HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 februarie 1998privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Privatizării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 5 februarie 1998    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi ale art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Privatizării este instituţia publică din structura administraţiei publice centrale, responsabilă cu elaborarea strategiei de privatizare, a proiectelor de act normativ în domeniul privatizării, precum şi cu activitatea de coordonare şi de control al procesului de privatizare. (2) Sediul ministerului este în municipiul Bucureşti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 2În domeniul sau de activitate, Ministerul Privatizării are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi înaintează Guvernului, spre aprobare, strategia de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar sau asociat; b) avizează şi transmite Guvernului, spre aprobare, programul anual de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar sau asociat, la propunerea Fondului Proprietăţii de Stat; c) elaborează şi înaintează Guvernului proiecte de lege, de ordonanţa sau de hotărâre în domeniul privatizării sau avizează proiecte de act normativ, elaborate de către alte ministere sau agenţii în legătură cu domeniul privatizării; d) aproba, la cererea Fondului Proprietăţii de Stat, lista societăţilor comerciale care se restructureaza; e) întocmeşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar un raport privind stadiul privatizării sau al restructurării societăţilor comerciale la care statul este acţionar sau asociat; f) coordonează, controlează şi evalueaza activitatea Fondului Proprietăţii de Stat în procesul de privatizare; g) gestionează Registrul interimar de evidenta a acţionarilor pentru societăţile comerciale de tip deschis şi asigura transferul gratuit al informaţiilor din acest registru către registre independente de evidenta a acţionarilor, autorizate de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare; h) încheie contracte de asistenţa tehnica de specialitate cu societăţi de consultanţa, române sau străine, pentru realizarea programelor în domeniul privatizării, şi urmăreşte realizarea programelor de asistenţa tehnica din străinătate, care privesc obiectul sau de activitate; i) efectuează, direct sau prin persoane fizice specializate, ori prin societăţi de consultanţa sau organizaţii neguvernamentale, analize şi studii în domeniul privatizării societăţilor comerciale; j) colaborează cu instituţii similare din străinătate, în vederea promovării procesului de privatizare; k) editează cărţi, cataloage, pliante, lucrări de specialitate în domeniul privatizării şi investiţiilor străine, precum şi un buletin cu aparitie lunară în domeniul investiţiilor străine şi un buletin trimestrial privind stadiul privatizării; l) promovează dialogul social cu structuri ale societăţii civile; m) îndeplineşte orice alte funcţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Privatizării colaborează cu celelalte ministere şi instituţii de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi publice locale, precum şi cu persoane fizice sau juridice de drept privat.În scopul îndeplinirii funcţiilor sale de autoritate, Ministerul Privatizării are dreptul să solicite informaţii de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Privatizării este condus de către ministrul privatizării, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul privatizării conduce întreaga activitate a ministerului, pe care îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoane fizice sau juridice, române sau străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 şi ale prezentei hotărâri, ministrul privatizării emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Privatizării, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, funcţionează doua departamente conduse de câte un secretar de stat. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului se pot organiza direcţii, servicii, birouri, precum şi colective temporare pentru realizarea atribuţiilor ministerului şi pentru colaborarea cu organizaţii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanţa. (2) Modalitatea de coordonare între direcţiile generale, atribuţiile secretarilor de stat, secretarului general, direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor şi birourilor, precum şi înfiinţarea colectivelor temporare se stabilesc prin regulament de ordine interioară şi se aproba prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5Numărul maxim de posturi din structura ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Ministerul Privatizării include în statul de funcţii şi personalul de specialitate pentru coordonare şi control în profil teritorial, care îşi va desfăşura activitatea cu sprijinul prefecturilor.  +  Articolul 6Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii în teritoriu a salariaţilor Ministerului Privatizării şi vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de întreţinere şi pentru comunicaţii.  +  Articolul 7Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi a Agenţiei Române de Dezvoltare se transmit Ministerului Privatizării, cu excepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în dotarea Direcţiei generale a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Centrului balcanic de cooperare între întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, care se transfera în patrimoniul Secretariatului General al Guvernului, în folosinţă Consiliului pentru Reforma. Mijloacele fixe şi obiectele de inventar se transmit pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Privatizării preia toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi ale Agenţiei Române de Dezvoltare, asa cum acestea sunt recunoscute sau stabilite prin acte normative, acorduri şi contracte încheiate de aceste agenţii cu terţe persoane fizice sau juridice, române ori străine. (3) Ministerul Privatizării are în dotare, pentru asigurarea transportului personalului propriu în interes de serviciu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8Personalul încadrat la Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi la Agenţia Română de Dezvoltare va fi transferat în interes de serviciu la Ministerul Privatizării şi va fi încadrat pe posturi, conform structurii organizatorice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în baza unei examinari, în scopul evaluării competentei profesionale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9 (1) Bugetul Ministerului Privatizării se stabileşte anual prin legea bugetului de stat. (2) Deschiderea de credite şi de plati efectuate în anul 1998, până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998, în contul Agenţiei Naţionale pentru Privatizare şi al Agenţiei Române de Dezvoltare, trec în contul Ministerului Privatizării. (3) Veniturile înregistrate din activităţi extrabugetare de către Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi de Agenţia Română de Dezvoltare se virează direct Ministerului Privatizării.  +  Articolul 10 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 216/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996. (2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul privatizării,Valentin M. Ionescup. Ministrul reformei,Laurentiu TachiciuMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa    MINISTERUL PRIVATIZĂRII                                                                 Numărul maxim de posturi = 220                                                     (exclusiv ministrul şi secretarii de stat)                                                 ┌───────────────┐                                                 │ MINISTRU │                                                 └──────┬────────┘            ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────┐            │OFICIUL JURIDIC*)├─────────────────────────┼──────────────────────────┤CABINET MINISTRU│            └─────────────────┘ │ │ CONSILIERI │                                                        │ └────────────────┘            ┌───────────────────┐ │ ┌────────────────┐            │OFICIUL STATISTIC*)├───────────────────────┼──────────────────────────┤SECRETAR GENERAL│            └───────────────────┘ │ └────────────────┘                                                        │            ┌───────────────────────────────────────────┴──────────────┬─────────────────────────────────┐            │ │ │   ┌────────┴───────────┐ ┌───────┴────────┐ │   │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │ │   │PROMOVARE INVESTIŢII│ │ PRIVATIZARE ŞI │ │   │ STRĂINE │ │ RESTRUCTURARE │ │   └────────────┬───────┘ └────────┬───────┘ │   ┌─────────┐ │ ┌─────────┐ │ │   │CONSILIER├──┤ │CONSILIER├──┤ │   └─────────┘ │ └─────────┘ │ │                │ │ │          ┌─────┴─────────┐ ┌───────────────────────────────┴┬─────────────────────────┐ │          │ │ │ │ │ │  ┌───────┴───────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌────┴────┐ │┌────┴────┐  │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ ││ │  │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │GENERALĂ │ ││DIRECŢIA │  │ PROMOVARE, │ │ASISTENŢĂ │ │ │STRATEGIE│ ││GENERALĂ │  │ RELAŢII │ │INVESTIŢII│ │ │ ŞI │ ││ECONOMICĂ│  │INTERNAŢIONALE,│ │ STRĂINE │ │ │ CONTROL │ ││ │  │ INFORMATICĂ │ │ │ │ └───┬─────┘ │└─────┬───┘  └─────────────┬─┘ └─────────┬┘ │ ┌───────────┬─────┴──────┬─────────┐ │ │                │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────────────┐│ ┌───────────┐│ ┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌───┴────┐┌──────┴──┐┌─────┴────┐┌───┴────┐ ││ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ ││ ││ ││DIRECŢIA│ ││ PROMOVARE ŞI ││ │ ASISTENŢĂ ││ │ ASISTENŢĂ ││ REGISTRUL ││DIRECŢIA││ DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││RELAŢII │ ││ INVESTIŢII ││ │ PENTRU ├┤ │ TEHNICĂ CU ││ACŢIONARILOR││CONTROL ││STRATEGIE││ RESTRUC- ││PUBLICE │ ││ STRĂINE ŞI ├┤ │INVESTITORI││ │STRĂINĂTATEA││ ││ ││ ││ TURARE ││ │ ││ RELAŢII ││ │ STRĂINI ││ └────────────┘└────────────┘└────────┘└─────────┘└──────────┘└────────┘ ││INTERNAŢIONALE││ └───────────┘│ ┌───────┴────┐└──────────────┘│ ┌──────────┐ │ ┌────┴─────┐┌─────┴───┐┌──────────────┐│ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ │ PROIECTE │ │ │FINANCIAR─││ RESURSE ││ INFORMATICĂ ││ │ DE ├─┘ │CONTABILĂ ││ UMANE ││ BAZE DE ││ │INVESTIŢII│ └──────────┘└─────────┘│ DATE ├┘ └──────────┘│ MULTIMEDIA │└──────────────┘------------------    *) Se organizează la nivel de direcţie.---------