HOTĂRÂRE nr. 38 din 8 octombrie 2012privind înfiinţarea Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalate în activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 78 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia de anchetă privind abuzurile semnalate în activităţile desfăşurate de autorităţile şi instituţiile publice în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 2012, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2 (1) Comisia este formată din 11 membri. (2) Componenţa nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Biroul Comisiei va fi ales, în prima şedinţă, de către membrii acesteia şi va fi constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.  +  Articolul 3În condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar din care acesta face parte va desemna, în scris, un înlocuitor.  +  Articolul 4 (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face, cu cel puţin o zi înainte, de către preşedinte, vicepreşedinte sau de către biroul acesteia. (2) Vicepreşedintele îl înlocuieşte de drept pe preşedinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 5 (1) Şedinţele Comisiei se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor care o compun. (2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 6În vederea organizării şi desfăşurării activităţii, Comisia elaborează, în prima sa şedinţă, un regulament propriu.  +  Articolul 7 (1) Lucrările Comisiei sunt publice. (2) În situaţii temeinic justificate, plenul Comisiei poate limita accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la lucrările acesteia.  +  Articolul 8În activitatea sa, Comisia va putea solicita opinia unor specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale.  +  Articolul 9Senatul cere tuturor organelor de stat, instituţiilor şi organizaţiilor să pună la dispoziţia Comisiei, în termen, orice informaţii şi documente care sunt de natură să servească activităţii acesteia.  +  Articolul 10 (1) Constatările, concluziile şi propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent până la data de 15 noiembrie 2012. (2) După primirea raportului, Biroul permanent îl difuzează tuturor grupurilor parlamentare şi stabileşte data dezbaterii acestuia de către Senat.  +  Articolul 11În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia, Biroul permanent va asigura personalul de specialitate şi logistica necesară.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,PETRU FILIPBucureşti, 8 octombrie 2012.Nr. 38.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei de anchetă privind abuzurile semnalateîn activităţile desfăşurate de autorităţileşi instituţiile publice în cazul votuluide la referendumul din 29 iulie 2012
  Nr. crt. Numele şi prenumele Grupul parlamentar
  1. Severin Georgică PSD
  2. Greblă Toni PSD
  3. Chelaru Ioan PSD
  4. Lazăr Sorin-Constantin PSD
  5. - PDL
  6. - PDL
  7. - PDL
  8. Ghişe Ioan PNL
  9. David Cristian PNL
  10. Albert Almos UDMR
  11. Nedelcu Vasile Progresist
  -----------