LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării(actualizată până la data de 3 noiembrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 noiembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 27 februarie 2003; ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003; LEGEA nr. 540 din 15 decembrie 2003; LEGEA nr. 556 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 martie 2006; LEGEA nr. 190 din 27 octombrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii: a) asigurarea transparenţei procesului de privatizare; b) vânzarea la preţul de piaţă rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, cu luarea în considerare a tuturor elementelor ce alcătuiesc oferta de cumpărare; c) asigurarea egalităţii de tratament între cumpărători; d) aplicarea unor programe de restructurare anterioară privatizării, cu accent pe externalizarea unor activităţi şi/sau active, în special a activelor cu caracter social; e) reconsiderarea datoriilor societăţilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare; f) instituirea administrării speciale în perioada de privatizare.  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi se aplică societăţilor comerciale, indiferent de actul normativ în baza căruia s-au înfiinţat, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar sau asociat, filialelor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) societăţi comerciale înseamnă orice societate comercială/companie naţionala/societate naţionala la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de actul normativ în baza căruia au fost înfiinţate; b) regie autonomă înseamnă agentul economic înfiinţat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, cu modificările ulterioare, precum şi în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; c) acţiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăţi comerciale; acţiunile pot fi ordinare sau preferenţiale în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile prezentei legi referitoare la acţiuni sunt aplicabile şi părţilor sociale; d) active cu caracter social înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, de tipul: creşe, grădiniţe, cabinete medicale, dispensare, cămine de nefamilişti sau blocuri de locuinţe, cantine, centrale sau puncte termice, grupuri şcolare de orice tip, baze sportive şi de agrement, indiferent de tipul acestora, utilităţi de interes local sau zonal, gosdpodării-anexe şi alte asemenea active, inclusiv dotările şi terenul aferent acestora; e) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activităţi financiare, în fuziuni şi achiziţii, precum: bănci, bănci de investiţii, societăţi şi fonduri de investiţii, societăţi financiare, societăţi care prestează servicii de contabilitate şi audit financiar, consultanţă, intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, precum şi cabinete sau societăţi profesionale de avocatură, indiferent dacă acestea acţionează individual ori în asociere, cu menţiunea că persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firma română din categoriile sus-menţionate; f) administrarea specială în perioada de privatizare înseamnă procedura de administrare în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ministrului instituţiei publice implicate sau, după caz, data emiterii deciziei conducătorului autorităţii administraţiei publice locale, prin care se instituie procedura administrării speciale, şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în situaţia unei privatizari finalizate sau data stabilită prin ordin sau decizie; g) investiţii neterminate înseamnă obiective de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie, inclusiv cele aflate în faza de proiecte aprobate, care se încadrează în strategiile de dezvoltare sectorială ale Guvernului şi care necesita atragerea de fonduri din sectorul privat; h) construieşte, operează şi transfera semnifică metoda prin care investitorul construieşte, finanţează, dezvolta şi operează obiectivul pentru o perioadă determinată de timp, după care transferă obiectivul iniţiatorului, în capacitate deplină de funcţionare şi operare şi liber de orice sarcini şi obligaţii; i) construieşte, deţine şi operează semnifica metoda prin care investitorului i se încredinţează obiectivul pe care îl construieşte, finanţează, dezvoltă şi operează pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu respectarea reglementărilor sectoriale specifice în vigoare; j) dreptul de opţiune este dreptul investitorului care a subscris şi a vărsat aportul de capital, în urma unei majorări de capital, de a cumpăra ulterior de la instituţia publică implicată pachete de acţiuni deţinute de aceasta la respectiva societate comercială, în termenii şi la termenele convenite la data majorării de capital social; k) societăţi din domeniul utilităţilor înseamnă societăţi comerciale care produc, transportă, dispecerizează, distribuie sau furnizează energie electrică, energie termică, gaze naturale, abur, combustibil şi alte utilităţi;-------------Litera k) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. l) reglementări generale privind parteneriatul public-privat înseamnă, împreună, Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice emise în aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2002.-------------Litera l) a art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Capitolul II Diminuarea participaţiei statului  +  Articolul 4Diminuarea participaţiei statului la societăţile comerciale se realizează prin utilizarea următoarelor metode: a) vânzarea de acţiuni; b) majorarea de capital social prin aport de capital privat;b^1) majorarea capitalului social prin aport de capital, în cazul societăţilor comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;-------------Litera b^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003. c) transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social; d) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-c).  +  Secţiunea 1 Vânzarea de acţiuni  +  Articolul 5 (1) Acţiunile se pot vinde la preţul de piaţa rezultat din raportul dintre cerere şi ofertă, chiar dacă acest preţ este inferior preţului de ofertă stabilit de instituţia publică implicată. Instituţia publică implicată este singura autoritate competentă să decidă asupra oportunităţii încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, având în vedere pe lângă preţ şi celelalte elemente care compun ofertă de cumpărare. Instanţele judecătoreşti sau arbitrale nu se pot pronunţa asupra oportunităţii încheierii tranzacţiei, ci doar asupra legalităţii acesteia. (2) Pentru fiecare societate comercială stabilită prin hotărâre a Guvernului, în raport de domeniul de activitate, mărimea capitalului social, numărul de salariaţi, situaţia financiară, gradul de dezvoltare industrială şi de rata şomajului zonei unde îşi desfăşoară activitatea societatea comercială, vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de către instituţia publică implicată se va face la preţul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. În acest caz instituţia publică implicată selectează cumpărătorul în funcţie de celelalte elemente ale ofertei de cumpărare, respectiv: volumul investiţiilor angajate, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie create şi capitalul de lucru. Criteriile de selecţie şi condiţiile detaliate în care se va efectua vânzarea se vor stabili prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi. (3) Nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu oricare instituţie publică implicată şi care au fost rezolvate din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabilă sau ca efect al condiţiilor de rezoluţiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, precum şi cei care înregistrează datorii bugetare restante.  +  Articolul 5^1 (1) Guvernul aprobă prin strategia de privatizare elementele esenţiale ale mandatului şi, ulterior, condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituţia publică implicată pentru vânzarea acţiunilor la societăţile comerciale de interes strategic şi ale societăţilor comerciale din domeniul utilităţilor, precum şi pentru majorarea capitalului social al acestor societăţi comerciale conform prevederilor art. 14 şi 22. (2) Guvernul aprobă prin strategia de privatizare elementele esenţiale ale mandatului şi, ulterior, condiţiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de societatea comercială de interes strategic, respectiv societatea comercială din domeniul utilităţilor, pentru vânzarea acţiunilor pe care acestea le deţin la filiale, precum şi pentru majorarea capitalului social al filialelor conform prevederilor art. 14 şi 22.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 6 (1) Vânzarea acţiunilor va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, în funcţie de metoda de privatizare aleasă şi de pachetul de acţiuni oferit la vânzare, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi. (2) Dosarul de prezentare va cuprinde şi drepturile de proprietate industrială şi intelectuală. Datele şi informaţiile cuprinse în dosarul de prezentare sau documentul de ofertă referitoare la situaţia economică, financiară, juridică şi patrimonială a societăţii comerciale respective sunt prezentate pe baza declaraţiei pe propria răspundere autentificată a administratorului unic, a membrilor consiliului de administraţie sau a directorului general, după caz, precum şi a cenzorilor. (3) În situaţia în care instituţia publică implicată decide vânzarea acţiunilor prin ofertă publică ori prin metode specifice pieţei de capital, la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, interne ori internaţionale, documentul de ofertă se va întocmi în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru piaţa de capital. (4) În cazul vânzării pachetelor de acţiuni reprezentând până la 5% din capitalul social al societăţilor comerciale, instituţia publică implicată va întocmi o fişă de prezentare simplificată.  +  Articolul 7 (1) Vânzarea va fi precedată de publicarea unui anunţ de vânzare sau a unei oferte de vânzare, valabilă cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării. (2) Instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 30 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 180 de zile.  +  Articolul 7^1În cazul societăţilor comerciale din domeniul utilităţilor, aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, anunţul de vânzare sau oferta de vânzare va fi valabilă cel puţin 180 de zile, dar nu mai mult de 360 de zile de la data publicării. Instituţia publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de zile.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003.  +  Articolul 8 (1) În cazul vânzării unor pachete de acţiuni mai mari de 33%, instituţia publică implicată sau agentul de privatizare are obligaţia să solicite eliberarea certificatelor de obligaţii bugetare pentru stabilirea situaţiei obligaţiilor bugetare ale societăţilor comerciale supuse privatizării. (2) Organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru bugetul de stat, şi ale celorlalte ministere şi instituţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, pentru bugetele locale, vor elibera certificatele de obligaţii bugetare în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, acestea constituind proba exclusivă a datoriilor bugetare respective ale societăţii comerciale. (3) Pentru eliberarea certificatelor de obligaţii bugetare nu se percep taxe.  +  Articolul 9În mod excepţional, în raport cu circumstanţele economice şi cu interesul manifestat de potenţialii cumpărători ori ţinând seama de alte condiţii care ar putea influenţa negativ rezultatele unui proces de privatizare, conducerea instituţiei publice implicate poate decide, pentru societăţile comerciale la care instituţia publică implicată stabileşte strategia de privatizare, modificarea sau revocarea ofertei de vânzare, precum şi schimbarea metodei de privatizare, potrivit principiilor din prezenta lege, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 9^1La societăţile comerciale a căror strategie de privatizare a fost aprobată prin hotărâre a Guvernului, în situaţia în care ca urmare a aplicării prevederilor art. 12, 15 şi 17 se modifică cota de participare la capitalul social prevăzută în strategia de privatizare, instituţia publică implicată este mandatată să vândă pachetul de acţiuni deţinut de stat aferent cotei de participare la capitalul social astfel modificate.---------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 10 (1) O asociaţie constituită din salariaţi, membri ai consiliului de administraţie sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială poate dobândi acţiuni/părţi sociale la respectiva societate comercială. (2) Vânzarea se face prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din prezenta lege. (3) Guvernul poate acorda salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de muncă la societăţile comerciale şi/sau filialele acestora, supuse privatizării, dreptul să achiziţioneze de la instituţia publică implicată/societatea comercială, prin intermediul asociaţiei salariaţilor, constituită conform legii, acţiuni la aceste societăţi, prin derogare de la prevederile art. 1, la acelaşi preţ pe acţiune cu care acestea se vând în cadrul procesului de privatizare.