ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 27 octombrie 2012cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2012  Având în vedere:- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2012;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare;- asigurarea fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;- asigurarea sumelor necesare unei mai bune absorbţii a fondurilor europene,- ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii;- imposibilitatea asigurării unei mai bune absorbţii a fondurilor europene;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate;- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi nr. 914 bis din 22 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2012 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 1.103,9 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 343,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.447,8 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul să introducă în anexa nr. 3/0201/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 118 mii lei la capitolul 51.10 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", din care: suma de 100 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi suma de 18 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa nr. 3/1402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 400 mii lei la capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal".  +  Articolul 5 (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pe anul 2012 la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 14.232 mii lei se repartizează Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale ca urmare a asigurării contravalorii notei de debit nr. 3241106607 emise de serviciile Comisiei Europene, reprezentând cheltuieli neeligibile pentru proiectele RO 2002/000-586.05.02.03.01.04 "Reabilitarea drumului DJ 131 în vederea îmbunătăţirii traficului regional" şi RO 2002/000-586.05.02.03.01.06 "Reabilitarea zonei turistice a Mănăstirii Agapia". (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului virează suma de 14.232 mii lei în contul RO 40TREZ 99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Suma de 14.232 mii lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei să diminueze în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 5 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze în anexa nr. 3/1702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 26.598 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 27.090 mii lei la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", după cum urmează: suplimentarea cu suma de 19.890 mii lei la titlul 10 "Cheltuieli de personal", suplimentarea cu suma de 3.884 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii", suplimentarea cu suma de 9.749 mii lei la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care 3.350 mii lei la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", şi diminuarea cu suma de 6.433 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare"; c) la cheltuieli, diminuarea cu suma de 492 mii lei la capitolul 68.10 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din care 90 mii lei la alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului".  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 157 mii lei.  +  Articolul 8Numărul de posturi finanţate în anul 2012 pentru Ministerul Apărării Naţionale prevăzut în anexa nr. 3/18/06 "Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012" se modifică după cum urmează: a) la capitolul 60.01 "Apărare", numărul maxim de posturi se diminuează cu 17, respectiv de la 74.972 la 74.955; b) la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", numărul maxim de posturi se majorează cu 17, respectiv de la 3.305 la 3.322.  +  Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)", capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 135.000 mii lei care se asigură prin redistribuire de lacapitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.06 "Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului". (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată.  +  Articolul 10 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1803/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10 50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 80 mii lei la capitolul 66.10 "Sănătate", titlul 10 "Cheltuieli de personal". (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1808/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 117 mii lei şi diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 117 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/1809/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", majorarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 90 mii lei şi diminuarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 90 mii lei.  +  Articolul 11 (1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 200 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să diminueze în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 250 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să efectueze în anexa nr. 3/19/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi sport", diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 150 mii lei şi majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 150 mii lei.  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să diminueze în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 3.000 mii lei.  +  Articolul 13 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele existente în contul de disponibil 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" deschis pe codul de identificare fiscală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând diferenţă de curs valutar favorabil, se fac venit la bugetul de stat şi se varsă într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat. (2) În termen de 3 zile de la virarea sumelor în contul de venituri prevăzut la alin. (1), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale solicită Ministerului Finanţelor Publice introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Sumele cu care se suplimentează bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform alin. (2), se utilizează numai pentru asigurarea necesarului de finanţare cuprins la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare". (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 14Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în cadrul capitolului 84.01 "Transporturi" titlul 55 "Alte transferuri", următoarele redistribuiri: a) alineatul 55.01.28 "Cheltuieli neeligibile ISPA" se diminuează cu suma de 62.954 mii lei; b) alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" se suplimentează cu suma de 62.424 mii lei; c) alineatul 55.02.01 "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale" se suplimentează cu suma de 530 mii lei.  +  Articolul 15Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să efectueze în anexa nr. 3/2402/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" la venituri proprii cu suma de 22 mii lei; b) să suplimenteze subcapitolul 33.10.19 "Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive" la venituri proprii cu suma de 8 mii lei; c) să diminueze subcapitolul 30.10.50 "Alte venituri din proprietate" la venituri proprii cu suma de 5 mii lei; d) să diminueze subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" la venituri proprii cu suma de 4 mii lei; e) să diminueze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 148 mii lei; f) să suplimenteze la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 169 mii lei.  +  Articolul 16În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", din suma de 76.686 mii lei alocată suplimentar, suma de 42.391 mii lei este destinată realizării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, derulate de instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 17Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi prin Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013, să încheie angajamente legale în anul 2012, cu termen de plată în anul 2013, pentru achiziţii de bunuri şi servicii şi mijloace fixe necesare organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) - Ediţia de iarnă 2013, în limita sumei de 5.525 mii lei. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European - Ediţia de iarnă 2013 răspund de angajarea sumei de 5.525 mii lei.  +  Articolul 18Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să introducă în anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din cesiuni şi închirieri" suma de 300 mii lei; la capitolul 33.10 "Venituri din prestări servicii şi alte activităţi" suma de 13.472 mii lei, din care: la subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" suma de 2.536 mii lei, la subcapitolul 33.10.14 "Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate cămine cantină" suma de 9.000 mii lei, la subcapitolul 33.10.19 "Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi sportive" suma de 200 mii lei şi la subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi activităţi" suma de 1.736 mii lei; la capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări", subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi confiscări" suma de 500 mii lei şi lacapitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" suma de 150 mii lei; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 14.422 mii lei, din care: la capitolul 65.10 "Învăţământ" cu suma de 9.000 lei, la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie" cu suma de 5.422 mii lei, după cum urmează: suplimentarea cu suma de 3.059 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi cu suma de 6.063 mii lei la titlul 59 "Alte cheltuieli" şi diminuarea cu suma de 3.700 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".  +  Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 25.000 mii lei, din creditele aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 65.01 "Învăţământ", pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Repartizarea pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, respectiv pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1), se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pentru achitarea lucrărilor executate şi nedecontate.  +  Articolul 20 (1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze în anexa nr. 3/26/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate din bugetul de stat" suma prevăzută la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.25 "Programe pentru sănătate" cu suma de 1.000 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate". (2) Diminuarea cu suma de 30.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", se efectuează fără afectarea creditelor de angajament.  +  Articolul 21Se autorizează Ministerul Sănătăţii să aloce transferuri către bugetele locale în sumă de 5.000 mii lei, din creditele bugetare aprobate în bugetul acestuia, la capitolul 66.01 "Sănătate", pentru finanţarea în continuare a obiectivului de investiţii "Spital Municipal Bacău".  +  Articolul 22 (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2702/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 45.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul 45.10.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 41 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", din care: diminuarea cu suma de 24 mii lei la titlul 20 "Bunuri şi servicii" şi introducerea titlului 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" cu suma de 65 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/2701/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012", titlul 55 "Alte transferuri" cu suma de 10 mii lei, sumă ce se asigură prin redistribuire de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi de la titlul 20 "Bunuri şi servicii". (3) Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să efectueze la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în anexa nr. 3/27/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", următoarele modificări: a) la fişa cod obiectiv 2 "b - dotări independente" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 3.333 mii lei; b) la fişa cod obiectiv 4 "d - cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 4.132 mii lei; c) la fişa cod obiectiv 5 "e - alte cheltuieli asimilate investiţiilor" să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 8.410 mii lei. (4) Cu sumele prevăzute la alin. (3) se diminuează titlul 71 "Active nefinanciare" şi se majorează titlul 20 "Bunuri şi servicii" din anexa nr. 3/2703/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012".  +  Articolul 23Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă în anexa nr. 3/27/29 "Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", obiectivul de investiţii nou "Teatrul Naţional de Operetă «Ion Dacian»", amplasat în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3, cu suma de 14.000 mii lei la credite de angajament şi cu suma de 4.000 mii lei la credite bugetare în anul 2012, asigurate prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat.  +  Articolul 24În bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în anexa nr. 3/28/27 "Fişa Programului" se suplimentează cu suma de 37.500 mii lei creditele de angajament aferente programului cod 720 "Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software" la capitolul 85.01 "Comunicaţii", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 25Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2012, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 26Suma prevăzută în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi de construcţii", titlul 72 "Active financiare", se utilizează ca participare a statului la capitalul social al operatorilor economici din domeniul industriei de apărare, în vederea finanţării investiţiilor indisolubil legate de producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război.  +  Articolul 27Se autorizează Academia Română să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2012 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" cu suma de 15.900 mii lei, la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare".  +  Articolul 28Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să efectueze redistribuiri în anexa nr. 3/38/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012 pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate", între toate titlurile de cheltuieli cu excepţia majorării cheltuielilor de personal, cu încadrarea în sumele aprobate la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare".  +  Articolul 29 (1) În anexa nr. 3/42/06 "Numărul maxim de posturi finanţate din bugetul de stat pe anul 2012" la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării numărul maxim de posturi finanţat în anul 2012 se majorează cu 1 post. (2) Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării să ocupe 3 posturi vacante, cu încadrare în numărul maxim de posturi finanţate şi în cheltuielile de personal aprobate.  +  Articolul 30Se autorizează Institutul Cultural Român să efectueze în anexa nr. 3/4401/16 "Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2012" următoarele modificări: a) la venituri, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", subcapitolul 43.10.09 "Subvenţii pentru instituţii publice"; b) la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 676 mii lei la capitolul 67.10 "Cultură, recreere şi religie", astfel: diminuarea titlului 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 259 mii lei, majorarea titlului 20 "Bunuri şi servicii" cu suma de 4.215 mii lei şi diminuarea titlului 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 3.280 mii lei.  +  Articolul 31În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 81 "Rambursări de credite", articolul 81.02 "Rambursări de credite interne", alineatul 81.02.02 "Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne" se va include suma de 280.370 mii lei care se va asigura prin diminuarea cu aceeaşi sumă a prevederilor aprobate pentru articolul 81.01 "Rambursări de credite externe", alineatul 81.01.06 "Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe".  +  Articolul 32Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", potrivit prevederilor lit. b) a art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se utilizează, până la data de 31 decembrie 2012, pentru asigurarea prefinanţării proiectelor ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) şi (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale.  +  Articolul 33Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 11.927 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 4, astfel: a) se majorează cu 8.978 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; b) se majorează cu 2.894 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; c) se majorează cu 55 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.  +  Articolul 34Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 283.227 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 5, astfel: a) se majorează cu 99.928 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) se diminuează cu 20.207 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 ; c) se majorează cu 200.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) se majorează cu 3.506 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională.  +  Articolul 35 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2012 se majorează cu suma de 883.646 mii lei şi se alocă astfel: a) 6.846 mii lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul extern contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.372 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.812 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.217 mii lei şi oraşului Siret suma de 445 mii lei; b) 76.800 mii lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei nr. 6, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achitarea obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie, precum şi pentru acordarea de avansuri în vederea finanţării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură şi de combustibil lichid uşor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri şi pentru achitarea în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) 200.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 7, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe naţionale ori altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat; d) 100.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 8, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program; e) 50.000 mii lei se repartizează pe judeţe, potrivit anexei nr. 9, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program; f) 450.000 mii lei se alocă, pe judeţe, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (2) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexa nr. 7 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, până la data de 16 noiembrie 2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. În cazul instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi al spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, sumele solicitate prin cerere sunt în limita obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale către acestea. (3) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care au primit şi au utilizat sume potrivit alin. (2) şi care raportează arierate reduse cu cel puţin 10%, respectiv 6% faţă de soldul lunii octombrie, sunt exceptate de la prevederile art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, cu condiţia ca soldul arieratelor raportate până la sfârşitul anului 2012 să nu înregistreze creşteri faţă de soldul din luna octombrie redus în condiţiile prezentului alineat şi să fie raportate conform art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin cereri, pe baza cererilor scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. Repartizarea sumelor de către consiliul judeţean se realizează prin hotărâre până la data de 16 noiembrie 2012. În limita sumelor repartizate se diminuează obligaţiile de plată ale bugetului de stat către unităţile administrativ-teritoriale rezultate din derularea programelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e). (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea şi exactitatea sumelor solicitate prin cerere. Cererile transmise de către aceştia potrivit alin. (2) şi (4) conţin în mod obligatoriu informaţii referitoare la: a) datele de identificare ale fiecărui furnizor de bunuri, servicii şi lucrări faţă de care unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale înregistrează obligaţii de plată reprezentând arierate; b) numărul şi data documentului din care rezultă obligaţiile de plată; c) sumele datorate de fiecare instituţie publică prevăzută la lit. a) reprezentând arierate; d) detaliile privind plăţile sumelor reprezentând arierate către furnizorii prevăzuţi la lit. a), care conţin atât informaţii cu privire la numele, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al beneficiarului, cât şi la suma datorată ca arierat. (6) Autorităţile deliberative, în baza comunicării scrise a consiliului judeţean, aprobă rectificarea bugetelor locale şi ale instituţiilor subordonate cu sumele repartizate, potrivit alin. (2) şi (4), cel târziu la data de 23 noiembrie 2012. (7) Un exemplar din hotărârea consiliului judeţean de repartizare a sumelor se transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene în termen de două zile lucrătoare de la aprobare, însoţită de o situaţie centralizatoare a unităţilor administrativ-teritoriale pentru care se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în care sunt cuprinse informaţiile prevăzute la alin. (5). Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului informaţiile furnizate de consiliile judeţene. (8) Până cel târziu la data de 27 noiembrie 2012, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente: a) bugetele locale rectificate inclusiv cu sumele repartizate pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative; b) hotărârea autorităţilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; c) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind reducerea arieratelor; d) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări sau virează sumele în conturile instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local, precum şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz. (9) Instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, concomitent cu depunerea documentelor prevăzute la alin. (8), au obligaţia depunerii la unităţile Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente: a) bugetele rectificate în care sunt aprobate sumele destinate plăţii arieratelor; b) ordinele de plată prin care se achită arieratele faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări. (10) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (2) şi (4) se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii: a) existenţa bugetelor locale rectificate în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, precum şi pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărârea autorităţii deliberative; b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c) sumele înscrise în ordinele de plată, prin care se achită arierate, sunt în limita sumelor aprobate şi comunicate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi se încadrează în destinaţiile şi în limita sumelor prevăzute la alin. (5) lit. d); d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost repartizate prin hotărârea consiliului judeţean. (11) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe judeţe a sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) se face în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (12) Suma repartizată potrivit alin. (1) lit. f), precum şi sumele prevăzute la alin. (13) vor fi utilizate exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (13) Sumele alocate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, rămase nerepartizate sau repartizate şi neutilizate, se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene până la data de 5 noiembrie 2012 şi se utilizează potrivit prevederilor alin. (11) şi (12). (14) În scopul alocării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), unităţile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 20 noiembrie 2012 la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene cereri scrise, însoţite de următoarele documente: a) situaţia obligaţiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor alin. (12) lit. a) şi b), după caz; b) certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări prevăzuţi la alin. (12) lit. a) şi b), după caz, emise de organele fiscale; c) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv pentru furnizorii instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. (15) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează cererile în termen de maximum două zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcţia generală a finanţelor publice judeţene întocmeşte o situaţie centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată unităţilor administrativ-teritoriale. (16) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare, direcţia generală a finanţelor publice judeţene transmite o cerere Ministerului Finanţelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situaţiei centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (25). (17) Ministerul Finanţelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora şi repartizează sumele solicitate, pe fiecare judeţ, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13). (18) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (17) în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2012, pe care le comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene. (19) Ministerul Finanţelor Publice restituie cu adresă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene cererile prevăzute la alin. (17) pentru care, din sumele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (13), nu mai există sume de repartizat. (20) Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale/instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării. (21) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (14) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea utilizează rezultate din certificatele de atestare fiscală. (22) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pe unităţi administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. Sumele ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanţelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (18). (23) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au conturile deschise următoarele documente: a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau rectificate, după caz; b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b); c) ordinele de plată prin care unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local/spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări sau propriile obligaţii fiscale, după caz. (24) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii: a) existenţa bugetelor locale majorate sau rectificate cu sumele repartizate potrivit alin. (22); b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (23) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate şi a sumelor reprezentând plăţi restante pe care unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile finanţate integral din bugetul local le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale; d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene; e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire. (25) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (24) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (23). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (23) lit. a). (26) Pentru operaţiunile care fac obiectul achitării obligaţiilor prevăzute la alin. (11)-(25), unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor înregistra în contabilitatea proprie stingerea obligaţiilor fiscale restante sau vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (27) În aplicarea prevederilor alin. (11)-(26), în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.  +  Articolul 37Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se diminuează cu suma de 100.000 mii lei.  +  Articolul 38 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) Suma de 150.000 mii lei cu care se suplimentează bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" se utilizează pentru plata obligaţiilor restante, reprezentând bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ale unităţilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reţeaua sanitară din care fac parte, cu prioritate ale spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă, definite în conformitate cu art. 100 alin. (1) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Lista spitalelor din reţeaua regională de spitale de urgenţă este cea aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Obligaţiile restante prevăzute la alin. (2) reprezintă bunuri şi servicii achiziţionate, cu termen de plată mai vechi de 90 de zile, înregistrate în contabilitate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în ordinea cronologică a înregistrării acestora, fără a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unităţilor sanitare cu paturi. (4) Plata obligaţiilor restante ale unităţilor sanitare publice cu paturi în limita sumei prevăzute la alin. (2) se realizează după cum urmează: a) în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2011 peste valoarea de contract, respectiv în limita serviciilor medicale efectuate în anul 2012 peste valoarea de contract până la data de 30 septembrie 2012; b) pentru unităţile sanitare publice cu paturi care nu se încadrează în prevederile lit. a), pe răspunderea ordonatorului principal de credite cu privire la faptul că obligaţiile de plată mai vechi de 90 de zile de la data scadenţei înregistrate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă bunuri şi servicii care au fost achiziţionate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, pe baza documentelor justificative, şi se încadrează în bugetul aprobat pe anul 2011, respectiv pe anul 2012. (5) Condiţiile şi modalităţile de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, emis în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 39 (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 40Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării."2. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul 20 «Bunuri şi servicii», în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale."3. La articolul 36 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre- şi postaderare, şi a programelor cu finanţare rambursabilă;"4. Articolul. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - În anul 2012, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1% asupra valorii sumelor plătite."5. La articolul 45 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) fac excepţie de la lit. a) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care primesc transferuri de la bugetul de stat pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea activelor din domeniul public primite în concesiune."6. Anexa nr. 3/19/02b "Lista obiectivelor/proiectelor/ categoriilor şi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 - sume alocate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale/agenţi economici, etc." la bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.  +  Articolul 41Se autorizează ordonatorii principali de credite ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă, în cadrul titlurilor de cheltuieli, articole şi alineate noi, cu sume care se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în suma totală aprobată la titlul de cheltuieli respectiv.  +  Articolul 42Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice".  +  Articolul 43Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări şi să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2012.  +  Articolul 44Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între şi în cadrul poziţiilor "Obiective de investiţii în continuare", "Obiective de investiţii noi" şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate, şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, modificările introduse în fişele de investiţii anexe la bugetele acestora.  +  Articolul 45Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2012, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.  +  Articolul 46Prin derogare de la prevederile art. 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cheltuielile bugetului general consolidat, cheltuielile bugetului de stat şi cele ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 47Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 octombrie 2012.Nr. 61.  +  Anexa 1 TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2012detaliate pe capitole şi subcapitole
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0201 01 03 0300 01 0301 02 08 10 14 21 0401 01 1000 01 1001 1101 01 02 06 07 01 02 03 04 05 50 1401 1601 03 01 02 50 05 50 2900 01 3000 01 3001 04 05 08 50 3101 03 3300 01 3301 06 08 09 20 29 3501 01 03 07 50 3601 01 03 04 05 11 14 16 17 18 20 21 50 3900 01 3901 01 02 03 06 07 50 07 50 4501 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozit pe dividende datorat de persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din salarii Impozit pe veniturile din economii sub formă de dobânda realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate până la 31 decemb. 2011 Impozit pe veniturile din arenda COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice - Restanţe anii anteriori Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei Alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 Alte impozite şi taxe Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+restanţe anii anteriori din contribuţia agenţilor economici pentru persoane cu handicap) C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende Alte venituri din proprietate VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din cercetare Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale Alte venituri din valorificarea unor bunuri Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI -1.103.874 472.624 -213.076 -13.476 90.000 90.000 76.084 13.916 -103.476 -363.063 -389.533 4.112 1.028 7.330 14.000 259.587 259.587 -199.600 -239.500 -1.078.800 -11.927 -283.227 -883.646 100.000 -1.053 973 1 11 40 28 210.500 908.200 908.200 -2.275 2.136 139 -1.200 1.200 685.700 532.027 467.027 440.600 22.395 3.132 900 65.000 65.000 153.673 35.909 -492 32.217 3.931 100 153 61.912 50.000 8.450 4.300 -838 55.852 5.000 716 363 65.000 -392 -1.587 -10.000 -12 -1 2.000 -235 -5.000 -100.000 -100.000 -4.600 -200 24.401 38.050 -119.145 -38.506 -6.000 6.000 -1.476.498
   +  Anexa 2 TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 81 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 79 81 5101 01 10 20 51 55 59 65 70 71 5301 01 10 5401 01 10 20 50 51 55 59 70 71 5501 01 51 5601 01 51 6001 01 10 20 51 57 70 71 6101 01 10 20 30 51 55 56 59 65 70 71 6501 01 10 20 51 56 57 59 65 70 71 6601 01 10 20 51 65 70 71 6701 01 10 20 51 56 59 65 70 71 6801 01 10 51 57 70 71 7001 01 65 7401 01 10 51 55 59 79 81 8001 01 10 20 51 55 65 70 71 8201 01 55 70 72 8301 01 10 20 30 40 51 55 56 59 70 71 8401 01 10 20 30 55 65 8501 01 10 20 59 8601 01 55 8701 01 65 9901 5006 70 71 6106 70 71 5008 55 56 5108 01 56 6108 01 56 6508 01 56 8408 01 55 56 5010 01 10 20 51 55 59 70 71 72 5310 01 10 20 70 71 6010 01 10 20 70 71 6510 01 10 20 59 70 71 72 6610 01 20 51 70 71 6710 01 10 20 70 71 7010 01 55 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA DEFICIT CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 313.044 471.601 68.982 173.857 -4.828 234.000 -126.878 50.619 124.241 -73.798 -4.410 48.273 -18.457 -154.917 -156.672 1.755 -3.640 -3.640 343.894 437.280 62.767 158.460 -4.828 234.000 -126.878 52.396 -86.475 122.482 -4.410 48.223 -18.457 -89.746 -91.471 1.725 -3.640 -3.640 501.779 568.774 -7.250 421 -236 576.859 980 -2.000 -66.995 -66.995 -910 -910 -910 -220.895 -220.886 -33.025 227 -126.878 -3.000 -58.000 -210 -9 -9 -70.000 -70.000 -70.000 58.378 58.378 58.378 7.462 6.607 -85 8.545 -1.800 -53 855 855 258.991 276.072 102.163 134.390 -127 32.718 -856 1.084 -1.200 7.900 -17.081 -17.081 8.314 17.699 -1.123 1.140 77.086 -42.391 -93 10.080 -27.000 -9.385 -9.385 -18.861 -24.945 36 8.019 -3.000 -30.000 6.084 6.084 218 3.741 -2.600 1.600 4.349 -2.211 39.873 -37.270 -3.523 -3.523 -41.367 -34.273 -49 -29.960 -4.264 -7.094 -7.094 4.700 4.700 4.700 -6.500 -2.860 -300 3.640 -4.700 -1.500 -3.640 -3.640 -544.893 -544.889 -70 218 -21.769 -519.168 -4.100 -4 -4 1.325 -400 -400 1.725 1.725 405.900 400.219 -1.000 5.900 -171 234.000 5.990 -12.000 166.000 1.500 5.681 5.681 -5.820 -5.820 180 1.000 -4.530 -68.470 66.000 2.500 2.500 6.800 -3.000 -1.300 260 260 260 3.313 3.313 3.313 -1.447.768 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 196.280 -196.280 -337 -337 -337 -318 -318 -318 -1.897 -1.897 -1.897 2.552 2.552 196.280 -193.728 15.900 34.321 6.215 15.397 -1.777 14.436 50 -18.421 -18.451 30 15.900 15.000 6.200 8.800 900 900 3.922 -2.170 -20 -2.150 6.092 6.092 -2.992 -1.419 47 -1.516 50 -1.573 -1.603 30 9.223 11.000 -1.777 -9.223 -9.223 -930 -749 -12 -737 -181 -181 14.436 14.436 -14.436 -14.436
  SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 57 70 71 5001 01 51 57 70 71 5101 01 51 70 71 6801 01 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA -191 -147 -118 -29 -44 -44 -191 -147 -118 -29 -44 -44 -162 -118 -118 -44 -44 -29 -29 -29
  ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 70 71 5001 01 10 70 71 6101 01 10 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -4.070 -3.000 -3.000 -1.070 -1.070 -4.070 -3.000 -3.000 -1.070 -1.070 -4.070 -3.000 -3.000 -1.070 -1.070
  CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 55 5001 01 10 55 5101 01 10 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.507 -1.507 -1.500 -7 -1.507 -1.507 -1.500 -7 -1.507 -1.507 -1.500 -7
  CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂŢIITit: 10Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94
  CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 85 85 -25 110 85 85 -25 110 85 85 -25 110
  SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 51 55 59 65 70 71 5001 01 20 51 55 59 65 70 71 5101 01 20 51 55 59 65 70 71 6701 01 51 59 8001 01 20 65 8201 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.103 9.330 2.000 1.382 -50 9.598 -3.600 -227 -227 9.103 9.330 2.000 1.382 -50 9.598 -3.600 -227 -227 -233 -6 1.782 -118 350 -20 -2.000 -227 -227 11.118 11.118 1.500 9.618 -1.382 -1.382 218 -1.600 -400 -400 -400
  MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 5001 01 10 20 51 55 5101 01 10 20 55 70 71 6501 01 51 6701 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.000 11.000 1.000 -1.400 400 11.000 11.000 11.000 1.000 -1.400 400 11.000 12.180 12.200 2.200 -1.000 11.000 -20 -20 400 400 400 -1.580 -1.600 -1.200 -400 20 20
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUITit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 55 70 71 5001 01 55 8001 01 55 5010 01 55 70 71 7010 01 55 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 14.232 28.668 28.668 -14.436 -14.436 14.232 14.232 14.232 14.232 14.232 14.232 14.436 14.436 -14.436 -14.436 14.436 14.436 -14.436 -14.436
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 55 65 70 71 5001 01 10 20 55 65 70 71 5101 01 10 20 55 70 71 8701 01 65 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA -49.892 -5.110 -4.780 -330 -3.313 3.313 -44.782 -44.782 -49.892 -5.110 -4.780 -330 -3.313 3.313 -44.782 -44.782 -53.205 -8.423 -4.780 -330 -3.313 -44.782 -44.782 3.313 3.313 3.313
  MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 56 57 65 70 71 5001 01 10 20 51 55 56 57 65 70 71 5401 01 20 6101 01 10 20 51 55 56 65 70 71 6801 01 51 57 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA 45.844 41.844 4.000 1.487 26.744 91 -416 -62 10.000 4.000 4.000 45.844 41.844 4.000 1.487 26.744 91 -416 -62 10.000 4.000 4.000 227 227 227 46.081 42.081 4.000 1.260 27.146 91 -416 10.000 4.000 4.000 -464 -464 -402 -62
  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 55 57 59 70 71 5001 01 10 20 51 55 57 59 70 71 5101 01 10 20 55 5401 01 59 6001 01 10 20 51 57 70 71 6101 01 10 20 70 71 6501 01 10 20 57 6601 01 10 20 70 71 6801 01 10 51 57 5010 01 10 20 59 70 71 6010 01 10 20 70 71 6510 01 10 20 59 70 71 6710 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -3.978 1.326 5.022 -1.957 -171 -7.376 -822 3.978 3.978 330 1.311 9.395 -1.957 -171 -7.376 -872 -330 -330 -298 -298 -35 -92 -171 -872 -872 -872 7.462 6.607 -85 8.545 -1.800 -53 855 855 2.492 3.761 1.463 2.298 -1.269 -1.269 -1.477 -1.477 -9 -1.375 -93 129 45 26 19 84 84 -7.436 -7.436 -49 -157 -7.230 -4.308 15 -4.373 50 4.308 4.308 3.922 -2.170 -20 -2.150 6.092 6.092 -2.992 -1.389 47 -1.486 50 -1.603 -1.603 -930 -749 -12 -737 -181 -181
