic a proiectului raportului de inspecţie economico-financiară, pentru a-şi exprima punctul de vedere în scris (cu excepţia cazului în care operatorul economic renunţă la acest drept), cu precizarea datei, orei şi locului prezentării concluziilor, consemnându-se în mod obligatoriu numărul şi data documentului prin care a fost înaintat proiectul4.2. Analizarea punctului de vedere prezentat în scris de operatorul economic, consemnarea opiniei organului de inspecţie economico-financiară, motivată în drept şi în fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat, discuţia finală cu conducerea acestuia şi definitivarea raportului de inspecţie economico-financiară. Punctul de vedere al operatorului economic se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară. În caz de refuz al conducerii operatorului economic de a se prezenta la discuţia privind concluziile rezultate din inspecţia economico-financiară, acest fapt va fi menţionat expres în raport.  +  Capitolul 5 Concluzii şi măsuri5.1. Sinteza principalelor deficienţe constatate şi a măsurilor dispuse  +  Capitolul 6 Anexe6.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor şi alte tipuri de acte de control, acestea fiind parte integrantă din raportul de inspecţie economico-financiară. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din raportul de inspecţie economico-financiară.6.2. La raportul de inspecţie economico-financiară se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta prezentat în timpul controlului ş.a.6.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.  +  Anexa 2 - Model -    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/    Direcţia generală a finanţelor publice ............    Nr. de înregistrare ...................    Data ...................                                                                   Aprobat                                                                   -------                                          Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,                                             ...................................................                                             (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)NOTĂ UNILATERALĂîncheiată la data de .................Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date privind operatorul economicCap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiareCap. 4 - AnexePrezenta notă unilaterală s-a întocmit în două exemplare, din care unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.                       Avizat Întocmit                      ------ --------                  Şef serviciu, Echipa de inspecţie             ......................... ..................................          (numele, prenumele şi semnătura) (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea notei unilateraleNota unilaterală este actul de control care se întocmeşte în cazurile în care din verificarea obiectivelor şi documentelor aferente acestora nu s-au constatat abateri ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de inspecţie economico-financiară. În nota unilaterală organele de inspecţie economico-financiară vor prezenta documentele controlate şi constatările efectuate.Nota unilaterală se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară. Exemplarele notei unilaterale se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară.  +  Capitolul 1 Date privind inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economicDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se vor specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;- numărul de înregistrare şi data începeriiinspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;- obiectivele inspecţiei economico-financiare.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţionarea societăţilor bancare la care sunt deschise2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare  +  Capitolul 3 Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare3.1 Descrierea situaţiilor de fapt3.2. Documentele, activităţile şi perioadele verificate, precum şi constatările efectuate, cu precizarea, pentru fiecare obiectiv verificat, a faptului că nu s-au constatat abateri de la prevederile legale ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale  +  Capitolul 4 Anexe4.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor, acestea fiind parte integrantă din nota unilaterală. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din nota unilaterală. Acestea se semnează de către cei care le-au elaborat.4.2. La nota unilaterală se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii ş.a.4.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.  +  Anexa 3 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................PROCES-VERBALîncheiat la data de .................Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date privind operatorul economicCap. 3 - Constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penalăCap. 4 - Sinteza constatărilorPrezentul proces-verbal a fost întocmit în 4 (patru) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr. ....../........., din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară, unul pentru organul fiscal de administrare competent şi unul ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.                  Întocmit Conducătorul operatorului economic,                 -------- .......................................            Echipa de inspecţie (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)        ...........................  (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea procesului-verbalProcesul-verbal este actul de control care se întocmeşte în timpul inspecţiei economico-financiare de echipa de control pentru consemnarea unor fapte care pot întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.Nu are ca rezultat întocmirea unei dispoziţii obligatorii.Procesul-verbal se semnează de echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită de către acesta, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară. În cazul refuzului reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de a semna procesul-verbal, în conţinutul acestuia se consemnează refuzul, cu specificarea condiţiilor şi a motivelor care au generat refuzul.Toate exemplarele procesului-verbal trebuie să conţină pe fiecare pagină semnătura în original a organelor de inspecţie economico-financiară şi a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic.Procesul-verbal se înregistrează la registratura operatorului economic verificat şi la registratura organului de inspecţie economico-financiară.Se înaintează ca anexă la sesizarea penală care se transmite organelor de cercetare penală.  +  Capitolul 1 Date privind inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economicDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se vor specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se va face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se va înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;- obiectivele inspecţiei economico-financiare.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată2.6. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic2.7. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat  +  Capitolul 3 Constatări care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală3.1. Descrierea faptelor constatate, cu consemnarea actelor normative încălcate, stabilirea consecinţelor şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare3.2. Menţionarea măsurilor dispuse operativ operatorului economic, după caz3.3. Faptele care sunt sancţionate contravenţional vor fi consemnate separat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.3.4. În susţinerea constatărilor se vor prezenta copii de pe documente justificative, registre, balanţe de verificare, tabele, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse ş.a.  +  Capitolul 4 Sinteza constatărilor4.1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta ori al persoanelor în sarcina cărora s-a reţinut răspunderea faţă de constatările echipei de inspecţie economico-financiară, pentru fiecare faptă constatată pentru care există indicii că a fost săvârşită cu încălcarea legii penale, în situaţia în care aceste persoane au o opinie contrară celei a echipeide inspecţie economico-financiară şi o prezintă în scris în timpul controlului4.2. Punctul de vedere fundamentat pe analiza datelor înscrise în acesta al echipei de inspecţie economico-financiară faţă de opiniile divergente ale operatorului economic se consemnează în procesul-verbal.  +  Anexa 4 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................RAPORT DE URMĂRIRE A ÎNDEPLINIRII MĂSURILOR DISPUSEîncheiat la data de .................Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date privind operatorul economicCap. 3 - Modul de îndeplinire a măsurilor dispusePrezentul raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrat în registrul unic de control cu nr. ......./................, din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.                  Întocmit Conducătorul operatorului economic,                 -------- .......................................            Echipa de inspecţie (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)        ...........................  (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea raportului de urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuseRaportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse este actul de control bilateral care se întocmeşte în cazul în care operatorul economic nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin dispoziţia obligatorie.Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse se semnează pe fiecare pagină de către echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic.Raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse semnat, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni, constituie anexă la raportul de inspecţie economico-financiară. Despre refuzul de a semna se va face menţiune în conţinutul raportului.  +  Capitolul 1 Date despre inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspecţia economico-financiarăDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- definirea obiectivului inspecţiei economico-financiare în corelaţie cu tematica înscrisă în ordinul de serviciu.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social2.3. Persoanele care asigură conducerea activităţii operatorului economic verificat  +  Capitolul 3 Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse3.1. Dacă sunt înregistrate întârzieri în îndeplinirea măsurilor dispuse, dar acestea nu au produs consecinţe de natură bugetară, financiară sau fiscală, se întocmeşte "Nota unilaterală" şi se completează dosarul acţiunii de inspecţie cu aceasta.3.2. Dacă sunt înregistrate întârzieri în îndeplinirea măsurilor dispuse şi acestea au produs consecinţe de natură bugetară, financiară sau fiscală, se cuantifică consecinţele produse în perioada scursă de la termenul stabilit şi până la data îndeplinirii acestora, se întocmeşte raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse în care sunt înscrise constatările şi se dispun măsuri în sarcina adunării generale a acţionarilor.3.3. La raportul de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse se anexează orice document întocmit care are legătură cu îndeplinirea măsurilor dispuse.  +  Anexa 5 - Model -    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/    Direcţia generală a finanţelor publice ............    Nr. de înregistrare ...................    Data ...................                                                                   Aprobat                                                                   -------                                          Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,                                             ...................................................                                             (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)RAPORT DE VERIFICARE DOCUMENTARĂ PREALABILĂîncheiat la data de ................Cap. 1 - Date despre controlul documentarCap. 2 - Date despre operatorul economicCap. 