LEGE nr. 51 din 2 martie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 4 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 28 august 1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale, emisă în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:"a) contractul colectiv de muncă şi alte acorduri şi înţelegeri existente între sindicat sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor şi patronatul societăţii comerciale;"2. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor, la care se referă art. 3, în vigoare la data efectuării transferului dreptului de proprietate, nu pot fi modificate unilateral, pe întreaga durata de valabilitate a acestora. (2) Prin acord între noul proprietar sau reprezentanţi ai acestuia şi sindicat sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, clauzele contractului colectiv de muncă, valabil în momentul efectuării transferului dreptului de proprietate, pot fi renegociate."3. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În cazul transferului dreptului de proprietate, parţial sau total, asupra acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, acesta şi cumpărătorul au obligaţia, sub sancţiunea nulităţii contractului, sa înscrie în contractul de vânzare-cumpărare clauze referitoare la situaţia personalului şi la menţinerea sau disponibilizarea acestuia. Părţile au obligaţia de a încheia contractul de vânzare-cumpărare cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în lege, în contractul colectiv de muncă, precum şi în alte acorduri încheiate între sindicat sau, după caz, reprezentanţii aleşi ai salariaţilor şi patronatul societăţii comerciale."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, dacă salariaţii care deţin acţiuni la respectiva societate comercială îşi pierd calitatea de salariat, în conformitate cu prevederile art. 129, 130 şi 135 din Codul muncii, aceştia îşi păstrează integral drepturile ce decurg din calitatea lor de acţionar. (2) Persoanele care pierd calitatea de salariat şi care au cumpărat acţiuni prin intermediul Programului Asociaţiei Salariaţilor sau prin intermediul procedurilor de privatizare MEBO sau ESOP sunt îndreptăţite sa păstreze acţiunile dobândite cu titlu gratuit, prin efectuarea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, precum şi pe cele pe care le-au subscris, dacă rămân membri ai respectivei asociaţii. (3) În cazul în care salariaţii prevăzuţi la alin. (2) renunţa la calitatea de membru al asociaţiei, aceştia îşi păstrează dreptul de proprietate asupra acţiunilor dobândite cu titlu gratuit, precum şi asupra celor achitate până în momentul pierderii calităţii de salariat al respectivei societăţi comerciale. Acţiunile neachitate şi care devin în acest fel disponibile se redistribuie celorlalţi membri ai asociaţiei, conform hotărârii luate în acest sens de adunarea generală a asociaţiei şi cu respectarea prevederilor legale."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-------