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORTit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 5001 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 5101 01 59 6101 01 10 20 30 55 56 59 65 70 71 6501 01 20 70 71 6701 01 51 6801 01 51 57 5006 70 71 6101 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 152.500 213.750 96.000 118.350 -127 697 -947 1.500 577 -200 -2.100 -61.250 -61.250 199.250 213.750 96.000 118.350 -127 697 -947 1.500 577 -200 -2.100 -14.500 -14.500 1.000 1.000 1.000 194.336 209.476 96.000 116.350 -127 -947 1.500 -1.200 -2.100 -15.140 -15.140 2.640 2.000 2.000 640 640 947 947 947 327 327 -250 577 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750 -46.750
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 70 71 5001 01 51 70 71 5601 01 51 6801 01 51 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -65.654 -58.560 -58.560 -7.094 -7.094 -65.654 -58.560 -58.560 -7.094 -7.094 -29.409 -29.409 -29.409 -36.245 -29.151 -29.151 -7.094 -7.094
  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 30 40 51 55 56 70 71 5001 01 20 30 40 51 55 56 70 71 8001 01 55 8301 01 20 30 40 51 55 56 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 400.000 394.319 5.900 -171 234.000 5.990 -17.400 166.000 5.681 5.681 400.000 394.319 5.900 -171 234.000 5.990 -17.400 166.000 5.681 5.681 -5.400 -5.400 -5.400 405.400 399.719 5.900 -171 234.000 5.990 -12.000 166.000 5.681 5.681
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORTit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 55 65 79 81 5001 01 10 51 55 65 79 81 7001 01 65 7401 01 10 51 55 59 79 81 8301 01 10 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL X ALTE CHELTUIELI -1.300 2.340 -1.300 3.640 -4.700 4.700 -3.640 -3.640 -1.300 2.340 -1.300 3.640 -4.700 4.700 -3.640 -3.640 4.700 4.700 4.700 -6.500 -2.860 -300 3.640 -4.700 -1.500 -3.640 -3.640 500 500 -1.000 1.500
  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIITit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 30 55 56 65 70 71 5001 01 10 20 30 55 65 70 71 6601 70 71 8401 01 10 20 30 55 65 5008 01 55 56 8408 01 55 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.732 -3.268 180 1.000 -4.530 127.810 -193.728 66.000 6.000 6.000 180 -5.820 180 1.000 -4.530 -68.470 66.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -5.820 -5.820 180 1.000 -4.530 -68.470 66.000 2.552 2.552 196.280 -193.728 2.552 2.552 196.280 -193.728
  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 57 59 65 70 71 72 5001 01 10 51 56 57 59 65 70 71 5301 01 10 6501 01 51 56 59 65 70 71 6801 01 57 5010 01 20 70 72 6510 01 20 70 72 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 9.400 19.370 -600 -30 76.686 -42.391 2.480 10.225 -27.000 -9.970 -10.000 30 9.400 19.400 -600 76.686 -42.391 2.480 10.225 -27.000 -10.000 -10.000 -600 -600 -600 7.520 17.520 76.686 -42.391 10.225 -27.000 -10.000 -10.000 2.480 2.480 2.480 -30 -30 30 30 -30 -30 30 30
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 51 65 70 71 5001 01 20 51 65 5601 01 51 6601 01 20 51 65 5010 01 20 51 70 71 6610 01 20 51 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 62.787 72.010 19.000 83.010 -30.000 -9.223 -9.223 62.787 62.787 8.000 84.787 -30.000 87.787 87.787 87.787 -25.000 -25.000 8.000 -3.000 -30.000 9.223 11.000 -1.777 -9.223 -9.223 9.223 11.000 -1.777 -9.223 -9.223
  MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONALTit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 56 59 65 70 71 5001 01 10 20 51 56 59 65 70 71 6501 01 59 6701 01 10 20 51 56 59 65 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -8.600 -7.585 -1.400 2.000 1.226 -2.211 30.070 -37.270 -1.015 -1.015 -8.600 -7.585 -1.400 2.000 1.226 -2.211 30.070 -37.270 -1.015 -1.015 -185 -185 -185 -8.415 -7.400 -1.400 2.000 1.226 -2.211 30.255 -37.270 -1.015 -1.015
  MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALETit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 59 5001 01 10 20 59 8501 01 10 20 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI 2.500 2.500 6.800 -3.000 -1.300 2.500 2.500 6.800 -3.000 -1.300 2.500 2.500 6.800 -3.000 -1.300
  MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 6101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -2.200 2.400 -1.200 3.600 -4.600 -4.600 -2.200 2.400 -1.200 3.600 -4.600 -4.600 -2.200 2.400 -1.200 3.600 -4.600 -4.600
  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 20 70 71 5101 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -550 -905 -550 -355 355 355 -550 -905 -550 -355 355 355 -550 -905 -550 -355 355 355
  SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 51 5001 01 10 20 51 6101 01 10 20 51 6501 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 20.814 20.814 5.460 9.782 5.572 20.814 20.814 5.460 9.782 5.572 20.354 20.354 5.400 9.382 5.572 460 460 60 400
  SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 5001 10 20 6101 10 20 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -500 500 -500 500 -500 500
  SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 20 5001 01 20 6101 01 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
  SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit. 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 56 70 71 5001 70 71 6101 70 71 5008 01 56 6108 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 680 -318 -318 998 998 998 998 998 998 998 998 -318 -318 -318 -318 -318 -318
  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 51 55 65 70 71 72 5001 01 10 51 55 65 70 71 72 5101 01 10 70 71 5401 70 71 8001 01 10 51 65 70 71 8201 70 72 8601 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -44.942 -25.279 -1.270 -21.769 260 -2.500 -19.663 -21.388 1.725 -44.942 -25.279 -1.270 -21.769 260 -2.500 -19.663 -21.388 1.725 -22.575 -1.200 -1.200 -21.375 -21.375 -9 -9 -9 -24.343 -24.339 -70 -21.769 -2.500 -4 -4 1.725 1.725 1.725 260 260 260
  ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 70 71 5001 01 10 5301 01 10 6601 01 10 5010 01 10 20 70 71 5310 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 15.600 14.700 5.900 8.800 900 900 -300 -300 -300 -310 -310 -310 10 10 10 15.900 15.000 6.200 8.800 900 900 15.900 15.000 6.200 8.800 900 900
  CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 5001 01 10 5101 01 10 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110 -110
  INSTITUTUL CULTURAL ROMÂNTit: 44Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 51 5001 01 51 6701 01 51 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 676 676 676 676 676 676 676 676 676
  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNETit: 45Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 70 71 5001 70 71 6701 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -533 -533 -533 -533 -533 -533 -533 -533 -533
  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 70 71 5001 70 71 6701 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995
  CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 56 59 70 71 5001 01 10 20 59 70 71 5101 01 10 20 6501 01 10 20 59 70 71 5008 01 56 5108 01 56 6508 01 56 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -2.278 -2.253 -374 315 -2.234 40 -25 -25 -44 -19 -374 315 40 -25 -25 1.000 1.000 800 200 -1.044 -1.019 -1.174 115 40 -25 -25 -2.234 -2.234 -2.234 -337 -337 -337 -1.897 -1.897 -1.897
  AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 59 70 71 5001 01 59 70 71 5101 70 71 5401 01 59 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X ALTE CHELTUIELI -78 662 662 -740 -740 -78 662 662 -740 -740 -740 -740 -740 662 662 662
  AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit: 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 10 20 5001 10 20 5101 10 20 TOTAL GENERAL TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 94 -94 94 -94 94 -94
  CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIALTit: 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 20 5001 01 10 20 5101 01 10 20 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII -200 -200 -400 200 -200 -200 -400 200 -200 -200 -400 200
  AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 70 71 5001 01 10 70 71 5101 01 10 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 138 150 150 -12 -12 138 150 150 -12 -12 138 150 150 -12 -12
  MINISTERUL AFACERILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 70 71 5001 01 10 70 71 5101 01 10 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE -650 -500 -500 -150 -150 -650 -500 -500 -150 -150 -650 -500 -500 -150 -150
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2012pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  5000 01 10 50 51 55 5001 01 10 50 51 55 5101 01 55 5401 01 10 50 51 55 5501 01 51 8001 01 55 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -249.903 -249.903 -33.025 -126.878 -73.000 -17.000 -249.903 -249.903 -33.025 -126.878 -73.000 -17.000 569.000 569.000 569.000 -220.903 -220.903 -33.025 -126.878 -3.000 -58.000 -70.000 -70.000 -70.000 -528.000 -528.000 -528.000
   +  Anexa 3 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORI Credite de angajamentII Credite bugetareLISTAobiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţiişi sumele aferente acestora pe anii 2010-2015(sume alocate din transferuri de la bugetul destat către bugetele locale/agenţi economici, etc)
                                   
    - mii lei -
    Nr. crt.Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiţiiDenumire beneficiar   Valoare totală contractată de beneficiarValoarea actualizată a obiectivului proiectului/ categoriei de investiţiiNumăr şi data contractului/ deciziei/ convenţiei/ etc. de finanţare% finanţat din bugetul de statValoare totală finanţata din bugetul de statCheltuieli efectuate până la 31.12.2010Execuţie 2011Program rectificat 2012Creştere/ descreştere 2012/20112013  Estimări2014  Estimări2015  Estimări
    ABC012345 = 6 + 7 + 8 + 10 + 11 - 126789=8/7%101112
      TOTAL - 51.112.06 - Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficareI   2.171.601     426.324237.52835.46039.460111,28%58.18427.84627.846
    II         426.324237.52835.46039.460111,28%58.18427.84627.846
      din care:                            