3 - ConstatăriPrezentul raport de verificare documentară prealabilă s-a întocmit într-un exemplar.                       Avizat Întocmit                      ------ --------                  Şef serviciu, Echipa de inspecţie             ......................... ..................................          (numele, prenumele şi semnătura) (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea raportuluide verificare documentară prealabilăRaportul de verificare documentară prealabilă este un act de control unilateral, care se întocmeşte la sediul organului de inspecţie economico-financiară, în baza controlului documentar efectuat asupra informaţiilor deţinute de către acesta sau obţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, atunci când au rezultat abateri, neconcordanţe, necorelări în raportările operatorului economic faţă de reglementările legale.Raportul de verificare documentară prealabilă este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară, fără ca acesta să fie transmis operatorului economic.Raportul de verificare documentară prealabilă se semnează pe fiecare pagină de echipa de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.  +  Capitolul 1 Date despre controlul documentarPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte şi denumirea operatorului economicDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării controlului documentar;- perioada supusă verificării;- perioada în care s-a desfăşurat controlul documentar;- definirea obiectivelor controlului documentar.  +  Capitolul 2 Date despre operatorul economic2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul de identificare fiscală, forma de proprietate  +  Capitolul 3 Constatări3.1. În funcţie de obiectivele verificării documentare prealabile, se consemnează propunerile privind obiectivele pentru efectuarea unei inspecţii economico-financiare şi perioadele ce vor fi supuse controlului.3.2. În situaţia în care se constată existenţa unor abateri de la legalitate şi regularitate, se comunică avizul de inspecţie economico-financiară operatorului economic.3.3. În susţinerea constatărilor, se anexează documente justificative.  +  Anexa 6 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................NOTĂ DE CONSTATAREîncheiată la data de ....................Cap. 1 - Date despre inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date despre operatorul economicCap. 3 - ConstatăriCap. 4 - AnexePrezenta notă de constatare s-a întocmit în 2 (două) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr. ......../..........., din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, iar un exemplar a fost luat de organul de inspecţie economico-financiară.                  Întocmit Conducătorul operatorului economic,                 -------- .......................................            Echipa de inspecţie (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)        ...........................  (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea notei de constatareNota de constatare este actul de control bilateral, care se întocmeşte atunci când în cursul inspecţiei economico-financiare se constată fapte a căror reconstituire ulterioară nu mai este posibilă şi în alte situaţii apreciate de organul de inspecţie economico-financiară.Nota de constatare se semnează pe fiecare pagină de către echipa de inspecţie economico-financiară şi de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită de către acesta. În cazul în care se refuză semnarea de către reprezentanţii operatorului economic verificat, aceasta poate fisemnată de cel puţin un martor sau, în lipsa acestora, se va face menţiunea "refuză să semneze".Nota de constatare se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară.  +  Capitolul 1 Date privind inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economic la care s-a efectuat inspecţia economico-financiarăDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- perioada supusă verificării;- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;- obiectivele inspecţiei economico-financiare.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă în capitalul social2.3. Titluri de participare deţinute la alte societăţi2.4. Obiectul de activitate, codul CAEN pentru activitatea principală desfăşurată2.5. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat  +  Capitolul 3 Constatări3.1. Constatările inspecţiei economico-financiare, prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile, prin consemnarea situaţiilor de fapt3.2. Explicaţiile persoanelor responsabile de faptele constatate, după caz3.3. Declaraţiile martorilor, după caz3.4. Măsurile luate operativ pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz  +  Capitolul 4 Anexe4.1. Se anexează note explicative luate persoanelor responsabile, declaraţiile martorilor în situaţiile când pentru stabilirea realităţii faptelor constatate se utilizează martori, cu consemnarea obligatorie a datelor complete de identificare ale acestora.4.2. Copii după registre, situaţii, tabele şi alte documente justificative etc.4.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.  +  Anexa 7 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia generală a finanţelor publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................RAPORT INTERMEDIARîncheiat la data de .........................Cap. 1 - Date privind inspecţia economico-financiarăCap. 2 - Date privind operatorul economicCap. 3 - Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiareCap. 4 - ConcluziiCap. 5 - AnexePrezentul raport intermediar s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, înregistrate în registrul unic de control cu nr. ........../................., din care un exemplar a fost lăsat operatorului economic, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.                  Întocmit Conducătorul operatorului economic,                 -------- .......................................            Echipa de inspecţie (funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)        ...........................  (funcţia, numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea raportului intermediarRaportul intermediar este actul de control bilateral care se întocmeşte la sediul central sau la sediile secundare ale operatorului economic şi are structura raportului de inspecţie economico-financiară.Raportul intermediar se semnează de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită de către acesta, de echipa de inspecţie economico-financiară pe fiecare pagină, se avizează de şeful serviciului/biroului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.Raportul intermediar se anexează la raportul de inspecţie economico-financiară.  +  Capitolul 1 Date privind inspecţia economico-financiarăPrezentarea echipei de inspecţie economico-financiară, precizându-se, pentru fiecare membru, numele şi prenumele, funcţia, numărul legitimaţiei, direcţia din care face parte, numărul/data ordinului de serviciu şi denumirea operatorului economicDe asemenea, se vor preciza:- temeiul legal al efectuării inspecţiei economico-financiare;- numărul şi data avizului inspecţiei economico-financiare. În cazul în care data începerii inspecţiei economico-financiare a fost amânată, se specifică numărul şi data acordului de amânare, precum şi noul termen aprobat;- numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei economico-financiare înscrise în registrul unic de control;- perioada supusă verificării. În cazul în care verificarea se face pentru o perioadă diferită de cea din avizul de inspecţie economico-financiară, se înscrie perioada verificată efectiv, cu precizarea motivului care a condus la modificarea perioadei supuse inspecţiei economico-financiare;- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia economico-financiară, precum şi locul de desfăşurare. În cazul în care inspecţia economico-financiară a fost suspendată, se vor înscrie perioadele în care s-a efectuat inspecţia economico-financiară;- obiectivele inspecţiei economico-financiare.  +  Capitolul 2 Date privind operatorul economic2.1. Datele de identificare a operatorului economic: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, forma de proprietate2.2. Capitalul social/Patrimoniul regiei şi modificările intervenite în structura acestuia, acţionari cu pondere semnificativă2.3. Date generale privind programele şi strategiile elaborate (specifice sectorului de activitate)2.4. Titluri de participare deţinute la alte societăţi2.5. Obiectul de activitate, codul CAEN cu activitatea principală desfăşurată2.6. Prezentarea conturilor bancare, cu menţiunea societăţilor bancare la care sunt deschise2.7. Evidenţa documentelor cu regim special; verificarea regimului intern de numerotare a unor formulare financiar-contabile, documente cu regim special anulate, stocul celor rămase2.8. Prezentarea filialelor/sucursalelor/subunităţilor operatorului economic2.9. Persoanele care asigură conducerea şi/sau reprezentarea operatorului economic verificat2.10. Modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de inspecţie anterioare  +  Capitolul 3 Obiective şi constatări ale inspecţiei economico-financiare3.1. Detalierea obiectivelor controlului3.2. Precizarea deficienţelor constatate, cu consemnarea în mod obligatoriu a actelor normative încălcate, stabilirea influenţelor financiare şi bugetare nefavorabile şi nominalizarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea prevederilor legale3.3. Înscrierea măsurilor luate operativ şi duse la îndeplinire în timpul controlului, cu menţionarea documentelor în baza cărora au fost materializate şi a măsurilor ce urmează a fi dispuse prin dispoziţia obligatorie  +  Capitolul 4 Concluzii4.1. Sinteza principalelor deficienţe constatate  +  Capitolul 5 Anexe5.1. Se anexează situaţii, tabele, documente, note explicative necesare susţinerii constatărilor, acestea fiind parte integrantă din raportul intermediar. Situaţiile şi tabelele se întocmesc ori de câte ori este necesară sintetizarea unui număr mai mare de documente sau operaţiuni şi în toate cazurile în care se prezintă şi se susţin constatările din raportul de inspecţie economico-financiară.5.2. La raportul intermediar se anexează orice document întocmit pentru avizare, solicitare de documente, suspendarea acţiunii, punctul de vedere al reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta prezentat în timpul controlului ş.a.5.3. Anexele se semnează de către cei care le-au elaborat.****  +  Anexa 8 - Model -    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ    Direcţia generală de inspecţie economico-financiară/    Direcţia generală a finanţelor publice ............                                                   Seria .... Nr. ............PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorîncheiat astăzi, ..., luna .............,anul ......., ora ....Agent(i) constatator(i): numele şi prenumele .................................., având funcţia(ile) de ..................... la ......................................, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor nr. .................. şi a Ordinului de serviciu nr. ......./.........., în urma inspecţiei economico-financiare efectuate în ziua ........., luna .........., anul .........., ora ...... la ............................ din localitatea ....................., bd/str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .... ap. ..., judeţul/sectorul ..................., codul unic de înregistrare ..................., am constatat următoarele:I. La data(ele), ora şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:1. .......................................................................................................;2. .......................................................................................................;3. .......................................................................................................Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:1. art. ............ alin. ............ lit. ............ din ........................................................;2. art. ............ alin. ............ lit. ............ din ........................................................;3. art. ............ alin. ............ lit. ............ din .........................................................De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul: a) Persoana juridică, (denumire) ..........................., codul unic de înregistrare ...................., înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ............. cu nr. ................, cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ...................., bd/str. ............................. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ... ap. ..., judeţul/sectorul ...................., reprezentat de ........................... în calitate de ........................., cu CNP ......................................, cu domiciliul în localitatea ..................., bd/str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .... ap. ..., judeţul/sectorul ..................., născut(ă) la data de ................, în localitatea ........................, judeţul/sectorul ................., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria .... nr. .........., emis de ...................... la data de ......................... . b) Persoana fizică (numele, prenumele): ...................... născut(ă) la data de ............ în localitatea ......................., judeţul .................., fiul lui .......................... şi a ................., CNP .............................., domiciliat în oraşul (comuna) ......................., bd/str. ........................ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ... ap. .., judeţul/sectorul ..................., legitimat cu B.I./C.I./paşaport seria ..... nr. ........, emis de ................. la data de ..................., ocupaţia ............................., locul de muncă ............................................... .Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează conform:1. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ..................., cu amendă de la ................. lei la ................ lei;2. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ..................., cu amendă de la ................. lei la ................ lei;3. art. ..... alin. ..... lit. ..... din ..................., cu amendă de la ................. lei la ................ lei,stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:1. în sumă de .................... (........................................................................) lei;2. în sumă de .................... (........................................................................) lei;3. în sumă de .................... (........................................................................) lei,suma totală fiind de ............. (........................................................................) lei.       Agent constatator, Contravenient, Martor(i), ........................... ....................... .....................PROCES-VERBALde îndeplinire a procedurii*)---------- Notă *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.Cuvintele care nu sunt necesare se anulează.În caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.Astăzi, ...................., agentul constatator .......................... din cadrul ................................., având de înmânat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ......... nr. ................... şi înştiinţarea de plată nr. ........., m-am deplasat la domiciliul fiscal al operatorului economic persoană juridică/persoană fizică ........................, din localitatea ........................., bd/str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., judeţul/sectorul ...................., găsind pe contravenient sau pe ......................................... (persoana care locuieşte la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului**) care, primind actul, a semnat în faţa noastră.Semnătura primitorului şi actul de identitate..............................................................................Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria ............................., în contul nr. ................................. .În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării ori comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3) ............................................., respectiv suma de .................. (.....................................................................) lei, iar o copie de pe foaia de vărsământ/chitanţă se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, în termenul de 48de ore, la sediul agentului constatator din .......................................................................................................... .În caz de neachitare a amenzii/amenzilor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.II. În conformitate cu prevederile art. ...... alin. ...... lit. ..... din ............................... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):1. ...............................................................................................................2. ...............................................................................................................3. ...............................................................................................................Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare:..........................................................................................................Bunurile/Sumele confiscate aparţin:..........................................................................................................III. Alte menţiuniLa cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecţiuni:..........................................................................................................În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului azi, ................, sau se va comunică acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.      Agent constatator, Contravenient, Martor(i) - (date complete   ..................... ..................... privind identitatea)NOTĂ:În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i)................................................................................................................Refuzând primirea (negăsind nicio persoană), s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.     