HOTĂRÂRE nr. 55 din 2 februarie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 12 februarie 1998  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Privatizării şi Fondul Proprietăţii de Stat vor lua măsurile necesare pentru aplicarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active.  +  Articolul 3Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor continua cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi etapelor consumate până la această dată, potrivit dispoziţiilor legale anterioare.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:- Hotărârea Guvernului nr. 643/1992 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 457/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de privatizare şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a vânzărilor de acţiuni, de părţi sociale şi de active, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1997;- Normele specifice privind privatizarea societăţilor comerciale de cercetare-dezvoltare nr. 637-20/294-2.295/1996, emise de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 mai 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul privatizării,Valentin M. IonescuMinistrul reformei,preşedintele Consiliului pentru Reforma,Ilie Serbanescup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statp. Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Viorel Raicu,secretar de stat  +  Anexa INORME METODOLOGICEprivind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active  +  Titlul I Dispoziţii generale, definiţii  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedurile şi condiţiile vânzării de acţiuni şi de active, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale. (2) În acest scop, prin prezentele norme metodologice se reglementează: a) participarea persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, la achiziţia de acţiuni deţinute de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale, după caz; b) cumpărarea de active aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar de către persoane fizice sau juridice, române sau străine. (3) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător şi în cazul participării persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, la achiziţia de părţi sociale deţinute de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale la societăţile comerciale cu răspundere limitată.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică următoarelor societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat: a) societăţilor comerciale constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin hotărâre a Guvernului sau prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale; b) societăţilor comerciale sau companiilor/societăţilor naţionale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997*) privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările ulterioare. Companiile/societăţile naţionale trec în gestiunea Fondului Proprietăţii de Stat pe baza unui protocol încheiat cu ministerul de resort şi se privatizează la data fixată în programul anual de privatizare aprobat prin hotărâre a Guvernului; c) societăţilor comerciale constituite de autorităţile administraţiei publice locale, în baza Legii nr. 69/1991 republicată, cu modificările ulterioare; d) societăţilor comerciale care rezultă din divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale menţionate la lit. a)-c).--------------- Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 207 din 12 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 decembrie 1997. (2) Societăţile bancare urmează regimul de privatizare stabilit prin Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările ulterioare. În acest sens, prezentele norme metodologice sunt aplicabile, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 3 (1) Vânzarea de acţiuni emise de societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar se desfăşoară: a) la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat, la bursele de valori naţionale sau internaţionale, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mari; b) la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat sau pe pieţele extrabursiere naţionale sau internaţionale, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform programului anual de privatizare aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat pentru sucursale; c) la centrele de afaceri deschise de Fondul Proprietăţii de Stat în ţara sau în străinătate; d) pe pieţele de capital internaţionale, de către bănci de investiţii cu care Fondul Proprietăţii de Stat a încheiat contracte. (2) Prin hotărârea consiliului de administraţie sau a comitetului de direcţie al unei sucursale teritoriale a Fondului Proprietăţii de Stat, acţiunile societăţilor comerciale din categoria întreprinderilor mari, necotate la bursa de valori, pot fi vândute şi pe pieţele extrabursiere, conform criteriilor stabilite în programul anual de privatizare. (3) Prin întreprinderi mari se înţelege societăţile comerciale cu un capital social minim de 18 miliarde lei.  +  Articolul 4 (1) Vânzătorul are obligaţia de a publică în mijloacele de informare în masa, inclusiv în sistem electronic, anunţul de vânzare a acţiunilor pentru societăţile comerciale şi de a întocmi în prealabil dosarul de prezentare. (2) Anunţul de vânzare prevăzut la alin. (1) cuprinde informaţii cu privire la:- denumirea şi sediul social al societăţii comerciale;- numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal;- obiectul de activitate;- capitalul social înregistrat la oficiul registrului comerţului, iar corespunzător, numărul total de acţiuni;- numărul de acţiuni oferite la vânzare şi procentul acestora din totalul acţiunilor;- structura actionariatului. (3) Fondul Proprietăţii de Stat are obligaţia sa deschidă un spaţiu de localizare pe INTERNET sau pe alt sistem electronic care să cuprindă informaţiile prevăzute la alin. (2) pentru societăţile comerciale care urmează să fie privatizate. (4) În cazul în care la Fondul Proprietăţii de Stat se înregistrează, din partea unui investitor potenţial, o scrisoare de intenţie cu privire la achiziţia unui pachet de acţiuni emise de o societate comercială, Fondul Proprietăţii de Stat este obligat:- să facă publicitatea prevăzută la alin. (1) în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la întocmirea dosarului de prezentare;- sa întocmească dosarul de prezentare în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării scrisorii de intenţie.  +  Articolul 5 (1) Vânzarea de acţiuni sau de active se face la preţul de piaţa, pe baza raportului dintre cerere şi oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fără a exista un preţ minim de vânzare. Preţul de piaţa se referă la preţul de achiziţie care poate fi mai mic, egal sau mai mare decât preţul de oferta la vânzare, în conformitate cu regulile pieţei. În cazul metodelor de privatizare pentru care Fondul Proprietăţii de Stat stabileşte în dosarul de prezentare o grila de punctaj, oferta câştigătoare este cea care întruneşte cel mai mare punctaj. (2) Vânzarea de acţiuni, prin oricare dintre metodele descrise în prezentele norme metodologice, obliga Fondul Proprietăţii de Stat sa formuleze o ofertă irevocabilă, valabilă cel puţin 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data publicării ei. (3) Preţul de oferta se formează în baza raportului de evaluare întocmit de Fondul Proprietăţii de Stat sau de o societate comercială - firma specializată, după caz. În situaţia în care o societate comercială la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar este cotata la bursa de valori sau pe o alta piaţa organizată, Fondul Proprietăţii de Stat nu va întocmi, de regula, raport de evaluare. În acest caz, preţul de vânzare va fi o medie a cotatiilor înregistrate în ultima luna la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale sau internaţionale. (4) Termenul maxim de plată a preţului convenit pentru pachetul de acţiuni vândut, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, este de:- până la 60 de zile lucrătoare, pentru situaţiile în care plata preţului acţiunilor se face integral;- până la 30 de zile lucrătoare, pentru plata avansului, în situaţiile în care plata se face în rate. (5) În cazul în care Fondul Proprietăţii de Stat decide vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital naţionala sau internationala prin intermediul societăţilor de valori mobiliare ori al băncilor de investiţii, vânzarea se va face conform procedurii stabilite în contractul încheiat între Fondul Proprietăţii de Stat şi societatea de valori mobiliare sau banca de investiţii, cu avizul Ministerului Privatizării. (6) Societăţile comerciale cărora li s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se privatizează cu includerea valorii terenului în capitalul social. Acţiunile aferente valorii majorate a capitalului social revin Fondului Proprietăţii de Stat şi celorlalţi acţionari, după caz, în funcţie de data la care terenurile au fost înscrise în cartea funciară şi de momentul dobândirii calităţii de acţionar. Fondul Proprietăţii de Stat are obligaţia să facă prima oferta pentru pachetul de acţiuni, aferent valorii terenului, acţionarilor existenţi. Dacă aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, nu depun o ofertă de cumpărare, Fondul Proprietăţii de Stat va pune în vânzare pachetul de acţiuni, către alţi ofertanţi, prin oricare dintre metodele de privatizare, cu respectarea prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 6Instituţiile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 10% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor nu au dreptul sa participe la cumpărări de acţiuni sau active, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare încheiate.  +  Articolul 7Statul nu poate transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra unor active din patrimoniul societăţilor comerciale la care este acţionar în patrimoniul unei instituţii publice sau al unei regii autonome, decât cu o justa despăgubire, sub sancţiunea nulităţii actului de transfer.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Privatizării va elabora instrucţiuni privind dosarul de prezentare, regulamentele de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor de vânzare de acţiuni/active, modelele de contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni/active, modelele de oferta pentru vânzarea activelor cu plata în rate sau pentru utilizarea activelor în sistem de leasing imobiliar, precum şi orice alte instrucţiuni pe care le considera necesare pentru aplicarea prezentelor norme metodologice. (2) Instrucţiunile se aproba prin ordin al ministrului privatizării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Fondului Proprietăţii de Stat. (3) Fondul Proprietăţii de Stat are obligaţia de a depune, în copie, la Ministerul Privatizării, toate contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 9În înţelesul prezentelor norme metodologice, notiunile de mai jos se definesc astfel: a) licitaţie cu strigare este o procedură de vânzare cu caracter public, care se organizează într-o singura etapa şi la care poate participa un număr nelimitat de persoane; b) licitaţie cu oferta în plic este o procedură de vânzare cu caracter public, care se organizează într-o singura etapa, la care participa ofertanţii care răspund anunţului publicitar şi în care selecţia se face de către vânzător pe bază de punctaj; c) negocierea directa este o modalitate prin care vânzătorul şi un potenţial cumpărător convin asupra clauzelor care trebuie incluse în contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect acţiuni emise de societatea comercială la care statul este acţionar; d) vânzător este Fondul Proprietăţii de Stat sau societatea comercială, în cazul vânzării unor active; e) cumpărător este orice persoană fizica sau juridică ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice, care achiziţionează un activ al unei societăţi comerciale ori acţiuni emise de o societate comercială la care statul este acţionar. Cumpărător nu poate fi o societate comercială la care statul român sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 10% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor; f) investitor strategic este un cumpărător care achiziţionează mai mult de 51% din acţiunile cu drept de vot emise de o societate comercială la care statul este acţionar, iar investitor de portofoliu/instituţional este un cumpărător care achiziţionează cel mult 33% din acţiunile cu drept de vot emise de o societate comercială la care statul este acţionar; g) companii/societăţi naţionale sunt societăţi comerciale pe acţiuni, constituite în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, şi organizate în baza Legii nr. 31/1990, republicată; h) licitator este persoana care coordonează o licitaţie; i) licitant este ofertantul, potenţial cumpărător, admis la o licitaţie; j) oferta reprezintă manifestarea de voinţa ferma şi irevocabilă a vânzătorului sau a unui potenţial investitor de a contracta, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dosarul de prezentare şi conform procedurilor prezentelor norme metodologice; perioada de valabilitate a unei oferte este cuprinsă între data înregistrării ei la vânzător şi data semnării contractului de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice; k) asociaţie este asociaţia salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială; asociaţia salariaţilor societăţii comerciale care se privatizează este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial; l) obligaţii de mediu de tip A sunt acele raspunderi care identifica obligaţiile de mediu cunoscute la momentul vânzării, legate atât de daunele din trecut, cat şi de cele viitoare, cu respectarea legislaţiei. Acestea se tratează prin specificarea în documentele de oferta şi în contractul de vânzare-cumpărare a unor obiective de mediu minim acceptate. Cumpărătorul trebuie să-şi asume integral costurile şi responsabilitatea pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate; m) obligaţii de mediu de tip B sunt acele raspunderi care identifica surse potenţiale de obligaţii de mediu, de protecţia muncii şi de sănătate, ale căror costuri nu pot fi cunoscute cu precizie şi care depind de cadrul legislativ viitor, de comportamentul terţilor şi de informaţiile disponibile în viitor; n) bilanţ de mediu Nivel 0 este o fişa de verificare completată de societatea comercială, care conţine informaţiile necesare pentru a determina dacă societatea comercială are impact de mediu şi pentru a stabili obiectivele de mediu minim acceptate; o) bilanţ de mediu Nivel I este un studiu de mediu fără prelevare de probe şi fără analiza factorilor de mediu, care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru formarea unei decizii privind dimensiunea impactului de mediu efectiv, prezentat de societatea comercială care se privatizează. O secţiune a acestui bilanţ conţine recomandări pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligaţiilor de mediu de tip B şi raspunderi potenţiale legate de mediu, identificate în afară bilanţului contabil; p) bilanţ de mediu Nivel II necesita un studiu de mediu asupra societăţii comerciale care se privatizează sau asupra activului care se vinde, efectuat pentru a cuantifica dimensiunea contaminarii factorilor de mediu, prin prelevare de probe şi analize chimice sau fizice. O secţiune a acestui bilanţ conţine recomandări pentru obiectivele de mediu minim acceptate, o descriere a obligaţiilor de mediu de tip B şi raspunderi potenţiale legate de mediu, identificate în afară bilanţului contabil; q) expert de mediu atestat este orice persoană fizica sau juridică, română ori străină, autorizata să execute bilanţurile de mediu Nivel I şi Nivel II, cerute prin procedurile de tratare a obligaţiilor de mediu prevăzute în titlul V al prezentelor norme metodologice.  +  Titlul II Vânzarea de acţiuni şi de părţi sociale  +  Capitolul 1 Achiziţii externe  +  Secţiunea 1 Oferta publică de vânzare  +  Articolul 10 (1) Oferta publică de vânzare este propunerea formulată de către Fondul Proprietăţii de Stat de a vinde acţiunile pe care le gestionează, emise de o societate comercială, sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate. (2) Oferta publică de vânzare este valabilă cel puţin 30 de zile calendaristice, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data publicării ei.  +  Articolul 11Fondul Proprietăţii de Stat trebuie să obţină autorizaţia pentru oferta publică de vânzare de la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, pe bază de prospect, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare. Pentru societăţile comerciale listate la bursa de valori sau pe piaţa extrabursieră nu se va întocmi prospect de oferta.  +  Articolul 12Pe întreg parcursul derulării ofertei publice de vânzare nu pot fi modificate valoarea nominală, numărul şi toate caracteristicile acţiunilor oferite.  +  Articolul 13Acceptarea ofertei publice de vânzare de către investitori este necondiţionată şi devine irevocabilă.  +  Articolul 14 (1) Publicarea listei societăţilor comerciale ale căror acţiuni se vand prin oferta publică se face în programul anual de privatizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin anunţ publicitar la data autorizării prospectului, dacă este emis un astfel de prospect, într-un cotidian central de mare tiraj şi/sau într-un cotidian local. (2) Publicarea listei se face şi prin INTERNET sau prin alt sistem electronic şi într-un cotidian de circulaţie internationala sau într-o publicaţie de specialitate, după caz.  +  Articolul 15 (1) Pentru întocmirea prospectului de oferta, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare va emite instrucţiuni speciale, în vederea simplificarii formalităţilor de autorizare a prospectului, în cazul ofertelor publice de vânzare promovate de Fondul Proprietăţii de Stat, atât la bursa de valori, cat şi pe piaţa extrabursieră. (2) Fondul Proprietăţii de Stat poate perfecta contracte cu societăţi de valori mobiliare pentru vânzarea acţiunilor la bursa de valori sau pe piaţa extrabursieră.  +  Secţiunea a 2-a Vânzarea prin negociere directa  +  Articolul 16Vânzarea prin negociere directa se face atunci când vânzătorul se adresează exclusiv investitorilor strategici ori în cazul în care, după îndeplinirea formalităţilor de publicitate, nu s-a înregistrat decât o singura oferta.  +  Articolul 17Iniţiativa vânzării prin negociere directa poate aparţine atât vânzătorului, cat şi unui investitor strategic interesat.  +  Articolul 18Organizarea activităţii de negociere directa este asigurata de către vânzător printr-o comisie formată din 3-5 persoane dintre salariaţii Fondului Proprietăţii de Stat şi se desfăşoară la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat, în cazul societăţilor comerciale din categoria întreprinderilor mari, sau la sucursalele sale teritoriale, în cazul societăţilor comerciale din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 19 (1) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la societatea comercială ale carei acţiuni se oferă la vânzare. (2) De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei persoanele ale căror rude şi/sau afini până la gradul al patrulea inclusiv ori soţi se afla într-una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pentru vânzarea acţiunilor, vânzătorul poate desemna experţi în domeniu, care să participe în calitate de consultanţi ai comisiei, cat şi la întocmirea dosarelor de prezentare. (4) Indemnizaţiile consultantilor se stabilesc şi se suporta de către vânzător.  +  Articolul 20 (1) În vederea vânzării acţiunilor emise de societăţile comerciale, vânzătorul întocmeşte, în prealabil, un dosar de prezentare şi îl pune la dispoziţie oricărui ofertant, în baza unui angajament de confidenţialitate. (2) Dosarul de prezentare prevăzut la alin. (1) va fi întocmit în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie internationala, dacă şi-au manifestat intenţia de a participa la negocierea directa şi ofertanţi străini. (3) Dosarul de prezentare se obţine contra cost de la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat sau de la sucursala sa teritorială. Preţul de vânzare al dosarului de prezentare se stabileşte de către Fondul Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 21 (1) În mod excepţional, vânzătorul poate să aducă modificări în conţinutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa ofertanţilor care au cumpărat dosarele de prezentare prin scrisoare sau fax, cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data anunţată pentru depunerea documentelor de participare şi a ofertelor de cumpărare. (2) În cazul în care se modifica dosarul de prezentare, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1), este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor. Noul termen se comunică de către vânzător tuturor ofertanţilor, o dată cu transmiterea notificărilor.  +  Articolul 22 (1) Vânzătorul este obligat sa publice anunţul publicitar pentru vânzarea de acţiuni într-un cotidian central de mare tiraj, într-un cotidian local, precum şi prin INTERNET sau prin alt sistem electronic, cu cel puţin 15 zile calendaristice, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. (2) În situaţia în care se urmăreşte atragerea ofertanţilor străini, publicarea anunţului se face, conform alin. (1), şi într-un cotidian de circulaţie internationala sau într-o publicaţie de specialitate.  +  Articolul 23 (1) În vederea participării la negociere directa, ofertantul este obligat să depună o garanţie de participare reprezentând până la 3% din preţul de oferta anuntat, pentru ca vânzătorul să fie asigurat de solvabilitatea ofertantului, iar în cazul finalizarii negocierii directe, de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare şi de îndeplinirea obligaţiei de plată. (2) Garanţia de participare se depune, o dată cu depunerea documentelor de participare şi a ofertelor de cumpărare, până la data precizată în anunţul publicitar. (3) Nici o ofertă nu va fi luată în considerare, dacă nu s-a depus garanţia prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 24 (1) Cuantumul garanţiei de participare se aproba de către Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mari, şi de către comitetul de direcţie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Garanţia de participare se constituie în moneda naţionala, pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal în România, şi în devize convertibile, pentru persoane fizice/juridice străine. (2) Modalităţile de plată a garanţiei de participare la negocierea directa sunt următoarele: a) virament prin ordin de plată; b) fila cec.  +  Articolul 25În cazul în care un ofertant nu constituie o garanţie de participare într-una dintre modalităţile prevăzute la art. 24, el poate ordonă unei societăţi bancare sa emita o scrisoare de garanţie bancară, având termenul de valabilitate stabilit de vânzător prin dosarul de prezentare. În cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridică străină, scrisoarea de garanţie bancară poate fi emisă de o societate bancară străină la care o societate bancară română este corespondenta.  +  Articolul 26 (1) Garanţiile de participare la negocierea directa, indiferent de modul de constituire, se restituie fără nici un fel de reţineri, în maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal prin care a fost desemnată cea mai buna oferta, cu excepţia garanţiei ofertantului cu care se încheie contractul de vânzare-cumpărare. (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vânzătorului, după termenul precizat în anunţul publicitar prevăzut în art. 22, refuzul cumpărătorului de a semna contractul de vânzare-cumpărare sau de a face plata conduce la pierderea garanţiei de participare depuse.  +  Articolul 27 (1) Pentru participarea la negocierea directa, ofertanţii trebuie să depună, într-un plic sigilat, următoarele documente: a) în cazul persoanelor juridice române:- dovada achitării garanţiei de participare;- copii de pe certificatul de înmatriculare de la oficiul registrului comerţului, actul constitutiv al societăţii comerciale ofertante şi codul fiscal;- scrisoarea de bonitate financiară, emisă de o societate bancară;- dovada achitării obligaţiilor fiscale: copii de pe certificatul fiscal sau de pe declaraţiile depuse de societatea comercială ofertanta, înregistrate de organul financiar teritorial şi însoţite de ordinele de plată, prin care să se ateste achitarea acestora;- împuternicirea pentru reprezentantul societăţii comerciale ofertante care participa la negocierile directe;- declaraţia pe propria răspundere, care atesta ca persoana juridică pe care o reprezintă nu se afla în reorganizare sau în faliment; b) în cazul persoanelor fizice române:- dovada achitării garanţiei de participare;- copie de pe actul de identitate;- certificatul de cazier judiciar;- împuternicirea de participare pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe;- dovada achitării obligaţiilor fiscale; c) în cazul persoanelor juridice de drept privat fără scop lucrativ, fundaţii, asociaţii:- dovada achitării garanţiei de participare;- copie de pe statutul asociaţiei/fundaţiei şi de pe hotărârea judecătorească de autorizare;- împuternicirea de participare pentru reprezentantul asociaţiei/fundaţiei care participa la negocierile directe; d) în cazul persoanelor fizice sau juridice străine:- dovada achitării în valută a garanţiei de participare;- dovada identităţii sau a personalităţii juridice. În cazul persoanelor fizice se va depune o copie de pe pasaport, iar în cazul persoanelor juridice, certificatul de înmatriculare din ţara de origine;- declaraţia pe propria răspundere că nu are cazier judiciar, autentificată de către un notar public din România - pentru persoane fizice;- scrisoarea de bonitate financiară, emisă de o societate bancară străină la care o societate bancară română este corespondenta - pentru persoane juridice;- împuternicirea de participare, pentru reprezentantul ofertantului care participa la negocierile directe;- declaraţia pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare sau în faliment - pentru persoane juridice. (2) Documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice străine vor fi traduse prin grija ofertantului, iar traducerile vor fi legalizate de către un notar public din România.  +  Articolul 28 (1) O dată cu depunerea documentelor necesare participării la negocierea directa, ofertantul depune separat oferta de cumpărare într-un alt plic sigilat, care va conţine următoarele: a) preţul oferit, modalitatea şi condiţiile de plată; b) propuneri privind investiţiile în societatea comercială; c) angajamentul ferm al ofertantului asupra valabilităţii ofertei sale; d) alte documente solicitate şi prevăzute în dosarul de prezentare. (2) Termenul limita de depunere a ofertei este un termen de decădere. Ofertanţii ale căror oferte au fost înregistrate după termenul limita anuntat sunt excluşi de la negocierea directa şi li se vor restitui ofertele nedeschise.  +  Articolul 29Negocierile directe se vor desfăşura, pe baza grilei de punctaj a ofertelor, aprobată de Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mari, sau de către comitetul de direcţie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 30 (1) Ofertanţii care sunt dovediţi ca au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatului negocierii directe, în scopul obţinerii unor preţuri mai avantajoase, sau cei care perturba desfăşurarea acesteia pierd garanţia de participare şi vor fi excluşi de la aceste negocieri. Excluderea se dispune de către comisia prevăzută la art. 18 şi se consemnează în procesul-verbal al acesteia. (2) Nu sunt acceptate la negocierile directe persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligaţiile cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni sau de părţi sociale pe care le-au încheiat anterior cu Fondul Proprietăţii de Stat sau cu Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi nici persoanele juridice care se afla în reorganizare sau în faliment.  +  Articolul 31După încheierea negocierilor directe, comisia întocmeşte un proces-verbal care cuprinde concluziile asupra clauzelor ce trebuie incluse în contractul de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 32 (1) În baza concluziilor incluse în procesul-verbal, vânzătorul încheie cu ofertantul care a prezentat şi a menţinut cea mai buna oferta contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, într-un termen cuprins între 5 şi 15 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal. (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea negocierii directe, se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vânzătorului.  +  Articolul 33Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiat în urma negocierilor directe, poate fi modificat numai prin acordul părţilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele negociate care au condus la desemnarea cumpărătorului.  +  Articolul 34În toate cazurile, contractul de vânzare-cumpărare este supus legislaţiei române.  +  Secţiunea a 3-a Reguli generale privind vânzarea de acţiuni prin licitaţie  +  Articolul 35Prevederile prezentei secţiuni se aplică în cazul vânzării prin licitaţie a acţiunilor emise de societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, cu participarea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine.  +  Articolul 36Licitaţiile sunt publice şi se pot organiza în una dintre următoarele forme: a) cu strigare; b) cu oferta în plic sigilat.  +  Articolul 37 (1) Organizarea licitaţiei în formele prevăzute la art. 36 este asigurata de către vânzător printr-o comisie formată din 3-5 persoane, dintre care un preşedinte şi un secretar, numiţi prin decizia Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mari, şi de către comitetul de direcţie al sucursalelor sale teritoriale, pentru societăţile comerciale din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dintre salariaţii Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Membrii comisiei prevăzute la alin. (1) nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la societatea comercială ale carei acţiuni fac obiectul licitaţiei. De asemenea, nu pot fi membri ai comisiei de licitaţie persoanele ale căror rude şi/sau afini până la gradul al patrulea inclusiv ori soţi se afla într-una dintre situaţiile menţionate mai sus.  +  Articolul 38Comisia răspunde de respectarea desfăşurării licitaţiei, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, precum şi de activitatea de examinare, evaluare a ofertelor şi de adjudecare.  +  Articolul 39 (1) Vânzătorul este obligat sa publice anunţul publicitar într-un cotidian central de mare tiraj, într-un cotidian local, precum şi prin INTERNET sau prin alt sistem electronic, cu cel puţin 15 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare înainte de data ţinerii licitaţiei. (2) În situaţia în care se urmăreşte atragerea ofertanţilor străini, publicarea anunţului se face, conform alin. (1), şi într-un cotidian de circulaţie internationala sau într-o publicaţie de specialitate.  +  Articolul 40Anunţul publicitar se va afişa în mod obligatoriu la sediile vânzătorului, o dată cu publicarea acestuia conform art. 39.  +  Articolul 41Vânzătorul are obligaţia ca, anterior publicării anunţului, sa elaboreze dosarul de prezentare care se pune la dispoziţia ofertanţilor la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat sau la sucursala sa teritorială.  +  Articolul 42 (1) Dosarul de prezentare a societăţii comerciale se pune la dispoziţie oricărui ofertant, în baza unui angajament de confidenţialitate. (2) Dosarul de prezentare va fi întocmit în limba română, precum şi într-o limbă de circulaţie internationala, în cazul în care şi-au manifestat intenţia de a participa la licitaţie ofertanţi străini. (3) Dosarul de prezentare prevăzut la alin. (1) se obţine, contra cost, de la locul indicat de vânzător în anunţul publicitar. (4) Preţul de vânzare al dosarului de prezentare şi cuantumul taxei de participare la licitaţie se stabilesc de către Fondul Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 43 (1) În mod excepţional, vânzătorul poate să aducă modificări în conţinutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa ofertanţilor care au cumpărat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data anunţată pentru depunerea documentelor de participare la licitaţia publică. (2) În cazul în care se modifica dosarul de prezentare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1), este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor şi să se amâne data ţinerii licitaţiei. Noul termen se va comunică de către vânzător tuturor ofertanţilor, o dată cu transmiterea notificărilor.  +  Articolul 44În vederea participării la licitaţie, ofertantul este obligat să depună, cu cel puţin o ora înainte de începerea şedinţei de licitaţie, o garanţie de participare reprezentând până la 3% din preţul de pornire anuntat şi sa achite taxa de participare.  +  Articolul 45 (1) Garanţia de participare se constituie în moneda naţionala, pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul principal în România, şi în devize convertibile, pentru persoane fizice/juridice străine. (2) Modalităţile de plată a garanţiei de participare sunt următoarele: a) virament prin ordin de plată; b) fila cec.  +  Articolul 46În cazul în care un ofertant nu constituie garanţia de participare într-una dintre modalităţile prevăzute la art. 45, el poate ordonă societăţii bancare sa emita o scrisoare de garanţie bancară având termenul de valabilitate stabilit de vânzător prin dosarul de prezentare. În cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridică străină, scrisoarea de garanţie bancară poate fi emisă de o societate bancară străină la care o societate bancară română este corespondenta.  +  Articolul 47 (1) Garanţiile de participare la licitaţie, indiferent de modul de constituire, se restituie fără nici un fel de reţineri, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data licitaţiei, cu excepţia garanţiei participantului care şi-a adjudecat acţiunile licitate. Pentru acesta garanţia de participare depusa se retine şi se deduce din suma datorată pentru achiziţionarea acţiunilor adjudecate. (2) Revocarea unei oferte depuse la sediul vânzătorului după termenul precizat în anunţul publicitar de organizare a licitaţiei, precum şi refuzul adjudecatarului de a semna contractul de vânzare-cumpărare sau de a efectua plata determina pierderea garanţiei de participare.  +  Articolul 48 (1) Locul de desfăşurare a licitaţiei se stabileşte de către vânzător şi se comunică în anunţul publicitar. (2) Orice modificare a orarului de desfăşurare a unei licitaţii se aduce la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ţinerea respectivei licitaţii şi se comunică prin anunţ publicitar în cotidienele în care s-a făcut iniţial publicitatea.  +  Articolul 49Termenul limita de participare la licitaţie este un termen de decădere. Ofertele înregistrate după termenul limita de participare sunt excluse de la licitaţie şi se restituie ofertanţilor.  +  Articolul 50 (1) Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei sunt îndeplinite, dacă, la data, ora şi locul anunţate, sunt prezenţi minimum 2 ofertanţi. (2) În cazul în care se prezintă un singur licitant şi oferta acestuia îndeplineşte condiţiile impuse de vânzător, se trece la negociere directa. Dacă licitantul nu accepta condiţiile de oferta din dosarul de prezentare, vânzătorul poate organiza o alta licitaţie, cu respectarea condiţiilor de publicitate din prezentele norme metodologice, sau poate schimba metoda de privatizare pentru societatea respectiva.  +  Articolul 51La licitaţie pot participa persoanele care au depus documente de participare, în conformitate cu dispoziţiile art. 27.  +  Articolul 52 (1) Ofertanţii care sunt dovediţi ca au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, în scopul obţinerii unor preţuri mai avantajoase, sau care perturba desfăşurarea licitaţiei pierd garanţia de participare şi vor fi excluşi de la licitaţie. Excluderea se dispune de către comisie şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de licitaţie. (2) Nu sunt acceptate la licitaţie persoanele fizice sau juridice care nu au respectat obligaţiile cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiate anterior cu Fondul Proprietăţii de Stat sau cu Agenţia Naţionala pentru Privatizare, şi nici persoanele juridice care se afla în reorganizare sau în faliment. (3) În timpul desfăşurării şedinţei de licitaţie sunt interzise acţiunile corelate ale licitantilor, care au drept scop perturbarea şedinţei de licitaţie sau influentarea membrilor comisiei de licitaţie. Ofertanţii aflaţi în aceasta situaţie se exclud de la licitaţie şi pierd garanţia de participare.  +  Articolul 53 (1) Eventualele contestaţii ale licitantilor se pot depune în scris, în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de adjudecare, la sediul vânzătorului unde s-a ţinut licitaţia. (2) Contestaţiile prevăzute la alin. (1) sunt analizate şi rezolvate, în termen de 5 zile lucrătoare, de către vânzător. (3) În cazul în care contestaţiile sunt întemeiate, vânzătorul anulează decizia de adjudecare, comunică hotărârea tuturor licitantilor şi dispune, după caz, organizarea unei noi licitaţii sau adjudecarea licitaţiei în favoarea unui alt licitant.  +  Articolul 54 (1) Adjudecatarul este obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare într-un termen cuprins între 5 şi 15 zile lucrătoare, calculate de la data ţinerii licitaţiei ori de la data la care contestaţiile au fost rezolvate. (2) Dacă la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) adjudecatarul refuza semnarea contractului de vânzare-cumpărare, pierde garanţia de participare, iar comisia de licitaţie procedează la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare cu licitantul clasat pe locul secund, în cazul în care acesta accepta condiţiile convenite la adjudecarea licitaţiei. În caz contrar, se organizează o noua licitaţie, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 55 (1) Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni poate fi modificat numai prin acordul părţilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitaţiei. (2) În toate cazurile, contractul de vânzare-cumpărare este supus legislaţiei române. (3) Procesul-verbal de adjudecare, împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vânzătorului.  +  Capitolul 2 Achiziţii interne  +  Articolul 56În scopul achiziţiei de acţiuni emise de societăţile comerciale la care statul este acţionar, salariaţii, membrii consiliului de administraţie sau pensionării cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială pot constitui asociaţii potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.  +  Articolul 57Pentru a putea dobândi personalitate juridică, asociaţia trebuie să fie constituită din cel puţin 20 de persoane, dintre cele prevăzute la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, şi sa aleagă, dintre ele, un comitet de iniţiativa format din 3-7 membri. Comitetul de iniţiativa asigura elaborarea proiectului de statut al asociaţiei şi îndeplinirea formalităţilor necesare pentru constituirea asociaţiei.  +  Articolul 58 (1) Asociaţia se constituie după următoarea procedura: a) comitetul de iniţiativa solicita, prin afişare la sediul societăţii comerciale, cererile de admitere în asociaţie de la persoanele prevăzute la art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. Dacă cel puţin 30% din numărul total al persoanelor prevăzute la art. 16 alin. (1) din ordonanţa sus-menţionată au depus cerere de admitere în asociaţie, comitetul de iniţiativa convoacă adunarea generală constitutivă; b) adunarea generală constitutivă poate decide constituirea asociaţiei şi, în acest caz, adopta statutul şi alege primul consiliu de administraţie al asociaţiei. La data alegerii primul consiliu de administraţie al asociaţiei, comitetul de iniţiativa se dizolva. (2) Constituirea asociaţiei este supusă autorizării de către instanţa judecătorească în a carei raza teritorială îşi are sediul societatea comercială care se privatizează. (3) Cererea de înregistrare trebuie să fie însoţită de: a) copia legalizată de pe procesul-verbal al adunării constitutive şi de pe statutul asociaţiei; b) dovada existenţei patrimoniului iniţial al asociaţiei şi a sediului acesteia. (4) Asociaţia va avea sediul într-un spaţiu pus la dispoziţie de societatea comercială care se privatizează.  +  Articolul 59 (1) Instanţa judecătorească verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi va incuviinta cererea, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul special de evidenta a persoanelor juridice. Personalitatea juridică a asociaţiei este dobandita la data înscrierii. (2) Orice modificare adusă statutului de către adunarea generală a asociaţiei trebuie comunicată imediat instanţei judecătoreşti; judecătorul dispune înscrierea menţiunilor despre aceasta modificare în registrul persoanelor juridice. (3) Pentru a facilita constituirea unei asociaţii, în anexa nr. 1.1 A la prezentele norme metodologice se prezintă un model de statut.  +  Articolul 60În scopul achiziţiei acţiunilor societăţii comerciale care se privatizează, asociaţia, prin reprezentantul sau legal, va depune, la sediul central sau la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat, oferta însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele acte:- procesul-verbal al adunării generale constitutive a asociaţiei şi statutul asociaţiei;- hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti de autorizare a asociaţiei, cu menţionarea datei şi a numărului de înscriere a asociaţiei în Registrul special de evidenta a persoanelor juridice, ţinut de judecătorii;- dovada efectuării publicităţii, prin afişare la sediul societăţii comerciale a categoriilor de persoane care pot face parte din asociaţie.  +  Articolul 61Acţiunile societăţilor comerciale care se privatizează se pot vinde asociaţiei prin negociere directa, licitaţie cu strigare sau cu oferte în plic sigilat, potrivit dispoziţiilor cuprinse în titlul II din prezentele norme metodologice, prin utilizarea următoarelor modalităţi de plată: a) plata în rate, cu avans achitat din surse proprii; avansul este de minimum 20% din preţul de vânzare; plăţile se eşalonează pe un termen de 3-5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu o dobânda de 10%; b) plata în rate, cu avans minim de 20% din preţul de vânzare, achitat din sume obţinute prin credit contractat cu o banca, la dobânda pieţei; plăţile se eşalonează pe un termen de 3-5 ani de la data încheierii contractul de vânzare-cumpărare, la care se aplică o dobânda de 10%; c) plata integrală.  +  Articolul 62 (1) Asociaţia va negocia cu Fondul Proprietăţii de Stat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, după încheierea procedurii de negociere directa sau în urma adjudecării licitaţiei, stabilindu-se de comun acord: a) obiectul contractului de vânzare-cumpărare; b) termenul; c) preţul de cumpărare, modalitatea de plată, avansul iniţial şi eşalonarea ratelor, după caz; d) răspunderea contractuală. (2) Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni prevăzut la alin. (1) se semnează, pentru asociaţie, de către reprezentantul legal al acesteia, într-un termen cuprins între 5 şi 15 zile lucrătoare, calculat de la data finalizarii negocierii directe sau a adjudecării licitaţiei.  +  Titlul III Vânzarea de active  +  Capitolul 1 Vânzarea de active cu plata integrală  +  Articolul 63 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. (2) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) se efectuează prin licitaţie cu strigare sau cu oferta în plic sigilat, cu adjudecare la preţul de piaţa, în baza raportului dintre cerere şi oferta.  +  Articolul 64 (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 63 din prezentele norme metodologice au dreptul sa vândă active, dacă prin înstrăinare nu este afectată vânzarea de acţiuni sau vânzarea unui activ în integralitatea sa. (2) Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar se poate organiza la sediul vânzătorului, precum şi la sediul central sau la sucursalele teritoriale ale Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 65Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat îşi mandatează corespunzător reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor din societatea comercială vanzatoare, pentru luarea deciziilor privitoare la vânzarea de active, cu respectarea procedurii din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 66Terenurile aferente activelor vândute anterior datei dobândirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în patrimoniul vânzătorului vor fi vândute, la preţul pieţei, cumparatorilor activelor respective, prin negociere directa între părţile contractante.  +  Articolul 67Procedura de vânzare a activelor este initiata de administratorul unic sau de consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare care are în proprietate activele respective şi cu acordul Fondului Proprietăţii de Stat ori din iniţiativa Fondului Proprietăţii de Stat, cu mandatarea reprezentantului sau în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 68 (1) Administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare întocmeşte lista activelor propuse pentru vânzare, pe care o înaintează spre aprobare adunării generale a acţionarilor, însoţită de o nota de fundamentare tehnico-economică. (2) Adunarea generală a acţionarilor este convocată de către administratorul unic, consiliul de administraţie sau Fondul Proprietăţii de Stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data întocmirii listei cu activele propuse spre vânzare, conform alin. (1), sau în acelaşi termen de la data publicării de către Fondul Proprietăţii de Stat a listei cu activele propuse spre vânzare, pentru a aproba: a) vânzarea activului sau a activelor, după caz; b) stabilirea preţului de pornire, în baza raportului de evaluare elaborat în prealabil. Preţul de pornire al licitaţiei se publică în anunţul de vânzare şi nu include taxa pe valoarea adăugată; c) garanţia de participare, care poate fi de până la 3% din preţul de pornire.  +  Articolul 69 (1) În situaţia în care solicitarea de cumpărare a activelor aparţine unei persoane fizice sau juridice de drept privat, română sau străină, aceasta poate formula o cerere care se depune la sediul vânzătorului şi la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat ori la sucursalele teritoriale ale acestuia. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare analizează cererea solicitantului şi întocmeşte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o nota de fundamentare tehnico-economică, pe care o supune aprobării Fondului Proprietăţii de Stat. (3) Când cererea este respinsă, administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare va comunică solicitantului, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea hotărârii de respingere, motivele care au stat la baza luării acestei decizii. În cazul în care solicitantul considera ca motivele care au stat la baza hotărârii de respingere a cererii sale nu sunt întemeiate poate depune, în scris, o contestaţie la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat. Acesta are obligaţia ca în termen de 10 zile lucrătoare sa analizeze contestaţia şi, în cazul în care decizia de respingere adoptată nu este justificată, sa dea mandat reprezentantului/reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor ca, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, sa aprobe cererea solicitantului.  +  Articolul 70Administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare aproba cuantumul taxei de participare luând în considerare cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 71Vânzătorul este obligat sa publice anunţul de vânzare pentru activele respective într-un cotidian central de mare tiraj şi într-un cotidian local. În situaţia în care se urmăreşte atragerea ofertanţilor străini, publicarea anunţului se face şi într-un cotidian de circulaţie internationala sau într-o publicaţie de specialitate, precum şi prin INTERNET sau prin alt sistem electronic.  +  Articolul 72 (1) Anunţul de vânzare se va afişa obligatoriu la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat, la sediul vânzătorului, la locul activului şi la sediul sucursalei teritoriale a Fondului Proprietăţii de Stat. (2) Termenul stabilit pentru ţinerea licitaţiei este de minimum 15 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului de vânzare prevăzut la art. 71, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare. În caz de neadjudecare la prima şedinţa, se va organiza cea de a doua şedinţa în termen de 5 zile lucrătoare, calculate de la data ţinerii primei şedinţe de licitaţie.  +  Articolul 73Vânzătorul are obligaţia sa afiseze la sediul sau, precum şi la locul activului, zilele şi orele la care activul poate fi inspectat de către cei interesaţi sa participe la licitaţie.  +  Articolul 74 (1) Vânzătorul este obligat sa pună la dispoziţia celor care solicită, contra cost, începând cu data apariţiei anunţului de vânzare, dosarul de prezentare a activului. (2) În mod excepţional, vânzătorul poate să aducă modificări în conţinutul dosarului de prezentare. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa ofertanţilor care au cumpărat dosarele de prezentare, prin scrisoare sau prin fax, cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data licitaţiei. (3) În cazul în care se modifica dosarul de prezentare după procedura de la alin. (2) şi este necesar să se modifice data licitaţiei, noul termen se va comunică de către vânzător tuturor ofertanţilor, o dată cu transmiterea notificărilor.  +  Articolul 75 (1) La licitaţiile de vânzare de active pot participa persoane fizice sau juridice de drept privat, române sau străine. (2) Ofertanţii depun la sediul organizatorului licitaţiei, cu cel puţin o ora înainte de începerea licitaţiei, următoarele documente: a) dovada consemnarii la dispoziţia societăţii comerciale vanzatoare a garanţiei de participare. Modalităţile de plată a acesteia sunt: - virament prin ordin de plată;- fila cec.În cazul în care un ofertant nu doreşte constituirea garanţiei băneşti în una dintre aceste modalităţi, el poate ordonă societăţii bancare sa emita o scrisoare de garanţie bancară având termenul de valabilitate de cel puţin 15 zile calendaristice de la data ţinerii licitaţiei. În cazul unui ofertant, persoana fizica sau juridică străină, scrisoarea de garanţie bancară poate fi emisă de o societate bancară străină la care o societate bancară română este corespondenta; b) actul care atesta împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie; c) dovada achitării obligaţiilor fiscale; certificat fiscal sau copii de pe declaraţiile depuse de societatea comercială ofertanta, înregistrate de organul financiar teritorial şi însoţite de ordinele de plată, prin care să se ateste achitarea acestora; d) documentele specifice, în funcţie de încadrarea juridică a ofertanţilor:- pentru persoane juridice române:(i) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, actul constitutiv şi de pe codul fiscal;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o societate bancară română;(iii) declaraţie pe propria răspundere că nu se afla în reorganizare sau în faliment;- pentru persoane juridice străine:(i) certificat de înmatriculare a societăţii comerciale străine, tradus în limba română şi legalizat la un notar public din România;(îi) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o societate bancară străină corespondenta cu o societate bancară română;- pentru persoane fizice române - copie de pe actul de identitate şi certificat de cazier judiciar;- pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale - copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberata în baza Decretului-lege nr. 54/1990, certificat de cazier judiciar, după caz;- pentru persoanele fizice străine - copie de pe pasaport şi declaraţie pe propria răspundere că nu are cazier judiciar, autentificată de către un notar public din România.  +  Articolul 76 (1) Pentru organizarea şi conducerea licitaţiei, societatea comercială vanzatoare va constitui o comisie formată din 3-5 persoane, numita prin hotărâre a administratorului unic sau a consiliului de administraţie, dintre care preşedintele şi secretarul comisiei sunt din partea societăţii comerciale vanzatoare şi ceilalţi membri sunt reprezentanţi ai Ministerului Privatizării şi ai Fondului Proprietăţii de Stat. Indemnizaţiile membrilor comisiei de licitaţie se stabilesc şi se suporta de către vânzător prin hotărârea administratorului unic sau a consiliului de administraţie. (2) Membrii consiliului de administraţie şi directorii executivi ai societăţilor comerciale vanzatoare nu au dreptul sa participe la licitaţie în calitate de ofertanţi. (3) Comisia de licitaţie prevăzută la alin. (1) răspunde de respectarea procedurii desfăşurării licitaţiei în conformitate cu prezentele norme metodologice, precum şi de activitatea de examinare şi evaluare a ofertelor şi de adjudecare a licitaţiei. (4) Pentru organizarea licitaţiei, societatea comercială poate apela la serviciile burselor de mărfuri, prin hotărârea administratorului unic sau a consiliului de administraţie. În acest caz, prevederile alin. (1)-(3) ale acestui articol nu se mai aplica.  +  Articolul 77 (1) Ofertanţii care sunt dovediţi ca au stabilit înţelegeri pentru falsificarea rezultatului licitaţiei, în scopul obţinerii de preţuri mai avantajoase, sau care perturba desfăşurarea licitaţiei sunt excluşi de la licitaţie şi pierd garanţia de participare. Excluderea se dispune de către comisia de licitaţie şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de licitaţie. (2) În timpul desfăşurării şedinţei de licitaţie sunt interzise acţiunile corelate ale licitantilor, care au drept scop perturbarea şedinţei de licitaţie sau influentarea membrilor comisiei de licitaţie.  +  Articolul 78Procesul-verbal al licitaţiei, împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea acesteia se arhiveaza, cu caracter permanent, la sediul vânzătorului.  +  Articolul 79 (1) Eventualele contestaţii ale licitantilor se pot depune la sediul vânzătorului unde s-a ţinut licitaţia, în termen de 24 de ore de la încheierea şedinţei de licitaţie. (2) Administratorul unic sau, după caz, consiliul de administraţie al vânzătorului este obligat să soluţioneze contestaţiile în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora. (3) În cazul în care contestaţiile sunt întemeiate, vânzătorul anulează decizia de adjudecare, comunică hotărârea tuturor licitantilor şi dispune, după caz, organizarea unei noi licitaţii. (4) Garanţia de participare se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei, cu excepţia garanţiei castigatorului, care se deduce din preţul de adjudecare.  +  Articolul 80 (1) Plata integrală a activului adjudecat se face în termen de cel mult 45 de zile calendaristice, calculat de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.  +  Articolul 81 (1) Societăţile comerciale care au în derulare contracte de locatie de gestiune, închiriere sau asociere în participaţiune pot vinde, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii, activele pe care aceştia le utilizează, în situaţiile în care ei au efectuat investiţii. Prin lucrări de investiţii, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege noi amenajări privind plafonul, pardoseala, zidurile, instalaţiile, altele decât lucrările de întreţinere sau dotările obligatorii de funcţionare. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), vânzarea activelor către locatar sau asociat se face fără licitaţie. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor efectuate, pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi. (3) Opţiunile formulate de locatari sau de asociaţi, potrivit prevederilor alin. (1), se transmit administratorului unic sau consiliului de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare, spre analiza. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii optiunilor formulate, în situaţia avizării favorabile, administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale vanzatoare transmite spre aprobare Fondului Proprietăţii de Stat nota de fundamentare, în vederea mandatarii reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor privind vânzarea activelor respective. În acest caz, adunarea generală a acţionarilor se convoacă în termen de 15 zile de la obţinerea mandatului de la Fondul Proprietăţii de Stat. (5) Dacă opţiunile formulate sunt respinse, se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 69 alin. (3).  +  Capitolul 2 Vânzarea de active cu plata în rate  +  Articolul 82 (1) Vânzarea de active se poate efectua cu plata în rate, cu acordul Fondului Proprietăţii de Stat, în condiţiile stabilite de consiliile lor de administraţie, către comercianţi - persoane fizice, asociaţii familiale sau societăţi comerciale, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii. (2) Se definesc ca întreprinderi mici şi mijlocii persoanele care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) sunt autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, comercianţi - persoane fizice sau asociaţii familiale; b) sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, ori sunt rezultate din procesul de privatizare, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale nu deţine mai mult de 10% din totalul acţiunilor cu drept de vot, şi au până la 250 de angajaţi.  +  Articolul 83Cumpărarea activelor cu plata în rate se poate face în următoarele condiţii: a) achitarea unui avans minim de 20 din preţul de vânzare a activului; b) eşalonarea plăţii ratelor pe un termen de 3-5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului; c) perceperea unei dobânzi anuale de 30% .  +  Articolul 84Vânzarea activelor cu plata în rate se face numai pe bază de licitaţie cu oferte închise în plicuri sigilate, cu respectarea prevederilor art. 64-79.  +  Articolul 85Plata avansului se face în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, calculat de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a activului.  +  Articolul 86Pentru activele vândute cu plata în rate se constituie ipoteca în favoarea societăţii comerciale vanzatoare, până la data achitării integrale a preţului.  +  Capitolul 3 Vânzarea de active la expirarea contractelor de leasing imobiliar  +  Articolul 87 (1) Leasingul imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare este contractul prin care o societate comercială, denumita locator, acorda unei alte persoane, denumita utilizator, pe o perioadă determinata, dreptul de posesie şi de folosinţă asupra unui activ, urmând ca, la sfârşitul perioadei de leasing, utilizatorul sa cumpere activul. (2) Utilizator poate fi oricare persoana dintre cele enumerate la art. 63 sau 82 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 88 (1) Contractele de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare se perfectează numai pe bază de licitaţie cu oferte închise în plic sigilat, cu respectarea procedurilor privind organizarea licitaţiilor pentru vânzarea de active din prezentele norme metodologice. (2) Termenul contractual este de 3-5 ani.  +  Articolul 89 (1) Societăţile comerciale care au în derulare contracte de locatie de gestiune, închiriere sau asociere în participaţiune pot încheia prin novatie, potrivit art. 1.128-1.137 din Codul civil, contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii, în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează. În acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor efectuate sau în curs, pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi. (2) Locatar sau asociat poate fi orice persoană fizica sau persoana juridică de drept privat.  +  Articolul 90 (1) Perfectarea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare prin novatie poate fi initiata la propunerea Fondului Proprietăţii de Stat, a administratorului unic sau a consiliului de administraţie al societăţii comerciale care are în proprietate activele respective sau la cererea formulată în acest sens de către locatar sau asociat. (2) Ca urmare a optiunilor formulate de locatari sau asociaţi, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale convoacă adunarea generală a acţionarilor, pentru a aproba: a) acordarea în sistem de leasing imobiliar prin novatie; b) stabilirea preţului, în baza raportului de evaluare, elaborat în prealabil, şi a condiţiilor de negociere a contractului de leasing imobiliar prin novatie. (3) În situaţia respingerii optiunilor formulate de locatari sau asociaţi se aplică prevederile art. 69 alin. (3).  +  Articolul 91 (1) Administratorul unic sau consiliul de administraţie al societăţii comerciale care urmează sa transforme prin novatie contractul de locatie de gestiune, închiriere sau asociere în contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare are obligaţia sa procedeze la întocmirea raportului de evaluare, luând în considerare valoarea investiţiilor efectuate de către locatar sau asociat. (2) Administratorul unic sau consiliul de administraţie este obligat sa încheie, în cel mult 15 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de negociere cu locatarii sau asociaţii, contractul de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune privind vânzarea de active  +  Articolul 92 (1) În toate cazurile, contractul de vânzare-cumpărare a activului se încheie într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare, calculat de la data adjudecării licitaţiei ori de la data la care contestaţiile au fost rezolvate. (2) Contractul de vânzare-cumpărare a activului, încheiat în urma adjudecării licitaţiei, poate fi modificat numai cu acordul părţilor semnatare. Nu pot fi modificate angajamentele asumate care au condus la adjudecarea licitaţiei. (3) Nesemnarea contractului de vânzare-cumpărare de active de către câştigătorul licitaţiei, din motive imputabile acestuia, conduce la pierderea garanţiei de participare, la plata daunelor cauzate societăţii comerciale vanzatoare şi la anularea licitaţiei.  +  Articolul 93În toate cazurile, contractul de vânzare-cumpărare a activului este supus legislaţiei române.  +  Articolul 94În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare de active, se va proceda la înscrierea, respectiv intabularea bunurilor imobile, potrivit legii.  +  Articolul 95La data vânzării unui activ în integralitatea sa, contractele de închiriere, locatie de gestiune sau asociere în participaţiune, care grevează, parţial sau integral, activul, sunt preluate de cumpărător, cu excepţia contractului la care acesta este titular.  +  Articolul 96 (1) Vânzătorul este obligat sa transmită Fondului Proprietăţii de Stat informaţiile privind activele vândute, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare de active. (2) Dacă, din diferite motive, contractul de vânzare-cumpărare sau de leasing a activului se reziliază sau este rezolvat, vânzătorul este obligat sa înştiinţeze în scris Fondul Proprietăţii de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit rezilierea sau rezoluţiunea contractului.  +  Titlul IV Evaluarea acţiunilor şi activelor  +  Articolul 97 (1) Preţul de oferta pentru vânzarea de acţiuni deţinute de stat se stabileşte, în funcţie de metoda de privatizare, astfel: a) pentru societăţile comerciale ale căror acţiuni se vand prin licitaţie, preţul de oferta este stabilit prin raportul de evaluare simplificat; b) pentru societăţile comerciale ale căror acţiuni se vand prin alte metode de privatizare, preţul de oferta este stabilit de raportul de evaluare elaborat prin utilizarea metodelor de evaluare patrimoniale, de randament şi combinatii ale acestora sau, după caz, prin raport de evaluare simplificat. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt cotate la bursele de valori sau pe piaţa extrabursieră. În acest caz preţul de oferta este media lunară a cotatiilor înregistrate la bursa de valori sau pe piaţa extrabursieră.  +  Articolul 98Raportul de evaluare a societăţii comerciale, prin care se stabileşte preţul de oferta, este întocmit de către Fondul Proprietăţii de Stat, în situaţiile în care preţul de oferta se stabileşte pe baza raportului de evaluare simplificat, sau de către persoane fizice ori juridice specializate în evaluări, selectate pe bază de licitaţie, în celelalte situaţii.  +  Articolul 99Preţul de oferta pentru vânzarea activelor societăţilor comerciale este stabilit pe baza raportului de evaluare elaborat prin utilizarea metodelor de evaluare patrimoniale, de randament şi combinatii ale acestora, întocmit de persoane fizice sau juridice specializate în evaluări. Raportul de evaluare a activului va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de locatar sau asociat, care se vor deduce din preţul de vânzare, ţinându-se seama şi de amortizarea acestora.  +  Titlul V Procedura de tratate a obligaţiilor de mediu  +  Capitolul 1 Criteriile de declansare a procedurii de tratare a obligaţiilor de mediu  +  Articolul 100Procedura de tratare a obligaţiilor de mediu se declanseaza în situaţiile în care: a) se oferă la vânzare, prin acelaşi contract, un pachet de acţiuni reprezentând mai mult de jumătate din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor unei societăţi comerciale; b) se oferă la vânzare un activ care face parte sau a făcut parte din patrimoniul unei societăţi comerciale care desfăşoară sau a desfăşurat, conform legislaţiei de mediu, o activitate cu impact negativ asupra mediului.  +  Articolul 101Răspunderea pentru declanşarea procedurii de mediu revine: a) Fondului Proprietăţii de Stat, în situaţia prevăzută la art. 100 lit. a); b) societăţii comerciale, prin consiliul de administraţie sau prin administratorul unic, după caz, în situaţia prevăzută la art. 100 lit. b).  +  Articolul 102În situaţiile în care, prin transferul drepturilor de proprietate asupra unui pachet de acţiuni, cumpărătorului îi revin în sarcina obligaţii de conformare cu cerinţele pentru protecţia mediului, Fondul Proprietăţii de Stat are obligaţia de a include, atât în dosarul de prezentare, cat şi în contractul de vânzare-cumpărare, obiectivele de mediu minim acceptate, stabilite prin aplicarea procedurii din prezentul titlu. Aceeaşi obligaţie revine şi societăţii comerciale care vinde active în situaţia prevăzută la art. 100 lit. b).  +  Capitolul 2 Condiţii de întocmire a bilanţului de mediu  +  Articolul 103În cazul în care se declanseaza procedura de tratate a obligaţiilor de mediu, în contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect acţiuni sau active pot fi incluse obligaţii de mediu tip A şi/sau, adiţional, obligaţii de mediu tip B.  +  Articolul 104La declanşarea procedurii de mediu, consiliul de administraţie sau, după caz, administratorul unic al societăţii comerciale care se privatizează sau care vinde un activ are obligaţia sa întocmească un bilanţ de mediu Nivel 0 şi sa-l predea autorităţii de mediu competente, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunţului conform art. 4 alin. (1).  +  Articolul 105Autoritatea de mediu competenţa are obligaţia de a evalua şi de a completa secţiunile corespunzătoare bilanţului de mediu Nivel 0, de a stabili obligaţii de mediu tip A, în forma şi conţinutul prezentate în anexa nr. 1.2A la prezentele norme metodologice, şi de a le transmite vânzătorului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acestuia.  +  Articolul 106 (1) Dacă vânzătorul, la propunerea autorităţii de mediu competente, care a verificat şi a completat bilanţul de mediu Nivel 0, considera ca acesta nu este suficient de detaliat pentru clarificarea obligaţiilor de mediu tip A, procedura trebuie să continue cu executarea unui bilanţ de mediu Nivel I sau Nivel II. (2) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea raportului la bilanţul de mediu şi în baza informaţiilor proprii, autoritatea de mediu competenţa stabileşte şi transmite vânzătorului obligaţiile de mediu tip A, în forma definitivă.  +  Articolul 107 (1) Obligaţiile de mediu tip A, ca obiective de mediu minim acceptate, conţin, în Partea I din anexa nr. 1.2B la prezentele norme metodologice, măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor existente la declanşarea procedurii de mediu, iar în Partea a II-a din anexa nr. 1.2B la prezentele norme metodologice, conţin măsuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activităţilor anterioare declanşării procedurii de mediu. (2) Obligaţiile de mediu tip A vor preciza atât cerinţele de mediu pe termen lung, cat şi măsurile imediate ce trebuie întreprinse în scopul protecţiei mediului. (3) La stabilirea obligaţiilor de mediu tip A, în baza bilanţului de mediu, se pot stabili, adiţional, obligaţii de mediu tip B.  +  Articolul 108Bilanţurile de mediu Nivel I sau Nivel II vor fi executate de către experţi atestaţi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. În cazul în care un bilanţ de mediu Nivel I sau Nivel II este întocmit de persoane juridice, acesta trebuie să fie semnat şi de o persoană fizica atestata ca expert de mediu.  +  Articolul 109Expertul atestat care elaborează un bilanţ de mediu Nivel I sau Nivel II la o societate comercială care se privatizează sau la un activ care se vinde nu poate avea calitatea de administrator sau cenzor la societatea comercială respectiva, ori să deţină mai mult de 5% din acţiunile acestei societăţi comerciale. De asemenea, el nu poate să aibă legături contractuale cu cumpărătorul, să-i reprezinte interesele ori să fie administrator sau cenzor al acestuia.  +  Articolul 110Autoritatea de mediu competenţa poate incasa tarife pentru serviciile prestate vânzătorului, în baza prevederilor prezentelor norme metodologice. Cuantumul tarifelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 111 (1) Fondul Proprietăţii de Stat va dispune ca, în conformitate cu prevederile legale în domeniul contabilităţii, societatea comercială sa indice pe fişa de bilanţ contabil acele pasive legate de mediu privind activul sau societatea comercială, după caz, identificate în afară bilanţului contabil, în cazul în care nu au fost asigurate în bilanţ rezerve corespunzătoare pentru aceste pasive. (2) În anexa nr. 1.2C la prezentele norme metodologice este prezentată o lista a raspunderilor potenţiale legate de mediu, identificabile în afară bilanţului contabil.  +  Articolul 112Pentru situaţiile în care se declanseaza procedura prevăzută în prezentul titlu, în dosarul de prezentare se vor include bilanţul de mediu Nivel 0 şi, după caz, rapoartele la bilanţurile de mediu Nivel I şi Nivel II, precum şi obligaţiile de mediu tip A. De asemenea, se vor include, după caz, obligaţiile de mediu tip B constatate şi pasivele legate de mediu, identificate în afară bilanţului contabil.  +  Capitolul 3 Prevederi contractuale speciale  +  Articolul 113Categoriile de obligaţii de mediu tip B, care pot fi incluse de către Fondul Proprietăţii de Stat în contractul de vânzare-cumpărare, sunt prezentate în anexa nr. 1.2D la prezentele norme metodologice. Aceste categorii de obligaţii cuprind măsuri ce trebuie luate de cumpărător, după caz, şi nu pot face obiectul unui contract separat.  +  Articolul 114Orice contract în care sunt incluse categoriile de obligaţii de mediu tip B, altele decât cele din anexa nr. 1.2D la prezentele norme metodologice, este considerat ca o încălcare a procedurii de tratare a obligaţiilor de mediu, potrivit art. 33 alin. 1 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.  +  Articolul 115Pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de mediu, Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu cumpărătorul pot conveni constituirea unui depozit, denumit cont pentru garanţii de mediu, purtător de dobânda, la o societate bancară stabilită de Fondul Proprietăţii de Stat, din preţul de vânzare. Acest cont este debitat de către cumpărător şi poate fi constituit pentru: a) obligaţiile de mediu tip A; b) obligaţiile de mediu tip B.  +  Articolul 116Instrucţiunile de utilizare a fondurilor din contul pentru garanţii de mediu se stabilesc în contractul de vânzare-cumpărare şi vor include: a) moneda contului pentru garanţii de mediu; b) partea/părţile contractuale care pot aproba efectuarea plăţilor din contul pentru garanţii de mediu şi, după caz, modul de informare a Fondului Proprietăţii de Stat asupra efectuării plăţilor; c) destinatarul fondurilor contului pentru garanţii de mediu rămase necheltuite la expirarea obligaţiilor contractuale; d) durata de utilizare a contului, specificată pentru fiecare obligaţie de mediu tip B; e) condiţiile de restituire a sumelor folosite pentru realizarea parţială sau integrală a fiecărei obligaţii.  +  Articolul 117 (1) Sumele rămase din contul pentru garanţii de mediu se restituie în conformitate cu prevederile contractuale. Cererea de restituire se întocmeşte de cumpărător sau de reprezentantul autorizat al acestuia şi se depune la Fondul Proprietăţii de Stat. Anexată la cerere se depune confirmarea rezultatelor obţinute după executarea activităţilor acoperite de sumele cuprinse în contul de garanţii de mediu. Modalitatea de confirmare a rezultatelor se stabileşte în contractul de vânzare-cumpărare şi poate include acordarea de asistenţa de specialitate de către autorităţile competente. (2) La plata sumelor prevăzute la alin. (1) se vor respecta principiile contabile corespunzătoare, astfel încât să se evite deducerea de doua ori a aceloraşi costuri în bilanţurile contabile. (3) Folosirea sumelor din contul pentru garanţii de mediu pentru cheltuielile de îndeplinire a obligaţiilor de mediu tip B, aferente unui teren al societăţii comerciale care se revinde după privatizare, este permisă numai cu acordul Fondului Proprietăţii de Stat. (4) La data depunerii cererii de restituire, cumpărătorul trebuie să fie acţionar al societăţii comerciale sau proprietar al activului care a făcut obiectul vânzării.  +  Articolul 118La sfârşitul fiecărei perioade de 12 luni după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, care include obligaţii de mediu tip B, şi până la expirarea duratei de utilizare a contului pentru garanţii de mediu, cumpărătorul este obligat să prezinte Fondului Proprietăţii de Stat orice informaţii privind cauze care ar putea, în viitor, sa conducă la utilizarea sumelor din acest cont. Aceste informaţii vor include o descriere a prejudiciilor, natura şi estimarea dimensiunii acestora.  +  Articolul 119Categoriile de obligaţii de mediu tip A şi B nu pot fi transferate de cumpărător altei persoane juridice, fără consimţământul Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 120Sumele depuse de către cumpărător în contul prevăzut la art. 115 nu pot fi folosite, dacă riscul acoperit de acest fond a fost produs în mod intentionat de către cumpărător sau de către societatea comercială după vânzare.  +  Articolul 121Cumpărătorul este responsabil pentru daunele produse Fondului Proprietăţii de Stat prin acte ce împiedica îndeplinirea drepturilor prevăzute la art. 115-120.  +  Articolul 122În cazurile prevăzute de categoriile de obligaţii de mediu tip B, la momentul apariţiei riscului, cumpărătorul este obligat sa ia măsuri pentru încadrarea pierderilor în limita sumei pentru care au fost contractate categoriile respective.  +  Articolul 123În cazul în care, ca rezultat al includerii unor categorii de obligaţii de mediu tip B, se utilizează un cont pentru garanţii de mediu, conform art. 115, cumpărătorul este obligat sa informeze Fondul Proprietăţii de Stat asupra tuturor faptelor care au impact în ceea ce priveşte mărimea sumelor utilizate din acest cont.  +  Articolul 124 (1) În contractele de vânzare-cumpărare care conţin obligaţiile de mediu tip A vânzătorul poate include penalităţi de întârziere pentru cumpărător, dacă acesta nu realizează la termen cerinţele stabilite în contracte. (2) Fondul Proprietăţii de Stat şi cumpărătorul pot conveni prin contractul de vânzare-cumpărare ca o parte dintre activele societăţii comerciale ale carei acţiuni au fost vândute să fie transferate altei societăţi comerciale, pentru ca aceasta din urma să fie total răspunzătoare de remedierea problemelor de mediu ale părţii respective. În acest caz, contractul va conţine o clauza cu privire la persoana care suporta costurile respectivei remedieri. Aceleaşi prevederi se aplică şi la vânzarea de active cu impact asupra mediului. (3) În cazul în care terenul aferent societăţii comerciale care se privatizează sau activul care se vinde nu este inclus în oferta de vânzare, contractul de vânzare-cumpărare va reglementa modul în care cumpărătorul îşi va asuma obligaţiile de mediu legate de teren.  +  Articolul 125Fondul Proprietăţii de Stat nu poate fi acţionat în judecata de către părţile vătămate care au plângeri împotriva societăţii comerciale sau activului care a făcut obiectul vânzării.  +  Titlul VI Sancţiuni  +  Articolul 126Constituie contravenţii la prevederile prezentelor norme metodologice următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea prevederilor art. 68 alin. (1) şi ale art. 69, privind procedura de aprobare a vânzării activelor; b) nerespectarea prevederilor art. 68 alin. (2) privind stabilirea preţului de pornire a licitaţiei; c) nerespectarea prevederilor art. 40 şi ale art. 72 alin. (1), privind obligativitatea afişării anunţului de organizare a licitaţiei; d) nerespectarea termenului dintre data apariţiei anunţului de vânzare şi data ţinerii licitaţiei, prevăzut la art. 39, art. 72 alin. (2), precum şi nerespectarea termenului dintre data apariţiei anunţului publicitar şi data ţinerii negocierii, prevăzut la art 22; e) nerespectarea prevederilor art. 20, art. 41, art. 42, art. 74, art. 102 şi ale art. 112 referitoare la dosarul de prezentare; f) nerespectarea de către vânzător, din motive imputabile acestuia, a termenului prevăzut la art. 32, art. 54, art. 62 alin. (2) şi la art. 92 alin. (1), pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare; g) nerespectarea prevederilor art. 94 referitoare la publicitatea imobiliară; h) netransmiterea informaţiilor la termenele prevăzute de art. 96; i) nedeclansarea procedurii de mediu conform prevederilor art. 101; j) nerespectarea prevederilor art. 104 privind întocmirea bilanţului de mediu Nivel 0 la termen; k) netransmiterea de către autoritatea de mediu competenţa a informaţiilor prevăzute la art. 105 şi la art. 106 alin. (2); l) nerespectarea prevederilor art. 107, art. 108 şi ale art. 109; m) nerespectarea prevederilor art. 114; n) nerespectarea prevederilor art. 116-118 şi art. 122-124.  +  Articolul 127 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 126 se sancţionează după cum urmează:- cele de la lit. c), e), f) şi h), cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei;- cele de la lit. a), d), g), i) şi n), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000;- cele de la lit. b), j), k), l) şi m), potrivit prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. (2) Dispoziţiile din prezentul titlu se completează cu prevederile legale privind răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 128Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Ministerului Privatizării, organele de control financiar ale Ministerului Finanţelor, autoritatea administrativă autonomă în domeniul concurentei sau de personalul autorităţii centrale competente în materie de protecţia mediului, după caz.  +  Articolul 129Încălcarea prevederilor art. 39, art. 68 alin. (2), art. 71 şi ale art. 72 alin. (2) are drept consecinţa anularea licitaţiei.  +  Anexa 1.1A----------la normele metodologice-----------------------STATUTULAsociaţiei "............."(model)  +  Capitolul 1 Scopul şi denumirea, sediul, durata  +  Articolul 1Scopul şi denumireaPentru dobândirea de acţiuni ale Societăţii Comerciale "...........", care se privatizează, denumita în continuare societate, se constituie Asociaţia ".............", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.  +  Articolul 2SediulSediul Asociaţiei "............." este în localitatea ..................., str. ................ nr. ........, judeţul (sectorul) .................. .  +  Articolul 3DurataDurata asociaţiei este de ........ luni (ani), începând de la data înscrierii în Registrul special de evidenta a persoanelor juridice de la instanţa în a carei raza teritorială îşi are sediul societatea*).Durata poate fi prelungită prin hotărârea adunării generale a asociaţilor.  +  Capitolul 2 Obiectul de activitate, patrimoniul  +  Articolul 4Obiectul de activitateObiectul de activitate al asociaţiei este achiziţionarea unui pachet de acţiuni emis de Societatea Comercială "............" .În acest scop, asociaţia: a) primeşte contribuţiile în numerar depuse de membrii asociaţiei în scopul cumpărării de acţiuni ale societăţii comerciale; b) contractează credite la bănci pentru cumpărarea acţiunilor, după caz; c) negociaza şi încheie cu Fondul Proprietăţii de Stat contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, pentru distribuirea acestora membrilor asociaţiei; d) deţine, până la achitarea lor integrală, acţiunile dobândite în condiţiile art. 19 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997; e) organizează distribuirea acţiunilor în condiţiile stabilite de adunarea generală a asociaţiei.  +  Articolul 5PatrimoniulPatrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie din sumele depuse de membrii acesteia.Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei se întocmesc anual, conform dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 3 Administrarea asociaţiei  +  Articolul 6Adunarea generală6.1. - Adunarea generală, constituită din toţi membrii asociaţiei, este organul suprem de conducere al acesteia. În acest scop adunarea generală are următoarele atribuţii: a) aproba şi modifica statutul asociaţiei; b) alege şi revoca membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori; c) aproba raportul anual al consiliului de administraţie al asociaţiei, bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli; d) stabileşte şi modifica criteriile de distribuire către membrii asociaţiei a acţiunilor cumpărate de asociaţie şi aproba programul de distribuire; e) hotărăşte excluderea din asociaţie; f) aproba angajarea de credite; g) hotărăşte dizolvarea asociaţiei; h) hotărăşte plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, precum şi suportarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activităţi; i) adopta orice alte hotărâri, care conform statutului, sunt de competenţa exclusiva a adunării generale.6.2. - Fiecare membru al asociaţiei dispune de un vot în adunarea generală. Dreptul de vot se exercită direct sau prin mandat.6.3. - Adunarea generală este convocată cel puţin o dată pe an, la cererea consiliului de administraţie, în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.6.4. - Adunarea generală extraordinară poate fi convocată la cererea consiliului de administraţie sau a unei treimi din numărul membrilor săi.6.5. - Adunarea generală este legal constituită, dacă la şedinţa participa jumătate din numărul total al membrilor asociaţiei, şi adopta hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.6.6. - Convocarea pentru adunarea generală, cu precizarea ordinii de zi, trebuie facuta cu cel puţin 14 zile înainte de data ţinerii acesteia, prin înştiinţarea în scris a tuturor membrilor asociaţiei sau prin instiintari afişate la sediul societăţii comerciale.6.7. - Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor sau pentru revocarea acestora.  +  Articolul 7Consiliul de administraţie7.1. - Consiliul de administraţie este organul executiv de conducere al asociaţiei, format din ......... membri**) ales de adunarea generală, pentru o perioadă de ...... luni/ani***). Consiliul este alcătuit din ..... membri, dintre care un preşedinte şi un vicepreşedinte.7.2. - Preşedintele sau vicepreşedintele consiliului de administraţie reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor publice, în justiţie şi în relaţiile cu terţii.7.3. - Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători pentru daunele cauzate din vina lor atât faţă de terţi, cat şi faţă de asociaţie sau de membrii asociaţiei.7.4. - Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) asigura conducerea operativă a activităţii asociaţiei, între şedinţele adunării generale, şi realizează actele de administrare a asociaţiei; b) negociaza şi semnează contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni; c) organizează şi supraveghează distribuirea acţiunilor către membrii asociaţiei şi raportează rezultatul adunării generale; d) aproba aderarea ulterioară în asociaţie a altor persoane, cu respectarea prevederilor art. 10 din prezentul statut, precum şi retragerea din asociaţie; e) asigura întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, pe care le supune spre aprobare adunării generale; f) exercita orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinări stabilite de adunarea generală.7.5. - Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la doua luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul asociaţiei, la data stabilită de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Convocarea se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.7.6. - La şedinţele consiliului de administraţie este necesară participarea a jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile sunt valabile cu votul majorităţii celor prezenţi.---------- Notă *) Durata iniţială a asociaţiei trebuie să fie cel puţin egala cu perioada de eşalonare a ratelor, solicitată în oferta de cumpărare a acţiunilor de la Fondul Proprietăţii de Stat. Notă **) Numărul membrilor consiliului de administraţie va fi minimum 3 şi de maximum 7. Notă ***) Perioada pentru care sunt aleşi membrii consiliului de administraţie va fi de 2-4 ani.  +  Articolul 8Comisia de cenzori*)8.1. - Controlul gestiunii patrimoniului asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori, formată din 3 membri aleşi de adunarea generală.8.2. - Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte pe care le prezintă consiliului de administraţie sau adunării generale, ori de câte ori este necesar.  +  Capitolul 4 Condiţiile de admitere în asociaţie, de aderare ulterioară, de retragere şi de excludere din asociaţie  +  Articolul 9Pot dobândi calitatea de membru al unei asociaţii: a) salariaţii cu contract individual de muncă ai societăţii, încheiat pe durata nedeterminată sau determinata, şi cu program de lucru normal sau cu jumătate de norma; b) membrii consiliului de administraţie; c) pensionării care au avut ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială.  +  Articolul 10Orice persoană care îndeplineşte condiţiile de la articolul anterior poate adera la asociaţie şi ulterior constituirii acesteia, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 11Orice membru al asociaţiei se poate retrage oricând din asociaţie, cu condiţia sa comunice hotărârea sa consiliului de administraţie, cu 3 luni înainte.  +  Articolul 12Adunarea generală poate hotărî excluderea din asociaţie a unui membru, dacă se constata încălcarea de către acesta a prevederilor statutului asociaţiei sau neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin cererea de subscriere de acţiuni, iar în cazul salariaţilor societăţilor comerciale, când li s-a desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile acestora.  +  Capitolul 5 Criteriile de distribuire şi modul de transmitere a acţiunilor  +  Articolul 13Numărul de acţiuni care se distribuie fiecărui membru al asociaţiei se stabileşte potrivit opţiunii acestuia şi în baza vărsămintelor efectuate sau care urmează a fi efectuate, cu respectarea criteriilor stabilite de adunarea generală a asociaţilor.  +  Articolul 14În conformitate cu criteriile de distribuire, stabilite în condiţiile prevăzute la art. 13, contribuţia fiecărui membru al asociaţiei este de minimum ........lei şi de maximum ....... lei, care se va plati astfel: (integral sau în rate, în numerar).  +  Articolul 15Opţiunea de dobândire de acţiuni se exprima prin cerere de cumpărare de acţiuni, conform formularului din anexa nr. 1.1 B la prezentele norme metodologice.  +  Articolul 16Acţiunile dobândite de asociaţie, conform art. 19 lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, se transmit membrilor asociaţiei după achitarea lor integrală.Aceste acţiuni se înregistrează în registrul acţionarilor societăţii, în numele membrilor asociaţiei care au plătit integral acţiunile distribuite şi care au drept de vot în adunarea generală a acţionarilor societăţii şi dreptul la dividendele distribuite de societatea comercială, corespunzător numărului acţiunilor deţinute.--------- Notă *) Constituirea comisiei de cenzori este facultativă. Dacă nu se constituie comisia de cenzori, controlul gestionării patrimoniului asociaţiei este asigurat de adunarea generală.  +  Anexa 1.1B----------la normele metodologice-----------------------                CEREREde cumpărare de acţiuni
         
      Către*) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Asociaţia . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Societatea Comercială . . . . . . . . . . .
     
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . ., posesor(oare) al(a) buletinului de identitate seria . . . . nr. . . . . . . . ., declar că:
    a) îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru admiterea în asociaţie, având statutul de**) . . . . . . . . . . . . la societatea comercială;
    b) am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu statutul asociaţiei şi cu programul de distribuire de acţiuni, aprobate de adunarea generală a asociaţiei;
    c) solicit un număr de***) . . . . . . . . . . acţiuni, cu o valoare nominală de . . . . . . . . . . lei fiecare, la preţul de . . . . . . . . . lei fiecare;
    Anexez****) . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . . lei, reprezentând . . . . . % din preţul acţiunilor subscrise;
    d) mă angajez să efectuez costul vărsămintelor în contul acţiunilor subscrise, conform eşalonării comunicate de asociaţie, în condiţiile contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.
     
      Semnătura . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . . . . . . .
  -------------    *) Cererea se adresează preşedintelui consiliului de administraţie al asociaţiei.    **) Salariat, membru al consiliului de administraţie, pensionar cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială.    ***) Cel mult numărul de acţiuni distribuit prin program.    ****) Documentul doveditor al plăţii.
   +  Anexa 1.2 A-----------la normele metodologice-----------------------OBLIGAŢII DE MEDIU TIP A- Conţinut simplificat -  +  Partea I Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor existente  +  Secţiunea A Poluarea solurilor şi a apelor subteraneAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A cu privire la atingerea, ca rezultat al lucrărilor de remediere, a concentratiilor de poluanti în sol şi în apele subterane ale amplasamentului sau adiacente acestuia.La stabilirea acestora se vor lua în considerare concentratiile poluantilor, stabilite ca praguri de alerta şi de intervenţie în conformitate cu Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.  +  Secţiunea B Descărcarea apelor uzateAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A, referitoare la concentratiile permise ale poluantilor în efluentii tehnologici şi în alte ape uzate care provin de pe amplasament.Acestea vor tine seama, după caz, de: nivelurile de tratare realizate pe amplasament înainte de descărcare, nivelurile de tratare realizate după descărcare de către alte părţi sau utilităţi, sistemul care preia descarcarile de ape uzate şi receptorul final al apelor uzate tratate sau netratate.La stabilirea obiectivelor se va ţine seama de standardele şi reglementările legale în vigoare pentru stabilirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor în descarcarile de ape uzate şi în receptorii naturali, precum şi pragurile de alerta şi intervenţie din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.  +  Secţiunea C Emisii atmosfericeAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A privind concentratiile admisibile de poluanti în descarcarile gazoase în atmosfera.Acestea vor avea în vedere nivelurile de tratament realizate pe amplasament înainte de descărcare şi masele de aer locale şi regionale receptoare ale emisiilor tratate şi netratate provenind de pe amplasament.La stabilirea acestor obiective se va ţine seama de standardele şi reglementările legale în vigoare privind concentratiile de poluanti în emisiile atmosferice şi în aerul ambiental, precum şi de pragurile de alerta şi de intervenţie din Reglementarea privind evaluarea poluarii mediului.  +  Secţiunea D Reducerea deşeurilorAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A privind tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi sau nu supuse unui tratament înainte de reducerea lor printr-o metoda specifică.Respectând cerinţele legale, acestea vor avea în vedere necesitatea minimizarii şi reciclarii, toxicitatea cunoscută sau presupusa, precum şi pericolele generate de diferite tipuri de deşeuri şi disponibilitatea prezenta sau viitoare de utilizare a unor modalităţi specifice de reducere a deşeurilor la nivel local sau regional.  +  Secţiunea E Protecţia muncii şi igiena locului de muncăAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A privind protecţia forţei de muncă împotriva impactului exercitat ca rezultat al activităţilor desfăşurate.La stabilirea acestor obiective se va ţine seama de standardele şi reglementările legale în vigoare privind expunerea permisă la concentratii de poluanti, zgomot şi alţi factori stresanti la locul de muncă.  +  Secţiunea F Planuri de apărare împotriva dezastrelor, de stingere şi prevenire a incendiilorAceasta secţiune cuprinde obligaţii de mediu tip A, referitoare la măsuri precautionale şi planuri, vizând acţiunile ce trebuie întreprinse în situaţii de urgenta, inclusiv incendii.La stabilirea obiectivelor se va ţine seama de reglementările legale în vigoare privind planurile de apărare împotriva dezastrelor şi pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.  +  Partea a II-a Măsuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale activităţilor anterioare declanşării procedurii de mediuSe vor face referiri la secţiunile A - E din partea I.  +  Anexa 1.2 B-----------la normele metodologice-----------------------                      MODELUL           obiectivelor de mediu minim acceptate                       PARTEA I        Măsuri pentru refacerea efectelor prezente şi viitoare ale                     activităţilor existente                    Secţiunea A          Poluarea solului şi a apelor subterane
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    A. 1. Poluarea existentă a solului şi a apelor subterane (Prezentare generală)Se vor prezenta detalii privind istoricul poluărilor semnificative▪ Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 [art. 39, art. 47 şi art. 51];Se vor completa conform cerinţelor cu măsurile necesar a fi întreprinse pentru a limita efectele prezente şi viitoare datorate poluărilor din trecut.Termene de realizare
    ▪ Standarde privind calitatea apelor potabile (STAS 1342/91);
    ▪ Alte prevederi legale.
    A.2. Lucrări în curs de execuţie pentru protecţia solului şi a apelor subteraneDescrierea lucrărilor în curs de execuţie, cu specificarea documentărilor relevante; situaţia monitorizării▪ Legea nr. 137/1995[art. 39, art. 47 şi art. 51];Se vor înscrie măsurile necesare în completarea lucrărilor în curs de execuţie, inclusiv pentru monitorizareTermene de realizare
    ▪ Standarde privind calitatea apei potabile (STAS 1342/91);
    ▪ Alte prevederi legale.
    A.3. Detalii ale programelor de restructurare în curs de desfăşurareDescrierea restructurărilor în curs de derulare care pot afecta solul şi apele subterane▪ Legea nr. 137/1995 [art. 39, art. 47 şi art. 51];Se vor specifica măsurile necesare, corelate cu lucrările de restructurare în curs de realizare.Termene de realizare
    ▪ Standarde privind calitatea apei potabile (STAS 1342/91);
    ▪ Alte prevederi legale.
                     Secţiunea B             Descărcarea apelor uzate
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    B.1. efluenţi tehnologiciDetalii despre Efluenţi tehnologici, incluzând comentarii asupra oricăror tratări şi amenajări pentru descărcările efluenţilor tehnologici. Se vor descrie situaţiile de neconformitate survenite de-a lungul timpului şi poluanţii implicaţi în aceste situaţii, precum şi sistemul de monitorizare existent▪ Legea nr. 137/1995 [art. 39];Se vor completa cu descrierea măsurilor necesare pentru reducerea impactului descărcărilor de ape uzate. Acestea trebuie să includă toate măsurile necesare privind tratarea, descărcarea şi monitorizarea efluenţilor.Termene de realizare
    ▪ Condiţii de descărcare stabilite de către autoritatea competentă: Normativul C90-83/83, emis de CNA-CPCP, sau alte prevederi legale;
    ▪ Asigurarea monitorizării conform prevederilor Legii nr. 137/1995 [art. 79 lit. e)].
    B.2. CanalizareSe vor prezenta detalii privind traseele existente/proiectate, precum şi dimensionarea canalizării şi a procedeelor de descărcare▪ Legea nr. 137/1995, [art. 39];Se vor înscrie măsurile stabilite pentru descărcările sistemului de canalizare, incluzând măsuri detaliate privind orice tratare în situ şi cele dictate de cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de descărcare a apelor uzate, stabilite de autoritatea competentă.Termene de realizare
    ▪ Legea apelor nr. 107/1996[art. 16];
    ▪ Normativul C90-83/83 privind condiţii de descărcare in canalizările altor unităţi;
    ▪ Alte prevederi legale.
    B.3. Ape pluvialeDescrierea metodelor de descărcare a apelor pluviale provenind de pe amplasament▪ Legea nr. 137/1995 [art. 39];Se vor descrie măsurile ce trebuie luate privind sistemul de colectare şi descărcare a apelor uzate de pe amplasament.Termene de realizare
    ▪ Legea apelor nr. 107/1996 [art. 19];
    ▪ Normativul C90-83/83 privind condiţii de descărcare în canalizările altor unităţi;
    ▪ Alte prevederi legale.