    1Modernizare reţele termice etapa a II - a - Lotul I+II+IIIPrimăria Municipiului AradI   23.647   40%5.3612.00001.3000,00%1.0709910
    II     5.3612.00001.3000,00%1.0709910
    2Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice.Primăria Municipiului PiteştiI   40.910   40%14.26401.1004.461405,55%8.70300
    II     14.26401.1004.461405,55%8.70300
    31. Racordarea la SACET a S.C, Aerostar Bacău  2. Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacau - 39 obiective  3. Reabilitarea reţelelor termice secundare din municipiul Bacău -PT 6, PT 10, PT 61, PT 95, PT 96, PT 154.Primăria Municipiului BacăuI   23.300   50%8.73409873.500354,61%2.3211.9260
    II     8.73409873.500354,61%2.3211.9260
    41. Reabilitare reţea transport agent termic primar din municipiul Botoşani obiect I - 5, I - 6, II - 6, II - 7, II - 8, II - 9  2. Reabilitare şi modernizare puncte termice şi reţele termice secundare în ansamblurile de locuinţe Bucovina, Eminescu 2, Griviţa 6, Teilor 1, Griviţa 5, Castel, Săvenilor, Pacea 2, Octav Băncilă 3, Pacea 3  3. Racord agent termic primar consumatori "Parc regional de agrement turistic şi sportiv Cornişa" - BotoşaniPrimăria Municipiului BotoşaniI   42.461   60%18.23310.0543.7502.00053,33%2.42900
    II     18.23310.0543.7502.00053,33%2.42900
    51. Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson III  2. Racordare centrale termice de cvartal zona Sud - Est Braşov la reţeaua de transport alimentată de CET NordPrimăria Municipiului BraşovI   40.043   40%10.60804.2003.49983,31%2.90900
    II     10.60804.2003.49983,31%2.90900
    6Eficientizarea sistemului centralizat de producţie şi distribuţie a energiei termice.Primăria Municipiului BrăilaI   175.716   50%3.3933.06033300,00%000
    II     3.3933.06033300,00%000
    71. Reabilitare puncte termice şi reţele termice aferente (PT12, PT B11)  2. Eficientizare a producţiei de energie termică în cogenerare în CT 3 interconectat cu CT 1 Micro XIV şi distribuirea agentului termic din CT 1 - pentru încălzire şi apă caldă de consum la Spitalul Judeţean de urgenţă Buzău  3. Creşterea eficienţei energetice prin montare convertizoare de frecvenţă la electropompele de circulaţie încălzire din CT 1, 2, 4, 5 şi PT 5, 6, 7, 10, 11, 13, 33 Buzău.Primăria Municipiului BuzăuI   12.952   50%14.4009.2441.3501.600118,52%947619639
    11     14.4009.2441.3501.600118,52%947619639
    8Reabilitare sistem termoficare - minipuncte termice zona PT 18, PT 22, PT 29 în municipiul Reşiţa.Primăria Municipiului ReşiţaI   20.896   60%1.50001.50000,00%000
    II     1.50001.50000,00%000
    9Modernizare/automatizarea centralelor temice. Înlocuirea cazanelor în centralele termice - CT2, 6, 10, 11, 12, 15 Mănăştur, 3 Grigorescu, 11 Gheorghieni, Abator, 7 ZorilorPrimăria Municipiului Cluj - NapocaI   20.895   40%6.0515.32173000,00%000
    II     6.0515.32173000,00%000
    101. Modernizare puncte termice urbane din municipiul Craiova (etapa a III-a)  2. Modernizare sistem centralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova, judeţului DoljPrimăria Municipiului CraiovaI   91.279   50%11.0155.58003.8000,00%921331384
    II     11.0155.58003.8000,00%921331384
    111. Reabilitare şi modernizare puncte termice  2. Reabilitare şi modernizare reţele termice (încălzire, apă caldă de consum şi recirculaţie) din municipiul Galaţi.Primăria Municipiului GalaţiI   523.800   40%47.1138.9192.8003.400121,43%1 1.60510.8379.552
    II     47.1138.9192.8003.400121,43%11.60510.8379.552
    121. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră în punctele termice PT 71, PT 73 - reţele de distribuţie agent termic.  2. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră în punctul termic PT 88 (substaţii şi reţele de distribuţie agent termic).  3. Modernizare sistem de alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră în punctele termice PT 14, PT 15, PT 18, PT 32, PT 35,  PT 52, PT 82.  4. Extindere reţea termică Şoseaua Portului.  5. Reţea termică ansamblul 120 apartamente ┼žoseaua Portului.Primăria Municipiului GiurgiuI   11.477   60%5.8857001.1752.100178,72%1.91000
    II     5.8857001.1752.100178,72%1.91000
    13Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport agent termic primar în municipiul GiurgiuConsiliul judeţean GiurgiuI   81.067   60%00000,00%000
    II     00000,00%000
    14Modernizare sursă de energie termică din cadrul U.A.T.A.A. MotruPrimăria Municipiului MotruI   33.744   60%5.3005.00030000,00%000
    II     5.3005.00030000,00%000
    15Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-CiucPrimăria Municipiului Miercurea CiucI   50.636   60%16.3846.7403.6001.30036,11%1.7681.1561.820
    II     16.3846.7403.6001.30036,11%1.7681.1561.820
    161. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean I  2. Modernizarea centralelor termice, schimbarea reţelei termice prin folosirea punctelor termice de scară sau de bloc în cartierul Beclean IIPrimăria Municipiului Odorheiu SecuiescI   34.482   60%7.3681.6502.0001.20060,00%3321192.068
    II     7.3681.6502.0001.20060,00%3321192.068
    17Modernizarea punctelor termice PT1, PT5, PT9 şi a reţelelor termice aferente, în municipul Brad, judeţul Hunedoara -Obiectivul nr. II - modernizarea PT 9 şi a reţelelor termice aferente.Primăria Municipiului BradI   5.877   60%590059000,00%000
    II     590059000,00%000
    18Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare din municipiul IaşiPrimăria Municipiului IaşiI   390.501   40%43.5445.402260400153,85%15.1339.89312.456
    II     43.5445.402260400153,85%15.1339.89312.456
    19Modernizarea sistemului de transport şi distribuţie energie termică - 40 PT şi reţelele termice aferente din municipiul SuceavaPrimăria Municipiului SuceavaI   229.324   50%21.50021.500000,00%000
    II     21.50021.500000,00%000
    20Modernizarea punctelor termice PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20 în municipiul Alexandria.Primăria Municipiului AlexandriaI   4.595   60%2.1011.80130000,00%000
    II     2.1011.80130000,00%000
    211. Retehnologizarea CT de cartier prin instalarea unei unităţi de cogenerare cu motoare termice CT Buziaş  2. Retehnologizarea CT de cartier prin instalarea unei unităţi de cogenerare cu motoare termice CT DunăreaPrimăria Municipiului TimişoaraI   7.556   40%713713000,00%000
    II     713713000,00%000
    221. Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a, municipiul Tulcea  2. Reabilitare reţea termoficare agent termic primar între penitenciarul Tulcea şi cartier E - 3, municipiul Tulcea  3. Reabilitarea sistemului de încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module termice etapa a VIII - a municipiul Tulcea  4. Reabilitare reţea termoficare agent primar între staţia de repompare şi cartier Vest - municipiul TulceaPrimăria Municipiului TulceaI   22.058   50%8.75303.3322.20066,03%1.9481.2730
    II     8.75303.3322.20066,03%1.9481.2730
    23Locuinţe pentru tineri str. Brăilei - 20 apartamente (etapa I) şi 40 apartamente (etapa II) oraş Măcin, judeţul Tulcea centrala termică şi reţele termice exterioare.Primăria Oraşului MăcinI   672   60%00000,00%000
    II     00000,00%000
    24Reabilitare reţele termice  1. PT 1 bloc C5, A3, A4, A5  2. PT 38 bloc N1, P1, P2, N3, N5  3. PT 13 bloc Cozia, G.H.JPrimăria Municipiului Rm. VâlceaI   123.410   50%4.533001.7000,00%1.206700927
    II     4.533001.7000,00%1.206700927
    25Modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr. 7 din CET Govora în vederea creşterii performanţelor de desprăfuire la max. 50 mg/Nm3 la ieşirea din electrofiltreConsiliul judeţean VâlceaI   16.000   60%6.58103.0033.500116,55%7800
    II     6.58103.0033.500116,55%7800
    26Înlocuirea cazanelor alimentate cu CLU cu cazan pe biomasă de 2 Mwl pentru eficientizarea sistemului de încălzire al oraşului HorezuPrimăria Oraşului HorezuI   1.667   70%1.15001.15000,00%000
    II     1.15001.15000,00%000
    271. Modernizarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a energiei termice din municipiul Focşani  2. Modernizarea punctelor termice din municipiul FocşaniPrimăria Municipiului FocşaniI   114.594   60%9.0222.5597001.500214,29%4.26300
    II     9.0222.5597001.500214,29%4.26300
    28Modernizare sistem de producere a energiei termice în oraşul Odobeşti, jud. Vrancea, racordarea centralelor containerizate la reţeaua de gaze naturale.Primăria Oraşului OdobeştiI   17.869   60%8.1637.86330000,00%000
    II     8.1637.86330000,00%000
    29Reţele termice de la C.T.T. la blocuri în oraşul PanciuPrimăria Oraşului PanciuI   10.173   60%6.8552.2132.0002.000100,00%64200
    II     6.8552.2132.0002.000100,00%64200
    30Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare -lucrări 2008-2010Primăriile: Oneşti, Comăneşti, Nehoiu, Constanţa, Mangalia, Deva, Târgu Mureş, Piatra Neamţ, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Rădăuţi, Huşi, Vaslui, Bacău, Braşov, Brăila, Reşiţa, Giurgiu, Brad, Timişoara, Măcin, Râmnicu Vâlcea, CJ Vâlcea, Focşani, Panciu.I         137.209137.20900   000
    II         137.209137.20900   000
   +  Anexa 4 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2012
                 
    mii lei
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care pentru:
    acordarea de produse lactate şi de panificaţieînvăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţa educaţionalahotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenta educaţionala
      TOTALI2.023.213404.018403.6827.855
        II11.9278.9782.89455
        III2.035.140412.996406.5767.910
    1ALBAI48.5627.3646.218602
        II-70166304-540
        III48.4927.5306.52262
    2ARADI41.7459.04411.636147
        II24199-282107
        III41.7699.24311.354254
    3ARGEŞI57.94313.2899.1338
        II651286141224
        III58.59413.5759.274232
    4BACĂUI70.04715.2838.9721.387
        II723431.013-1.284
        III70.11915.6269.985103
    5BIHORI70.68312.51020.610257
        II719262185272
        III71.40212.77220.795529
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI40.7287.39813.831178
        II43616020868
        III41.1647.55814.039246
    7BOTOŞANII46.64211.0927 45598
        II-141217-37618
        III46.50111.3097.079116
    8BRAŞOVI53.17910.69715.2954
        II-664285-1.116167
        III52.51510.98214.179171
    9BRĂILAI26.4556.7415.58882