Martor(i) - (date complete Agent constatator,       privind identitatea) .........................Instrucţiuni privind întocmireaprocesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilorProcesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este întocmit în timpul efectuării unei inspecţii economico-financiare de către agentul constatator, când constată abateri de la prevederile legale aplicabile, considerate contravenţii.Formularul se întocmeşte cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor, o atenţie deosebită acordându-se elementelor a căror lipsă atrag nulitatea acestuia şi încadrării în termenul legal de prescripţie.Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, se va menţiona acest lucru prin confirmarea cel puţin a unui martor.Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este anexă la raportul de inspecţie economico-financiară sau la raportul de urmărire a măsurilor dispuse.Caracteristicile de tipărire ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);- este înseriat şi numerotat;- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).Circulă şi se arhivează după cum urmează:- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului, în a cărui rază teritorială se află sediul/domiciliul fiscal al contravenientului, persoană juridică sau fizică;- exemplarul 2, la contravenient;- exemplarul 3, la agentul constatator care a efectuat constatarea faptei.  +  Anexa 9 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................DISPOZIŢIE OBLIGATORIE1. Date de identificare ale operatorului economicDenumirea operatorului economic: ....................., cod unic de înregistrare: ...................., nr. ORC .................Domiciliul fiscal: localitatea .................., str. ............... nr. .., bl. .., sc. .., ap. .., judeţul/sectorul ..........2. Date privind inspecţia economico-financiarăCa urmare a inspecţiei economico-financiare desfăşurate în perioada ............... de către (numele, prenumele, funcţiile echipei de inspecţie economico-financiară) din cadrul ................................., posesori ai legitimaţiilor nr. .................., în baza Ordinului de serviciu ........./............, s-a întocmit Raportul de inspecţie economico-financiară .................. nr. ........./............ .În baza art. 21 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi art. 28 alin. (4) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dispunem următoarele măsuri:3. Măsuri dispuse şi duse la îndeplinire în timpul controlului3.1. Măsura:Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.2. Măsura:Documentele care dovedesc îndeplinirea acesteia...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Alte măsuri dispuse (pentru fiecare deficienţă constatată şi înscrisă în raportul de inspecţie economico-financiară)4.1. Prezentarea deficienţeiMotivul de fapt:Temeiul de dreptMăsura:Persoană responsabilăTermenul de îndeplinire a acesteia4.2. Prezentarea deficienţeiMotivul de fapt:Temeiul de dreptMăsura:Persoană responsabilăTermenul de îndeplinire a acesteia.................................................................................................................................................................................................................................5. Obligaţii bugetare şi financiare stabilite suplimentar, accesorii calculate...........................................................................
  Nr. crt Denumirea obligaţiei bugetare şi financiare Perioada pentru care s-au calculat obligaţii bugetare şi financiare/accesorii Suma stabilită suplimentar - lei - Accesorii - lei -
  de la data până la data total din care: achitate în timpul controlului total din care: achitate în timpul controlului
  0 1 2 3
  zz.ll.aa zz.ll.aa
  6. Data comunicării. Data comunicării "Dispoziţiei obligatorii privind măsurile stabilite de inspecţia economico-financiară" reprezintă:- data semnării de primire, în condiţiile art. 29 alin. (2) lit. a) şi b) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 ;- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", în condiţiile art. 29 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 .7. Termenul de plată. Obligaţii bugetare şi financiare şi accesoriile aferente acestora, stabilite şi înscrise în dispoziţia obligatorie, se plătesc în funcţie de data comunicării, astfel:- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.8. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (12) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, conducătorul operatorului economic are obligaţia de a informa organul de inspecţie economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziţii obligatorii.9. Dispoziţii finaleLa prezenta dispoziţie obligatorie se anexează Raportul de inspecţie economico-financiară nr. ........./......... care, împreună cu anexele, conţine ...... pagini.În conformitate cu art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi cu art. 33 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, împotriva prezentei dispoziţii obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la comunicare, sub sancţiunea decăderii.Neducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute de art. 24 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, se sancţionează contravenţional, potrivit art. 25 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ.Prezenta dispoziţie obligatorie reprezintă titlu de creanţă.            Aprobat Avizat Întocmit           ------- ------ --------   Conducătorul activităţii Şef serviciu Echipa de inspecţie        de inspecţie Numele şi prenumele ...................    economico-financiară Semnătura (funcţia, numele,          Funcţia prenumele şi semnătura)    Numele şi prenumele   Semnătura şi ştampila   .....................    (funcţia, numele,  prenumele şi semnătura)Instrucţiuni de întocmire a formularului "Dispoziţie obligatorie"Dispoziţia obligatorie cuprinde măsurile dispuse pentru înlăturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate în activitatea operatorului economic controlat, pentru recuperarea pagubelor produse şi pentru suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile.Dispoziţia obligatorie privind măsurile stabilite de inspecţia economico-financiară reprezintă actul administrativ financiar emis de organele de inspecţie economico-financiară.Dispoziţia obligatorie se întocmeşte de către organul de inspecţie economico-financiară, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.Se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar pentru operatorul economic verificat, unul pentru organul de inspecţie economico-financiară şi unul pentru organul fiscal de administrare competent.