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (4) Societăţile comerciale care cad sub incidenţa alin. (3), cota procentuală din capitalul social oferit spre vânzare salariaţilor, precum şi condiţiile de vânzare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 11 (1) În vederea accelerării procesului de privatizare instituţia publică implicată va asigura accesul potenţialilor investitori în societatea comercială, înainte de vânzarea dosarului de prezentare, pentru a-i sprijini să-şi formeze o opinie generală asupra situaţiei acesteia, în scopul scurtării perioadei de formare a unei decizii privind achiziţionarea pachetului de acţiuni ce va fi scos la vânzare la aceasta societate comercială. (2) Informaţiile care vor fi puse la dispoziţie de societatea comercială vor conţine numai date generale, cu caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii să poată evalua starea actuală a societăţii comerciale, perspectivele acesteia după privatizare şi un volum de investiţii minim necesar. (3) După vânzarea dosarului de prezentare, la cererea potenţialului cumpărător, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi, instituţia publică implicată şi societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele şi informaţiile, cu excepţia celor de natura confidenţială, privind activitatea societăţii comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiza asupra societăţii.  +  Articolul 12 (1) Toate societăţile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor întocmi şi vor înainta instituţiilor îndreptăţite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentaţiile necesare în vederea eliberării acestuia.(1^1) În cazul societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), pentru care nu au fost identificate instituţiile îndreptăţite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, această sarcină revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform procedurilor de evaluare prevăzute la data încheierii contractelor de privatizare.------------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 190 din 27 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 31 octombrie 2011. (2) Instituţiile abilitate să elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului au obligaţia să emită aceste documente în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei şi să transmită, în termen de 5 zile de la emitere, o copie de pe certificat către instituţia publică implicată. (3) Administratorii societăţii comerciale sunt obligaţi să solicite înregistrarea majorării capitalului social la oficiul registrului comerţului în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului. (4) În cazul în care administratorii nu solicită înregistrarea majorării capitalului social în termenul prevăzut la alin. (3), oficiul registrului comerţului va înregistra majorarea, la cererea instituţiei publice implicate. (5) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acţiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituţiei publice implicate.(5^1) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizează fără adăugarea unei prime de emisiune.-------------Alin. (5^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.(5^2) Preţul de subscriere al acţiunilor aferente dreptului de preferinţă exercitat de acţionarii existenţi în cadrul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se va stabili fără adăugarea unei prime de emisiune.-------------Alin. (5^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu alin. (5^2). (6) În situaţia în care majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor se realizează după privatizarea societăţii comerciale, cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia are drept de preferinţă la cumpărare de la instituţia publică implicată a unui număr de acţiuni suplimentare necesare menţinerii cotei de participaţie la capitalul social, existentă anterior majorării acestuia cu valoarea terenurilor. (7) Cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia îşi poate exercita aceasta preferinţă în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social. (8) Preţul de vânzare pentru acţiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situaţia exercitării dreptului de preferinţă, este egal cu valoarea nominală a acţiunilor, în cazul în care preţul pe acţiune plătit de cumpărător prin contractul iniţial de privatizare este mai mare decât valoarea nominală a acţiunilor, sau este cel rezultat din negocierea directă dintre instituţia publică implicată şi cumpărător, în cazul în care preţul pe acţiune plătit de cumpărător prin contractul iniţial de privatizare este mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor. Plata acţiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor are loc în momentul plăţii integrale a preţului sau a avansului, după caz.-------------Alin. (8) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (9) În situaţia în care nu se exercită dreptul de preferinţă în termenul prevăzut la alin. (7), pachetul de acţiuni aferent terenului poate fi vândut de instituţia publică implicată prin oricare dintre metodele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinţă drepturile de vot conferite de acţiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (5) sunt suspendate.  +  Articolul 13 (1) În vederea accelerării procesului de privatizare autoritatea de mediu competentă va emite, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei necesare de către societatea comercială, avizul de mediu. În cazul necomunicării avizului în termenul legal, societatea comercială este considerată că îşi desfăşoară activitatea în deplină conformitate cu cerinţele legale în vigoare privind protecţia mediului. (2) Instituţia publică implicată are obligaţia să includă în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligaţiile şi răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţul de mediu acceptat de autoritatea de mediu competentă. (3) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul vânzării de active, atât timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome ce desfăşoară o activitate calificată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca având un impact asupra mediului. (4) Emiterea şi/sau revizuirea avizului de mediu este gratuită în cazul societăţilor comerciale care înregistrează pierderi în bilanţul contabil al ultimului exerciţiu financiar anual încheiat.  +  Secţiunea a 2-a Majorarea capitalului social prin aport de capital privatMajorarea capitalului social prin aport de capital-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003.  +  Articolul 14 (1) Instituţia publică implicată poate decide, în conformitate cu strategia aprobată, să propună în adunarea generală a acţionarilor diminuarea participaţiei statului la societatea comercială sau diminuarea participaţiei societăţii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala acesteia, prin majorarea capitalului social.