LEGE nr. 167 din 9 octombrie 2012pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. şi prestează cu titlu profesional, în limita autorizaţiei acordate, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute la art. 5 şi alte activităţi care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfăşurate de S.S.I.F. (3) Activităţile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea acestor autorizări. (4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta."2. Articolul 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene."3. La articolul 126 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate, precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;".4. La articolul 253, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 253. - (1) Prevederile prezentului titlu se vor aplica oricărui instrument financiar, precum şi certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care a fost înregistrată o cerere de admitere la tranzacţionare, indiferent dacă tranzacţia a avut loc sau nu în cadrul respectivei pieţe reglementate, precum şi licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare........................................................................ (3) Interdicţiile şi dispoziţiile prevăzute în prezentul titlu se vor aplica: a) operaţiunilor derulate în România sau în străinătate cu instrumente financiare şi certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau operând în România ori pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe respectiva piaţă; b) operaţiunilor derulate în România cu instrumente financiare şi certificate de emisii de gaze cu efect de seră care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru ori pentru care există o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 9 octombrie 2012.Nr. 167.-----