HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 8 iulie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe(actualizată până la data de 29 octombrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 17 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 7^2 alin. 5 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Obiectivul prezentei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea unei evaluări de mediu a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. (2) Prezenta hotărâre stabileşte procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, definind rolul autorităţii competente pentru protecţia mediului, cerinţele de consultare a factorilor interesaţi şi de participare a publicului. (3) Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor şi programelor.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile şi termenii următori semnifică: a) aviz de mediu pentru planuri şi programe - act tehnico-juridic scris, emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul supus adoptării; b) evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate; c) planuri şi programe - planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care:(i) se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern; şi(îi) sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative; d) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice şi, în concordanţă cu legislaţia sau cu practica naţională, asociaţiile, organizaţiile ori grupurile acestora; e) raport de mediu - parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă, conform anexei nr. 2; f) titularul planului sau programului - orice autoritate publică, precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program în înţelesul definiţiei de la lit. c).  +  Articolul 3 (1) Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedură legislativă. (2) Prezenta procedură se realizează în etape, după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu; b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu; c) etapa de analiză a calităţii raportului de mediu.  +  Articolul 4Evaluarea de mediu pentru planurile şi programele dezvoltate la nivel local sau regional, care sunt parte integrantă din planurile ori programele regionale sau naţionale care au fost deja supuse evaluării de mediu, va ţine cont de rezultatul acestei evaluări, în scopul evitării duplicării. În acest caz se au în vedere şi prevederile art. 20.  +  Capitolul II Domeniu de reglementare  +  Articolul 5 (1) Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4). (2) Se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care: a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale, transport, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, şi care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001. (3) Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului: a) planurile şi programele prevăzute la alin. (2), care determină utilizarea unor suprafeţe mici la nivel local; b) modificările minore la planurile şi programele prevăzute la alin. (2); c) planurile şi programele, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte. (4) Decizia asupra existenţei efectelor semnificative potenţiale asupra mediului ale planurilor şi programelor prevăzute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz, conform prevederilor art. 11.  +  Articolul 6 (1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor şi programelor: a) al căror unic scop este apărarea naţională sau protecţia civilă; b) financiare sau bugetare; c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii Secţiunea Garantare, pe anul 2007. (2) Planurile şi programele cofinanţate de Uniunea Europeană prin fonduri structurale sau fonduri pentru dezvoltare rurală, inclusiv prin Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii - Secţiunea Garantare, a căror primă versiune se realizează înainte de anul 2006, respectiv anul 2007, şi care se supun procedurii de adoptare sau sunt înaintate procedurii legislative după această dată, fac obiectul procedurii prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 7 (1) Procedura de evaluare de mediu se aplică de autorităţile titulare de plan sau program în colaborare cu autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor publice centrale sau locale de sănătate şi cele interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, după caz, precum şi a publicului şi se finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru planuri sau programe. (2) Competenţa de emitere a avizului de mediu revine agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, pentru planurile şi programele locale şi judeţene, şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru planurile şi programele naţionale şi regionale.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 12 din HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 17 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012. (3) Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la iniţierea planului sau programului.  +  Articolul 8 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului percep taxe pentru emiterea avizului de mediu, achitate la Trezoreria Statului, după cum urmează: a) 250.000 lei pentru fiecare plan local; b) 500.000 lei pentru fiecare plan judeţean; c) 750.000 lei pentru fiecare plan regional; d) 1.000.000 lei pentru fiecare plan naţional. (2) Autorităţile competente pentru protecţia mediului percep tarife pentru parcurgerea etapelor prezentei proceduri, conform anexei nr. 4. (3) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului. În situaţiile prevăzute la art. 38, tarifele se încasează de către autoritatea pentru protecţia mediului implicată în respectiva etapă procedurală. (4) Cuantumul tarifelor se actualizează prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Capitolul III Etape procedurale  +  Secţiunea 1 Etapa de încadrare  +  Articolul 9 (1) Titularul planului sau programului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia, prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet, conform art. 29 alin. (2). (2) Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului, pentru consultare, prima versiune a planului sau programului. (3) Pentru planurile şi programele prevăzute la art. 5 alin. (2) autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului. (4) Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri privind prima versiune a planului sau programului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, conform art. 29 alin. (2), pe care le trimite la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. (2) Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului, în cadrul unui comitet special constituit. (3) Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care, datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului, sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. (4) Comitetul prevăzut la alin. (2) se constituie la nivel central prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi la nivel regional, judeţean, local şi al municipiului Bucureşti, inclusiv în cazul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prin ordin al conducătorului agenţiei regionale competente pentru protecţia mediului. (5) Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit, spre consultare, prima versiune a planului sau programului.  +  Articolul 11 (1) Pentru planurile şi programele prevăzute la art. 5 alin. (3) autorităţile competente pentru protecţia mediului decid dacă acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului, printr-o analiză caz cu caz, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr. 1. (2) La realizarea încadrării se ţine cont de comentariile şi propunerile primite din partea publicului, potrivit art. 9 alin. (4). (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului prevăzut la art. 10 alin. (2), în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţă publicului decizia motivată a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de către titular. (2) Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. (3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate reconsidera decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului în cadrul consultărilor desfăşurate în comitetul special constituit, în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Decizia finală, motivată, se aduce la cunoştinţă publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe pagina proprie de Internet. Decizia finală se publică în mass-media de către titular.  +  Articolul 13Planurile şi programele care, în urma etapei de încadrare, nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.  +  Secţiunea a 2-a Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu  +  Articolul 14 (1) Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. (2) Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanţi ai titularului planului sau programului, ai autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi pentru sănătate, ai altor autorităţi interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3), din una sau mai multe persoane fizice ori juridice atestate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi experţi care pot fi angajaţi, după caz. (3) Constituirea grupului prevăzut la alin. (1) este obligaţia titularului. Grupul de lucru are caracter nepermanent, fiind constituit special pentru planul sau programul respectiv, pe baza nominalizărilor făcute de autorităţile pe care le reprezintă. Nominalizările se fac la solicitarea titularului. (4) Grupul de lucru se reuneşte pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16-19. (5) Punctele de vedere exprimate în şedinţele grupului de lucru se consemnează în procese-verbale semnate de membrii grupului. Un exemplar al proceselor-verbale rămâne la autoritatea competentă de protecţie a mediului.  +  Articolul 15 (1) Titularul planului sau programului prezintă grupului de lucru obiectivele specifice ale planului sau programului. (2) Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează problemele semnificative de mediu, inclusiv starea mediului şi evoluţia acestuia în absenţa implementării planului sau programului, şi determină obiectivele de mediu relevante în raport de obiectivele specifice ale planului sau programului. (3) Rezultatele activităţii prevăzute la alin. (2) sunt prezentate grupului de lucru.  +  Articolul 16 (1) Titularul planului sau programului proiectează alternative posibile, luând în considerare obiectivele şi aria geografică a planului sau programului, precum şi informaţiile prevăzute la art. 15 alin. (2). Alternativele posibile se aduc la cunoştinţă grupului de lucru. (2) Grupul de lucru evaluează modul în care alternativele propuse îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.  +  Articolul 17Pe baza recomandărilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaborează detaliat alternativele care îndeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru plan sau program.  +  Articolul 18 (1) Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului, folosind criteriile prevăzute în anexa nr. 1, şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, făcând recomandări în acest sens. (2) Măsurile şi recomandările prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă grupului de lucru.  +  Articolul 19 (1) Titularul planului sau programului, luând în considerare informaţiile prevăzute la art. 18, stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele: a) alternativa finală a planului sau programului; b) măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului; c) programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. (2) Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program. (3) Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu. (4) Conţinutul-cadru al raportului de mediu este cel prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 20 (1) Raportul de mediu identifică, descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. (2) La pregătirea raportului de mediu se iau în considerare informaţiile obţinute prin aplicarea prevederilor art. 14-19, precum şi informaţiile relevante cu privire la efectele de mediu ale planurilor sau programelor de care se dispune şi care sunt obţinute la alte niveluri de decizie sau prin alte acte normative. (3) Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare, conţinutul, nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei. (4) Pentru planurile şi programele dezvoltate la nivel local sau regional, care urmează să fie integrate în planuri ori programe regionale sau naţionale care au fost deja supuse evaluării de mediu, raportul de mediu trebuie să ţină cont de rezultatul acestei evaluări, de stadiul planului ori programului în procesul decizional, precum şi măsura în care anumite probleme sunt mai bine evaluate la alte niveluri de decizie, pentru a evita duplicarea evaluării.  +  Articolul 21 (1) Titularul planului sau programului anunţă în mass-media, inclusiv prin afişare pe propria pagină de Internet, disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul şi orarul consultării acestora şi faptul că publicul poate face comentarii şi propuneri scrise, conform art. 30 alin. (2). (2) Publicul interesat îşi poate exprima opinia asupra proiectului de plan sau de program propus şi asupra raportului de mediu şi transmite aceste opinii titularului planului sau programului şi autorităţii de mediu competente. (3) Pe baza observaţiilor justificate, primite din partea publicului, titularul planului sau programului aduce modificări proiectului de plan sau de program şi/sau raportului de mediu elaborat pentru acesta.  +  Secţiunea a 3-a Etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei  +  Articolul 22 (1) Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu conform art. 21 alin. (3) să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului, autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului, identificate conform art. 10 alin. (3). (2) În cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul, prin intermediul autorităţii publice centrale care promovează planul sau programul, este obligat să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta, în limba engleză, autorităţilor centrale de mediu din statele posibil afectate, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, conform art. 21 alin. (3). (3) Autoritatea competentă pentru sănătate şi celelalte autorităţi interesate de efectele implementării planului sau programului, prevăzute la alin. (1), au obligaţia ca în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program şi a raportului de mediu să elaboreze şi să transmită în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi motivat privind proiectul de plan sau de program propus şi raportul de mediu.  +  Articolul 23 (1) Titularul planului sau programului are obligaţia ca la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (1) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau program propus şi a raportului de mediu, conform art. 31. (2) În cazul în care implementarea planului sau programului propus poate avea efecte semnificative transfrontieră, titularul planului sau programului are obligaţia ca la 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 22 alin. (3) să organizeze dezbaterea publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, conform art. 31.  +  Articolul 24 (1) Pentru analizarea calităţii raportului de mediu, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorităţi, conform art. 22 alin. (3), şi poate angaja consultanţă. (2) În îndeplinirea atribuţiilor menţionate la alin. (1) autoritatea competentă pentru protecţia mediului analizează şi rezultatele consultărilor cu publicul realizate până la această dată, includerea acestora în raportul de mediu, precum şi rezultatele consultărilor prevăzute la art. 34, după caz. (3) Analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, are în vedere următoarele elemente: a) respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2; b) prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi explicitarea oricăror ipoteze şi incertitudini; c) prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan sau de program, precum şi procesul definitivării proiectului ca urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu; d) justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte; e) luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorităţi şi cu publicul; f) prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame; g) existenţa unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului. (4) În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune în scris refacerea acestuia.