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (2) Majorarea capitalului social prin aport de capital privat se face prin aport în numerar sau în natură cu utilaje tehnologice performante (de vârf), cu atragerea unui nou acţionar privat sau cu participarea la majorarea capitalului social a unui acţionar existent în societatea comercială. (3) În situaţia în care instituţia publică implicată propune majorarea capitalului social şi adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social, se acordă dreptul preferenţial la subscriere acţionarilor privaţi existenţi în societatea comercială, în termen de 10 zile de la adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social. (4) Acţionarul privat existent în societate va putea subscrie atât acţiunile aferente cotei deţinute de instituţia publică implicată, cât şi acţiunile aferente cotei acţionarilor care nu îşi exercită dreptul de preferinţă. (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care instituţia publică implicată decide ca metodă de diminuare a participaţiei statului majorarea capitalului social, convocarea adunării generale a acţionarilor se face în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei, iar adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale se ţine în termen de 5 zile de la publicarea anunţului de convocare. (6) Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind majorarea capitalului social poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării acesteia.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a 3-a Transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter socialValorificarea activelor societăţilor comerciale, inclusiv cele de interes strategic, şi transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. II a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 15 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit şi cu prioritate către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi către instituţii publice şi vânzarea acestora către orice altă persoană fizica sau juridică interesată, cu excepţia celor care au fost revendicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia în care societatea comercială decide aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor se va convoca în termen de doua zile lucrătoare de la luarea deciziei şi se va ţine în 5 zile de la publicarea anunţului de convocare. (3) Adunarea generală a acţionarilor va hotărî reducerea capitalului social din cota de participaţie a statului sau a autorităţii administraţiei publice locale, în cazul transferului cu titlu gratuit. (4) Vânzarea, închirierea, asocierea în participaţiune, aportul la capitalul social al unei societăţi comerciale, leasingul imobiliar şi constituirea uzufructului având ca obiect activele societăţii comerciale, inclusiv cele de interes strategic, se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor pe baza mandatului acordat de instituţia publică implicată.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii speciale cu privire la definitivarea şi încheierea contractelor de privatizare pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului-------------Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003.  +  Articolul 15^1 (1) În cazul în care ofertantul selectat pe baza grilei de punctaj, stabilită în prealabil de instituţia publică implicată, revoca oferta sau dacă, în urma negocierilor purtate cu instituţia publică implicată, ofertantul selectat refuza semnarea contractului de vânzare-cumpărare în condiţiile stabilite în ofertă, instituţia publică implicată va putea începe negocieri cu ofertantul care a întrunit numărul de puncte imediat următor punctajului ofertantului declarat iniţial câştigător, în măsura în care atât oferta/anunţul de vânzare, cât şi oferta de cumpărare sunt în termenul de valabilitate. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) va putea fi aplicată de instituţia publică implicată în următoarele situaţii: a) în cazul desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni cu plata în rate, ca urmare a neplăţii integrale a avansului la termenul convenit; b) în cazul desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare cu plata integrală, ca urmare a neplăţii integrale a preţului la termenul convenit.-------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003.  +  Capitolul III Măsuri speciale în procesul de privatizare  +  Articolul 16 (1) Administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine un pachet majoritar de acţiuni şi la filialele acestora aflate în proces de privatizare, prin ordin al ministrului instituţiei publice implicate sau prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.(1^1) Pe perioada administrării speciale se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale de către instituţia publică implicată, constând în obligaţia societăţii comerciale de a efectua toate plăţile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităţi, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de aceasta şi administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare.---------------Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.(1^2) Abrogat.-------------Alin. (1^2) al art. 16 a fost abrogat de art. VII din LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004.(1^3) Pe durata supravegherii financiare se suspenda orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la alin. (1^2).---------------Alin. (1^3) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002. (2) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societăţii comerciale de către un administrator special, în baza unui mandat acordat de către instituţia publică implicată, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi. (3) Mandatul acordat de instituţia publică implicată va stabili modul de administrare şi gestionare a societăţii comerciale, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare. (4) În funcţie de situaţia economico-financiară şi de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială, în mandat se vor specifică şi măsurile excepţionale care trebuie luate la societatea comercială în perioada premergătoare anunţului de ofertă, cu referire la: a) divizări, fuziuni, vânzări de active; b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal; c) externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social; d) conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile; e) respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii, întocmite potrivit alin. (5) lit. a); f) orice alte măsuri care duc la sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare. (5) De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societatea comercială se aplică următoarele măsuri excepţionale: a) abrogată;-------------Litera a) a alin. (5) al art. 16 a fost abrogată de art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004. b) creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, vor ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societăţii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creşterii atractivităţii la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporţional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi; c) creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societăţii comerciale şi nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi instituţiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor.-------------Litera c) a alin. (5) al art. 16 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (6) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia unei privatizari finalizate, sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie.(6^1) Fac excepţie de la aplicarea prevederilor art. 113 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele de rambursat de la bugetul de stat către societăţile comerciale pentru care s-a declanşat procesul de privatizare prin publicarea ofertei de vânzare, pe perioada administrării speciale, în limita sumelor reprezentând drepturi salariale cuvenite angajaţilor şi contravaloarea utilităţilor.---------------Alin. (6^1) al art. 16 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006. (7) De la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor mandatul administratorilor societăţii comerciale, aleşi la propunerea instituţiei publice implicate, încetează de drept. Până la data ţinerii adunării generale a acţionarilor noul acţionar majoritar numeşte un administrator provizoriu.---------------Alin. (7) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la solicitarea instituţiei publice implicate creanţele deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societăţii comerciale ce urmează să se privatizeze se vor converti în acţiuni.---------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002. (2) Acţiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol instituţiei publice implicate, în vederea administrării şi vânzării acestora.---------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 556 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003. (3) Preţul obţinut în urma vânzării va fi repartizat, între cele doua instituţii, proporţional cu numărul acţiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de către instituţia publică implicata.  +  Articolul 18Abrogat.----------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul 18^1Abrogat.----------------Art. 18^1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul 19Abrogat.---------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 27 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003.  +  Articolul 20În cazuri temeinic justificate instituţia publică implicată va decide reducerea cu până la două treimi a oricărui termen referitor la procedurile de privatizare, prevăzut în prezenta lege, precum şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) Prin ordin al ministrului instituţiei publice implicate sau prin decizie a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale se poate institui procedura de administrare specială şi la societăţile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi pentru care nu s-au pus în aplicare măsurile respective. (2) Mandatul acordat de instituţia publică implicată va stabili modul de administrare şi gestionare a societăţii comerciale, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale.  +  Capitolul IV Atragerea de investiţii în domeniul utilităţilor-------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 6 al art. VI din ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 26 august 2003.  +  Articolul 22Investitorii pot participa la majorarea capitalului social al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul utilităţilor şi filialelor acestora, în condiţiile stabilite de instituţia publică implicată. Instituţia publică implicată sau societatea comercială poate să acorde investitorului un drept de opţiune la cumpărarea unor pachete de acţiuni.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 23Instituţia publică implicată şi/sau societatea comercială, în calitate de iniţiatori, vor urmări atragerea de investiţii pentru: a) finalizarea investiţiilor neterminate; b) reabilitarea unor obiective economice.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 24 (1) Atragerea de investiţii se poate face prin parteneriat public-privat conform dispoziţiilor prevăzute de reglementările generale privind parteneriatul public-privat. (2) În domeniul energiei, societăţile comerciale de producţie, transport şi distribuţie, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, sunt autorizate să încheie contracte de cumpărare de energie pe termen lung, pe baza avizului autorităţilor de reglementare în domeniu, cu societăţile comerciale producătoare angajate în parteneriate publice-private, cu confirmarea ministerelor implicate şi a autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi cu aprobarea Guvernului. (3) Pot face obiectul atragerii de investiţii prin parteneriat public-privat şi bunurile deţinute cu orice titlu din patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi al filialelor acestora, în condiţiile legii.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 25Iniţiatorul este obligat să facă cunoscută intenţia de atragere a capitalului privat în investiţii prin publicarea unei cereri de ofertă.  +  Articolul 26Elementele contractuale negociate cu investitorul a cărui oferta a fost selectată în conformitate cu una dintre metodele prevăzute la art. 24 vor fi supuse, după caz, aprobării Guvernului, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.  +  Capitolul V Garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor  +  Articolul 27Instituţia publică implicată poate conveni, prin contractul de vânzare-cumpărare, să îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societăţii comerciale a unor raspunderi, datorate poluarii mediului din activităţi trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorului de instituţia publică implicată sau de autoritatea de mediu competentă.  +  Articolul 28Instituţia publică implicată poate să negocieze şi să convină acordarea unor garanţii cumpărătorului pentru daune cauzate acestuia prin faptul că societatea comercială este ţinută să îndeplinească vreo obligaţie, inclusiv faţă de terţi, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte şi operaţiuni care nu au fost dezvăluite şi nici nu puteau fi cunoscute de către cumpărător ca urmare a efectuării propriului audit asupra societăţii comerciale şi a căror cauza a existat la data încheierii contractului.  +  Articolul 29 (1) Instituţia publică implicată asigură cumpărătorilor cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care obligă la restituirea în natură către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat. (2) Valoarea prejudiciului ce urmează să fie reparat potrivit alin. (1) se stabileşte de comun acord cu cumpărătorul, iar în caz de divergenţă, prin justiţie.  +  Articolul 30 (1) În toate cazurile valoarea despăgubirilor acordate potrivit art. 27-29 nu va putea depăşi cumulat 50% din preţul efectiv plătit de cumpărător. (2) Statul garantează plata de către instituţiile publice implicate a acestor despăgubiri în limita prevăzută la alin. (1). (3) Prevederile art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile numai pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Capitolul VI Dispoziţii speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale supuse privatizării  +  Articolul 31 (1) Instituţia publică implicată va solicita consiliului de administraţie sau administratorilor convocarea adunării generale a acţionarilor din societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, care se va întruni în termen de 5 zile de la data solicitării pentru a decide asupra fuziunii, divizării ori dizolvării şi lichidării. (2) Prin derogare de la prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convocarea va fi publicată într-un cotidian naţional de larga difuzare şi în unul dintre ziarele de larga răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii comerciale, cu cel puţin 3 zile înainte de data întrunirii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 32 (1) În termen de 10 zile de la data la care adunarea generală a acţionarilor a aprobat fuziunea sau divizarea societăţii comerciale consiliul de administraţie va definitivă documentele necesare. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind fuziunea sau divizarea societăţii comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării. (3) Proiectul de fuziune sau de divizare întocmit în forma prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se depune în termen de 3 zile la oficiul registrului comerţului de către administratorul societăţii comerciale. (4) Creditorii societăţii comerciale care fuzionează sau se divide, care au o creanţa anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, pot face opoziţie în termen de 5 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor privind fuziunea sau divizarea. (5) Opoziţia formulată în condiţiile alin. (4) se judecă cu celeritate de către instanţa judecătorească competentă.  +  Articolul 33 (1) La data adoptării hotărârii de dizolvare şi lichidare adunarea generală a acţionarilor va dispune încetarea mandatului consiliului de administraţie al societăţii comerciale şi va desemna un administrator unic al acesteia până la numirea lichidatorului sau a agentului de privatizare. (2) Hotărârea adunării generale a acţionarilor privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării.  +  Articolul 34 (1) În termen de doua zile de la data publicării hotărârii de dizolvare/lichidare administratorul unic desemnat notifica prin curier poştal rapid cu confirmare de primire creditorii cunoscuţi ai societăţii comerciale şi publică un anunţ informativ într-un cotidian naţional de larga difuzare, precum şi prin mijloace electronice. În notificare şi în anunţ se precizează valoarea totală a datoriilor societăţii comerciale, astfel cum rezultă din evidenţele financiar-contabile, creanţele care se compensează total sau parţial cu debite ale creditorului faţă de societatea comercială, ordinea de preferinţă a creanţelor, precum şi termenul limita în care creditorii îşi pot manifesta intenţia valorificării creanţelor prin depunerea unei declaraţii de creanţă. Termenul de depunere a declaraţiilor de creanţă nu va putea depăşi 20 de zile de la data publicării anunţului informativ. (2) Dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului informativ. (3) Contestaţiile creditorilor introduse la instanţele de judecată competente, în condiţiile alin. (2), nu suspendă derularea procedurilor de lichidare a societăţii comerciale.  +  Articolul 35 (1) La data depunerii hotărârii de dezvoltare la oficiul registrului comerţului se suspendă judecarea tuturor acţiunilor în pretenţii judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societăţii comerciale, termenele de prescripţie a acţiunilor de realizare a creanţelor aparţinând creditorilor acesteia, precum şi orice procedură de executare silită pornită împotriva ei. (2) Adunarea generală a acţionarilor poate dispune încetarea măsurii de lichidare voluntară în cazul în care se înregistrează o scrisoare de intenţie prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni. În aceste condiţii modalitatea şi termenul de achitare a creanţelor se vor stabili prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni. La data la care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte încetarea procedurii de lichidare voluntară societatea comercială intră în procedură de administrare specială potrivit art. 16.  +  Articolul 36 (1) Lichidatorul are obligaţia ca, în cel mult 10 zile de la data intrării în funcţie, să întocmească tabelul de creanţe, care va fi depus la sediul societăţii comerciale pentru a putea fi consultat de către creditori. (2) Dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge în termen de 15 zile de la data comunicării acestora în scris de către lichidator.  +  Articolul 37 (1) Vânzarea bunurilor se face pe bază de licitaţie cu strigare, licitaţie în plic sigilat ori prin negociere, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi. (2) Contractul de vânzare a bunului adjudecat se încheie sub sancţiunea nulităţii, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile lucrătoare.  +  Articolul 38 (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plăţi în contul creanţelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt ajunse sau nu la scadenţă, din sumele obţinute în urma vânzării bunurilor mobile şi imobile ale societăţii comerciale şi a valorificării creanţelor faţă de terţi, în următoarea ordine de preferinţă: a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare; b) pentru achitarea salariilor restante pe cel mult 3 ani anteriori depunerii la oficiul registrului comerţului a hotărârii adunării generale de dizolvare/lichidare;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004, care completează art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu pct. 17^1. c) pentru realizarea creanţelor creditorilor în favoarea cărora societatea comercială a constituit un drept de garanţie reală mobiliară sau de ipotecă asupra bunurilor sale mobile ori imobile din sumele obţinute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte privilegiile speciale; d) în contul creanţelor statului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din impozite, taxe şi alte obligaţii fiscale stabilite conform legii, din contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la fondurile speciale; e) în contul creanţelor statului, provenite din sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice pentru garanţiile la credite interne şi externe executate, precum şi pentru credite externe contractate direct de către stat, din care s-au făcut subimprumuturi; f) în contul creanţelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanţelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor şi energiei electrice conform reglementărilor în vigoare la data acordării împrumutului, precum şi din creditele acordate societăţii comerciale de către un asociat sau acţionar care reprezintă statul, inclusiv cele izvorâte din acte cu titlu gratuit făcute de acesta; g) în contul creditorilor chirografari; h) în contul acţionarilor. (2) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârilor prin care s-au soluţionat cererile formulate în conformitate cu art. 36 alin. (2) ori de la soluţionarea recursului la acestea.  +  Capitolul VII Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 39Termenul de prescripţie pentru introducerea cererii prin care se atacă o operaţiune sau un act prevăzut de prezenta lege, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de celelalte legi speciale din domeniul privatizării ori se valorifică un drept conferit de acestea este de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa operaţiunii sau actul atacat ori de la data naşterii dreptului, cu excepţia cererilor privind executarea obligaţiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni ale societăţilor comerciale privatizate, precum şi a celor în desfiinţarea acestor contracte cărora li se aplică termenul general de prescripţie.---------------Art. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 556 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003.  +  Articolul 40 (1) Cererile prin care se atacă o operaţiune sau un act prevăzut de prezenta lege, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de celelalte legi speciale din domeniul privatizării ori se valorifică un drept conferit de acestea sunt de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor şi se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.---------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 556 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003. (2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apărările în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un singur termen în cunoştinţa de cel mult 5 zile, pentru aceste motive. (3) Instanţa este obligată să pronunţe hotărârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea în cel mult 5 zile de la pronunţare.  +  Articolul 40^1Cererile formulate de instituţia publică implicată, în legătură cu calitatea de acţionar la societăţile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligaţiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, cu obligaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoreşti şi cu orice alte acte procedurale, efectuate de şi pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.-------------Art. 40^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 41 (1) Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de instituţia publică implicata constituie titluri executorii fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi, în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligaţiilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi contractele de garanţie reală mobiliară încheiate între instituţia publică implicata şi cumpărător. Pentru declanşarea procedurii de executare silită în baza titlurilor executorii prevăzute mai sus este suficienta depunerea la organele competente - executor judecătoresc, instanţa de executare şi altele asemenea - a unei copii a contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni sau a contractului de garanţie reală mobiliară încheiate în cadrul procesului de privatizare de instituţia publică implicata, purtând menţiunea «conform cu originalul» şi fără o prealabilă investire cu formula executorie.---------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002. (2) Notificarea prin care instituţia publică implicată înştiinţează cumpărătorul asupra desfiinţării contractului, ca efect al funcţionării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acţionar a instituţiei publice implicate de către societatea de registru independentă care ţine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale (în cazul societăţilor comerciale deţinute public) sau de către societatea comercială de tip închis care îşi ţine propriul registru al acţionarilor şi de către oficiul registrului comerţului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Notificarea prin care instituţia publică implicată înştiinţează cumpărătorul despre executarea gajului asupra acţiunilor, în favoarea sa, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor investiţionale asumate prin contract, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acţionar a instituţiei publice implicate de către societatea de registru independentă care ţine registrul acţionarilor respectivei societăţi comerciale (în cazul societăţilor comerciale deţinute public) sau de către societatea comercială de tip închis care îşi ţine propriul registru al acţionarilor şi de către oficiul registrului comerţului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.-------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004. (3) O dată cu înregistrarea ca acţionar a instituţiei publice implicate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), mandatul administratorilor încetează de drept. Până la data ţinerii adunării generale a acţionarilor instituţia publică implicată numeşte un administrator provizoriu.---------------Alin. (3) al art. 41 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 18 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 decembrie 2002.  +  Capitolul VIII Agenţi de privatizare  +  Articolul 42 (1) În scopul accelerării procesului de privatizare instituţiile publice implicate pot delega unor agenţi de privatizare exerciţiul anumitor drepturi şi puteri, în baza unui mandat. (2) Agenţii de privatizare vor prezenta, la cererea instituţiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activităţile efectuate şi vor exercita pe perioada mandatului, în mod exclusiv, atribuţiile delegate. Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea/restructurarea/lichidarea unei societăţi comerciale sau a unui grup de societăţi comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare/restructurare/lichidare selectate de instituţia publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, fie pentru vânzarea de acţiuni, fie pentru vânzarea de active. (3) Instituţiile publice implicate nu pot delega agenţilor de privatizare atribuţiile stabilite la art. 16.  +  Articolul 43În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vânzare de acţiuni/active, formulată de agentul de privatizare, instituţia publică implicată mandantă este obligată sa încheie contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni/active sau sa comunice motivul refuzului propunerii.  +  Articolul 44În exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei legi, în legătură cu o societate comercială sau cu un grup de societăţi comerciale, agenţii de privatizare acţionează în numele şi în contul instituţiilor publice implicate şi au toate drepturile aferente acţiunilor acestora la societăţile comerciale, inclusiv exerciţiul puterilor şi beneficiile speciale acordate instituţiilor publice implicate prin prezenta lege şi prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, potrivit mandatului acordat, cu excepţia dreptului la dividende şi a oricărui drept de preferinţă.  +  Articolul 45Instituţia publică implicată va organiza selectarea prin licitaţie restrânsă a agenţilor de privatizare cu care va încheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, şi care vor derula aceste contracte. La aceasta licitaţie vor fi invitaţi să participe doar acei potenţiali agenţi de privatizare care au fost preselectaţi de instituţia publică implicată pe baza unui set de criterii de selecţie. Indiferent dacă acţionează individual ori asociaţi, agenţii de privatizare în cauză trebuie să satisfacă anumite standarde minime de calificare.  +  Articolul 46Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, agenţii de privatizare pot efectua şi operaţiuni de lichidare şi repartizare a patrimoniului societăţii comerciale.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 47 (1) În cazul societăţilor comerciale declarate închise potrivit legii de reglementare a pieţelor de capital, instituţiile publice implicate pot vinde acţiunile deţinute prin oricare dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, indiferent de prevederile actului constitutiv. (2) Acţionarii societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1) pot să îşi exercite dreptul de preferinţa la cumpărarea acţiunilor, stabilit prin actul constitutiv, în termen de maximum 15 zile de la publicarea anunţului de vânzare de către instituţia publică implicata. În caz contrar instituţiile publice implicate vor vinde acţiunile deţinute, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, oricărui potenţial cumpărător. (3) Instituţiile publice implicate vor proceda la vânzarea acţiunilor deţinute la societăţile comerciale declarate închise, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, şi în cazul în care ceilalţi acţionari beneficiari ai dreptului de preferinţa şi-au exercitat acest drept, dar nu s-a ajuns la perfectarea vânzării sau refuza de trei ori consecutiv sa dea acordul instituţiei publice implicate pentru vânzarea acţiunilor către terţi, în cazul în care un astfel de acord este necesar conform actului constitutiv.  +  Articolul 47^1Sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare, operaţiunile de majorare a capitalului social efectuate în conformitate cu prevederile art. 14 şi 22 din prezenta lege, precum şi cele efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 47^1 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 47^2 (1) Privatizarea societăţilor comerciale înfiinţate ca filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat se realizează sub autoritatea şi coordonarea instituţiei publice implicate, potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Instituţia publică implicată va acorda mandat special reprezentanţilor săi în adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în vederea realizării de către acestea a privatizării societăţilor comerciale - filiale la care deţin acţiuni.-------------Art. 47^2 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 48Pentru societăţile comerciale aflate în proces de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie de drept procedura de administrare specială în perioada de privatizare.  +  Articolul 49Procedurile de privatizare şi vânzările de active aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi etapelor consumate.  +  Articolul 50 (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot să participe cu aport de capital la constituirea de societăţi comerciale cu capital mixt cu personalitate juridică română. (2) Constituirea societăţilor comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat. (3) Societatea comercială cu capital mixt nou-creată va avea drept de preferinţă la cumpărarea activelor, mijloacelor fixe şi a imobilizarilor corporale şi necorporale ale societăţii comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, şi care sunt necesare şi concura în mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societăţii comerciale cu capital mixt. (4) Societatea comercială cu capital mixt îşi poate exercita dreptul de preferinţa în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării intenţiei de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar. (5) În cazul neexercitarii dreptului de preferinţa societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administraţiei publice locale este acţionar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 51Cheltuielile instituţiilor publice implicate includ următoarele: a) cheltuielile proprii de organizare şi funcţionare, care, în cazul instituţiilor publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului şi Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizării; b) cheltuielile legate de plată onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale. La propunerea instituţiei publice implicate, prin hotărâre a Guvernului, aceste cheltuieli pot fi suportate de către societatea comercială supusă privatizării; c) cheltuielile pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli; d) costurile implicate de dizolvarea voluntara şi lichidarea societăţilor comerciale; e) sumele cu care instituţiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege; f) sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicata ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din prezenta lege; g) cheltuielile destinate cofinanţării proiectelor PHARE, inclusiv cele aflate în derulare de către instituţiile publice implicate, la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 52Sediul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului este în municipiul Bucureşti, str. Căpitan aviator Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul 1.  +  Articolul 53 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni. (3) În normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi prevăzute dispoziţii cu privire la regimul sancţionator al faptelor a căror încălcare constituie contravenţie, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum şi autorităţile abilitate să aplice respectivele măsuri.  +  Articolul 54Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 55Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor instituţiilor publice implicate în privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar.  +  Articolul 56Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: alin. 14 al art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare; lit. a), c), k) şi l) ale art. 3, lit. b) a alin. (2) al art. 4^1, art. 4^2, art. 6, art. 7, alin. (2) şi (3) ale art. 9, alin. (4) al art. 13, alin. (1), (3)-(6), (8) şi (9) ale art. 14, art. 15^2, art. 19, alin. (2)-(5) ale art. 31, secţiunea I a cap. V^2, alin. (2)-(4) ale art. 32^2, art. 32^3, art. 32^4, alin. (1)-(3) ale art. 32^9, art. 32^10 , art. 32^11 , art. 32^12, alin. (1) şi (3) ale art. 32^13, art. 32^14 , alin. (2) al art. 32^15, art. 32^17, alin. (2) al art. 32^18, alin. (1) şi (3) ale art. 32^19, alin. (1) şi (4) ale art. 32^21, art. 32^28, art. 32^31, alin. (1) şi (2) ale art. 34^2, art. 34^3, alin. (1)-(3) ale art. 34^4 şi art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------Art. 56 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituţia României, în urma angajării, în şedinţa comuna din 20 martie 2002, a răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIU--------------