LEGE nr. 54 din 2 martie 1998privind circulaţia juridică a terenurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 4 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Terenurile proprietate privată, indiferent de titularul lor, sunt şi rămân în circuitul civil. Ele pot fi înstrăinate şi dobândite cu respectarea dispoziţiilor din prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) Terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentică. (2) În cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea funciară a dobânditorului nu poate depăşi 200 ha teren agricol în echivalent arabil, de familie. În sensul prezentei legi, prin noţiunea familie se înţelege sotii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor. (3) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancţionează cu reducţiunea actului juridic până la limita suprafeţei legale.  +  Articolul 3 (1) Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. (2) Persoanele fizice care au cetăţenie română şi domiciliul în străinătate pot dobândi în România, prin acte juridice între vii şi prin moştenire, terenuri de orice fel. (3) Persoanele juridice străine nu pot dobândi terenuri în România prin acte juridice între vii sau pentru cauza de moarte. (4) În cazul terenurilor ce fac obiectul investiţiilor persoanelor fizice sau juridice străine sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind regimul juridic al investiţiilor străine.  +  Articolul 4Înstrăinarea terenurilor agricole situate în intravilan este libera.  +  Articolul 5Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendaşilor.  +  Articolul 6 (1) Vânzătorul va inregistra oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan la consiliul local în raza căruia este situat terenul. (2) În aceeaşi zi, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va afişa oferta, sub semnatura şi cu aplicarea ştampilei, la sediul primăriei. Oferta va cuprinde numele şi prenumele vânzătorului, suprafaţa şi categoria de folosinţă, precum şi locul unde este situat terenul.  +  Articolul 7Titularii dreptului de preemţiune, prevăzuţi la art. 5, trebuie să se pronunţe în scris asupra exercitării acestuia, în termen de 45 de zile de la data afişării ofertei de vânzare, în care se va arata şi preţul oferit; oferta de cumpărare se înregistrează la primărie.  +  Articolul 8În cazul în care, în termenul prevăzut la art. 7, îşi exercită dreptul de preemţiune mai mulţi titulari din categoria prevăzută la art. 5, vânzătorul are dreptul de a alege pe unul dintre ofertanţi.  +  Articolul 9Dacă preţul oferit de titularii dreptului de preemţiune din categoriile prevăzute la art. 5 nu este convenabil vânzătorului, acesta poate să vândă terenul oricărei alte persoane.  +  Articolul 10Dacă în termenul prevăzut la art. 7 nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu şi-a manifestat voinţa de a cumpara terenul, acesta se vinde liber.  +  Articolul 11În faţa notarului public, dovada publicităţii prevăzute la art. 6 se face cu actul eliberat vânzătorului de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, după expirarea termenului de 45 de zile prevăzut la art. 7.  +  Articolul 12 (1) Schimbul de terenuri între persoane fizice sau între persoane juridice private, ori între persoane fizice şi persoane juridice private se face cu acordul părţilor contractante, dispoziţiile art. 2 alin. (2) rămânând aplicabile. (2) În toate cazurile de schimb de terenuri, actul de schimb se încheie în forma autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. (3) Terenurile agricole proprietate publică, indiferent de titularul care le administrează, nu pot face obiectul schimbului. (4) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobândeşte situaţia juridică a terenului înlocuit, cu respectarea drepturilor şi a sarcinilor anterior şi legal constituite.  +  Articolul 13Punerea în posesie a noilor deţinători, în urma schimbului realizat potrivit art. 12 alin. (1), se face de către delegatul oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol judeţean sau al municipiului Bucureşti, în prezenta părţilor contractante sau a reprezentanţilor acestora, părţi în contractul de schimb, operandu-se în documentele cadastrale şi în registrul agricol modificările survenite.  +  Articolul 14 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) atrage nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispoziţiilor art. 5 şi 6 atrage nulitatea relativă a contractului. (2) Acţiunea în constatare a nulităţii poate fi introdusă de către părţi, procuror, primar sau de către orice persoană interesată.  +  Articolul 15 (1) Sunt interzise înstrăinările, sub orice formă, a terenurilor cu privire la titlul cărora exista litigii la instanţele judecătoreşti, pe tot timpul soluţionării acestor litigii. (2) Înstrăinările încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatată de către instanţa judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate şi a procurorului. (3) Serviciile de transcripţiuni, şi inscriptiuni, precum şi birourile de carte funciară ale judecătoriilor vor evidenţia, în registrele de publicitate, opoziţiile de înstrăinare formulate de partea interesată şi, în aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificării instrainarilor, solicitate de persoanele care vor sa înstrăineze.  +  Articolul 16Înstrăinările realizate sub orice formă, în temeiul prevederilor prezentei legi, nu validează titlurile de proprietate ale instrainatorilor, dacă anterior înstrăinării acestea erau lovite de nulităţi absolute, izvorâte din încălcarea unor norme imperative ale Legii fondului funciar nr. 18/1991*) şi care au fost constatate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.---------- Notă *) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  +  Articolul 17Regimul circulaţiei juridice a terenurilor cu destinaţie forestieră se stabileşte prin lege specială.  +  Articolul 18Dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei civile, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 19 (1) Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga capitolul V "Circulaţia juridică a terenurilor" (art. 66-73) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANp. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU-------