   +  Anexa 10 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................Parchetul de pe lângă Tribunalul ..................(Judecăroria) ........................Ca urmare a inspecţiei economico-financiare la .................., cu sediul în localitatea ............., str. ............. nr. ......, cod unic de înregistrare ............., în temeiul art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vă transmitem un exemplar al Procesului-verbal nr. .............., încheiat la data de ....................., comunicându-vă totodată următoarele:În perioada supusă inspecţiei economico-financiare au fost constatate următoarele fapte, care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală:...............................................................................................................................Prin faptele descrise mai sus considerăm că au fost încălcate următoarele prevederi legale:..................................................., care precizează: ........................................;Conducătorul organului de inspecţie economico-financiară,.....................................................(numele, prenumele şi semnătura, ştampila)              Avizat Întocmit             ------ --------          Şef serviciu, Echipa de inspecţie     ........................ ......................  (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)Instrucţiuni privind întocmirea,înregistrarea şi semnarea sesizării penaleSesizarea penală se întocmeşte de către echipa de inspecţie economico-financiară şi cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:- descrierea succintă a faptei care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală;- prevederile legale încălcate.Sesizarea penală se avizează de şeful serviciului şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie economico-financiară.Se întocmeşte în două exemplare, care se înregistrează la registratura organului de cercetare penală şi care au următoarea destinaţie:- un exemplar se transmite la organul competent de urmărire penală;- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară, unde se arhivează împreună cu procesul-verbal.  +  Anexa 11 - Model -NOTĂ EXPLICATIVĂSubsemnatul/a, ........................., în calitate de ................... la ......................................., domiciliat în ............, str. ........................... nr. .., bl. ..., sc. .., et. .., ap. .., tel. ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ........ nr. ....., eliberată/eliberat ........ la data de ..........., C.N.P. ..........................., la întrebările puse de ............................... având funcţia de .............. în cadrul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice ....................... din Ministerul Finanţelor Publice/Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. d) şi art. 24 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, precum şi în baza prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, dau următoarele explicaţii:1. Întrebare: ....................................................................................................................................................................................................................1. Răspuns: ......................................................................................................................................................................................................................2. Întrebare: ....................................................................................................................................................................................................................2. Răspuns: ......................................................................................................................................................................................................................3. Întrebare: ....................................................................................................................................................................................................................3. Răspuns: .........................................................................................................................................................................................................................n. Întrebare: ......................................................................................................................................................................................................................n. Răspuns: ........................................................................................................................................................................................................................Dacă mai aveţi ceva de adăugat.Răspuns: ...........................................................................................................................................................................................................................     Data ...................... Dată în faţa noastră    Numele şi prenumele, funcţia Echipa de inspecţie economico-financiară    Semnătura ........................................                                     