                      Secţiunea C                Emisii atmosferice
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    C.1. Lucrări de retehnologizare în curs de realizareDescrierea lucrărilor în curs de execuţie, cu specificarea documentaţiilor de bază pentru realizarea acestora▪ Legea nr. 137/1995 [art. 46 lit. a) şi c) şi art. 79 lit. e)];Se vor completa obiectivele de mediu minim acceptate, relevante pentru realizarea oricăror lucrări de retehnologizare.Termene de realizare
    ▪ Ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelormetodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
      ▪ STAS 12574/87 privind condiţii de calitate a aerului în zonele protejate;
      ▪ Directivele UE pentru poluanţi nenominalizaţi în standardele româneşti;
      ▪ Alte prevederi legale.
    C.2. Surse specificeSe vor prezenta sursele specifice de emisii atmosferice, individual, şi sistemul existent de monitorizare a emisiilor▪ Legea nr. 137/1995 [art. 46 lit. b) şi art. 79 lit. e)];Se vor stabili obiectivele de mediu minim acceptate pentru realizarea instalaţiilor de tratare şi monitorizare sau pentru încetarea descărcărilor atmosferice, referitoare la fiecare dintre emisiile specifice, listate în coloana a 2-a din stânga tabelului.Termen de realizare
    ▪ Ordin al Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.
                      Secţiunea D                  Deşeuri solide
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    D.1. Reducerea deşeurilor solide3)Se va prezenta detaliat situaţia existentă privind minimizarea şi reciclarea deşeurilor, precum~ şi sistemul de evidenţă. Se va menţiona dacă există un plan de reducere a deşeurilor pentru activităţile desfăşurate pe amplasament▪ Legea nr. 137/1995[art. 21, art. 22 şi art. 24];Se vor completa măsurile necesare privind:Termene de realizare
    ▪ Ordonanţa Guvernului ~nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
    [] minimizarea;
    [] reciclarea;
    [] întocmirea Planului strategic de reducere a deşeurilor;
    ▪ Sistemul european de clasificare a deşeurilor;[] reducerea finală a deşeurilor depozitate.
    ▪ Alte reglementări legale.  
    D.2. Deşeuri speciale şi periculoaseSe vor prezenta detalii privind existenţa oricăror deşeuri speciale şi periculoase şi, de asemenea, asupra azbestului, inclusiv sistemul de evidenţă▪ Legea nr. 137/1995 [art. 21];Se vor completa măsurile stabilite pentru depozitarea, tratarea şi reducerea finală a fiecărui tip de deşeu din categoriile menţionate în coloana a 2-a din stânga tabelului.Termene de realizare
    ▪ Directivele UE în domeniul analizat.
                          Secţiunea E                Igiena şi protecţia muncii
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    E.1. Conformarea cu reglementările legale privind protecţia munciiDescrierea aspectelor legate de implementarea Legii protecţiei muncii nr. 90/1996▪ Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;Se va stabili depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei de protecţia muncii, dacă nu a fost deja obţinută.Termene de realizare
    ▪ Alte reglementări legale.
          Se vor descrie măsurile necesare pentru rezolvarea fiecărui caz de neconformare în parte.
    E.2. Probleme privind igiena locului de muncăSe vor prezenta detalii privind toate expunerile semnificative privind nivelul poluanţilor la locul de muncă, cât şi nivelul de zgomot▪ Legea nr. 98/1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernuluinr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii";Se va stabili depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, dacă nu a fost deja obţinută.Termene de realizare
    Se vor descrie măsurile ce trebuie luate în legătură cu fiecare caz identificat, de neconformare cu prevederile legale.
    ▪ Alte reglementări legale privind igiena locului de muncă.
    E.3. Materiale care conţin azbestSe vor descrie orice materiale care conţin azbest, identificate pe amplasament, şi starea acestora▪ Directivele UE 87/217/ EEC şi nr. 91/382/EEC (orientativ).Se vor descrie măsurile ce trebuie luate pentru a asigura conformarea cu prevederile directivelor UE.Termene de realizare
                           Secţiunea F        Planuri de apărare împotriva dezastrelor şi de prevenire şi                   stingere a incendiilor
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    F.1. Apărarea împotriva dezastrelorSe va specifica, după caz, dacă există un plan de apărare şi intervenţie în caz de dezastre pentru activităţile desfăşurate▪ Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995 [art. 30];Se va stabili, după caz, întocmirea şi prezentarea spre aprobare autorităţilor pentru apărarea civilă a planului de intervenţie în caz de dezastre.Termene de realizare
    ▪ Alte reglementări legale.
    F.2. Prevenirea şi stingerea incendiilorSe va specifica dacă există un plan de prevenire şi stingerea incendiilor▪ Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 71/1996.În situaţiile în care nu există un plan de prevenire şi stingere a incendiilor, se va prevedea întocmirea şi înaintarea acestuia spre aprobare Companiei Civile de Pompieri.Termene de realizare
                             PARTEA a II-a           Măsuri pentru remedierea efectelor asupra mediului ale          activităţilor anterioare declanşării procedurii de mediu
             
    Domeniul1)Situaţia curentăCerinţele legale2)Obiectivele de mediu minim acceptate
    ObiectivulTermenul
    Secţiunea AVor fi prezentate detaliat poluările istorice ale solului şi apelor subterane▪ Legea nr. 137/1995Se vor completaTermene
    Poluarea solului şi a apelor subterane[art. 39, art. 47, art. 51 şi art. 79 lit. d)];conform cerinţelor, notând OMMA necesare pentru remedierea poluării istoricede realizare
    ▪ Standarde de calitate a apei potabile (STAS 1.342/1991);
    ▪ Alte reglementări legale.
    Secţiunea BSe vor descrie detaliat problemele create prin tratarea necorespunzătoare a apelor uzate evacuate▪ Legea nr. 137/1995Se vor completaTermene
    Impactul evacuărilor de ape uzate[art. 39 şi art. 79 lit. d)];conform cerinţelor, notând OMMA necesare pentru remedierea poluării istorice.de realizare
    ▪ Alte reglementări legale.
    Secţiunea CVor fi prezentate detaliat poluările istorice datorate emisiilor atmosferice▪ Legea nr. 137/1995Se vor completaTermene
    Poluarea atmosferică[art. 79 lit. d)];conform cerinţelor, specificând OMMA necesare pentru remedierea poluării istorice.de realizare
    ▪ Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993;
    ▪ Alte reglementări legale.
    Secţiunea DSe vor prezenta detaliat poluările istorice create prin depozitarea sau reducerea finală necorespunzătoare a deşeurilor▪ Legea nr. 137/1995Se vor completaTermene
    Deşeurile solide[art. 21, art. 22 şi art. 79 lit. d)];conform cerinţelor, specificând OMMA necesare pentru remedierea poluării istorice.de realizare
    ▪ Alte reglementări legale.
    Secţiunea ESe vor detalia aspectele istorice referitoare la igiena şi protecţia muncii▪ Legea nr. 98/1995;Se vor completa conform cerinţelor, specificând OMMA necesare pentru acoperirea efectelor activităţii anterioare asupra sănătăţii.Termene de realizare
    Igiena şi protecţia muncii▪ Legea nr. 90/1996;
    ▪ Alte reglementări legale.
      *1) În formularul completat vor fi reproduse toate domeniile din model, completand "Nu este cazul" în situaţiile pentru care nu trebuie stabilite OMMA.    *2) Reprezintă baza orientativa pentru stabilirea OMMA.    *3) Cu excepţia deşeurilor speciale şi periculoase, care vor fi prezentate separat.
   +  Anexa 1.2 C-----------la normele metodologice-----------------------LISTAraspunderilor potenţiale legate de mediu, identificabile în afară bilanţului contabil1. Valoarea pretenţiilor legate de mediu, formulate de terţi în justiţie, pentru:- prejudicii cauzate prin fapta terţului (conform art. 1000 din Codul civil),- lipsa întreţinerii unui edificiu sau viciu de construcţie (conform art. 1002 din Codul civil), taxe şi penalităţi suspendate sau neplătite (asa cum se prevede în legislaţia pentru protecţia mediului);- daune produse de activităţi miniere trecute (asa cum sunt prevăzute în legislaţia în vigoare).2. Hotărâri judecătoreşti definitive sau acte administrative definitive, emise pe numele societăţii comerciale sau al succesorilor săi legali, pentru obligaţia depoluarii solului sau a apei subterane.3. Acordurile, categoriile sau alte obligaţii de a participa la costurile viitoare pentru monitorizare, noi depozite de deşeuri, planuri de tratare a apelor uzate, extragerea apei, unităţi pentru utilizarea substanţelor periculoase sau pentru alte investiţii similare organizate de autorităţile locale pentru folosirea obişnuită a entitatilor fizice şi juridice.4. Compensaţiile stabilite în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, a unor acte administrative ori în baza Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, care vor fi plătite de către societatea comercială terţilor, din cauza impactului activităţii sale trecute.5. Alte raspunderi, în conformitate cu reglementările corespunzătoare din legislaţia pentru protecţia mediului care pot avea un impact important asupra stabilitatii financiare viitoare a societăţii comerciale ce urmează să fie privatizata sau a activului ce va fi vândut.  +  Anexa 1.2 D-----------la normele metodologice-----------------------CATEGORIILEde obligaţii de mediu tip BUrmătoarele categorii contractuale de obligaţii de mediu tip B pot fi folosite de Fondul Proprietăţii de Stat, dacă investitorii se obliga să efectueze investiţii importante:1. îndepărtarea echipamentului subteran sau de suprafaţa, care constituie sursa contaminarii;2. depoluarea contaminarii solului şi a apei subterane cu substanţe periculoase, contaminare care a apărut înainte de vânzare, inclusiv evacuarea acestei contaminari către depozitele de deşeuri aprobate;3. cumpărarea şi instalarea, inclusiv pregătirea spaţiului necesar, transportul, montajul, pornirea echipamentului care previne contaminarea solului şi a apei subterane din surse nepermanente, cum sunt: tavile de sub rezervoare, rezervoare-tampon de pe conductele de ape pluviale, canale de beton de sub conductele de substanţe chimice toxice, acoperiri noi şi rezistente pentru pardoseli etc.;4. demolarea clădirilor industriale vechi, dacă acestea nu sunt parte a patrimoniului naţional de arhitectura industriala şi numai dacă prin menţinerea lor poate fi afectată sau pusă în pericol viaţa sau sănătatea persoanelor, demolarea echipamentului inutil, a podelelor din beton şi a altor active necesare pentru executarea activităţilor acoperite de alte garanţii;5. îndepărtarea azbestului şi/sau a altor substanţe periculoase acumulate pe/şi/în interiorul clădirilor, pereţilor şi podelelor activului care se privatizează;6. repararea clădirilor şi/sau sistemului de aprovizionare cu apa sau cu alte utilităţi, ale entitatilor pagubite datorită activităţilor anterioare ale societăţii comerciale care se privatizează sau ale activului care se vinde;7. îndepărtarea substanţelor periculoase ale unei terţe părţi, acumulate pe teritoriul societăţii comerciale care se privatizează sau al activului care se vinde, dacă aceasta terta parte a fost o întreprindere proprietate a statului român şi, după depozitarea acestor deşeuri, a fost declarata în insolvabilitate;8. remedierea, decisa prin hotărâre judecătorească, act administrativ sau lege, a terenurilor de depozitare a deşeurilor considerate substanţe periculoase şi depozitate de societatea comercială care se privatizează sau de activul care se vinde;9. compensare decisa prin hotărâre judecătorească sau prin lege şi plătită către terţi datorită daunelor rezultate din schimbarea caracterului fizic al solului, inclusiv daune miniere, daune produse prin vibratii, daune produse prin schimbarea reţelei de apa din sol etc.;10. compensare decisa prin hotărâre judecătorească sau prin lege şi plătită salariaţilor sau foştilor salariaţi datorită daunelor aduse sănătăţii şi vieţii lor în timpul cat au avut calitatea de salariaţi la societatea comercială care se privatizează;11. compensare decisa prin hotărâre judecătorească sau prin lege şi plătită terţilor datorită daunelor aduse sănătăţii şi vieţii lor, care sunt rezultatul emisiei de substanţe periculoase în atmosfera, apa sau apa subterana de către societatea comercială care se privatizează;12. costul consultantilor angajaţi pentru supravegherea proiectelor de remediere, analiza pentru monitorizarea rezultatelor proiectelor de remediere, asistenţa juridică pentru rezolvarea revendicarilor şi a altor probleme legate direct de îndeplinirea activităţilor care sunt acoperite de celelalte tipuri de garanţii.