        II8041586451
        III27.2596.8996.23383
    10BUZĂUI47.0679.9599.708229
        II997233797-33
        III48.06410.19210.505196
    11CARAŞ-SEVERINI40.5346.22410.0923
        II117113-193197
        III40.6516.3379.899200
    12CĂLĂRAŞII29.2717.1271.161286
        II-432160-333-259
        III28.8397.28782827
    13CLUJI71.00611.40130.609319
        II4433070136
        III71.44911.70830.609455
    14CONSTANŢAI59.80014.6599.89917
        II1.393345686362
        III61.19315.00410.585379
    15COVASNAI23.6925.1473.919177
        II191139177-125
        III23.8835.2864.09652
    16DÂMBOVIŢAI39.48111.0484.671203
        II925237797-109
        III40.40611.2855.46894
    17DOLJI52.21913.54410.839285
        II1.3502691.084-3
        III53.56913.81311.923282
    18GALAŢII55.00212.38011.99326
        II349229-135255
        III55.35112.60911.858281
    19GIURGIUI20.6946.0571.32045
        II-268115-348-35
        III20.4266.17297210
    20GORJI34.7078.3004.7457
        II1.2402061.01519
        III35.9478.5065.76026
    21HARGHITAI36.4097.1934.085285
        II158214207-263
        III36.5677.4074.29222
    22HUNEDOARAI40.4188.9078.39773
        II609169340100
        III41.0279.0768.737173
    23IALOMIŢAI21.7106.1792.572335
        II167156300-289
        III21.8776.3352.87246
    24IAŞII111.42419.66319.451116
        II84448915340
        III112.26820.15219.466456
    25ILFOVI25.6356.2584.419117
        II-2.145185-2.41080
        III23.4906.4432.009197
    26MARAMUREŞI55.12910.65512.40295
        II2.8542052.58960
        III57.98310.86014.991155
    27MEHEDINŢII26.4555.6975.54355
        II1.221981.021102
        III27.6765.7956.564157
    28MUREŞI66.62313.1588.514119
        II2192850-66
        III66.84213.4438.51453
    29NEAMŢI68.02511.41514.88386
        II-1.581257-2.008170
        III66.44411.67212.875256
    30OLTI39.3509.4054.80143
        II70218047943
        III40.0529.5855.28086
    31PRAHOVAI69.95415.6879.43650
        II31369-38951
        III69.98516.0569.047101
    32SATU MAREI37.2467.8885.34515
        II-446171-65336
        III36.8008.0594.69251
    33SĂLAJI32.2805.3754.144283
        II-1021200-222
        III32.1785.4954.14461
    34SIBIUI57.6298.69112.244896
        II-568213-200-581
        III57.0618.90412.044315
    35SUCEAVAI94.33117.50026.08657
        II1.1243630761
        III95.45517.86326.086818
    36TELEORMANI28.0127.2274.193124
        II74913554074
        III28.7617.3624.733198
    37TIMIŞI85.31511.87226.23590
        II-110284-683289
        III85.20512.15625.552379
    38TULCEAI33.8534.8553.54173
        II10110100
        III33.9544.9563.54173
    39VASLUII70.90111.42712.224102
        II-811252-1.15491
        III70.09011.67911.070193
    40VÂLCEAI51.0318.0366.732380
        II54152169-267
        III51.0858.1886.901113
    41VRANCEAI42.0267.66610.741101
        II721151462108
        III42.7477.81711.203209
   +  Anexa 5 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municiipiilor,sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012
                     
    mii lei
    Nr.  crt.Judeţul   TOTALdin care pentru:
    finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin care:hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de statdrepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
    salarii, sporuri indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestoracheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) - e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
      TOTALI9.074.3777.848.5556.902.676****)945.879230.148765.694
        II283.227102.700102.7000-20.207200.000
        III9.357.6047.951.2557.005.376****)945.879209.941965.694
    1ALBAI161.904142.720126.42516.2954.43912.845
        II10.85210.72210.223499-2.7612.891
        III172.756153.442136.64816.7941.67815.736
    2ARADI186.908162.549143.80118.7484.39517.457
        II-2.844-6.358-6 932574-1.3174.831
        III184.064156.191136.86919.3223.07822.288
    3ARGEŞI262.792230.088204.15425.93410.52517.909
        II12.32411.88711.093794-1.9552.392
        III275.116241.975215.24726.7288.57020.301
    4BACĂUI292.734259.351228.50430.8473.65824.288
        II16.3614.8863.9429442.7218.754
        III309.095264.237232.44631.7916.37933.042
    5BIHORI280.482233.702206.71726.98519.37424.432
        II4.25411.24210.416826-11.2304.242
        III284.736244.944217.13327.8118.14428.674
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI149.554131.544115.23416.3104.19811.786
        II6.5174.4343.935499-1.0403.123
        III156.071135.978119.16916.8093.15814.909
    7BOTOŞANII208.938183.143162.68820.4559.57514.208
        II6.8351.497871626-2.2807.618
        III215.773184.640163.55921.0817.29521.826
    8BRAŞOVI222.934199.660174.30025.3604.21016.547
        II3.997-914-1.6907762064.705
        III226.931198.746172.61026.1364.41621.252
    9BRĂILAI132.859120.100106.40913.6911.2869.864
        II12.3188.5038.08441903.815
        III145.177128.603114.49314.1101.28613.679
    10BUZĂUI195.402171.881152.65119.2303.86116.294
        II9.9475.0124.4235893604.575
        III205.349176.893157.07419.8194.22120.869
    11CARAŞ-SEVERINI130.278111.56997.35714.2123.11414.531
        II13.6109.0778.642435-1.1145.647
        III143.888120.646105.99914.6472.00020.178
    12CĂLĂRAŞII134.660112.371100.57411.7975.80214.603
        II-8.580-9.804-10.165361-2.2083.432
        III126.080102.56790.40912.1583.59418.035
    13CLUJI266.478235.411205.14830.2634.58321.442
        II10.99910.7919.8659260208
        III277.477246.202215.01331.1894.58321.650
    14CONSTANŢAI283.635250.842221.21429.6285.36221.949
        II-9.235-12.101-13.00890702.866
        III274.400238.741208.20630.5355.36224.815
    15COVASNAI106.88097.19986.09011.1091.6006.238
        II11.75110.56110.221340792398
        III118.631107.76096.31111.4492.3926.636
    16DÂMBOVIŢAI214.004186.836166.72220.1144.06522.208
        II6.813-673-1.28961607.486
        III220.817186.163165.43320.730406529.694
    17DOLJI274.529245.643219.75925.8846.08016.887
        II9.5526.9026.1107921.3401.310
        III284.081252.545225.86926.6767.42018.197
    18GALAŢII236.258209.692185.71723.9755.28216.849
        II3.057634-1007344881.935
        III239.315210.326185.61724.7095.77018.784
    19GIURGIU   108.33691.49281.8289.6643.15611.504
        II-2.565-8.861-9.157296-1.5407.836
        III105.77182.63172.6719.9601.61619.340
    20GORJI176.826156.509138.42518.084402813.667
        II11.7295.0934.53955406.636
        III188.555161.602142.96418.6384.02820.303
    21HARGHITAI167.118156.080137.98118.0991.4727.112
        II15.31213.18612.6325541.613513
        III182.430169.266150.61318.6533.0857.625
    22HUNEDOARAI198.827167.750146.05121.6996.72323.350
        II18.21413.59912 935664-9005.515
        III217.041181.349158.98622.363582328.865
    23IALOMIŢAI118.230102.44092.00210.4383.86510.867
        II2.09141-27831902.050
        III120.321102.48191.72410.7573.86512.917
    24IAŞII365.927322.250285.89036.3609.11829.727
        II6.6984.5013.3881.11302.197
        III372.625326.751289.27837.4739.11831.924
    25ILFOVI118.348101.05087.66513.38579814.647
        II-2.378-8.854-9.2644109225.554
        III115.97092.19678.40113.7951.72020.201
    26MARAMUREŞI223.888191.873168.88922.9847.89419.430
        II25.56813.89913.195704-1.18112.850
        III249.456205.772182.08423.6886.71332.280
    27MEHEDINŢII123.417103.43791.51411.9232.85815.980
        II17.7148.1217.75636509.593
        III141.131111.55899.27012.2882.85825.573
    28MUREŞI251.406228.978203.01325.9652.42918.408
        II15.7569.5828.7877954025.772
        III267.162238.560211.80026.7602.83124.180
    29NEAMŢI222.963200.212178.84421.3685.74914.932
        II14.4379.3398.68565405.098
        III237.400209.551187.52922.0225.74920.030
    30OLTI196.088171.423153.71117.7126.64915.106
        II9.5544.3863.844542-1.6096.777
        III205.642175.809157.55518.2545.04021.883
    31PRAHOVAI313.644268.313234.44233.8716.27836.901
        II9.8502.8361.7991.03707.014
        III323.494271.149236.24134.9086.27843.915
    32SATU MAREI169.209148.084130.92417.1604.42914.437
        II15.0056.3225.79752508.683
        III184.214154.406136.72117.6854 42923.120
    33SĂLAJI119.806103.77591.18912.5861.53213.123
        II16.5126.7966.4113851.4638.253
        III136.318110.57197.60012.9712.99521.376
    34SIBIUI179.409156.943138.15318.790669814.753
        II3.045-1.390-1.965575-1.8066.241
        III182.454155.553136.18819.3654.89220.994
    35SUCEAVAI341.466294.006259.39034.61617.18126.910
        II-15.935-17.764-18.8241.06001.829
        III325.531276.242240.56635.67617.18128.739
    36TELEORMANI150.028128.052114.12513.9275.58012.728
        II7.6603.3342.90842604.326
        III157.688131.386117.03314.3535.58017.054
    37TIMIŞI282.952243.619212.46031.1596.65929.505
        II-925-4.409-5.3639545672.917
        III282.027239.210207.09732.1137.22632.422
    38TULCEAI97.12784.20274.6339.5692.0639.496
        II7.9285.6105.31729302.318
        III105.05589.81279.9509.8622.06311.814
    39VASLUII212.859186.895165.78021.1154.80418.457
        II-4.769-9.021-9.66764604.252
        III208.090177.874156.11321.7614.80422.709
    40VÂLCEAI174.499145.872128.39717.4755.66819.957
        II17.98110.2999.764535-9008.582
        III192.480156.171138.16118.0104.76828.539
    41VRANCEAI159.669130.135115.31714.8185.75920.681
        II4.5915.0594.605454-2.3911.923
        III164.260135.194119.92215.2723.36822.604
      MUNICIPIUL              
    42BUCUREŞTII804.898*)624.656540.473**)84.183***)7.34953.679
        II12.275*****)5.3472.7722.5753.1513.043
        III817.173630.003543.24586.75810.50056.722
    43SUME REZERVATEI56.20856.20828.11628.09200
        II-40.649-40.649-12.557-28.09200
        III15.55915.55915.559000
  ---------- Notă *) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere. Notă **) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ***) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. Notă ****) Din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, altele decât cele prevăzute la alin. (10) al art. 263 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale. Notă *****) include şi suma de 734 mii lei pentru finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.
