ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012    Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a activităţilor de control al regimului silvic şi al vânătorii, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, managementului ariilor naturale protejate şi al conservării biodiversităţii, în vederea eficientizării actului de control şi emiterii actelor de reglementare,ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de control şi de emitere a actelor de reglementare,luând în considerare faptul că prin modificarea propusă se urmăreşte debirocratizarea instituţiilor în vederea eficientizării activităţii cu scopul protejării cetăţenilor prin apropierea deciziei de mediu de aceştia, eliminând verigile intermediare atât ale actului decizional de control, cât şi cele ale actului de reglementare, spre exemplificare, cetăţenii dintr-un judeţ reduc atât timpul alocat, cât şi costurile de deplasare pentru depunerea actelor necesare pentru emiterea unui act de reglementare în judeţul de pe raza teritorială unde se afla anterior sediul agenţiei regionale pentru protecţia mediului, mergând direct la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, simplificând atât procedural, cât şi decizional emiterea de acte de reglementare.Având în vedere faptul că organizarea actuală a inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare nu permite intervenţiile operative în cazul în care animalele sălbatice devin periculoase pentru populaţie, fiind dese situaţiile în care se apropie periculos de mult de localităţi, atacând oameni şi animale, se impun reorganizarea acestora sub forma comisariatelor de regim silvic şi cinegetic, după modelul comisariatelor Gărzii Naţionale de Mediu, şi totodată îmbunătăţirea cadrului normativ existent.Având în vedere că în legislaţia de protecţie a mediului se constată o serie de neconcordanţe legislative atât în ceea ce priveşte emiterea actelor de reglementare, cât şi a actelor de control, din care unele acte normative care transpun prevederi comunitare şi care au fost emise anterior în baza vechilor reglementări pot fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană,subliniind faptul că adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce atât la reducerea cheltuielilor publice, cât şi la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional, ca urmare a misiunii de evaluare, cu încadrarea în cheltuielile bugetare alocate,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Garda Naţională de Mediu funcţionează la nivel central prin Comisariatul General, instituţie publică cu personalitate juridică, şi are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», instituţii fără personalitate juridică, cu statut de servicii publice deconcentrate."  +  Articolul IIÎn subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor funcţionează comisariatele de regim silvic şi cinegetic, ca instituţii publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu informarea prealabilă a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;".2. La articolul 2, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia;".3. La articolul 2 punctul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor - act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecţia mediului, prin compartimentul cu atribuţii în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor şi, respectiv, de autorizare a îngrăşămintelor;".4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»."5. La articolul 59, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) elaborează politica naţională şi coordonează acţiunile la nivel naţional şi local privind protecţia atmosferei, schimbările climatice, precum şi protecţia populaţiei faţă de nivelurile de expunere la zgomotul ambiental ce pot avea efecte negative asupra sănătăţii umane, în conformitate cu politicile europene şi internaţionale specifice;".6. La articolul 74, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Componenţa Comitetului regional este următoarea: a) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; c) un reprezentant al agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din regiunea respectivă, desemnat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; d) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu; e) un reprezentant desemnat de autoritatea publică centrală din domeniul finanţelor publice din cadrul unui judeţ din regiunea respectivă; f) un reprezentant al autorităţii publice din domeniul sănătăţii din regiunea respectivă; g) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale; h) un prefect din regiunea respectivă, nominalizat de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei publice; i) un preşedinte de consiliu judeţean, nominalizat de preşedinţii consiliilor judeţene din regiunea respectivă; j) un reprezentant al administraţiei bazinale din regiunea respectivă; k) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectivă, desemnat de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului; l) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor şi infrastructurii; m) un reprezentant ales de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în regiunea respectivă; n) un primar de municipiu reşedinţă de judeţ, nominalizat de primarii celorlalte municipii reşedinţă de judeţ din regiunea respectivă."7. La articolul 75, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) implementează politicile, strategiile şi reglementările de protecţie a mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului;".8. La articolul 75, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:"z^1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, în limita bugetului aprobat."9. La articolul 79, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisarii-şefi şi comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi persoane împuternicite din cadrul acesteia au acces, în condiţiile legii, oricând şi în orice incintă unde se desfăşoară o activitate generatoare de impact asupra mediului."  +  Articolul IV (1) Orice referire din actele normative la agenţiile regionale pentru protecţia mediului va fi considerată a fi făcută la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, după caz, în funcţie de atribuţiile care au fost preluate de acestea. (2) Orice referire din actele normative la comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu va fi considerată a fi făcută la Garda Naţională de Mediu. (3) Orice referire din actele normative la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare va fi considerată a fi făcută la comisariatele de regim silvic şi cinegetic.  +  Articolul V (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va supune spre adoptare Guvernului hotărârile de reorganizare şi funcţionare ale Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale comisariatelor de regim silvic şi cinegetic. (2) Patrimoniul şi personalul comisariatelor regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu vor fi preluate de către Comisariatul General în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). (3) Patrimoniul şi personalul agenţiilor regionale pentru protecţia mediului vor fi preluate de către agenţiile judeţene nouînfiinţate în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). (4) Personalul preluat conform alin. (2) şi (3) este încadrat pe funcţii echivalente celor deţinute şi îşi păstrează drepturile salariale, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal. (5) Până la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), plata drepturilor salariale ale personalului din cadrul instituţiilor desfiinţate sau reorganizate se va face de către instituţiile publice centrale în subordinea cărora au funcţionat.  +  Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 10 octombrie 2012.Nr. 58.---------