REGULAMENT din 21 mai 2012 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare(actualizat până la data de 11 octombrie 2012*)
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Titlul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Penitenciarele sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Penitenciarele sunt unităţi care asigură executarea pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale. (3) Activitatea penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, ale Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale actelor normative date în aplicarea acestei legi, precum şi ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi ale Recomandărilor Consiliului Europei cu privire la tratamentul persoanelor private de libertate. (4) Activitatea profesională a personalului se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor private de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 2 (1) Activităţile organizatorice şi funcţionale din penitenciare sunt reglementate de legislaţia specifică sistemului administraţiei penitenciare. (2) Penitenciarele asigură: a) custodia persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, precum şi a persoanelor împotriva cărora s-a luat măsura arestării preventive; b) evaluarea nevoilor concrete de asistenţă socială, educaţie şi terapeuticeale persoanelor private de libertate, organizarea şi derularea de programe socioeducative pentru o cât mai eficientă reintegrare socială după punerea în libertate; c) transpunerea în practică a prevederilor legale referitoare la realizarea separaţiunii persoanelor private de libertate; d) paza şi apărarea locului de deţinere şi a punctelor de lucru, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinării sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii sau a măsurii arestării preventive; e) aplicarea diferenţiată a regimului pedepsei cu închisoarea şi a măsurii arestării preventive; f) acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele private de libertate; g) ordinea şi disciplina în rândul persoanelor private de libertate şi respectarea de către acestea a obligaţiilor care le revin; h) prezentarea persoanelor private de libertate la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală la termenele fixate şi cu respectarea strictă a prevederilor legale; i) respectarea normelor legale pe linia protecţiei muncii; j) evidenţa persoanelor private de libertate; k) folosirea persoanelor private de libertate la muncă la unităţi beneficiare cu plată în scopul obţinerii de venituri extrabugetare, precum şi în interesul unităţii; l) evidenţa muncii prestate de persoanele private de libertate şi acordarea drepturilor legale cuvenite; m) condiţiile tehnico-materiale, financiare şi medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate avute în custodie; n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale şi băneşti din dotare; o) realizarea integrală a planului de venituri şi a celui de cheltuieli; p) încadrarea cu personal (funcţionari publici cu statut special şi personal contractual), în limitele prevederilor statului de organizare; q) perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei, deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; r) îndeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor întocmite în acest scop şi a dispoziţiilor eşaloanelor superioare; s) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; ş) aplicarea întocmai a normelor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei care reglementează domeniul de activitate al penitenciarelor; t) executarea întocmai a hotărârilor instanţelor judecătoreşti care privesc situaţia persoanelor private de libertate, asigurarea condiţiilor prevăzute de lege pentru ca instanţele judecătoreşti să poată exercita controlul şi supravegherea, sesizarea operativă a organelor de justiţie şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor atunci când se constată erori judiciare sau încălcări ale legii; ţ) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă; u) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele private de libertate aflate în custodie.  +  Titlul II Personalul cu funcţii de conducere din penitenciare  +  Capitolul I Directorul penitenciarului  +  Articolul 3 (1) Conducerea penitenciarului se exercită de către directorul unităţii, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului, fişă prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi aprobată de ministrul justiţiei. (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 4 (1) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarului şi reprezintă unitatea în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei. (2) Directorul penitenciarului emite decizii şi instrucţiuni, se subordonează directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de unitate.  +  Articolul 5 (1) Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite. (2) Directorul, în calitate de ordonator terţiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare înlocuitorului de drept, precum şi altor persoane desemnate în acest scop, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Directorul penitenciarului are, în principal, următoarele atribuţii: a) realizează conducerea de ansamblu a sectoarelor, birourilor şi compartimentelor de muncă din penitenciar, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al penitenciarului; b) aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciare; c) aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii; d) stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat; e) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; f) numeşte, eliberează, destituie, suspendă din funcţie, dispune punerea la dispoziţie şi repunerea în drepturile anterioare, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici cu funcţii de execuţie şi a personalului contractual din unitate; g) coordonează activitatea consiliului de conducere al unităţii; h) întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din competenţă şi aprobă fişele de evaluare întocmite de aceştia; i) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionarilor publici cu statut special din unitate, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, personalului contractual din unitate; j) încadrează agenţii şi personalul contractual în unitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, şi numeşte îndrumători pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi; k) dispune încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii; l) asigură delegarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată; m) dispune detaşarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; n) transpune în practică, la nivelul unităţii, strategia de aplicare a regimului penitenciar; o) aduce la cunoştinţa persoanelor private de libertate noudepuse în penitenciar regulile de comportare, drepturile şi obligaţiile pe care le au, sancţiunile disciplinare care li se pot aplica; p) asigură acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare persoanelor private de libertate; q) ia măsurile necesare pentru respectarea de către persoanele private de libertate a obligaţiilor ce le revin pe timpul executării pedepsei, pentru întărirea ordinii şi disciplinei în rândul acestora; r) sesizează organele judiciare în cazul în care o persoană privată de libertate săvârşeşte o infracţiune în timpul executării pedepsei, verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente negative, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora; s) coordonează activităţile de punere în libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotărât de instanţele de judecată şi prezintă propuneri concrete privind învoirea din penitenciar a persoanelor private de libertate; ş) propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a unor persoane private de libertate; t) aprobă întâlnirile între persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-media; ţ) stabileşte programul zilnic al persoanelor private de libertate; u) ia măsurile pentru menţinerea în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, a clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale penitenciarului; v) utilizează creditele bugetare repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale; w) organizează evidenţa programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; x) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război; y) asigură protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii de punere în aplicare a programelor de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, precum şi colaborarea cu personalul autorităţii desemnate de securitate (Serviciul Român de Informaţii) pe probleme de competenţe specifice; z) organizează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor; aa) ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă; bb) ia măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; cc) este preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă; dd) coordonează activitatea celulei de urgenţă. (2) Directorul poate delega unele dintre atribuţiile sale. (3) Prin decizie, directorul stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte de drept exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.  +  Articolul 7 (1) În activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de un director adjunct pentru pază, un director adjunct economic-administrativ şi un director adjunct pentru reintegrare socială, numiţi potrivit legii. În anumite unităţi ale sistemului penitenciar, care nu au funcţii de directori adjuncţi, directorul este ajutat de şefii de servicii. (2) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director adjunct se realizează conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul II Directorul adjunct pentru siguranţă şi regim penitenciar (şeful de serviciu, după caz)  +  Articolul 8 (1) Directorul adjunct pentru siguranţă şi regim penitenciar acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii compartimentelor pe care le coordonează. (2) Directorul adjunct pentru siguranţă şi regim penitenciar îndeplineşte atribuţiile stabilite de către directorul unităţii, conform fişei postului. (3) Atribuţiile directorului adjunct pentru siguranţă şi regim penitenciar sunt: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) organizează şi execută paza, escortarea, însoţirea şi supravegherea persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) aplică regimul legal de deţinere, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate care execută pedepsele privative de libertate, potrivit legii; d) ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere; e) organizează şi conduce nemijlocit activitatea de pregătire a alarmelor de exerciţiu aprobate de directorul penitenciarului; f) întocmeşte şi supune spre aprobare directorului unităţii mapa cu documentele operative ale şefului de tură; g) execută instruirea personalului pentru serviciul de zi şi din plutonul de escorte şi verifică modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile; h) urmăreşte zilnic repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate şi aplicarea regimului de deţinere, conform prevederilor legale; i) organizează şi conduce personal percheziţiile generale care se execută în penitenciar şi verifică modul în care se execută percheziţiile individuale asupra persoanelor private de libertate; j) ţine evidenţa şi raportează evenimentele negative produse în unitate şi ia măsuri de executare a măsurilor propuse după fiecare eveniment; k) este preşedintele următoarelor comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de stabilire a locurilor şi momentelor vulnerabile din unitate; comisia de clasificare a persoanelor private de libertate în categoria celor cu grad sporit de periculozitate; comisia de disciplină; comisia de repartizare la muncă a persoanelor private de libertate; l) activează ca membru în următoarele comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de liberare condiţionată; comisia de acordare a recompenselor; comisia de analiză şi stabilire a priorităţilor lucrărilor de reparaţii capitale; comisia de negociere a tarifelor practicate la încheierea contractelor de prestări de servicii cu diverşi beneficiari; comisia de analizare a oportunităţii contestării încheierilor judecătorului delegat; m) verifică săptămânal sau ori de câte ori este nevoie funcţionarea şi întreţinerea armamentului şi muniţiei din dotarea personalului din subordine, precum şi a mijloacelor ajutătoare de pază şi transmisiuni; n) elaborează şi prezintă pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unităţii, asigură reactualizarea acestuia; o) întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului contractual cu obligaţii militare din unitate; p) realizează tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare; q) întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare; r) la ordin, întocmeşte cererile de produse necesare într-un an de război.  +  Capitolul III Directorul adjunct (şeful de serviciu, după caz) economic-administrativ  +  Articolul 9Directorul adjunct economic-administrativ coordonează activitatea personalului logistic, tehnic, financiar-contabil, producţie interioară, îndrumă, analizează şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii administrativ-gospodăreşti, exploatarea, păstrarea, repararea şi evidenţa materialelor şi mijloacelor tehnice din dotare şi are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi coordonează întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materială de către personalul de specialitate din subordine, pe care le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi urmăreşte realizarea planului de aprovizionare; b) răspunde de întocmirea documentelor şi materialelor de planificare, organizare, analiză şi control al muncii de penitenciar; c) răspunde de elaborarea planului de pregătire de specialitate, la locul de muncă, pentru personalul din subordine; d) coordonează şi îndrumă activitatea de elaborare a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; e) răspunde de întrebuinţarea judicioasă a fondurilor publice puse la dispoziţie; f) stabileşte creditele necesare îndeplinirii planului de aprovizionare, a planului de venituri şi cheltuieli; g) urmăreşte respectarea circuitului documentelor, verifică respectarea legalităţii pe care trebuie să o îndeplinească documentele; h) analizează periodic, împreună cu contabilul-şef, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătăţirea activităţii; i) organizează şi coordonează întocmirea proiectelor planurilor de aprovizionare tehnico-materială de către cadrele de specialitate din subordine, precum şi întocmirea programului anual al achiziţiilor publice; j) urmăreşte realizarea planului de aprovizionare tehnico-materială aprobat; k) organizează şi îndrumă activitatea de cazare, echipare şi hrănire a efectivelor de cadre şi deţinuţi, conform dispoziţiilor legale în vigoare; l) conduce activitatea gospodăriei agrozootehnice, precum şi atelierele de reparaţii şi întreţinere care funcţionează în unitate; m) urmăreşte modul de valorificare a produselor realizate în gospodăria agrozootehnică; n) conduce operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale şi operaţiunile de evaluare a patrimoniului unităţii pentru toate materialele şi mijloacele din dotare; o) conduce operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condiţiile legale; p) organizează şi coordonează activităţile de predare-primire a gestiunilor, atunci când situaţia o impune; q) organizează şi îndrumă activitatea întregului personal din subordine, întocmeşte programul de lucru şi grafice de lucrări, stabileşte fişele posturilor pentru fiecare persoană din subordine; r) participă la toate şedinţele consiliului de conducere; s) răspunde de organizarea procedurilor privind achiziţiile publice; ş) coordonează activitatea serviciilor: logistică, financiar-contabilitate şi producţie venituri proprii; t) prin decizie, poate fi numit preşedinte al următoarelor comisii înfiinţate în cadrul unităţii: comisia de cercetare administrativă; comisia de analiză, avizare, privind scoaterea din evidenţă, declasare şi casare a bunurilor; comisia de evaluare a mijloacelor fixe aprobate pentru scoaterea din funcţiune; comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor; comisia pentru organizarea licitaţiilor; comisia de selecţie a ofertelor pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii; comisia de recepţie a serviciilor prestate pentru unitate; comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii; comisia pentru recepţia lucrărilor de reparaţii curente; comisia de constatare tehnică auto; comisia pentru testarea conducătorilor auto; comisia de cercetare a accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor; comisia pentru stabilirea unui program optim de funcţionare a centralei termice şi instalaţiilor de iluminat - adaptarea la condiţiile de anotimp sau după pecificul unităţii; comisia pentru stabilirea volumului şi a destinaţiei fiecărei încăperi din unitate pentru alocarea la drepturi de combustibil şi justificarea acestuia; comisia pentru respectarea legalităţii în caz de sponsorizări şi donaţii; comisia pentru stabilirea locurilor de muncă din unitate prevăzute cu sporuri şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase şi a sporului la care acestea au dreptul; ţ) execută orice alte dispoziţii primite de la şefii ierarhici;  +  Capitolul IV Directorul adjunct (şeful de serviciu, după caz) reintegrare socială  +  Articolul 10Directorul adjunct reintegrare socială îndeplineşte următoarele atribuţii: a) planifică, coordonează şi controlează punerea în aplicare a directivelor de acţiune în domeniul educaţiei şi asistenţei psihosociale stabilite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; b) organizează, coordonează şi evaluează activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de educaţie şi asistenţă psihosocială; c) elaborează documentele de planificare a activităţilor sectorului reintegrare socială, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare; d) planifică şi distribuie sarcinile de serviciu pentru personalul compartimentului, stabileşte obiectivele individuale anuale ale activităţii şi realizează evaluarea activităţilor personalului din subordine; e) întocmeşte fişele posturilor pentru şef serviciu educaţie şi şef serviciu asistenţă psihosocială şi avizează fişele posturilor pentru psiholog, asistent social, educator, preot, agent tehnic, monitor sportiv, agent pentru supraveghere, în concordanţă cu metodologiile specifice; f) coordonează şi monitorizează aplicarea procedurilor de lucru care reglementează activităţile fiecărui specialist, în funcţie de particularităţile condiţiilor existente pe plan local şi de categoriile persoanelor private de libertate; g) monitorizează completarea Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, după caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, în vederea avizării informaţiilor consemnate referitoare la persoanele private de libertate, cu rol în individualizarea traseului carceral şi asigurarea regimului progresiv de executare a pedepsei; h) avizează şi verifică punerea în aplicare a recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, din Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială sau, după caz, din Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, întocmit pentru fiecare persoană privată de libertate; i) verifică modul de gestionare şi arhivare a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, după caz, a Dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială a minorului, întocmit pentru fiecare persoană privată de libertate; j) monitorizează derularea programelor şi a activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială, precum şi participarea persoanelor private de libertate la acestea; k) verifică şi avizează documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementărilor legislative şi procedurilor în vigoare; l) participă la lucrările Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi la lucrările celorlalte comisii stabilite la nivelul unităţii, conform Regulamentului privind aplicarea legii executării pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; m) desemnează specialiştii care vor participa la lucrările comisiilor sau echipelor multidisciplinare în cadrul compartimentului sau la nivelul unităţii; n) se informează constant cu privire la problemele persoanelor private de libertate în cadrul programului de audienţe stabilit, în vederea cunoaşterii acestora, precum şi a soluţionării problemelor pe care le întâmpină; o) coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor persoanelor private de libertate cu privire la problemele sectorului reintegrare socială şi avizează cererile acestora care vizează domeniul său de competenţă; p) elaborează materiale centralizatoare, situaţiile statistice, documente de analiză sau informare, realizate periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei, a administraţiei centrale sau a altor instituţii; q) asigură legătura dintre personalul din subordine şi celelalte compartimente ale unităţii; r) organizează, coordonează şi evaluează pregătirea profesională continuă a subordonaţilor; s) coordonează colaborările cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale în vederea stabilirii de noi posibilităţi pentru ieşirile în comunitate ale persoanelor private de libertate, precum şi a asigurării coerenţei şi continuităţii intervenţiei recuperative a persoanelor private de libertate; ş) iniţiază şi avizează protocoale de colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale; t) atrage şi stabileşte noi parteneriate cu instituţii penitenciare omoloage din străinătate; ţ) planifică activităţile de practică şi documentare desfăşurate în penitenciar de către studenţii şi absolvenţii facultăţilor de profil; u) participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar; v) participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi în străinătate; w) realizează alte sarcini primite din partea directorului unităţii, potrivit domeniului de competenţă.  +  Capitolul V Şefii de structuri  +  Articolul 11Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef de structură în penitenciare se dispun conform prevederilor legale.  +  Articolul 12Şefii de structuri îndeplinesc următoarele atribuţii: a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările; b) participă şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează; c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate structurii; d) avizează şi prezintă şefilor ierarhici corespondenţa elaborată la nivelul structurii; e) asigură instruirea personalului din subordine şi urmărirea respectării prevederilor din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii; f) asigură evaluarea personalului din subordine; g) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru angajamentele legale şi lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii structurii în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Titlul III Categoriile de personal din cadrul penitenciarului  +  Articolul 13În penitenciare îşi desfăşoară activitatea: a) funcţionari publici cu statut special; b) personal contractual.  +  Articolul 14 (1) Funcţionarii publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în penitenciare se supun Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt reglementate prin lege. (3) Răspunderea disciplinară şi sancţiunile care se pot aplica funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate în Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Numirea funcţionarilor publici din penitenciare se face conform Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Personalul contractual din penitenciare este angajat cu contract individual de muncă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia muncii. (2) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) şi sancţiunile care se pot aplica în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare sunt prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată. (3) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislaţia în vigoare, aplicabilă acestei categorii de personal.  +  Titlul IV Structurile penitenciarului  +  Capitolul I Dispoziţii comune  +  Articolul 16 (1) Penitenciarele sunt organizate pe sectoare de activitate. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fişele posturilor. (3) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia. (4) În cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.---------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.  +  Capitolul II Structura juridică  +  Articolul 17Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale penitenciarului în conformitate cu Constituţia României, republicată, şi cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18Consilierul juridic are următoarele atribuţii: a) reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de către director, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice; b) elaborează şi promovează acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către personalul instituţiei; c) elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol; d) elaborează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile unităţii; e) propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate; f) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte; g) urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora; h) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a penitenciarului în calitate de ordonator terţiar de credite; i) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului; j) avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de penitenciar; k) previne încălcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte sau convenţii, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri etc.; l) întocmeşte şi trimite instanţelor de judecată sau organelor de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a unităţii; solicită organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane şi formare profesională în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie (pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii) sau suspendarea din funcţie (pe perioada arestării preventive), conform Legii nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare; m) colaborează cu celelalte compartimente ale unităţii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare juridică a unor prevederi legale; n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare; o) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unităţii.  +  Articolul 19În cadrul structurii juridice sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul de evidenţă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată; b) registrul de evidenţă a avizelor de legalitate acordate, datate şi numerotate; c) registrul de evidenţă a contestaţiilor împotriva încheierilor judecătorului delegat; d) procesele-verbale ale comisiei de contestare a încheierilor judecătorului delegat; e) fişa de evidenţă a predării-primirii sigiliilor; f) note de constatare în urma controalelor; g) adrese, sesizări, cereri, reclamaţii, petiţii şi răspunsuri la acestea; h) planuri de management anuale ale structurii; i) condică de predare-primire a corespondenţei interne.  +  Capitolul III Structura secretariat  +  Articolul 20 (1) Structura secretariat asigură transmiterea informaţiei şi organizează primirea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei unităţii. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretariatul colaborează cu celelalte compartimente din cadrul unităţii şi cu secretariatele din celelalte unităţi teritoriale, precum şi cu aparatul central, potrivit sferei sale de competenţă, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate. (3) Circuitul corespondenţei este asigurat prin aplicaţia de evidenţă a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Structura secretariat are următoarele atribuţii:A. asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora;B. asigură gestionarea petiţiilor adresate penitenciarului: a) primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor, prin repartizarea acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora/rezoluţia conducerii unităţii, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) soluţionează petiţiile adresate conducerii unităţii care intră în competenţa sa; c) asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul unităţii;C. asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unităţii: a) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului; b) primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii şi cu alte prevederi legale; c) pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în structura secretariat, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii; d) conlucrează cu toate structurile din cadrul unităţii, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivă;D. alte activităţi: a) ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor şi în fişa de evidenţă, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile unităţii; b) respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora; c) ţine evidenţa la zi a personalului aflat în concediu de odihnă şi, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventă; d) până la data de 1 (întâi) a fiecărei luni întocmeşte şi predă serviciului/biroului financiar-contabil situaţia prezenţei personalului în luna anterioară; e) redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al unităţii şi întocmeşte documentele aferente; g) organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul unităţii sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor; h) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale în baza rezoluţiei directorului unităţii.  +  Articolul 22În cadrul structurii secretariat sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul pentru audienţe; b) dosarul deciziilor zilnice pe unitate; c) registrul de evidenţă a sigiliilor; d) fişa de evidenţă a predării-primirii sigiliilor; e) registrul de evidenţă a ordinelor ministrului justiţiei; f) registrul de evidenţă a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) note de constatare în urma controalelor; h) planuri de management anuale ale structurii şi unităţii; i) procese-verbale de distrugere a unor documente; j) procese-verbale ale şedinţelor consiliului de conducere; k) evidenţa inventarelor documentelor predate la depozitul de arhivă; l) registrul de evidenţă a dosarelor aflate în arhivă; m) evidenţa petiţiilor primite de la cetăţeni, autorităţi publice şi alte persoane juridice şi a documentelor subsecvente referitoare la soluţionare; n) Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii penitenciare; o) raportul de bilanţ al activităţii anuale; p) borderouri justificative de consum, timbre poştale; q) condici de predare-primire a corespondenţei la/de la structurile din cadrul unităţii; r) borderouri de expediere a corespondenţei penitenciarului; s) evidenţa misiunilor, a delegărilor şi a învoirilor în scop personal şi evidenţele ce se impun în acest scop; ş) situaţia privind prezenţa lunară la serviciu a personalului; t) evidenţa concediilor de odihnă şi medicale şi a învoirilor; ţ) condica de prezenţă a personalului; u) carnetul cu ordine de serviciu; v) registrul de evidenţă a deciziilor directorului unităţii; w) fişe de post.  +  Capitolul IV Structura informaţii clasificate  +  Articolul 23Structura informaţii clasificate are următoarele atribuţii:A. în domeniul elaborării, multiplicării şi evidenţei datelor şi informaţiilor clasificate: a) face propuneri şi supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate; b) asigură multiplicarea şi evidenţa tuturor informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate; c) asigură evidenţa documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate; d) avizează procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate; e) verifică modul de întocmire şi redactare a documentelor clasificate emise de unitate; f) face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic; g) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate deţinute, iar, după avizarea acestuia de către autoritatea desemnată de securitate (Serviciul Român de Informaţii), îl pune în aplicare;B. în domeniul coordonării şi controlului măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii: a) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate structurile acesteia; b) îndeplineşte atribuţiile funcţionarului/structurii de securitate prevăzut/prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; c) coordonează şi participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat şi de serviciu existente în unitate.  +  Articolul 24Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii informaţii clasificate sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate; b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită; c) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete; d) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu; e) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate; f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de stat; g) registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de serviciu; h) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate; i) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate; j) condica de predare-primire a documentelor clasificate la/de la compartimentele din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) registre pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate, şi anume: Restreint UE, Confidentiel UE şi Secret UE; l) registre pentru evidenţa informaţiilor NATO clasificate, şi anume: NATO Restricted, NATO Confidential şi NATO Secret; m) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor; n) registrul pentru evidenţa specială; o) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate; p) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate; q) registrul pentru evidenţa personală a documentelor; r) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate şi scrise de mână; s) borderou de expediţie a documentelor clasificate.  +  Capitolul V Structura managementul situaţiilor de urgenţă  +  Articolul 25Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii: a) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în unitate; b) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotării unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă; c) informează, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea unităţii şi Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în legătură cu modul de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă; d) propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă, ce sunt incluse în programele de pregătire a personalului unităţii; e) împreună cu organele abilitate, participă la cercetarea cauzelor generate desituaţiile de urgenţă din unitate; f) urmăreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţă în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizări şi extinderi; g) colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile.A. Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii incendiilor: a) elaborează şi actualizează documente în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) asigură instruirea personalului din unitate, precum şi a persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi productive sau de deservire în cadrul unităţii; c) întocmeşte la începutul fiecărui an temele de pregătire referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a fiecărei unităţi penitenciare; d) asigură arhivarea documentelor specifice; e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punctul de vedere al protecţiei împotriva incendiilor; f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă; g) analizează situaţia statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, trăgând concluzii şi învăţăminte din acestea, şi informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs; h) colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al eliminării potenţialelor cauze ce pot genera incendii; i) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; j) analizează modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; k) cu ocazia verificărilor şi a controalelor executate conform planificării lunare, întocmeşte o notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenţiei conducerii unităţii; l) elaborează şi verifică măsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului secetos şi pentru perioada sezonului rece; m) elaborează programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; n) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă; o) întocmeşte trimestrial şi anual sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea directorului unităţii, în şedinţa consiliului de conducere; p) până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă sinteza activităţilor trimestriale şi anuale desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă; q) elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.B. Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei civile: a) asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă; b) întocmeşte şi actualizează documentele referitoare la protecţia civilă; c) identifică şi gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul fiecărei unităţi penitenciare; d) organizează modul de înştiinţare şi de alarmare a personalului; e) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare; f) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.; g) instruieşte personalul cuprivire la modul de acţiune în cazul producerii dezastrelor şi în privinţa prevenirii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă; h) planifică şi conduce exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă; i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă; j) întocmeşte cererile cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor; k) asigură, gestionează şi păstrează informaţiile clasificate conform prevederilor legale specifice; l) elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.  +  Articolul 26Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii managementul situaţiilor de urgenţă sunt constituite următoarele evidenţe: a) Planul de evacuare a unităţii în cazul situaţiilor de urgenţă, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor; b) Planul de intervenţie la incendiu, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007; c) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008 privind desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor în sistemul administraţiei penitenciare; d) Planul măsurilor specifice de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă pentru sezonul secetos şi rece, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; e) Graficul de control lunar, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; f) Decizia privind instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă (planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă), conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; g) Decizia privind executarea lucrărilor cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; h) Decizia privind reglementarea fumatului, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; i) Decizia privind echipele de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; j) Planificarea anuală a exerciţiilor şi aplicaţiilor pe linia situaţiilor de urgenţă, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; k) Registrul de control intern; l) Permisul de lucru cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; m) Registrul de evidenţă a permiselor de lucru cu foc deschis, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; n) Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare; o) Decizia privind celula de urgenţă, conform Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare; p) Sinteza activităţilor trimestriale şi anuale în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; q) Planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; r) Planul de evacuare în situaţii de urgenţă pentru toate spaţiile din unitate, conform Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare; s) Lista cu materialele clasificate ca fiind periculoase (modificată în funcţie de necesitate), conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; ş) Raportul privind modul de desfăşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii, conform Instrucţiunilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 569/2008; t) Procedurile specifice activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă.  +  Capitolul VI Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţia mediului  +  Articolul 27 (1) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţia mediului se organizează în subordinea directă a directorului unităţii, conform art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 24 din Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 530/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi are rolul de a organiza activităţile de prevenire şi protecţie. (2) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţia mediului, constituită conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de numărul lucrătorilor (salariaţi şi persoane private de libertate), riscurile la care sunt expuşi lucrătorii şi de distribuţia acestora în cadrul unităţii, este alcătuită din două sau 3 persoane. (3) Structura de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi protecţia mediului îşi desfăşoară activitatea pe două planuri, după cum urmează:A. în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are următoarele atribuţii: a) identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitate; b) elaborează, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie; c) elaborează instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţilor desfăşurate în unitate şi le difuzează; d) efectuează instruirea introductiv-generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor nou-angajaţi; e) întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; f) elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asigură informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite; g) asigură arhivarea documentelor specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă; h) elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii; i) întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi se asigură ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; j) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute în cazul pericolului grav şi iminent de accidentare (centrală termică, magazie/depozit de armament şi muniţie, poligon de tragere, depozit de substanţe periculoase/explozive şi erbicide, tuburi de oxigen, zonele în care salariaţii vin în contact cu persoane private de libertate); k) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; l) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea/calificarea exercitării (electrician, fochist, operator RSVTI, bucătar, tâmplar, sudor, utilizator al aparaturii cu raze X, conducător auto pentru transport de marfă/persoane); m) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare (conducători auto, bucătari, personal medical, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare); n) ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic (personal de pază, conducători auto, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare); o) ţine evidenţa şi monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă (centrale termice, instalaţii şi echipamente tehnice etc.); p) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă (stingătoare, hidranţi, sisteme de alarmare, detectoare de fum); q) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a directorului unităţii în legătură cu deficienţele constatate şi măsurile propuse pentru remedierea acestora; r) întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea măsurătorilor/determinărilor noxelor profesionale la locurile de muncă; s) întocmeşte documentele necesare pentru acordarea sporurilor conform actelor normative în vigoare; ş) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; t) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006; ţ) participă la cercetarea evenimentelor, conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; u) întocmeşte evidenţele (dosar eveniment, registre evenimente), conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare; v) elaborează rapoarte anuale privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie din unitate; w) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; x) colaborează cu lucrătorii desemnaţi de beneficiarii cu care unităţile penitenciare au contracte de prestări servicii, cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (inspectoratul teritorial de muncă), cu serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; y) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; z) propune sancţiuni sau prime pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; aa) propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv cu angajatori străini; bb) întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţii; cc) întocmeşte un necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă; dd) propune resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru formarea profesională a personalului în acest domeniu; ee) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă (CSSM); ff) elaborează procedurile specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă; gg) participă la convocări/simpozioane/cursuri de specialitate;B. în domeniul protecţiei mediului are următoarele atribuţii: a) întocmeşte documentele de organizare, control şi evaluare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie; b) controlează şi notifică directorului unităţii, aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul unităţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde acesta desfăşoară activităţi specifice; c) propune măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu; d) informează directorul unităţii despre modul de realizare a activităţilor de protecţie a mediului; e) stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale; f) întocmeşte programul de instruire a personalului privind cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului; g) elaborează temele de instruire a personalului în funcţie de natura activităţilor; h) elaborează raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl înaintează structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare pe linia protecţiei mediului până la data de 5 ianuarie, pentru anul precedent; i) urmăreşte resursele financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate în planurile anuale de asigurare tehnico-materială; j) colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu; k) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în unitatea proprie; l) participă la convocări/simpozioane/cursuri de specialitate; m) întocmeşte dosarul de mediu; n) întocmeşte şi înaintează structurii de specialitate din cadrul aparatului central al administraţiei penitenciare dosarul de cercetare a accidentului ecologic; o) elaborează proceduri specifice activităţii de protecţia mediului; p) asigură arhivarea documentelor specifice activităţii de protecţia mediului.  +  Capitolul VII Structura informatică  +  Articolul 28Structura informatică se ocupă de gestiunea software, analiză şi programare, administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate; b) execută analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investiţiile în IT sau consiliază directorul unităţii la stabilirea acestuia; c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate; d) asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate; e) participă la sesiunile de instruire a personalului unităţii cu ocazia dării în funcţiune a aplicaţiilor informatice; f) întreţine şi modifică componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei; h) supraveghează sistemul şi menţine parametrii de securitate şi confidenţialitate a datelor; i) aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unităţii; j) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora; k) modernizează tehnica de calcul din unitate, menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţă pentru aplicaţii; l) colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii structurii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor; m) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, a elementelor de reţea sau comunicaţii IT; n) răspunde de amenajarea conform standardelor a locaţiilor destinate tehnicii de calcul; o) asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele unităţii, indiferent de provenienţa acestora (programe realizate local, primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, achiziţionate); p) asigură transmiterea la termen a datelor şi informaţiilor solicitate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor; q) acordă sprijin în activitatea de întreţinere a paginii web proprie unităţii; r) efectuează copii de siguranţă pe CD-uri şi serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea (pe server); s) păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, CD-urile cu drivere etc.  +  Articolul 29La nivelul structurii informatice sunt constituite următoarele evidenţe: a) evidenţa ordinelor ministrului justiţiei, deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi deciziile directorului unităţii; b) evidenţa notelor pentru rezolvarea problemelor curente apărute; c) evidenţa adreselor şi răspunsurilor la solicitările terţelor instituţii atât din sistemul penitenciar, cât şi din afara acestuia; d) evidenţa rapoartelor de necesitate pentru asigurarea tehnico-materială şi a serviciilor necesare desfăşurării activităţii; e) evidenţa condicilor de predare-primire a corespondenţei; f) evidenţa declaraţiilor utilizatorilor RIC (resurse informatice şi de comunicaţii) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011*) privind aprobarea normelor elementare pentru exploatarea resurselor informatice şi de comunicaţii IT de către utilizatorii din sistemul administraţiei penitenciare;---------*) Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. g) evidenţa documentaţiei de analiză de sistem care a stat la baza realizării aplicaţiilor; h) evidenţa rapoartelor, broşurilor, manualelor, documentaţiei tehnice specifice pe hârtie sau pe suporturi de stocare în format electronic.  +  Capitolul VIII Structura educaţie şi asistenţă psihosocială  +  Articolul 30 (1) Structura educaţie şi asistenţă psihosocială organizează, coordonează, derulează şi evaluează activitatea de educaţie şi asistenţă psihosocială desfăşurată cu implicarea persoanelor private de libertate în cadrul penitenciarului. (2) Activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială se organizează şi se desfăşoară în funcţie de: a) standardele naţionale în domeniul educaţiei şi asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate; b) caracteristicile şi nevoile educative, psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate; c) momentul traseului execuţional; d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate; e) specificul fiecărui loc de deţinere. (3) Standardele naţionale în domeniul educaţiei şi asistenţei psihologice şi sociale a persoanelor private de libertate se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 31Structura educaţie şi asistenţă psihosocială de la nivelul penitenciarului are următoarea componenţă: a) serviciul/biroul educaţie; b) serviciul/biroul asistenţă psihosocială.  +  Articolul 32Structura educaţie şi asistenţă psihosocială îndeplineşte, prin membrii săi, următoarele atribuţii specifice: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevăzute în fişele posturilor; b) asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; c) acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detenţiei; d) acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor psihosociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciare, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentanţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătirea pentru reintegrarea socială după punerea în libertate; e) contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional; f) desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; g) realizează programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistenţă psihologică specifică, de asistenţă psihologică generală şi de asistenţă socială, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i) asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea sa din penitenciare şi pentru crearea unei reţele de suport social; j) colaborează cu reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi în cadrul penitenciarului ori în comunitate; k) participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului; l) participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; n) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; o) evaluează periodic şi raportează semestrial/anual sau, după caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activităţilor şi programelor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în cadrul penitenciarului; p) constituie fondul documentar propriu; q) realizează alte sarcini primite din partea directorului unităţii, potrivit domeniului de competenţă.  +  Articolul 33Serviciul/Biroul educaţie este o componentă specializată a structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului, care, prin membrii săi: a) organizează şi desfăşoară activităţi şi programe specifice domeniului educaţiei, în conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevăzute în fişele posturilor; b) asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele specifice domeniului educaţiei, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; c) acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se confruntă pe perioada detenţiei; d) desfăşoară activităţi de evaluare a nevoilor educaţionale ale persoanelor private de libertate; e) realizează programele cuprinse în manualele de programe educative, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciar, conform domeniului de competenţă; h) asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social, conform domeniului de competenţă; i) colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi educaţionale în cadrul penitenciarului ori în comunitate; j) participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului; k) participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educaţiei, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; n) evaluează periodic şi raportează semestrial/anual sau, după caz, la solicitarea direcţiei de specialitate situaţia activităţilor şi programelor specifice domeniului educaţiei desfăşurate în cadrul penitenciarului; o) colaborează cu servicii/birouri omoloage din celelalte unităţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; p) colaborează cu serviciul/biroul de asistenţă psihosocială de la nivelul structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activităţilor comune; q) constituie fondul documentar propriu; r) realizează alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţă psihosocială, potrivit domeniului de competenţă.  +  Articolul 34Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială este componenta specializată a structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului, care, prin membrii săi: a) organizează şi desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică şi socială, în conformitate cu metodologiile specifice şi atribuţiile prevăzute în fişele posturilor; b) asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; c) acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor psihosociale cu care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciar, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentaţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătirea pentru reintegrare socială după punerea în libertate; d) contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosocial al persoanelor private de libertate pe parcursul traseului execuţional; e) desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; f) realizează programele cuprinse în manualele de programe de asistenţă psihologică şi socială, elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, şi, după caz, şedinţele/modulele din manualele de programe educative, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă; g) elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului şi întreprinde demersuri pentru crearea unei reţele de suport social; i) colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi specifice domeniului asistenţei psihosociale în cadrul penitenciarului sau în comunitate; j) participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la nivelul penitenciarului; k) participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; l) participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenţei psihologice şi asistenţei sociale, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de asistenţă psihologică şi socială, formulate de către persoanele private de libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; n) evaluează periodic şi raportează semestrial/anual situaţia activităţilor şi programelor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în cadrul penitenciarului; o) colaborează cu servicii/birouri omoloage din celelalte unităţi ale sistemului penitenciar şi de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; p) colaborează cu serviciul/biroul educaţie de la nivelul structurii educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul penitenciarului pentru concretizarea activităţilor comune; q) constituie fondul documentar propriu; r) realizează alte sarcini primite din partea directorului structurii educaţie şi asistenţă psihosocială, potrivit domeniului de competenţă.  +  Articolul 35La nivelul structurii educaţie şi asistenţă psihosocială sunt constituite următoarele evidenţe: a) documente de colaborare cu instituţii, organizaţii neguvernamentale şi organisme internaţionale; b) documente de concepţie, analiză, sinteză şi informare, planuri de măsuri şi informare specifice activităţilor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate; c) documente care asigură corespondenţa atât cu persoanele private de libertate, cât şi cu alte persoane interesate din societatea civilă; d) ordinele ministrului justiţiei, deciziile directorului general şi instrucţiunile care reglementează domeniul de activitate; e) registrele psihologilor, asistenţilor sociali şi educatorilor, în care sunt consemnate discuţiile individuale cu persoanele private de libertate; f) mapele cu programele de asistenţă psihologică cuprinzând documentaţia specifică desfăşurării de programe terapeutice, de asistenţă psihosocială şi educative; g) orarele lunare cu planificările în serviciu ale personalului din cadrul structurii; h) orarele cu activităţile terapeutice, psihologice şi educative derulate cu persoanele private de libertate; i) dosarele de educaţie, asistenţă psihosocială, împreună cu registrul de evidenţă a acestora şi condica de predare-primire a lor; j) registrul de evidenţă a aparaturii radio şi tv aparţinând persoanelor private de libertate; k) registrul de evidenţă a fondului de carte aparţinând bibliotecii unităţii; l) registrul de evidenţă a cărţilor împrumutate de la biblioteca unităţii de către persoanele private de libertate; m) evidenţa tabelelor cu persoanele private de libertate care sunt cuprinse la activităţi religioase.  +  Capitolul IX Structura prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar  +  Articolul 36Structura prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special din penitenciar.  +  Articolul 37 (1) Activitatea structurii prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar este reglementată prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseşte personalul din cadrul structurii faţă de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a unităţii, ordinea interioară şi disciplina la locul de muncă. (3) În exercitarea atribuţiilor lor, lucrătorii structurii prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar au acces, în condiţiile legii, cu informarea directorului unităţii, la toate documentele, datele şi informaţiile din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sediul unităţii penitenciare, precum şi în alte locuri şi medii în care se desfăşoară activităţi cu participarea personalului unităţii şi a persoanelor private de libertate, în vederea îndeplinirii sarcinilor şi obiectivelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 38Structura prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar îndeplineşte următoarele atribuţii generale: a) desfăşoară activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire, în limitele competenţelor sale, a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezultă asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora; b) asigură identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul unităţii a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii; c) desfăşoară activităţi de identificare a persoanelor aflate în detenţie care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află, în diverse împrejurări, în mediul penitenciar; d) identifică persoanele aflate în detenţie şi membrii personalului care au avut ori continuă să aibă legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează factorii abilitaţi despre cele constatate; e) asigură informarea promptă şi completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din penitenciar sau de infracţiuni de către persoanele aflate în detenţie; directorul general va fi informat prompt şi complet de către conducerea profesională în cazul în care sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către directorul sau directorii adjuncţi ai penitenciarului ori, atunci când se impune, şi de către celelalte persoane din sistemul penitenciar; f) colaborează cu organele de urmărire penală şi instanţele de judecată în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, corupţiei şi terorismului; g) colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv sau execută o pedeapsă privativă de libertate; h) identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor naţionale clasificate în cadrul unităţii penitenciare, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi; i) analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar; j) întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul unităţii, referitoare la domeniul de competenţă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale; k) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare; l) întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale; m) întocmeşte note interne şi note de informare, în baza rezoluţiilor conducerii profesionale; n) asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională; o) păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de secretariatul unităţii repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare; p) păstrează documentele elaborate la nivelul structurii.  +  Articolul 39La nivelul structurii prevenirea criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar sunt constituite următoarele evidenţe: a) adrese, sesizări, cereri, reclamaţii, petiţii şi răspunsuri la acestea; b) note (interne, de informare, de analiză, de fundamentare, de colaborare cu alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc.; c) metodologii şi programe specifice activităţii desfăşurate; d) condici de predare/primire a corespondenţei clasificate, borderouri de expediţie corespondenţă; e) evidenţe specifice activităţii de secretariat (opisuri, procese-verbale de arhivare, borderouri de corespondenţă); f) procese-verbale de arhivare, procese-verbale de predare-primire a unor documente, procese-verbale de distrugere a unor documente clasificate; g) ordine ale ministrului justiţiei, deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi instrucţiunile care reglementează domeniul de activitate; h) planuri de cooperare, protocoale de colaborare cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; i) planuri de măsuri, sinteze lunare, rapoarte, bilanţul anual al activităţilor desfăşurate; j) tabele de evidenţă, agende profesionale; k) registre (evidenţă personală a documentelor, note telefonice primite/transmise, documente dactilografiate, de evidenţă a ordinelor, deciziilor ministrului justiţiei/directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instrucţiuni, dispoziţii, regulamente, alte acte normative etc.); l) situaţii, referate, informări referitoare la convocări şi programe de perfecţionare profesională.  +  Capitolul X Biroul resurse umane şi formare profesională  +  Articolul 40Biroul resurse umane şi formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei şi politicilor de personal privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, motivaţia, compensarea, gestiunea şi prelucrarea automată a datelor.  +  Articolul 41În domeniul de competenţă biroul resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii: a) asigură implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală şi funcţională a unităţii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi; c) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a unităţii; d) asigură încadrarea statului de organizare al unităţii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare; e) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal; f) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii cu caracter normativ, aplicabile la nivelul unităţii sau al sistemului penitenciar; g) aplică procedurile din aria de competenţă privind concursurile de încadrare a posturilor vacante: prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, din sursă externă; h) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar; i) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiţionale, asigură procedura de informare; j) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţă ca funcţionari publici cu statut special definitivi; k) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporară în altă funcţie, repunerea în drepturile anterioare; l) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi; m) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de încetare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă; n) asigură recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora; o) planifică şi ţine evidenţa personalului unităţii pentru evaluarea psihologică periodică; p) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea unităţii, în termenul prevăzut de lege; urmăreşte respectarea disciplinei de stat de către structurile unităţii şi întocmeşte, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare; q) verifică şi actualizează în statul de organizare al unităţii mişcările de personal şi modificările intervenite în cariera profesională; r) întocmeşte şi păstrează în bune condiţii documentele de evidenţă nominală ale personalului unităţii, registrul general de evidenţă a salariaţilor contractuali şi actualizează permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă; s) eliberează, retrage, distruge şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu, a adeverinţelor provizorii, iar în funcţie de situaţie, a ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul unităţii, şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora; ş) gestionează activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese de către personalul unităţii şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate; t) întocmeşte şi înaintează la Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special şi urmaşii acestora; ţ) întocmeşte şi eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale; u) întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigură trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu; v) întocmeşte pentru personalul unităţii documentaţia necesară soluţionării lucrărilor ce privesc acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare şi asigură evidenţa acestora; w) completează, actualizează şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, prin intermediul aplicaţiei informatice; x) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale; y) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale, stabileşte nivelul salariilor individuale ale personalului contractual; z) întocmeşte la termenele stabilite, precum şi la cerere documentele de evidenţă statistică privind gestiunea resurselor umane; aa) asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal; bb) organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului; elaborează proiectele deciziilor directorului unităţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului; cc) elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţională; dd) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului, pe baza analizei informaţiilor din diagnoza nevoilor de formare, şi face solicitările şi propunerile de alocare a resurselor financiare; ee) coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care formează personal pentru sistemul administraţiei penitenciare; ff) planifică, coordonează şi monitorizează desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului; gg) stabileşte planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin; hh) avizează şi centralizează programele privind pregătirea de specialitate şi prin discipline de sprijin, întocmite de către şefii ierarhici; îi) întocmeşte planurile tematice pentru pregătirea fizică şi pentru executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, întocmeşte documentele necesare realizării activităţilor, organizează şi coordonează desfăşurarea acestora; jj) organizează şi coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unităţii; kk) întocmeşte, monitorizează şi actualizează în aplicaţia informatică şi în documentele de evidenţă nominală situaţia participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea; ll) ţine permanent legătura cu organizaţiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislaţia specifică unor profesii; mm) întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate; nn) coordonează din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning; oo) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.  +  Articolul 42La nivelul biroului resurse umane şi formare profesională sunt constituite următoarele tipuri de documente: a) registre de evidenţă cu privire la: sancţiunile disciplinare aplicate personalului din unitate, deciziile de personal, dosarele de personal, legitimaţiile pentru personalul din unitate, cartele de acces în unitate, candidaţii înscrişi la concursuri, acordarea gradaţiilor, acordarea sporului de vechime în muncă şi acordarea sporului de fidelitate; b) condici de predare-primire a corespondenţei; c) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte instituţii, cu persoane fizice şi răspunsul la petiţiile acestora; d) dosarele profesionale ale personalului din unitate, cu excepţia celor care se află la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; e) fişele de evidenţă ale personalului unităţii; f) reglementări privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile organizare, resurse umane şi pregătire profesională emise de ministrul justiţiei, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) rapoarte de analiză a activităţii, planuri şi programe de activitate; h) note de constatare privind rezultatele verificărilor efectuate în unitate în privinţa activităţilor din domeniul asigurării resurselor umane şi pregătirii acestora; i) programări ale persoanelor care vor fi examinate psihologic; j) avize psihologice şi recomandări de specialitate; k) decizii de personal; l) situaţii privind stabilirea dreptului la concediu de odihnă; m) situaţii privind dreptul la concediu de odihnă suplimentar; n) situaţii privind dreptul la concediu de studii; o) programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru personalul structurii; p) programarea de principiu a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul structurii; q) situaţii privind acordarea concediilor de odihnă pentru personalul structurii; r) situaţii privind acordarea concediului de odihnă suplimentar pentru personalul structurii; s) situaţii privind acordarea concediului de studii pentru personalul structurii; ş) situaţii privind acordarea învoirilor plătite pentru personalul structurii; t) situaţii privind acordarea concediilor fără plată pentru personalul structurii; ţ) cereri pentru învoiri, recuperări şi ore suplimentare, precum şi evidenţa acestora; u) petiţii şi răspunsuri la acestea; v) situaţii statistice privind structura de personal din unitate; w) dinamica de personal din unitate; x) fluctuaţia de personal din unitate; y) dosar privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate; z) dosar privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor vacante din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; aa) dosar privind promovarea personalului contractual; bb) registrul de evidenţă pentru personalul contractual din unitate; cc) situaţii, informări, note, referate, documente, alte materiale privind activitatea de resurse umane şi perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din unitate; dd) dosar privind organizarea stagiului pentru funcţionarii publici cu statut special debutanţi; ee) documentaţia referitoare la salariile de merit; ff) documentaţia privind avansarea în grad profesional; gg) documentaţia privind avansarea în funcţie la aceeaşi poziţie din stat; hh) documentaţia privind împuternicirea în funcţii de conducere; îi) documentaţie privind delegarea personalului din unitate; jj) documentaţie privind detaşarea personalului din unitate; kk) documentaţie privind mutarea personalului în sistemul administraţiei penitenciare; ll) documentaţie privind transferul personalului din/în sistemul administraţiei penitenciare; mm) documentaţie privind sancţionarea disciplinară a personalului din unitate; nn) documentaţie privind suspendarea şi reluarea activităţii personalului; oo) documentaţie privind acordarea concediilor pentru îngrijirea copilului; pp) documentaţie privind decontarea contravalorii chiriei; qq) documentaţia privind acordarea de gradaţii; rr) documentaţia privind acordarea altor tipuri de recompense; ss) documentaţia aferentă pensionării personalului; şş) rapoarte de analiză a activităţii; tt) planuri şi programe de activitate; ţţ) note de constatare privind rezultatele verificărilor efectuate în unitate pe linia activităţilor din domeniul resurselor umane; uu) reglementări privind domeniul propriu de activitate, inclusiv ordine şi decizii în domeniile resurse umane şi pregătire profesională, emise de ministrul justiţiei, respectiv de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare din competenţă.  +  Capitolul XI Structura organizare-mobilizare  +  Articolul 43Structura organizare-mobilizare are următoarele atribuţii: a) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin penitenciarului la instituirea stării de asediu, a stării de urgenţă, la declararea mobilizării şi pe timp de război, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) acţionează pentru ca penitenciarul să treacă în timpul stabilit şi în mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de război; c) întocmeşte planul de mobilizare şi planul de ridicare în trepte a capacităţii de acţiune şi de luptă şi are în atenţie actualizarea permanentă a acestora; d) ţine evidenţa şi urmăreşte permanent situaţia personalului contractual cu obligaţii militare din unitate şi întocmeşte documentele necesare mobilizării la locul de muncă a acestora, pentru care obţine avizele centrelor militare în evidenţa cărora se află cei în cauză; e) ţine legătura cu centrele militare, organizează analizele calităţii completărilor cu resurse umane şi materiale şi execută împreună cu acestea confruntările privind repartiţia resurselor; f) se ocupă de instruirea persoanelor stabilite să participe la întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a planurilor de mobilizare a unităţii; g) acţionează pentru asigurarea, depozitarea, manipularea împrospătarea, evidenţa, gestionarea şi inventarierea armamentului, muniţiei, mijloacelor şi materialelor necesare îndeplinirii misiunilor, constituite în cadrul depozitului "Stoc mobilizare"; h) stabileşte necesarul în tehnică şi materialele în baza normelor şi tabelelor de înzestrare, de pace şi război; i) pregăteşte documentele necesare preluării prin rechiziţii a mijloacelor şi materialelor de la operatorii economici stabiliţi prin repartiţii de către centrele militare şi documentele necesare dispunerii de conturi de depozitare; j) răspunde de selecţionarea şi verificarea periodică, în teren şi la evidenţele operative ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ale rezerviştilor cuprinşi în lucrări de mobilizare; k) asigură executarea anuală a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislaţiei de resort în vigoare; l) periodic întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare; m) asigură protecţia informaţiilor clasificate specifice domeniului de organizare-mobilizare.  +  Articolul 44Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, la nivelul structurii organizare-mobilizare sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secret de importanţă deosebită; b) registrul de evidenţă personală a documentelor; c) condica de primire-predare a documentelor clasificate; d) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate; e) registrul pentru evidenţa personală a documentelor; f) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate - procesate la calculator, desenate şi scrise de mână; g) borderou pentru expediere corespondenţă.  +  Capitolul XII Structura economico-administrativă  +  Articolul 45 (1) Structura economico-administrativă este formată din serviciul/biroul logistică şi serviciul/biroul financiar-contabilitate. (2) Serviciul/Biroul logistică are în componenţă următoarele compartimente funcţionale: a) compartimentul cazarmare; b) compartimentul construcţii; c) compartimentul hrănire; d) compartimentul echipament; e) compartimentul armament, geniu, chimic, foto; f) compartimentul auto; g) compartimentul achiziţii publice; h) compartimentul transmisiuni; i) compartimentul gospodărie agrozootehnică; j) compartimentul producţie bugetară. (3) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are în componenţă următoarele compartimente: a) compartiment financiar/contabilitate; b) casieria.  +  Secţiunea 1 Serviciul/Biroul logistică  +  Articolul 46Serviciul/Biroul logistică are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare şi evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii; b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrării, păstrării şi ieşirii bunurilor în gestiune; c) întocmeşte Planul de aprovizionare tehnico-materială în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri; d) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii; e) asigură scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale; f) desfăşoară activităţile de hrănire, echipare şi cazare a persoanelor private de libertate; g) asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate conform reglementărilor prevăzute în acest sens; h) desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor; i) desfăşoară activitatea de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare; j) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate.  +  Articolul 47 (1) Compartimentul cazarmare asigură o bază de date cu privire la activele fixe şi obiectele de inventar de resortul cazarmării şi ţine evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii. (2) Compartimentul cazarmare are următoarele atribuţii: a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; b) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru; c) întocmeşte sau, după caz, centralizează documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbări de structură sau de destinaţie a imobilelor; d) întocmeşte situaţiile cu imobilele unităţii, care aparţin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare; e) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori privind obiectele de inventar şi activele fixe de natura cazarmării.  +  Articolul 48Compartimentul construcţii are atribuţii atât pe linia reparaţiilor capitale şi investiţiilor, cât şi pe linia reparaţiilor curente, după cum urmează: a) întocmeşte fişele de proiect împreună cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual şi bugetarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic şi legal necesitatea realizării obiectivelor propuse; b) participă la întocmirea temelor de proiectare, a fişei de date şi a caietului de sarcini pentru lucrările de reparaţii capitale şi investiţii; c) asigură verificarea tehnică a tuturor documentaţiilor ce fac obiectul lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii şi răspunde de executarea lucrărilor, în conformitate cu documentaţiile tehnico-economice, prescripţiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcţii şi a contractelor de execuţie, fiind direct răspunzător de calitatea, cantitatea şi valoarea lucrărilor decontate; d) avizează situaţiile de lucrări aferente lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în antrepriză; e) întocmeşte devizele estimative pentru reparaţii curente; f) verifică stadiul de execuţie a reparaţiilor curente şi întocmeşte situaţiile de lucrări lunare, precum şi recepţia acestora.  +  Articolul 49 (1) Compartimentul hrănire are ca principală atribuţie asigurarea, depozitarea, distribuirea şi prepararea hranei atât pentru efectivele de persoane private de libertate, cât şi pentru efectivele de funcţionari publici cu statut special. (2) Compartimentul hrănire îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bază de calcul etc.); b) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.); c) întocmeşte periodic rapoarte de activitate.  +  Articolul 50Compartimentul echipament are următoarele atribuţii: a) asigurarea, depozitarea şi distribuirea de echipament atât pentru funcţionarii publici cu statut special, cât şi pentru persoanele private de libertate; b) asigurarea, depozitarea şi distribuirea rechizitelor de birou, imprimatelor pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private de libertate; c) asigurarea, depozitarea şi distribuirea produselor şi materialelor pentru igienă şi curăţenie pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private de libertate; d) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bază de calcul etc.); e) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.).  +  Articolul 51Compartimentul armament, geniu, chimic, foto are ca principale atribuţii asigurarea, depozitarea şi distribuirea armamentului şi muniţiei necesare desfăşurării în condiţii optime a misiunilor operative.  +  Articolul 52Compartimentul auto răspunde de asigurarea tehnică de autovehicule, care cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor care se planifică, se organizează şi se execută într-o concepţie unitară, în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.  +  Articolul 53Compartimentul achiziţii publice asigură cheltuirea eficientă a fondurilor publice în condiţii de transparenţă şi mediu concurenţial optim şi are următoarele atribuţii: a) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate; b) elaborează metodologii privind organizarea procedurilor de achiziţie publică la nivelul unităţii; c) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; d) propune componenţa comisiilor de licitaţii, comisiilor de evaluare şi de întocmire a documentaţiei de atribuire; e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări, întocmeşte documentaţii de atribuire împreună cu specialiştii din cadrul unităţii, participă la aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, urmăreşte constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; f) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz.  +  Articolul 54Compartimentul transmisiuni răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea mijloacelor de comunicaţie necesare desfăşurării în condiţii optime atât a misiunilor operative, cât şi a activităţii întregii unităţi.  +  Articolul 55 (1) Compartimentul gospodărie agrozootehnică asigură valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătăţirii hranei, realizării de venituri, şi are următoarele atribuţii: a) planifică, organizează şi coordonează activităţile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare; b) centralizează şi raportează lunar şi anual rezultatele tehnico-economice ale gospodăriei agrozootehnice, le analizează şi propune măsuri de eficientizare; c) întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodăriei agrozootehnice şi propune conducerii Direcţiei economico-administrative eventualele modificări ale acestuia, în situaţii deosebite; d) analizează şi propune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor şi casarea bunurilor materiale; e) centralizează şi raportează lunar situaţiile privind excedentul şi deficitul de produse agroalimentare; f) organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere şi de origine animală şi la protecţia mediului; g) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului; h) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în cadrul gospodăriei agrozootehnice; i) asigură baza normativă specifică compartimentului; j) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz; k) întocmeşte periodic rapoarte de activitate. (2) Prin compartimentul producţie bugetară se pot desfăşura uneleactivităţi lucrative, în interiorul sau în exteriorul aşezămintelor de detenţie în scopul obţinerii de venituri proprii, care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, precum şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate şi are următoarele atribuţii: a) răspunde de desfăşurarea procesului de producţie care presupune parcurgerea următoarelor etape: primirea şi acceptarea comenzii, pregătirea şi lansarea în execuţie a comenzii, execuţia propriu-zisă a comenzii şi certificarea calităţii produselor, efectuarea postcalculaţiei de preţ şi predarea la magazia de produse finite, livrarea şi facturarea produselor/serviciilor către beneficiar; b) realizează legătura cu diferite instituţii, societăţi comerciale, interesate în folosirea la muncă a persoanelor private de libertate; c) răspunde de folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor şi de respectarea termenelor de livrare; d) se preocupă de obţinerea, în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate, a autorizaţiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu, pază şi stingere a incendiilor; e) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu intrările de materiale (factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, nota de recepţie şi constatare diferenţe), cu ieşirile de materiale (factura, avizul de însoţire a mărfii, bonul de consum, bonul de consum colectiv, pentru eliberările de materiale din gestiune destinate consumului unităţii).Art. 56. - La nivelul serviciului/biroului logistică sunt constituite următoarele evidenţe: a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhivă; b) planuri de aprovizionare anuale; c) registrul de evidenţă pe serii a armamentului; d) dosar privind cadastrul; e) situaţii de inventariere a imobilelor; f) studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru lucrări de investiţii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrări de reparaţii capitale; g) planuri de înzestrare şi asigurare cu armament; h) situaţia muniţiei şi armamentului existente în unitate; i) carnete de evidenţă a distribuirii echipamentului; j) dosarul autovehiculului; k) registrul de evidenţă a numerelor de înmatriculare; l) acte ale autovehiculelor în timpul funcţionării; m) documentaţie de inventariere; n) fişe de magazie; o) fişe ale obiectelor de inventar în folosinţă; p) programul anual al achiziţiilor publice; q) corespondenţă, îndrumări, precizări, dispoziţii tehnice, reglementări; r) bonuri de primire-păstrare, bonuri de predare, transfer, restituire; s) program de cheltuieli materiale, dosarul achiziţiei; ş) fişele posturilor; t) carnete de bord; ţ) documente de justificare a consumului de carburanţi - foi de parcurs; u) contracte de închiriere a spaţiilor; v) contracte de achiziţie; w) carnete NIR, bonuri de consum, note de comandă; x) situaţii privind activitatea de control, cercetări administrative; y) devize estimative ale lucrărilor de reparaţii curente; z) registrul de evidenţă a accidentelor rutiere; aa) registrul de planificare auto din dotarea unităţii, situaţii cu alocări la dreptul autovehiculelor, repartiţia şi ordinea interioară pentru autovehicule; bb) referate de necesitate, baze de calcul; cc) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnică; dd) situaţii privind alocarea drepturilor de încălzire pe unitate; ee) situaţii PRAM (verificarea prizelor de pământ); ff) raportări periodice la Administraţia Naţională a Penitenciarelor.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul/Biroul financiar-contabilitate  +  Articolul 57Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are ca principală atribuţie desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.  +  Articolul 58Serviciul/Biroul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii: a) efectuează calculul drepturilor salariale lunare; b) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel; c) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii; d) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control; e) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportări în legătură cu plăţile executate, potrivit prevederilor legale, şi urmăreşte depunerea în termen a acestora; f) ţine evidenţa contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare; g) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu; h) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică; i) întocmeşte balanţele lunare de verificare; j) răspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare; k) întocmeşte proiectul de buget pentru anul de referinţă N, în baza instrucţiunilor însoţite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară; l) efectuează virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, însoţite de nota de fundamentare; m) întocmeşte nota de fundamentare pentru solicitări de suplimentare de fonduri cu ocazia rectificării bugetare; n) înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară propuneri privind repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate; o) întocmeşte fişa de proiect însoţită de fila de buget detaliată pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate bugetare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; p) întocmeşte lunar situaţiile financiare privind execuţia veniturilor şi plăţilor din fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 59Casieria îndeplineşte următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa operaţiunilor de casă; b) efectuează plăţile şi încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative; c) asigură primirea, păstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor proprietate personală a persoanelor private de libertate.  +  Articolul 60Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de serviciul/biroul financiar-contabilitate cuprinde următoarele: a) bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse: subvenţii/venituri proprii; b) solicitări de suplimentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, solicitări de virări de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli; c) situaţii financiare trimestriale şi anuale; d) balanţe de verificare sintetice/analitice; e) fişe de cont; f) facturi; g) ordine de plată; h) avize de expediere; i) registre de facturi/ordine de plată/dispoziţii de încasare/plată către casierie; j) note contabile; k) extrase de cont; l) planificarea plăţilor către trezorerie; m) decont de cheltuieli; n) registrul-jurnal; o) registrul-inventar; p) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi; q) note prin care se aprobă recompense personalului unităţii; r) state de plată a salariilor; s) certificate de scoatere şi alocare de la/la drepturi; ş) monitorizarea cheltuielilor de personal; t) corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale în privinţa salarizării; ţ) procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi; u) situaţii privind aprecierile personalului; v) fişele posturilor; w) documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile; x) documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor; y) documente contabile de gestiune; z) liste de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul unităţii; aa) registrul de casă; bb) registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv; cc) fişele fiscale personale ale angajaţilor; dd) adeverinţe de salariu pentru bănci şi pentru casele de pensii; ee) adeverinţe anexe la dosarele de pensionare; ff) situaţiile prezenţei personalului la serviciu; gg) adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază; hh) declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; îi) evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; jj) ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorului penitenciarului de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului; kk) corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu; ll) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor ivite pe linie financiară.  +  Articolul 61 (1) În cadrul structurii economico-administrative sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control. (2) Relaţiile de autoritate ierarhice sunt: a) subordonarea contabilului-şef şi a şefului serviciului/biroului logistică faţă de şeful sectorului economico-administrativ; b) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful sectorului economico-administrativ, contabilul-şef (personalul din serviciul/biroul financiar-contabilitate), şeful serviciului/biroului logistică (personalul din serviciul/biroul logistică). (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de structura economico-administrativă cu structurile economice din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărei structuri sau cu competenţele acordate prin dispoziţia directorului penitenciarului şi în limitele prevederilor legale. (4) Relaţiile de cooperare se stabilesc între sectoarele din cadrul structurii economico-administrative, între acestea şi celelalte structuri ale penitenciarului sau cu structuri similare ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau din străinătate. (5) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor structurii sau ale competenţelor acordate prin dispoziţie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 62În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile de interes public pe care structura economico-administrativă are obligaţia să le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.---------------Cap. XII a fost modificat de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.  +  Capitolul XIII Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar  +  Articolul 63Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea componenţă: a) serviciul/biroul siguranţa deţinerii; b) serviciul/biroul regim penitenciar; c) serviciul/biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii.  +  Articolul 64Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este componenta specializată a penitenciarului, care: a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti; b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; c) transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii; d) ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, transferul acestora la alte locuri de deţinere.  +  Articolul 65Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează paza şi escortarea condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor din penitenciar astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative; b) asigură, controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată sau la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii; c) urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortării persoanelor aflate în custodie; d) asigură şi controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţii; e) elaborează, asigură, controlează modul în care se aplică măsurile pentru prevenirea evenimentelor negative; f) asigură desfăşurarea şedinţelor de antrenare şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor; g) organizează şi coordonează activitatea personalului care execută paza şi escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace; h) organizează în mod judicios cadrele pe posturi şi misiuni la nivelul unităţii; i) urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciarele şi unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi; j) elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază şi escortare a persoanelor încarcerate; k) organizează paza şi controlul accesului în penitenciar; l) asigură siguranţa locului de deţinere şi a misiunilor de executat şi face propuneri pentru dotarea acestora cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare; m) urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare a unităţii, precum şi ale protocoalelor de cooperare cu alte organe; n) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului penitenciarului; o) studiază şi propune măsuri de modernizare a sistemelor de supraveghere, a postului de control şi a spaţiilor de cazare, analizează posibilităţile de dotare a unităţilor cu armament modern şi eficace şi verifică situaţiile în care s-a efectuat uz de armă.  +  Articolul 66Serviciul/Biroul regim penitenciar are următoarele atribuţii: a) asigură, organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de aplicare a regimurilor diferenţiate de deţinere a persoanelor private de libertate; b) asigură, îndrumă, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a efectivelor de persoane private de libertate; c) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon, şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege; d) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături; e) analizează respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare; f) controlează respectarea asigurării condiţiilor legale de detenţie, a igienei, alimentaţiei şi ţinutei persoanelor private de libertate; g) asigură repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate; h) organizează ţinerea raportului cu persoanele private de libertate; i) aplică dispoziţiile actelor normative cu implicaţii asupra regimului penitenciar; j) verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale membrilor personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora; k) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi măsuri pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar; l) coordonează activitatea de rezolvare a corespondenţei primite de la persoane private de libertate şi membri de familie ai acestora, analizează modul în care se aplică procedurile legale pe această linie şi prezintă informări periodice conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; m) transmite conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile între persoanele private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale.  +  Articolul 67Serviciul/Biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii îndeplineşte următoarele atribuţii: a) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti; b) primeşte persoanele private de libertate de la alte penitenciare sau de la poliţie; c) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării activităţii; d) urmăreşte legalitatea primirii persoanelor private de libertate şi a minorilor în locul de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionată etc.; e) urmăreşte şi aplică instituţia liberării condiţionate, în conformitate cu dispoziţiile legii; f) ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi a minorilor; g) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate şi minori; h) rezolvă corespondenţa primită de la persoane private de libertate referitoare la situaţia juridică şi transfer; i) rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor private de libertate; j) efectuează apelul general al persoanelor private de libertate şi al minorilor; k) realizează transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi; l) trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a muncii; m) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite; n) soluţionează, clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare. o) introduce în aplicaţia informatizată datele cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate şi a minorilor, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.; p) întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate, capacitatea de cazare etc.; q) prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoanele private de libertate; r) informează judecătorul delegat în cazul declarării refuzului de hrană de către persoanele private de libertate; s) întocmeşte săptămânal tabele cu persoanele private de libertate foste consumatoare de droguri, dificile şi cu grad sporit de risc; ş) ţine evidenţa individuală a muncii în interesul locului de deţinere desfăşurate de persoanele private de libertate; t) calculează şi acordă zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate; ţ) structura de organizare a muncii îndeplineşte şi celelalte atribuţii stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 68La nivelul serviciului/biroului evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii sunt constituite următoarele evidenţe: a) registrul opis al persoanelor aflate în penitenciar; b) registrul de termene; c) registrul de evidenţă a depunerii în penitenciar a persoanelor arestate preventiv; d) registrul de evidenţă a depunerii în penitenciar a persoanelor condamnate; e) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor arestate preventiv; f) registrul de evidenţă a punerii în libertate a persoanelor condamnate; g) registrul de evidenţă a liberării condiţionate a persoanelor condamnate; h) condica de corespondenţă ordinară - secretariat; i) condica de predare corespondenţă ordinară - persoane private de libertate.  +  Capitolul XIV Structura medicală  +  Articolul 69 (1) Structura medicală este organizată, coordonată şi controlată de medicul-şef care răspunde de toate activităţile privind asistenţa medicală acordată în penitenciare. (2) Medicul-şef este subordonat ierarhic directorului unităţii, iar pe linie medicală, Direcţiei medicale din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi penitenciarului-spital în a cărei coordonare metodologică se află unitatea penitenciară.  +  Articolul 70Activitatea structurii medicale se desfăşoară la nivelul:1. cabinetului medical - asistenţă medicală persoane private de libertate;2. cabinetului medical - asistenţă medicală personal;3. cabinetului medical de specialitate;4. cabinetului de medicină dentară;5. infirmeriei;6. oficinei locale de distribuţie.  +  Articolul 71Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical - asistenţă medicală persoane private de libertate sunt următoarele: a) acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de boală sau de accident; b) acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă; c) asigură controlul medical la primire, transfer şi liberare din penitenciar; d) asigură controlul medical periodic conform legislaţiei în vigoare; e) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare; f) aplică măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile conform legislaţiei sanitare în vigoare; g) acordă îngrijiri medicale în infirmerie cazurilor de îmbolnăvire care necesită supraveghere medicală permanentă şi care nu impun internarea în spital; h) recomandă internarea în unităţi spitaliceşti în situaţia în care nu are posibilităţi de diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie; i) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale; j) urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate sectoarele unităţii şi la locurile de muncă, înştiinţând conducătorul unităţii penitenciare privind eventualele disfuncţionalităţi; k) desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea însuşirii de către persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individuală şi colectivă, igiena mediului, prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru formarea deprinderilor igienice; l) întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării persoanelor private de libertate la comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii; m) întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluării gradului de handicap; n) întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii formulate de persoanele private de libertate; o) raportează de urgenţă Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali următoarele date:- decesele survenite în rândul deţinuţilor;- bolile transmisibile cu raportare nominală (menţionate pe fişa unică de raportare a cazului de boală transmisibilă);- apariţia unei epidemii în unitate;- cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa deţinuţilor; p) raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; q) raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:- activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; r) raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:- activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; s) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.  +  Articolul 72Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical - asistenţă medicală personal sunt următoarele: a) acordă asistenţă medicală de urgenţă la locul de muncă pentru personalul unităţii; b) acordă asistenţă medicală primară în situaţiile în care există condiţiile necesare privind accesul şi furnizarea acesteia; c) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale; d) raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; e) raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; f) raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei Medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; g) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.  +  Articolul 73Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical de specialitate sunt următoarele: a) acordă asistenţă medicală de specialitate persoanelor private de libertate; b) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare; c) raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; d) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale; e) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.  +  Articolul 74Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicină dentară sunt următoarele: a) acordă asistenţă medicală dentară persoanelor private de libertate; b) asigură asistenţă medicală dentară şi stabileşte formula dentară pentru persoanele private de libertate nou-depuse în unitate; c) acordă asistenţă medicală dentară de urgenţă pentru personalul unităţii; d) raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului spital coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; e) raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:- activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;- activitatea laboratorului de tehnică dentară; f) raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date:- activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;- activitatea laboratorului de tehnică dentară; g) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii.  +  Articolul 75În fiecare penitenciar funcţionează o infirmerie formată din camere separate, cu circuite funcţionale distincte, având paturi la un singur rând, pentru internarea bolnavilor cu afecţiuni cronice reacutizate, care necesită supraveghere medicală, pentru izolarea celor cu boli infecţioase acute cu transmitere enterală, boli infecţioase acute cu transmitere aerogenă (altele decât TB), pentru tratamentul direct observat al bolnavilor de tuberculoză şi pentru persoanele aflate în refuz de hrană. Infirmeria asigură asistenţa medicală a bolnavilor, cu respectarea următoarelor reguli: a) internarea bolnavilor în infirmerie se face numai la indicaţia medicului; b) internarea se consemnează în registrul de internări în infirmerie; medicul are obligaţia de a completa, la internare, fişa de internare în infirmerie, care are numărul corespunzător înregistrării din registrul de internări în infirmerie; c) vizita medicală se efectuează zilnic, evoluţia bolii fiind menţionată în fişa de internare în infirmerie; d) prescrierea medicamentelor pentru bolnavii internaţi în infirmerie se consemnează în fişa de internare în infirmerie, bolnavul semnând în fişă pentru primirea medicaţiei la externare. Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale medicaţia poate fi prescrisă pentru 72 de ore. Administrarea medicamentelor în infirmerie se face strict supravegheat; e) acordarea regimului alimentar se stabileşte în funcţie de afecţiune, conform recomandărilor medicului curant sau, după caz, ale medicului specialist şi normelor legale în vigoare privind hrănirea persoanelor private de libertate.  +  Articolul 76Atribuţiile oficinei locale de distribuţie sunt următoarele: a) asigurarea asistenţei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate; b) eliberarea produselor farmaceutice către cabinetul medical, conform condicilor de medicamente contrasemnate de medicul-şef; c) păstrarea şi distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare, precum şi a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate; d) asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanentă cu penitenciarul-spital şi compartimentul achiziţii din cadrul unităţii penitenciare; e) colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, în vederea asigurării cu medicamente.  +  Titlul V Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului  +  Articolul 77 (1) Desemnarea reprezentanţilor penitenciarului în comisii, comitete, consilii şi în alte structuri de colaborare sau de decizie în care este implicată unitatea se face prin decizie a directorului unităţii. (2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic sau la cererea directorului unităţii, rapoarte privind activitatea în comisiile în care au fost desemnaţi.  +  Capitolul I Consiliul de conducere al penitenciarului  +  Articolul 78 (1) În penitenciare funcţionează consiliul de conducere, ca organ consultativ. (2) Componenţa consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Preşedintele consiliului de conducere este directorul. (4) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului. (5) În lipsa directorului, atribuţiile preşedintelui consiliului de conducere se exercită de către înlocuitorul acestuia.  +  Articolul 79 (1) În consiliul de conducere se stabilesc măsuri de optimizare a activităţii penitenciarului. (2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se va consemna în scris, într-un proces-verbal, de către o persoană desemnată din cadrul structurii secretariat. Procesul-verbal astfel încheiat va fi înaintat spre semnare membrilor consiliului de conducere care au participat la şedinţă. (3) Măsurile stabilite se transmit pentru implementare fiecărei structuri vizate, printr-o notă întocmită de către structura secretariat, menţionându-se şi termenele stabilite pentru îndeplinire/realizare. (4) Şeful fiecărei structuri monitorizează stadiul de realizare a sarcinilor dispuse, în funcţie de termenele stabilite pentru realizarea acestora. (5) Şefii structurilor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi în termen a sarcinilor şi lucrărilor repartizate.  +  Capitolul II Comitetul de securitate şi sănătate în muncă  +  Articolul 80 (1) În cadrul penitenciarului funcţionează, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. (2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din penitenciare are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii. (3) Organizarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă constituit la nivelul sistemului administraţiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Capitolul III Comisia de disciplină  +  Articolul 81Comisia de disciplină are drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care a fost sesizată şi propunerea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul IV Celula de urgenţă  +  Articolul 82 (1) În cadrul penitenciarului este constituită, cu respectarea prevederilor legale, Celula de urgenţă. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Celulei de urgenţă este aprobat prin decizie a directorului unităţii şi va fi actualizat ori de câte ori situaţia o impune. (3) Celula de urgenţă se înfiinţează în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alertă în situaţii de urgenţă, precum şi pe timpul unor exerciţii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. (4) Celula de urgenţă se constituie şi funcţionează sub conducerea directorului unităţii. (5) Celula de urgenţă de întruneşte semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune. (6) Celula de urgenţă îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale.  +  Capitolul V Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu  +  Articolul 83Solicitările de repartizare a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea penitenciarului vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul unităţii, prin decizie a directorului acesteia.  +  Articolul 84Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al unităţii.  +  Articolul 85Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă în ceea ce priveşte ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.197/C/2008.  +  Titlul VI Colaborarea dintre structurile penitenciarului şi dintre acestea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia  +  Articolul 86 (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului pot fi date, cu respectarea legii, numai de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite. (2) Structurile din penitenciar, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuţiilor curente, colaborează direct, prin şefii structurilor ori prin salariaţii desemnaţi de aceştia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia.  +  Articolul 87 (1) Colaborarea dintre structurile penitenciarului şi dintre acestea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi celelalte unităţi penitenciare se realizează prin corespondenţa asumată de şefii structurilor respective. (2) Dacă pentru realizarea unor lucrări este necesară colaborarea dintre structurile prevăzute la alin. (1), şefii acestora vor desemna personalul care va soluţiona corespondenţa în termenul legal/stabilit.  +  Articolul 88 (1) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor structuri din penitenciar, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament, vor fi verificate şi vor purta semnătura şefilor structurilor implicate. (2) În situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor structuri din cadrul penitenciarului se va face o menţiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultare reciprocă a structurilor implicate. (3) În cazul în care şefii de structuri nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unităţii.  +  Articolul 89În cadrul structurilor, lucrările rezolvate se verifică, iar exemplarul al doilea se semnează de către şeful acestora, înainte ca lucrările să fie prezentate directorului unităţii.  +  Titlul VII Înregistrarea şi circuitul documentelor  +  Articolul 90 (1) Structura secretariat coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în penitenciar. (2) Toate lucrările au număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul unităţii.  +  Articolul 91 (1) Corespondenţa se înregistrează prin aplicaţia de evidenţă a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat. (2) Câte un exemplar al notelor şi al celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât şi la cea căreia i se adresează.  +  Articolul 92Documentele utilizate de structurile din penitenciare sunt următoarele: a) note de informare; b) note de fundamentare; c) adrese către petiţionari sau instituţii; d) rapoarte; e) referate de necesitate; f) răspunsuri la petiţii şi memorii; g) petiţii/cereri ale personalului; h) note interne; i) adrese circulare; j) decizii ale directorului unităţii, ale directorului general şi ordine ale ministrului justiţiei.  +  Articolul 93Circuitul lucrărilor se realizează astfel: a) corespondenţa înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul penitenciarului, potrivit competenţei/domeniului de activitate a/al acestora sau rezoluţiei directorului unităţii, prin aplicaţia de evidenţă a documentelor; b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa de rezolvare a structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicaţia de evidenţă a documentelor; c) dacă lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărei structuri.  +  Articolul 94 (1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în termenul prevăzut în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termen legal. (2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizată de structura evidenţiată prima în rezoluţia directorului unităţii. (3) Directorul unităţii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat.  +  Articolul 95Lucrările de bază se păstrează la structura care le-a întocmit.  +  Articolul 96Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.  +  Titlul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 97Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la interpelările adresate directorului unităţii de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ministrul justiţiei, autorităţile şi instituţiile publice, mass-media sau persoanele fizice şi răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrări le cuprind.  +  Articolul 98Structurile din penitenciar asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminarii organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.  +  Articolul 99Structurile penitenciarului pot îndeplini orice alte activităţi prevăzute de lege, potrivit specificului lor, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de directorul penitenciarului sau de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 100 (1) Evidenţa tuturor documentelor emise de directorul penitenciarului se păstrează în original la structura secretariat sau la structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. (2) Evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, se păstrează într-un exemplar, cu rezoluţia directorului unităţii în original, la structura secretariat sau structura informaţii clasificate, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora. Dacă aceste documente intră în competenţa mai multor structuri, conform repartizării directorului unităţii, structura secretariat sau structura informaţii clasificate va transmite câte un exemplar xeroxat fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările şi instrucţiunile în vigoare. (3) Fiecare structură trebuie să păstreze lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unităţii, copiile acestora urmând a fi transmise părţilor implicate, prin grija structurii emitente.  +  Articolul 101Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 102 (1) Personalul din penitenciare este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin decizie a directorului unităţii. (2) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu după program, precum şi alte învoiri sunt permise numai cu aprobarea directorului unităţii şi, în lipsa acestuia, după caz, a directorului adjunct, a şefilor de servicii sau de birou.  +  Articolul 103Nerespectarea obligaţiilor ce revin personalului din penitenciare se sancţionează în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 104Şefii structurilor vor informa personalul din subordine cu privire la întregul conţinut al prezentului regulament.  +  Anexa 1 la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul .........................Aprob-------Ministrul justiţiei.....................FIŞA POSTULUINr. poziţiei din stat: 1Denumirea postului din stat: director penitenciarNivelul postului: de conducereFuncţia publică corespunzătoare categoriei: A - corpul ofiţerilorScopul principal al postului: organizarea, conducerea, îndrumarea şi coordonarea activităţii tuturor sectoarelor din unitateIdentificarea funcţiei publice:Denumire: directorGradul profesional: -Vechimea în specialitatea necesară: conform legislaţiei în vigoareCondiţii specifice privind ocuparea postului:Studii: superioare absolvite cu diplomă de licenţă emisă de instituţii acreditateStudii de specialitate: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă--------------Rubrica "Studii de specialitate" din Fişa postului din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.Perfecţionări (specializări): se recomandă în managementul organizaţional--------------Rubrica "Perfecţionări (specializări)" din Fişa postului din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 684 din 28 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator:Limbi străine: nu este cazulAbilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate şi responsabilitate, iniţiativă şi discernământ în modul de rezolvare a sarcinilor încredinţate, capacitate de analiză, sinteză şi de a lua decizii, receptivitate şi dinamism, capacitate de muncă în echipăCerinţe specifice: disponibilitate de a lucra în program prelungit şi de a efectua deplasări, eficacitate şi siguranţă în îndeplinirea responsabilităţilor ce îi revinCompetenţă managerială: organizarea şi conducerea eficientă a activităţilor cu personalul din subordine; capacitate de previzionare şi planificare a activităţilor unităţii pe termen scurt, mediu şi lung; capacitate de analiză şi sinteză; coordonarea, îndrumarea, conducerea şi asumarea răspunderii pentru activitatea unităţiiAtribuţii:- asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;- aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciar;- răspunde de hotărârile luate şi dispoziţiile date în legătură cu actul managerial, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; pregătirea personalului, folosirea mijloacelor financiare şi materiale alocate, asigurarea ordinii şi disciplinei în unitate;- utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate, în calitate de ordonator terţiar de credite, numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;- aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;- aprobă/întocmeşte fişele postului pentru personalul din competenţă;- stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat;- numeşte, eliberează, destituie, suspendă din funcţie, pune la dispoziţie, repune în drepturile anterioare şi efectuează şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, pentru personalul din subordine, potrivit competenţelor legale;- acordă recompense funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din competenţă;- coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual din unitate, de asemenea întocmeşte, concluzionează şi hotărăşte cu privire la fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din competenţa sa, conform legii;- aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele conferite de lege;- aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, personalului contractual din unitate;- aprobă deciziile de încadrare ale funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual, conform competenţelor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, numirea îndrumătorilor pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi;- aprobă încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor şi a raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, în condiţiile legii;- aprobă delegarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată;- aprobă detaşarea personalului din competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv de Legea nr. 53/2003, republicată, după obţinerea avizului direcţiei sau al serviciului de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;- organizează, controlează, îndrumă şi sprijină activităţile privind asigurarea dreptului la asistenţa medicală al persoanelor private de libertate;- aprobă, îndrumă şi sprijină activităţile de educaţie, asistenţă psihologică şi socială desfăşurate în penitenciar;- aprobă întâlnirile dintre persoanele private de libertate şi reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane cu calităţi oficiale ori care desfăşoară activităţi în domeniul respectării drepturilor omului;- coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii persoanelor private de libertate custodiate, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;- coordonează activitatea de ţinere a evidenţei nominale şi statistice a persoanelor private de libertate, potrivit legii;- convoacă, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele consiliului de conducere;- coordonează activitatea pentru asigurarea sistemului informatic integrat, prelucrarea datelor şi exploatarea aplicaţiilor informatice;- coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii;- răspunde, potrivit legii, de: a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate; b) realizarea veniturilor; c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice; g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora; h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;- aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice;- răspunde de utilizarea mijloacelor financiare repartizate, de respectarea disciplinei financiare, de prezentarea lucrărilor în condiţiile şi la termenele stabilite, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin în calitate de ordonator terţiar de credite;- ia măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru comisia de inventariere;- răspunde pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;- asigură coordonarea proiectelor planurilor financiare, de aprovizionare, proiectare, producţie, întreţinere şi reparaţii, susţinerea acestora şi înaintarea spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- analizează periodic activitatea de aprovizionare şi dispune actualizarea programelor de achiziţii pe care le înaintează, pentru avizare şi aprobare, la Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă;- coordonează activităţile destinate executării pedepselor, dotarea şi asigurarea cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie, conform legii;- asigură respectarea actelor normative în vigoare referitoare la paza şi siguranţa patrimoniului unităţii;- emite decizii pentru reglementarea activităţilor curente;- aprobă programele de activităţi ale unităţii, evaluează periodic stadiul realizării obiectivelor şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor şi rezultatelor obţinute, făcând propuneri în acest sens directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;- organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;- îndrumă şi controlează activitatea de pregătire a personalului din structurile pe care le coordonează;- organizează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor;- coordonează activităţile referitoare la evidenţa, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor;- asigură luarea măsurilor necesare menţinerii în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale unităţii;- asigură protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii, pune în aplicare planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;- îndeplineşte orice alte atribuţii ale actului managerial prevăzute în actele normative în vigoare;- răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- propune, ca urmare a analizei în cadrul consiliului de conducere, structura organizatorică, în vederea aprobării de către Ministerul Justiţiei;- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor consiliului de conducere şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii penitenciarului;- aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al penitenciarului, pe baza propunerilor consiliului de conducere, cu respectarea prevederilor legale;- face propuneri privind dezvoltarea activităţii penitenciarului, în concordanţă cu nevoile persoanelor private de libertate asistate;- negociază şi încheie, în numele şi pe seama penitenciarului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor oferite;- propune spre aprobare lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii;- îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;- reprezintă penitenciarul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;- încheie acte juridice în numele şi pe seama penitenciarului, conform legii;- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii penitenciarului;- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor persoanelor private de libertate, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea penitenciarului;- răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor legale în vigoare;- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea penitenciarului;- transmite Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informări cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;- răspunde de organizarea arhivei penitenciarului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege;- răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa;- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea penitenciarului;- propune spre aprobare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din penitenciar, în condiţiile legii;- informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;- respectă măsurile dispuse de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea penitenciarului;- răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării penitenciarului, în condiţiile legii;- răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării.Limite de competenţă: în exercitarea atribuţiilor, ia decizii şi dispune măsuri în cadrul unităţii, potrivit reglementărilor prevăzute de actele normative în vigoare, ordinele ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii. În situaţiile în care este necesară luarea unei decizii ce implică depăşirea competenţele legale, va solicita directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună.Delegarea de atribuţii: pe durata absenţei sale de la serviciu, atribuţiile profesionale vor fi preluate de un director adjunct sau de altă persoană desemnată, prin decizie.Sfera relaţională:- intern: a) relaţii ierarhice: - subordonat nemijlocit faţă de ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;- superior pentru întreg personalul unităţii; b) relaţii funcţionale: cu toate sectoarele de activitate din unitate, precum şi cu direcţiile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor; c) relaţii de control: toate sectoarele de activitate din unitate;- extern:● relaţii de reprezentare: reprezintă unitatea în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile internaţionale şi cu persoanele juridice din ţară şi/sau din străinătate.Întocmit de-----------Numele şi prenumele:Funcţia publică de conducere: director general al Administraţiei Naţionale a PenitenciarelorSemnătura: ............................Data întocmirii: ......................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului----------------------------------------------Numele şi prenumele:Semnătura: ............................Data: .................................  +  Anexa 2 la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEIADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELORPenitenciarul .................STRUCTURA FIŞEI POSTULUIUnitatea ......................Serviciul .....................Biroul ........................Compartimentul ................A. Identificarea postului1. Denumirea structurii/biroului/compartimentului2. Denumirea postului3. Poziţia postului din statul de organizare4. Funcţia5. Gradul/Treapta profesională6. Nivelul de acces la informaţii clasificate7. Relaţii cu alte posturi7.1. Sfera relaţională internă:- relaţii ierarhice- relaţii funcţionale- relaţii de control- relaţii de reprezentare7.2. Sfera relaţională externă:- relaţii cu autorităţi şi instituţii publice- relaţii cu organizaţii internaţionale- relaţii cu persoane juridice privateB. Cerinţele postului1. Pregătire:1.1. studii de specialitate1.2. cursuri/programe de perfecţionare/specializare1.3. limbi străine şi nivelul de cunoaştere1.4. cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere1.5. alte cunoştinţe şi abilităţi1.6. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor2. Experienţă:2.1. vechime în muncă2.2. vechime în specialitate3. Aptitudini şi abilităţi necesareC. Condiţii specifice postului1. Locul de muncă2. Programul de lucru3. Deplasări curente4. Încadrarea în condiţii de muncă5. Riscuri implicate de post6. CompensăriD. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor corespunzătoare postului..............................................................................................................................................................................................................................E. Întocmit de:Numele şi prenumele ...................Funcţia publică de conducere .....................Semnătura ..................Data întocmirii ...................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postuluiNumele şi prenumele .....................Semnătura ................Data ..................Aprobat de şeful unităţii:Numele şi prenumele .......................Funcţia publică de conducere ..................Semnătura ................Data ................-----