Numele şi prenumele, funcţia                                     SemnăturiInstrucţiuni de completare şi utilizarea formularului "Notă explicativă"Nota explicativă reprezintă documentul prin care organele de inspecţie economico-financiară pot solicita explicaţii scrise reprezentantului sau oricărui angajat al operatorului economic verificat, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea acestuia ce pot influenţa controlul. Solicitarea de explicaţii scrise se face în timpul inspecţiei economico-financiare ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor.Întrebările se formulează în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, echipa de inspecţie economico-financiară transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la operatorul economic, stabilind un termen pentru formularea răspunsului.În toate cazurile, explicaţiile la întrebările puse de organele de inspecţie fiscală se dau în scris prin notă explicativă.Refuzul de a răspunde la întrebări se consemnează în actul de control, împreună cu copia adresei de comunicare.Se întocmeşte în două exemplare, din care:- un exemplar se anexează la actul de control;- un exemplar rămâne la persoana care a dat explicaţii.  +  Anexa 12 - Model -MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE -AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDirecţia generală de inspecţie economico-financiară/Direcţia Generală a Finanţelor Publice ............Nr. de înregistrare ...................Data ...................INVITAŢIEDomnului/Doamnei ................., încalitate de ............. al/a .......................Vă invităm la data de ............, ora ........, la sediul Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din ..................., str. ................. nr. ........, camera ......, telefon .........., în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, în vederea ........................Cu această ocazie veţi prezenta în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, următoarele documente:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Neprezentarea în condiţiile de mai sus a documentelor solicitate constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.                            Conducătorul organului de                        inspecţie economico-financiară,                        ...............................                         (numele şi prenumele, funcţia)                                   SemnăturaInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Invitaţie"Invitaţia reprezintă documentul prin care reprezentantul legal al operatorului economic sau o altă persoană împuternicită este invitată să se prezinte la sediul organului de inspecţie economico-financiară.Invitaţia conţine motivul şi documentele solicitate.Se întocmeşte în două exemplare:- un exemplar se transmite operatorului economic;- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.  +  Anexa 13 - Model -DECLARAŢIESubsemnatul/a, ..................., în calitate de ............. la ..........................., domiciliat în ..............., str. ..................... nr. .., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., tel. ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ....... nr. ..., eliberată/eliberat ............. la data de ..............................., C.N.P. ..............................., în calitate de reprezentant legal al ..........................................................................., cu domiciliul fiscal în .........................................., str. .................................. nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ..., tel. .............., judeţul ......................., având codul de identificare fiscală .................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de dispoziţiile art. 292 din Codul penal, următoarele:- am pus la dispoziţia echipei de inspecţie economico-financiare toate documentele şi informaţiile solicitate;- toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie au fost restituite.Drept pentru care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, din care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de inspecţie economico-financiară, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 .Data ................................Numele şi prenumele, funcţiaSemnăturaInstrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Declaraţie"Declaraţia se întocmeşte şi se semnează de reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana împuternicită de către acesta, la finalizarea inspecţiei economico-financiare.Reprezentantul legal al operatorului economic poate accepta sau nu elementele din declaraţie.Se întocmeşte în două exemplare, din care:- un exemplar se anexează la actul de control;- un exemplar rămâne la operatorul economic.  +  Anexa 14 - Model -NOTIFICARESubsemnaţii, ..............., având funcţiile de ............ la ............ din cadrul ...................., având în vedere acţiunea de inspecţie economico-financiară aflată în curs de desfăşurare şi dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie, în termen de ....... zile lucrătoare, următoarele documente:......................................................................................................................Neprezentarea în condiţiile de mai sus a acestora constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ.     Data ............ Echipa de inspecţie                              ............................                                   (funcţia, numele,                                prenumele şi semnătura)Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului "Notificare"Notificarea reprezintă documentul prin care echipa de inspecţie economico-financiară solicită în temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, reprezentantului legal al operatorului economic sau al persoanei împuternicite de către acesta actele, documentele şi înscrisurile, atunci când operatorul economic întârzie ori amână în mod nejustificat prezentarea acestora.Se întocmeşte în două exemplare:- un exemplar se transmite operatorului economic;- un exemplar rămâne la organul de inspecţie economico-financiară.-----