   +  Anexa IIREGULAMENTde organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Fondul Proprietăţii de Stat este o instituţie de interes public, cu personalitate juridică, organizată ca fond închis de investiţii, atipic, aflat în subordinea Ministerului Privatizării.  +  Articolul 2Fondul Proprietăţii de Stat are patrimoniu propriu şi autonomie funcţională şi de decizie. În activitatea sa Fondul Proprietăţii de Stat se conduce şi ia hotărâri după principii comerciale.  +  Articolul 3Fondul Proprietăţii de Stat administrează patrimoniul propriu şi gestionează acţiunile şi părţile sociale pe care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale le deţine în societăţile comerciale la care este acţionar sau asociat.  +  Articolul 4Activitatea Fondului Proprietăţii de Stat se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 5 (1) Fondul Proprietăţii de Stat are sigla proprie, aprobată de consiliul sau de administraţie. (2) Sediul Fondului Proprietăţii de Stat este în municipiul Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3. (3) Denumirea Fondul Proprietăţii de Stat, cu specificarea sediului acestuia, trebuie să figureze, cu caractere vizibile, pe toate actele emise de Fondul Proprietăţii de Stat. Pe documentele oficiale ale Fondului Proprietăţii de Stat se imprima şi sigla acestuia.  +  Capitolul 2 Patrimoniul Fondului Proprietăţii de Stat  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul Fondului Proprietăţii de Stat este constituit din mijloace fixe, din obiectele de inventar din dotarea proprie, precum şi din sumele rămase la dispoziţia sa, după virarea la buget, ce rezultă din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale înainte de organizarea Fondului Proprietăţii de Stat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. (2) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea Agenţiei de Restructurare se includ în patrimoniul Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile Fondului Proprietăţii de Stat se efectuează cu respectarea art. 9 şi 36 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 şi potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de consiliul sau de administraţie. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit anual şi contul de execuţie bugetară pentru anul precedent sunt aprobate de consiliul de administraţie şi se prezintă Ministerului Finanţelor.  +  Capitolul 3 Obiectul activităţii Fondului Proprietăţii de Stat  +  Articolul 8Fondul Proprietăţii de Stat exercita, în condiţiile legii, în numele statului sau al autorităţilor administraţiei publice locale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale prevăzute la art. 2 din prezentele norme metodologice, în care scop desfăşoară următoarele activităţi: a) elaborează şi transmite spre avizare Ministerului Privatizării programul anual de privatizare; b) vinde acţiunile şi părţile sociale deţinute de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale ori mandatează o societate de valori mobiliare sau banca de investiţii sa vândă acţiuni către terţe persoane fizice sau juridice, române ori străine, conform programului anual de privatizare; c) colaborează cu Ministerului Privatizării; d) iniţiază, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, sau aproba, după caz, vânzarea activelor din patrimoniul societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, la preţul de piaţa, în baza raportului dintre cerere şi oferta; e) stabileşte sistemul de evaluare a acţiunilor emise de societăţile enumerate la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, prin direcţiile sale de specialitate sau cu asistenţa asigurata de consultanţi - persoane fizice ori societăţi de consultanţa autorizate -, după caz, dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe pieţe extrabursiere naţionale sau internaţionale; f) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internaţional, a anunţurilor de vânzare de acţiuni/părţi sociale emise de societăţile comerciale care urmează să fie privatizate; g) stabileşte metoda de privatizare a unei societăţi comerciale, în baza criteriilor stabilite în programul anual de privatizare. Fondul Proprietăţii de Stat poate schimba metoda de privatizare pentru o societate comercială, în funcţie de condiţiile pieţei la momentul vânzării sau al declanşării procesului de privatizare; h) ia măsuri pentru restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale cu datorii restante, prin vânzare, dizolvare şi lichidare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, precum şi prin conversia datoriilor în acţiuni sau reesalonarea datoriilor, cu acordul creditorilor. Dizolvarea sau lichidarea unei societăţi comerciale se iniţiază de Fondul Proprietăţii de Stat, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor; i) iniţiază, prin reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, divizarea sau fuziunea societăţilor comerciale, după caz, în scopul privatizării lor; j) aduce la îndeplinire hotărârile Guvernului, ordinele sau instrucţiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia şi cu programul de privatizare, aprobate de către Guvern; k) efectuează orice alte operaţiuni comerciale şi financiare necesare realizării obiectului sau de activitate.  +  Capitolul 4 Administrarea Fondului Proprietăţii de Stat  +  Articolul 9 (1) Administrarea Fondului Proprietăţii de Stat este asigurata de către consiliul de administraţie, format din 11 membri, persoane cu pregătire şi cu experienta în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este secretar de stat la Ministerul Privatizării, în calitate de vicepreşedinte, şi doi sunt lideri recomandaţi de principalele confederatii sindicale. (2) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi, în acelaşi timp, administratori sau cenzori ai societăţilor comerciale prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. (3) În caz de incompatibilitate sau din alta cauza care provoacă vacanta unui loc în consiliul de administraţie, acesta va solicita ministrului privatizării sa avanseze primului-ministru propuneri pentru noi numiri. (4) Membrii consiliului de administraţie îşi exercită mandatul, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată. Ei răspund pentru activitatea lor, personal şi solidar, potrivit legislaţiei comerciale. (5) În cazul în care un membru al consiliului de administraţie, sotia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv au într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietăţii de Stat, el trebuie să înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi pe cenzori şi sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operaţiune. (6) Nerespectarea, de către un membru al consiliului de administraţie, a prevederilor alin. (2) şi (5) atrage răspunderea pentru daunele produse Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 10 (1) Consiliul de administraţie lucrează valabil în prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul celor prezenţi. (2) Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe luna, la convocarea preşedintelui. (3) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi ori la solicitarea ministrului privatizării. (4) Şedinţele consiliului de administraţie trebuie să fie convocate în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru ţinerea acestora. Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie vor cuprinde locul unde se va tine şedinţa şi ordinea de zi. În cazul şedinţei extraordinare, convocarea se poate face în scris, cu 24 de ore înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia. (5) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi conduse de preşedinte sau, în absenta acestuia, de vicepreşedinte. La şedinţe vor fi convocaţi şi cenzorii. (6) Toate materialele, inclusiv rapoartele despre operaţiunile ce s-au executat, se prezintă în şedinţele consiliului de administraţie numai în scris. (7) La fiecare şedinţa se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit şi opiniile separate. Procesul-verbal, în copie, se transmite Ministerului Privatizării.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie are următoarele competente: a) aproba structura organizatorică a aparatului sau central şi local, atribuţiile acestuia, precum şi statul de funcţii şi numărul de salariaţi; b) numeşte un secretar general al consiliului; c) aproba, pe criterii de eficienta şi costuri, înfiinţarea de sucursale în ţara sau de reprezentante în străinătate, structura organizatorică a acestora şi statul de funcţii; d) aproba lista societăţilor comerciale care se privatizează, în conformitate cu termenele stabilite în programul anual de privatizare, precum şi lista suplimentară a societăţilor comerciale care nu au fost incluse în acest program; e) stabileşte sistemul de evaluare a societăţilor comerciale, dacă acestea nu sunt cotate la bursa sau pe piaţa extrabursieră; f) adopta raportul anual asupra activităţii Fondului Proprietăţii de Stat, care se supune spre aprobare Ministerului Privatizării; g) aproba contul de profit şi pierderi, bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Fondului Proprietăţii de Stat, care se transmit Ministerului Finanţelor; h) numeşte, pe bază de mandat, pe reprezentantul Fondului Proprietăţii de Stat în adunările generale ale societăţilor comerciale la care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari sau asociaţi; stabileşte obligaţiile reprezentantului de a apara şi promova interesele acţionarului/asociatului, atribuţiile, drepturile şi răspunderile reprezentantului, precum şi condiţiile de retragere a mandatului, care vor fi concretizate într-un contract de mandat; fixează criteriile pentru stabilirea numărului reprezentanţilor Fondului Proprietăţii de Stat în adunările generale; i) aproba mandatul special al reprezentantului Fondului Proprietăţii de Stat în adunările generale ale societăţilor comerciale în care statul sau autorităţile administraţiei publice locale sunt acţionari sau asociaţi, întrunite pentru a hotărî asupra:- divizării, fuziunii, dizolvării şi lichidării din orice cauza;- gajarii şi ipotecarii de active sau de mijloace fixe, în vederea contractării de credite bancare peste limitele stabilite în contractul de reprezentare;- participării la constituirea de noi societăţi comerciale;- modificării participatiei statului la capitalul social în alt mod decât în cadrul acţiunii de privatizare stabilite prin lege; j) aproba proportiile de utilizare a veniturilor Fondului Proprietăţii de Stat pentru, dar fără a se limita la:- cheltuieli proprii de organizare şi funcţionare;- depunerea în conturi purtătoare de dobânzi;- cheltuieli legate de plată comisioanelor pentru consultanţi - persoane fizice ori societăţi de consultanţa, societăţi de valori mobiliare sau bănci de investiţii;- finanţarea cheltuielilor legate de pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale;- costuri legate de dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale;- orice alte operaţiuni comerciale şi financiare în legătură cu obiectul sau de activitate; k) adopta proiectul programului anual de privatizare; l) aproba negocierea şi vânzarea la preţul de piaţa, în baza raportului dintre cerere şi oferta, a acţiunilor emise de societăţile comerciale incluse în programul anual de privatizare, aprobat de Guvern; m) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internaţional, a anunţurilor de vânzare a acţiunilor deţinute la societăţile comerciale care se privatizează; n) aduce la îndeplinire ordinele şi instrucţiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia şi cu programul anual de privatizare aprobate de Guvern.  +  Articolul 12 (1) Preşedintele consiliului de administraţie aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administraţie şi îl informează asupra modului de realizare a acestora, în care scop are următoarele atribuţii: a) prezintă consiliului de administraţie proiectul programului anual minimal de privatizare şi al bugetului de venituri şi cheltuieli, raportul privind execuţia bugetară, precum şi raportul anual de activitate; b) numeşte şi eliberează din funcţie, cu acordul consiliului de administraţie, pe directorul general executiv; numeşte şi eliberează din funcţie pe directorii Fondului Proprietăţii de Stat, inclusiv pe cei ai sucursalelor teritoriale sau ai reprezentantelor din străinătate ale acestuia; c) controlează activitatea directorului general executiv; d) angajează şi reprezintă Fondul Proprietăţii de Stat în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti sau arbitrale; e) semnează sau aproba încheierea contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni, date în competenţa sa de către consiliul de administraţie; f) aproba angajamente de plati date în competenţa sa de către consiliul de administraţie; g) îndeplineşte orice alta atribuţie stabilită de consiliul de administraţie. (2) În absenta preşedintelui, atribuţiile acestuia se exercită de către vicepreşedintele consiliului de administraţie. (3) Preşedintele consiliului de administraţie poate să delege directorului general executiv o parte dintre atribuţiile sale pentru a reprezenta Fondul Proprietăţii de Stat în relaţiile cu persoane fizice sau persoane juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti sau arbitrale. De asemenea, preşedintele consiliului de administraţie mandatează pe directorul general executiv sa angajeze Fondul Proprietăţii de Stat în acte comerciale.  +  Articolul 13Secretarul general al consiliului de administraţie are următoarele atribuţii: a) asigura pregătirea materialelor şedinţelor consiliului de administraţie şi buna desfăşurare a acestora; b) întocmeşte procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie; c) coordonează activitatea aparatului tehnic al consiliului de administraţie; d) arhiveaza documentele consiliului de administraţie; e) îndeplineşte alte sarcini încredinţate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 14Directorul general executiv conduce activitatea curenta a Fondului Proprietăţii de Stat. În acest scop, directorul general executiv are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul programului anual minimal de privatizare şi al bugetului de venituri şi cheltuieli, raportul anual de activitate şi raportul privind execuţia bugetară şi le prezintă preşedintelui consiliului de administraţie; b) angajează şi concediază salariaţii Fondului Proprietăţii de Stat, cu acordul preşedintelui consiliului de administraţie; c) încheie contractul colectiv de muncă şi negociaza, în cadrul acestuia, drepturile salariale; d) angajează cheltuielile legate de funcţionarea aparatului propriu al Fondului Proprietăţii de Stat; e) prezintă preşedintelui consiliului de administraţie lucrările întocmite de organele de execuţie, asigurând, după aprobarea acestora, transmiterea lor pentru punerea în executare; f) angajează colaboratori externi pentru anumite lucrări sau avize de specialitate; g) semnează contractele de vânzare-cumpărare acţiuni/părţi sociale, contractele cu societăţile de valori mobiliare şi băncile de investiţii, date în competenţa sa de către preşedintele consiliului de administraţie; h) exercita orice alte atribuţii ce-i sunt delegate de consiliul de administraţie sau de preşedintele acestuia.  +  Capitolul 5 Cenzorii  +  Articolul 15 (1) Cenzorii, în număr de 3, sunt numiţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. (2) Cenzorii supraveghează gestiunea Fondului Proprietăţii de Stat, inclusiv a unităţilor teritoriale şi a reprezentantelor din străinătate ale acestuia, în care scop: a) certifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi; b) certifica indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie; c) prezintă în consiliul de administraţie raportul propriu asupra bilanţului exerciţiului financiar încheiat. (3) Certificarea şi raportul cenzorilor, prevăzute la lit. a) şi c), se anexează la raportul de activitate anual al Fondului Proprietăţii de Stat.  +  Articolul 16Cenzorii prezintă consiliului de administraţie, dacă este cazul, rapoarte speciale asupra constatărilor făcute.  +  Capitolul 6 Sucursalele Fondului Proprietăţii de Stat  +  Articolul 17 (1) Pentru desfăşurarea activităţii pe principiul descentralizării, Fondul Proprietăţii de Stat are sucursale teritoriale, a căror conducere este asigurata de un comitet de direcţie format din 3 membri. (2) Membrii comitetului de direcţie al sucursalei teritoriale sunt numiţi sau, după caz, revocaţi de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat pentru o durată stabilită prin decizia de numire. (3) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu votul a cel puţin 2 din numărul membrilor săi. (4) Prevederile art. 9 alin. (3) şi (5), art. 10 alin. (1), (2), (5) şi (6), art. 11 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător şi membrilor comitetului de direcţie.  +  Articolul 18 (1) Comitetul de direcţie are principala obligaţie de a vinde acţiunile deţinute de stat sau de autorităţile administraţiei publice locale la societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) În acest scop comitetul de direcţie are următoarele atribuţii: a) adopta proiectul programului anual de privatizare al sucursalei, care se supune aprobării consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat; b) aproba negocierea şi vânzarea la preţul de piaţa, în baza raportului dintre cerere şi oferta, a acţiunilor emise de societăţile comerciale incluse în programul anual de privatizare; c) stabileşte sistemul de evaluare a acţiunilor emise de societăţile comerciale precizate la alin. (1), dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate; d) dispune sau avizează publicarea în presa scrisă sau în sistem electronic, pe plan intern sau internaţional, a anunţurilor de vânzare a acţiunilor deţinute la societăţile comerciale care se privatizează; e) aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, ordinele şi instrucţiunile ministrului privatizării, emise în conformitate cu strategia şi cu programul anual de privatizare, aprobate de Guvern.  +  Capitolul 7 Salarizarea, remunerarea şi alte drepturi băneşti ale personalului Fondului Proprietăţii de Stat  +  Articolul 19 (1) Remuneraţiile, salariile şi alte drepturi băneşti, prevăzute în contractul colectiv de muncă, vor constitui partea fixa a câştigului, iar o parte variabila va fi acordată în raport cu performanţele fiecărui angajat al Fondului Proprietăţii de Stat, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administraţie. (2) Drepturile băneşti ale reprezentanţilor Fondului Proprietăţii de Stat în adunările generale ale societăţilor comerciale se acordă potrivit contractului de reprezentare încheiat cu aceştia.  +  Articolul 20Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, precum şi salariul directorului general executiv se fixează de consiliul de administraţie.  +  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21Până la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului Proprietăţii de Stat, plata salariilor, a remuneraţiilor, onorariilor, indemnizaţiilor şi a altor cheltuieli se face din sursele ce-i revin acestuia conform art. 9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, precum şi din alte surse atrase.------------