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului iau decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile calendaristice de la data dezbaterii publice. (2) În cazul în care calendarul stabilit pentru consultările transfrontieră depăşeşte termenul prevăzut la alin. (1), decizia de emitere a avizului de mediu se ia în 15 zile calendaristice de la data încheierii consultărilor. (3) Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţă titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afişare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei. (4) Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu prevăzut în anexa nr. 3 şi care cuprinde: a) motivele care stau la baza emiterii lui, în conformitate cu art. 24; b) măsurile decise în ceea ce priveşte monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu art. 27, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz; c) măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului şi a efectelor semnificative transfrontieră, după caz. (5) Proiectul de plan sau de program, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, se pune la dispoziţie publicului, la cerere, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului. (6) În cazul în care raportul de mediu sau comentariile publicului evidenţiază un potenţial efect negativ semnificativ, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune motivat, în scris, refacerea proiectului de plan sau de program, în vederea prevenirii, reducerii şi compensării efectelor negative semnificative asupra mediului.  +  Articolul 26Titularul planului sau programului are obligaţia de a supune procedurii de adoptare planul sau programul, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 27 (1) Monitorizarea implementării planului sau programului, în baza programului propus de titular, are în vedere identificarea încă de la început a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului, precum şi efectele adverse neprevăzute, în scopul de a putea întreprinde acţiunile de remediere corespunzătoare. (2) Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului însoţeşte documentaţia înaintată autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii avizului de mediu, şi face parte integrantă din acesta. (3) Îndeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau programului. Titularul planului sau programului este obligat să depună anual, până la sfârşitul primului trimestru al anului ulterior realizării monitorizării, rezultatele programului de monitorizare la autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a eliberat avizul de mediu. (4) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului analizează rezultatele programului de monitorizare primite de la titular şi informează publicul prin afişare pe pagina proprie de Internet. (5) Monitorizarea prevăzută la alin. (1) se poate realiza, după caz, şi pe seama datelor, programelor şi instalaţiilor de monitorizare existente, în scopul eliminării duplicării acestora.  +  Secţiunea a 4-a Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu  +  Articolul 28 (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului asigură informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu prin următoarele acţiuni: a) identificarea publicului, inclusiv a publicului afectat ori posibil a fi afectat sau care are un interes în procesul decizional reglementat de prevederile prezentei hotărâri, inclusiv a organizaţiilor neguvernamentale relevante, cum ar fi cele care promovează protecţia mediului şi alte organizaţii interesate; b) stabilirea locului unde pot fi consultate informaţiile disponibile; c) stabilirea modalităţii de informare a publicului prin: afişaj pe o anumită zonă teritorială, anunţuri publice în presa locală, anunţuri în media electronică, organizarea unor expoziţii cu planuri, schiţe, tabele, grafice şi altele asemenea; d) determinarea modalităţii de consultare a publicului prin: informări scrise, dezbateri publice, mijloace electronice şi altele asemenea; e) fixarea unor intervale de timp corespunzătoare care să permită publicului să participe efectiv şi din timp la etapele procedurii; f) informarea asupra posibilităţii ca planul sau programul să fie supus unei proceduri de evaluare de mediu în context transfrontieră. (2) Costurile informării, prin anunţuri în mass-media, şi ale participării publicului la procesul de evaluare de mediu în cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri sau programe sunt suportate de titularul planului sau programului. (3) Titularul planului sau programului este obligat să facă dovada tuturor anunţurilor făcute în mass-media, prevăzute de prezenta procedură. (4) Autorităţile competente pentru protecţia mediului pun la dispoziţie publicului, la cerere, documente nerelevante pentru planul sau programul considerat, altele decât cele furnizate de titularul planului sau programului, după caz.  +  Articolul 29 (1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de încadrare revine atât titularului sau programului, cât şi autorităţii competente pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 9-12. (2) În etapa de încadrare titularul planului sau programului publică în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi anunţă pe propria pagină de Internet elaborarea primei versiuni a planului sau programului, natura acestuia, declanşarea etapei de încadrare, locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului şi posibilitatea de a trimite în scris comentarii şi sugestii la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. (3) În etapa de încadrare autoritatea competentă pentru protecţia mediului anunţă pe propria pagină de Internet decizia privind această etapă şi posibilitatea publicului de a face propuneri de reconsiderare a acesteia în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data anunţului, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului. Decizia finală se aduce la cunoştinţă publicului prin afişarea acesteia pe pagina de Internet a autorităţii pentru protecţia mediului competente. (4) Decizia iniţială şi cea finală se vor aduce la cunoştinţă publicului în termen de 3 zile calendaristice de la luarea lor, prin publicarea de către titularul planului sau programului în mass-media.  +  Articolul 30 (1) Responsabilitatea implicării publicului în etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu revine titularului planului sau programului, conform prevederilor art. 21. (2) Titularul planului sau programului publică în massmedia de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi anunţă pe propria pagină de Internet disponibilizarea proiectului de plan sau de program, finalizarea raportului de mediu, locul şi orarul consultării acestora şi faptul că publicul poate trimite comentarii şi propuneri scrise la sediul titularului şi al autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării ultimului anunţ.  +  Articolul 31 (1) Titularul planului sau programului are obligaţia de a anunţa în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi pe propria pagină de Internet organizarea unei şedinţe de dezbatere publică a proiectului de plan sau de program propus, inclusiv a raportului de mediu, cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, respectiv 60 de zile calendaristice, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră. (2) Anunţul public conţine: a) locul, data şi ora dezbaterii publice; b) autorităţile participante; c) faptul că dezbaterea este deschisă şi publicului şi autorităţilor statelor posibil a fi afectate, în cazul în care implementarea planului sau programului poate avea efecte semnificative transfrontieră. (3) Titularul planului sau programului are obligaţia de a invita la dezbaterea publică autorităţile competente pentru protecţia mediului, cele din domeniul sănătăţii, precum şi cele implicate în etapa de încadrare. (4) Titularul planului sau programului, prin intermediul autorităţii publice centrale care promovează planul sau programul, are obligaţia de a invita la dezbaterea publică, cu 70 de zile calendaristice înainte de data realizării acesteia, autorităţile competente pentru protecţia mediului şi cele din domeniul sănătăţii din statele posibil a fi afectate, precum şi publicul acestor state care este afectat sau este posibil să fie afectat ori care are un interes în procesul decizional reglementat de prezenta hotărâre, conform art. 34. (5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului are responsabilitatea conducerii dezbaterii publice, consemnarea propunerilor justificate venite din partea publicului şi a autorităţilor prevăzute la alin. (3) şi (4) şi întocmirea procesului-verbal al dezbaterii.  +  Articolul 32Titularul planului sau programului are obligaţia de a anunţa în mass-media decizia de emitere a avizului de mediu, în termen de 5 zile calendaristice de la data afişării acesteia pe Internet de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.  +  Articolul 33 (1) Titularul planului sau programului are obligaţia de a informa autorităţile consultate pe durata procedurii, publicul şi statele potenţial afectate şi de a pune la dispoziţie acestora următoarele: a) planul sau programul adoptat; b) o declaraţie privind modul în care consideraţiile privind mediul au fost integrate în plan sau în program, modul în care raportul de mediu a fost pregătit conform art. 19 şi 20, modul în care opiniile exprimate de public şi de alte autorităţi şi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră prevăzute la art. 34 au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu conform art. 25, motivele pentru alegerea alternativei de plan sau program avizate, în comparaţie cu alte alternative prezentate; c) măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului. (2) Titularul planului sau programului anunţă în massmedia şi pe propria pagină de Internet locul şi programul consultării documentelor prevăzute la alin. (1). (3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul pune la dispoziţie autorităţii centrale de mediu din statele potenţial afectate, în cadrul relaţiilor bilaterale, documentele prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 5-a Evaluarea de mediu pentru planuri sau programe cu potenţial efect semnificativ asupra mediului în context transfrontieră  +  Articolul 34 (1) Atunci când un plan sau un program este posibil să aibă un efect semnificativ asupra mediului altui stat ori când un alt stat posibil să fie afectat semnificativ solicită informaţii asupra planului sau programului, autoritatea publică centrală care promovează planul ori programul transmite autorităţii centrale de mediu din acel stat, în cadrul relaţiilor bilaterale, înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, o copie a proiectului de plan sau program şi a raportului de mediu, inclusiv a programului de monitorizare a efectelor asupra mediului. (2) Dacă statul care a primit documentele prevăzute la alin. (1) comunică intenţia de a intră în consultări înainte de adoptarea planului sau programului ori de trimiterea acestuia în procedura legislativă, autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul, în cadrul relaţiilor bilaterale, va face aranjamentele pentru consultări cu privire la posibilele efecte de mediu transfrontieră ale implementării planului sau programului şi cu privire la măsurile avute în vedere pentru a reduce ori a compensa