   +  Anexa 6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea obligaţiilor de platăfaţă de furnizorii de energie termică pentru populaţie precum şi pentruacordarea de avansuri potrivit prevederilorart. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentrufuncţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică apopulaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006,cu modificările şi completările ulterioare.┌────┬──────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ │ │ ││crt.│ Judeţ │ Loclaitate │ Suma │├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 1│Argeş │Piteşti │ 2.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Bacău │ 4.900││ 2│Bacău ├─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Oneşti │ 1.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 3│Bihor │Oradea │ 4.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 4│Botoşani │Botoşani │ 3.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 5│Brăila │Brăila │ 3.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 6│Buzău │Buzău │ 3.800│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 7│Caraş Severin │Reşiţa │ 3.800│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 8│Constanţa │Constanţa │ 3.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 9│Dâmboviţa │Târgovişte │ 1.500│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 10│Galaţi │Galaţi │ 4.900│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 11│Giurgiu │Giurgiu │ 1.400│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Brad │ 6.000││ 12│Hunedoara ├─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Lupeni │ 2.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Iaşi │ 12.000││ 13│Iaşi ├─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Paşcani │ 1.500│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 14│Olt │Caracal │ 3.000│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Suceava │ 2.000││ 15│Sucreava ├─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Vatra Dornei │ 1.500│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Alexandria │ 1.200││ 16│Teleorman ├─────────────────────┼─────────────┤│ │ │Turnu Măgurele │ 800│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 17│Timiş │Timişoara │ 4.500│├────┼──────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ 18│Vrancea │Focşani │ 6.000│├────┴──────────────────┴─────────────────────┼─────────────┤│ TOTAL │ 76.800│└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘  +  Anexa 7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru echilibrarea bugetelor locale,pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor
                                                - mii lei -
  Nr. crt. Judeţul Suma alocată
  TOTAL 200.000
  1 ALBA 3.062
  2 ARAD 4.346
  3 ARGEŞ 4.882
  4 BACĂU 6.860
  5 BIHOR 5.578
  6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 3.483
  7 BOTOŞANI 7.129
  8 BRAŞOV 3.901
  9 BRĂILA 3.836
  10 BUZĂU 5.506
  11 CARAS-SEVERIN 4.834
  12 CĂLĂRAŞI 4.736
  13 CLUJ 4.219
  14 CONSTANŢA 4.932
  15 COVASNA 2.590
  16 DÂMBOVIŢA 5.770
  17 DOLJ 6.302
  18 GALAŢI 5.226
  19 GIURGIU 3.802
  20 GORJ 3.435
  21 HARGHITA 4.175
  22 HUNEDOARA 4.197
  23 IALOMIŢA 3.853
  24 IAŞI 6.985
  25 ILFOV 1.160
  26 MARAMUREŞ 6.033
  27 MEHEDINŢI 3.584
  28 MUREŞ 5.062
  29 NEAMŢ 7.556
  30 OLT 5.891
  31 PRAHOVA 5.252
  32 SATU-MARE 3.832
  33 SĂLAJ 3.081
  34 SIBIU 3.186
  35 SUCEAVA 10.147
  36 TELEORMAN 5.843
  37 TIMIŞ 4.732
  38 TULCEA 4.009
  39 VASLUI 7.214
  40 VÂLCEA 4.491
  41 VRANCEA 5.288
   +  Anexa 8 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012,pentru achitarea arieratelor provenite din derulareaProgramului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiulrural, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006
                                                - mii lei -
  Nr. crt. Judeţul Suma alocată
  TOTAL 100.000
  1 ALBA 1.872
  2 ARAD 203
  3 ARGEŞ 407
  4 BACĂU 3.615
  5 BIHOR 3.021
  6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 911
  7 BOTOŞANI 224
  8 BRAŞOV 364
  9 BRĂILA 2.210
  10 BUZĂU 1.732
  11 CARAS-SEVERIN 2.995
  12 CĂLĂRAŞI 1.605
  13 CLUJ 1.956
  14 CONSTANŢA 3.333
  15 COVASNA 1.868
  16 DÂMBOVIŢA 593
  17 DOLJ 9.796
  18 GALAŢI 2.537
  19 GIURGIU 2.063
  20 GORJ 6.091
  21 HARGHITA 1.331
  22 HUNEDOARA 934
  23 IALOMIŢA 1.642
  24 IAŞI 2.310
  25 MARAMUREŞ 33
  26 MEHEDINŢI 520
  27 MUREŞ 4.874
  28 NEAMŢ 138
  29 OLT 6.088
  30 PRAHOVA 311
  31 SATU-MARE 991
  32 SĂLAJ 935
  33 SIBIU 924
  34 SUCEAVA 2.018
  35 TELEORMAN 11.755
  36 TIMIŞ 3.290
  37 TULCEA 527
  38 VASLUI 2.955
  30 VÂLCEA 6.999
  40 VRANCEA 4.029
   +  Anexa 9 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentruachitarea arieratelor provenite din derularea Programuluiprivind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilorde interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă,canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţileadministrativ-teritoriale cu resurse turistice potrivitHotărârii Guvernului nr. 577/1997
  Nr. crt. Judeţul Suma alocată
  TOTAL 50.000
  1 ARAD 3.972
  2 ARGEŞ 2.000
  3 BACĂU 476
  4 BIHOR 1.599
  5 BISTRIŢA-NĂSĂUD 634
  6 BOTOŞANI 500
  7 BRAŞOV 3.114
  8 BRĂILA 2.566
  9 BUZĂU 340
  10 CĂLĂRAŞI 350
  11 COVASNA 201
  12 DOLJ 200
  13 GIURGIU 4.150
  14 GORJ 940
  15 ILFOV 1.000
  16 MARAMUREŞ 1.268
  17 MEHEDINŢI 250
  18 MUREŞ 983
  19 NEAMŢ 350
  20 OLT 7.340
  21 PRAHOVA 116
  22 SATU-MARE 300
  23 SĂLAJ 2.180
  24 SUCEAVA 1.550
  25 TIMIŞ 270
  26 TULCEA 764
  27 VASLUI 500
  28 VÂLCEA 9.617
  29 VRANCEA 2.470
   +  Anexa 10 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATEBUGETULfondului naţional unic de asigurări sociale de sănătatepe anul 2012
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Influenţe
  A B 1
  0001 05 0002 05 2000 05 2005 03 02 05 03 02 16 17 18 19 20 21 3605 50 3705 01 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 53 4305 02 03 5005 01 20 57 70 71 6600 05 01 20 57 70 71 6605 01 20 70 71 6805 01 57 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza contrac- telor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venitul obţinut dintr-o asociere cu o microîntreprin- dere care nu generează o persoană juridică Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate juridică Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi agricole DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE Donaţii şi sponsorizări IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 136.424 47.989 47.989 47.989 47.989 41.565 6.424 -64.775 -64.775 6.000 24.500 150 10 65 34.050 -892 -892 892 892 88.435 88.435 85.175 -200 87.787 -3.412 1.000 3.260 3.350 -90 136.424 156.424 150.000 6.424 -20.000 -20.000 136.424 156.424 150.000 6.424 -20.000 -20.000 130.000 150.000 150.000 -20.000 -20.000 6.424 6.424 6.424
  -------