NORMA din 14 februarie 2002 (*actualizată*)pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice(actualizată până la data de 19 martie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 martie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Beneficiază de prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează: a) a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate; b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare; c) a fost strămutată în alta localitate decât cea de domiciliu; d) a făcut parte din detasamentele de muncă forţată; e) a fost supravietuitoare a trenului morţii; f) este soţul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.  +  Articolul 2Prin persoana care a fost strămutată în alta localitate, în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se înţelege persoana care a fost mutata sau care a fost obligată să îşi schimbe domiciliul în alta localitate din motive etnice. În această categorie se includ şi persoanele care au fost expulzate, s-au refugiat, precum şi cele care au făcut obiectul unui schimb de populaţie ca urmare a unui tratat bilateral.  +  Articolul 2^1Persoanele prevăzute la art. 2 beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă, la data strămutării, aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state şi indiferent dacă localitatea în care au fost strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 19 martie 2008.  +  Articolul 2^2De aceleaşi drepturi beneficiază, la cerere, şi persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state, ale căror cereri anterioare au fost soluţionate prin hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 19 martie 2008.-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 19 martie 2008, care prevede: "În cazul persoanelor prevăzute la art. 2^1 şi 2^2 din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, indemnizaţiile lunare se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri".  +  Articolul 3Pentru perioadele în care s-au comis acte de persecutie etnică persoanele care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, beneficiază de indemnizaţie în cuantumul prevăzut la art. 2 din aceeaşi ordonanţa, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 242/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 367/2001.  +  Articolul 4 (1) Dovada încadrării în situaţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:- acte eliberate de Crucea Roşie Internaţionala;- acte eliberate de lagarele de concentrare;- livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detasamentele de muncă obligatorie;- carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;- carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev;- adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;- buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectiva din Transnistria;- acte eliberate de primăria oraşelor respective;- certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;- adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;- alte asemenea acte oficiale. (2) În lipsa actelor oficiale dovada persecutiei etnice se poate face prin declaraţie cu martori. (3) În situaţia în care persoana în cauza dovedeşte cu acte oficiale data de la care a început perioada de persecutie pe motive etnice, fără să rezulte când încetează aceasta, se poate face uz de proba cu martori pentru stabilirea intervalului de timp pentru care se solicita drepturi conform legii.  +  Articolul 5În cazul aprobării cererilor, indemnizaţiile lunare se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii acestora.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 287 din 12 martie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 19 martie 2008.  +  Articolul 6În cazul titularilor care au depus cereri în intervalul 1 aprilie 2001 - 15 iulie 2001, indiferent dacă acestea au fost sau nu respinse pentru tardivitate, indemnizaţiile se vor acorda începând cu data de 16 iulie 2001.  +  Articolul 7 (1) Cererile depuse la direcţiile teritoriale de muncă şi solidaritate socială până la data de 16 iulie 2001 şi nesolutionate până la această dată vor fi soluţionate de către comisiile înfiinţate la casele teritoriale de pensii. (2) Preluarea dosarelor aflate în curs de soluţionare se va face pe bază de proces-verbal.---------