aceste efecte. Aceste aranjamente trebuie să asigure următoarele: a) informarea autorităţilor implicate în procedura de evaluare de mediu din statul potenţial a fi afectat în mod semnificativ şi, prin intermediul acestora, a publicului interesat din acel stat; b) participarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului din statul de origine a proiectului de plan sau de program propus; c) un cadru de timp stabilit de comun acord de părţile interesate pentru durata consultărilor. (3) Autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul informează asupra deciziei de emitere a avizului de mediu orice stat care a fost consultat conform prevederilor prezentului articol. (4) Ministerul Afacerilor Externe sprijină autoritatea publică centrală care promovează planul sau programul conform prevederilor alin. (1)-(3) şi face demersurile necesare pentru aplicarea acestor prevederi, inclusiv în cazul planurilor sau programelor cu posibile efecte semnificative pe teritoriul României, iniţiate în alte state.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 35 (1) Constituie contravenţii încălcarea următoarelor prevederi: a) obligaţia titularului planului sau programului privind constituirea grupului de lucru, prevăzută la art. 14 alin. (3); b) obligaţia titularului planului sau programului de a supune procedurii de adoptare numai planul sau programul avizat, prevăzută la art. 26; c) obligaţia titularului de plan sau de program de a respecta măsurile stabilite prin avizul de mediu, prevăzut la art. 25 alin. (4); d) obligaţiile titularului de plan sau de program privind informarea şi consultarea publicului, prevăzute la art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2), art. 31 şi 32; e) obligaţiile autorităţii competente pentru protecţia mediului privind informarea publicului, prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (3), art. 25 şi art. 27 alin. (4). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) şi e); b) cu amendă de la 400.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b) şi c).  +  Articolul 36 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la art. 35 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 35 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37În cazul în care titularul planului sau programului nu pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare emiterii avizului de mediu în termen de maximum un an de la data solicitării acestora, documentaţia depusă se clasează. Emiterea avizului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.  +  Articolul 38Pentru planurile sau programele aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a agenţiilor regionale de protecţie a mediului, acestea pot delega Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv agenţiile de protecţie a mediului judeţene, după caz, să preia responsabilitatea parcurgerii unor etape din prezenta procedură. Emiterea avizului de mediu nu constituie obiectul delegării de competenţă.  +  Articolul 39 (1) Efectuarea evaluării de mediu pentru planuri şi programe nu exclude aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută pentru proiecte, conform legislaţiei în vigoare. (2) Pentru planurile şi programele cofinanţate de Comunitatea Europeană, evaluarea de mediu stabilită prin prezenta hotărâre va fi efectuată în conformitate cu prevederile specifice din legislaţia naţională ce transpune legislaţia comunitară relevantă, precum şi cu prevederile specifice din legislaţia comunitară relevantă. (3) Prezenta procedură se aplică şi pentru planurile şi programele pentru care obligaţia de efectuare a evaluării de mediu derivă simultan din prezenta hotărâre, din alte acte normative de transpunere a legislaţiei comunitare, precum şi din alte reglementări comunitare.  +  Articolul 40 (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Comisia Europeană fac schimb de informaţii privind experienţa câştigată în aplicarea prezentei hotărâri. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, autoritatea centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene orice măsură luată privind calitatea rapoartelor de mediu.  +  Articolul 41Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 42 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 39 alin. (2) ultima teză şi ale art. 39 alin. (3) ultima teză, care intră în vigoare la data aderării. (2) Planurile transmise autorităţii competente pentru protecţia mediului în vederea obţinerii acordului de mediu şi supuse evaluării impactului asupra mediului înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supun procedurii aflate în vigoare la momentul transmiterii către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (3) Planurile şi programele elaborate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi care sunt transmise spre avizare autorităţii competente pentru protecţia mediului până la 31 martie 2006 se supun procedurii aflate în vigoare în momentul elaborării. (4) Planurile şi programele a căror primă versiune se realizează înaintea datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care sunt adoptate sau înaintate procedurii legislative după 21 iulie 2006 se supun prevederilor prezentei hotărâri, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, prin examinare caz cu caz, că procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe nu este fezabilă. Această decizie se aduce la cunoştinţă publicului.  +  Articolul 43Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare; b) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 214/RT/16/NN/1999 pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 30 aprilie 1999; c) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 44Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001).PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Florin Stadiu,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 1.076.  +  Anexa 1 CRITERIIpentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la: a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor; b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile; d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program; e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor).2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la: a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; b) natura cumulativă a efectelor; c) natura transfrontieră a efectelor; d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;(îi) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;(iii) folosirea terenului în mod intensiv; g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.  +  Anexa 2 CONŢINUTUL-CADRU AL RAPORTULUI DE MEDIUInformaţiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt următoarele:1. expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante;2. aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus;3. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ;4. orice problemă de mediu existentă, care este relevantă pentru plan sau program, inclusiv, în particular, cele legate de orice zonă care prezintă o importanţă specială pentru mediu, cum ar fi ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001;5. obiectivele de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional, care sunt relevante pentru plan sau program şi modul în care s-a ţinut cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii planului sau programului;6. potenţialele efecte*) semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea, populaţia, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relaţiilor dintre aceşti factori;7. posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context transfrontiera;8. măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului;9. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese şi o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea, inclusiv orice dificultăţi (cum sunt deficienţele tehnice sau lipsa de know-how) întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute;10. descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului, în concordanţă cu art. 27;11. un rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate conform prevederilor prezentei anexe.--------*) Aceste efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung,permanente şi temporare, pozitive şi negative.  +  Anexa 3 MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELORSe aprobă.Secretar de stat,.................................(pentru minister)Agenţia Regională de Protecţie a Mediului..........................................AVIZ DE MEDIUNr. .......... din ...............Ca urmare a notificării adresate de .................................., cusediul în ......................, regiunea/judeţul .........................,municipiul/oraşul/comuna ........................, sectorul ....., str. .......nr. ........, înregistrată la nr. ..................... din ...................,în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,în urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale,în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Legii protecţiei mediului nr.137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:AVIZpentru ...................................................................,promovat de ..............................................................,în scopul adoptării/aprobării ............................................,cu următoarele condiţii: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................(se înscriu măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificativeasupra mediului, propuse în programul de monitorizare de către titular, inclusivmăsurile suplimentare de monitorizare, după caz, precum şi măsurile de reduceresau de compensare a efectelor semnificative transfrontieră, după caz)Emiterea avizului de mediu s-a făcut avându-se în vedere .................................................................................................(se înscriu următoarele: modul în care consideraţiile de mediu au fost integrateîn plan sau în program, cum s-au soluţionat problemele de mediu în raportul demediu, cum s-au luat în considerare opiniile exprimate de public şi de alteautorităţi, precum şi, dacă este cazul, rezultatele consultărilor transfrontieră,motivarea alegerii uneia dintre alternativele de plan/program prezentate)Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de vala-bilitate a planului/programului ...............................................,dacă nu intervin modificări ale acestuia.Nerespectarea condiţiilor prezentului aviz constituie contravenţie şi sepedepseşte conform prevederilor legale în vigoare.Director,......................Şef reglementări,.....................Întocmit,........................  +  Anexa 4                                     TARIFELE              percepute pentru parcurgerea procedurii de evaluare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Etapele Tariful crt. - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Încadrare 1.500.000 2. Analiza calităţii raportului de mediu       ● pentru plan local 2.000.000       ● pentru plan judeţean 3.000.000       ● pentru plan regional 4.000.000       ● pentru plan naţional 5.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------