LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicatăprivind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 14 septembrie 1994    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 57/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 20 iulie 1994, dîndu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 1/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sunt considerate şomeri şi beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de ajutor de şomaj şi de alte forme de protecţie socială, precum şi de sprijinul în vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare, recalificare şi perfecţionare.  +  Articolul 2 (1) Sunt îndreptăţite sa primească ajutorul de şomaj în condiţiile prezentei legi: a) persoanele ai căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) - f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor; b) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei în cauza, iar reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibil la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor, pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în munca; d) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durata determinata. (2) Persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă sau calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca, în cazurile prevăzute la alineatul precedent, lit. a) şi d), beneficiază de ajutor de şomaj dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Absolvenţii de învăţământ care, în termen de un an de la absolvire, s-au angajat şi nu au beneficiat integral de ajutor de integrare profesională vor primi ajutor de şomaj indiferent de vechimea în munca. (4) Sunt asimilate şomerilor şi beneficiază de plată ajutorului de şomaj persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi membrii asociaţiilor familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, dacă au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe o perioadă de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii, în situaţia în care şi-au încheiat activitatea renunţând la autorizaţia de funcţionare.  +  Articolul 3 (1) Sunt asimilaţi şomerilor şi beneficiază de ajutor de integrare profesională: a) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârsta de minimum 18 ani, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul de baza minim brut pe ţara şi care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în munca potrivit pregătirii profesionale; b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârsta de cel puţin 16 ani, în cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali sau de imposibilitatea dovedită a acestora de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor; c) ţinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadraţi cu contract de muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra nu s-au putut angaja. (2) Absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapati, care nu au loc de muncă, vor fi luati în evidenta imediat după absolvire şi vor beneficia de plată ajutorului de integrare profesională de la data înscrierii în aceste evidente.  +  Capitolul 2 Ajutorul de şomaj şi alte forme de protecţie socială a şomerilor  +  Articolul 4 (1) Ajutorul de şomaj, după caz ajutorul de integrare profesională, consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, după cum urmează: a) 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rindul absolvenţilor învăţământului preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vârsta de minimum 18 ani sau, după caz, 16 ani; b) 70% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rindul absolvenţilor învăţământului superior; c) 50% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; d) 55% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 până la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; e) 60% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de minimum 15 ani, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; f) 40% din venitul mediu lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai puţin de un an; g) 50% din venitul mediu lunar rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de peste 5 ani. (2) Ajutorul de şomaj, calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, nu poate depăşi suma reprezentind cuantumul a cel mult două salarii de baza minime brute pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege.  +  Articolul 5Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj sau de ajutorul de integrare profesională, persoanele prevăzute la art. 2 şi 3 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înscrise la oficiile forţei de muncă din cadrul direcţiei de muncă şi protecţie socială judeteana sau din cadrul Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau, după caz, unde îşi au reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie încadrate în munca.  +  Articolul 6 (1) Nu beneficiază de ajutor de şomaj sau de ajutor de integrare profesională: a) persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 20.000 m². în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 m². în zonele montane; b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei personale şi stării de sănătate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau cărora li s-a recomandat de către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională şi au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; d) persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta; e) absolvenţii învăţământului liceal care urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia şi de durata ei. (2) Situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de consiliul local al localităţii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, şi prin declaraţie pe propria răspundere a salariatului.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca, în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii sau de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, dacă cererea a fost facuta ulterior acestui termen. (2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) dobândesc dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data hotărârii definitive de reintegrare, a ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală sau de punere în libertate ori a hotărârii definitive de achitare, dacă s-au înscris la oficiul forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data înscrierii, când aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile. (3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobândesc dreptul la ajutorul de integrare profesională după cum urmează: a) după o perioadă de 30 de zile, pentru absolvenţii învăţământului preuniversitar şi ai învăţământului superior, de la data la care s-au adresat forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitând încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii lor; b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitând încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii lor. (4) Femeile care au încetat activitatea, potrivit legii, pentru creşterea copiilor, precum şi persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar au dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data înscrierii la oficiile forţei de muncă. (5) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) încep să curgă de la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 3  +  Articolul 8 (1) Ajutorul de şomaj sau ajutorul de integrare profesională se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite potrivit legii. (2) Ajutorul de şomaj sau ajutorul de integrare profesională se plăteşte de la data dobândirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată.  +  Articolul 9Cererile pentru plata ajutorului de şomaj sau a ajutorului de integrare profesională se adresează direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Ajutorul de şomaj şi ajutorul de integrare profesională se plătesc pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă direcţiile de muncă şi protecţie socială organizează cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, somerii şi beneficiarii ajutorului de integrare profesională sunt obligaţi să le urmeze.  +  Articolul 11 (1) Persoanele care urmează cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, au obligaţia la absolvire să se încadreze în unităţile la care sunt repartizate. (2) Absolvenţii care refuza, fără motive temeinice, repartizarea în munca, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din prezenta lege, au obligaţia sa restituie cheltuielile de şcolarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele vor încheia cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu.  +  Articolul 12 (1) Persoanele care au beneficiat de ajutorul de şomaj sau de ajutorul de integrare profesională pentru perioada maxima de 270 de zile şi sunt lipsite de mijloace de întreţinere pot beneficia în continuare, până la încadrarea în munca, de o alocaţie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de şomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională. (2) Sunt considerate lipsite de mijloace de întreţinere persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) nu deţin împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafaţa minima echivalenta cu cea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a); b) nu realizează împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puţin 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. (3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin declaraţii pe propria răspundere ale titularului.  +  Articolul 13 (1) Alocaţia de sprijin este o sumă egala cu 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. (2) În perioada cît primesc alocaţie de sprijin, somerii pot urma cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională care să nu depăşească durata de primire a alocaţiei de sprijin. (3) Pregătirea profesională a şomerilor începută în perioada ajutorului de şomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională poate fi continuată în perioada alocaţiei de sprijin, prin formele de învăţământ prevăzute de lege, în meserii şi specialităţi a căror durata nu depăşeşte durata acordării alocaţiei de sprijin.  +  Articolul 14 (1) Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Dreptul locativ la locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei ori continuităţii în serviciu, situaţie în care se poate dispune numai evacuarea condiţionată de atribuirea unui alt spaţiu locativ corespunzător. (2) De asistenţa medicală gratuita beneficiază şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea persoanei căreia i se plătesc ajutoarele prevăzute la alin. (1). (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de compensarea unei părţi din preţul medicamentelor conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 15Perioada pentru care o persoană este indreptatita sa primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în munca şi în aceeaşi unitate.  +  Articolul 16Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în perioada pentru care sunt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin şi cît urmează un curs de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, inclusiv de pensia de invaliditate.  +  Articolul 17 (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj al ajutorului de integrare profesională sau al alocaţiei de sprijin este obligat ca, lunar, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă. (2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) ori îndeplineşte condiţii de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta sau urmează forme superioare de pregătire profesională are obligaţia de a înştiinţa, în termen de 3 zile, oficiul forţei de muncă. Aceeaşi obligaţie o are şi persoana care primeşte alocaţie de sprijin, în măsura în care i se modifica mijloacele de întreţinere prevăzute la art. 12. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea sau, după caz, oficiilor de pensii.  +  Articolul 18Calitatea de beneficiar al ajutorului de şomaj, al ajutorului de integrare profesională sau al alocaţiei de sprijin şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 17 se dovedesc cu carnetul de evidenta, eliberat şi vizat lunar de oficiul forţei de muncă.  +  Articolul 19 (1) Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin se plăteşte lunar de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, proporţional cu numărul de zile calendaristice cît titularul este îndreptăţit sa primească acest drept, pe baza buletinului de identitate şi a carnetului de evidenta. (2) Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin nu sunt impozabile şi nu pot face obiectul executării silite pentru alte debite decît cele care au provenit din ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocaţia de sprijin acordate necuvenit, pentru cele care reprezintă obligaţii de întreţinere, precum şi pentru daune cauzate prin infracţiuni intenţionate săvârşite împotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale.  +  Articolul 20 (1) Plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin încetează în următoarele situaţii: a) la îndeplinirea termenelor prevăzute la art. 10, respectiv art. 12 alin. (1); b) la încadrarea în munca a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către acesta a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi pe cont propriu; c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor somerului, situaţiei personale şi stării de sănătate a acestuia; d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o alta forma de pregătire profesională organizate potrivit art. 10 şi art. 13 alin. (2) şi (3) sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor pe motive imputabile beneficiarilor. (2) Plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin se suspenda: a) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 17; b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare; c) pe perioada în care titularul îşi stabileşte domiciliul în străinătate; d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate; e) pe perioada în care titularul este încadrat cu contract de muncă pe durata determinata mai mica de 6 luni.  +  Articolul 21Persoanele care au fost reintegrate în munca de către organele de jurisdicţie competente şi cărora li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de şomaj sau, după caz, alocaţia de sprijin primite pe aceeaşi perioadă de timp.  +  Capitolul 3 Constituirea şi utilizarea fondului pentru plata ajutorului de şomaj  +  Articolul 22Fondul necesar pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin se constituie din următoarele surse: a) o cota de 5% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România, care angajează personal român, precum şi din veniturile declarate în contractele de asigurări sociale de către persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990; b) o contribuţie de 1% din salariul de baza lunar de încadrare brut, plătită de salariaţii persoanelor fizice şi juridice prevăzute la lit. a); c) o contribuţie de 1% din venitul lunar în valoare bruta, obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei; d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz ca sursele de la lit. a), b) şi c) nu acoperă plăţile datorate.  +  Articolul 21 (1) Fondul prevăzut la art. 22 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala a României, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda. (2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul de stat. (3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 se aplică o majorare de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate. Sumele reprezentind majorările de întârziere sunt sursa de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin. (4) În cazul neachitarii la termen a contribuţiilor datorate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, precum şi a majorărilor de întârziere, potrivit legii, direcţiile teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot dispune poprirea sumelor respective din conturile agenţilor economici, prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a le executa fără acceptul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităţilor băneşti în conturile bancare, lichidarea creanţelor se face prin aplicarea procedurii de executare silită, în condiţiile legii.  +  Articolul 24 (1) Din fondul constituit potrivit art. 22 şi 23 din prezenta lege se vor face plati şi pentru: a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin; b) acoperirea unor cheltuieli pentru calificarea, recalificarea şi perfecţionarea şomerilor, a celor care beneficiază de ajutorul de integrare profesională şi de alocaţia de sprijin; c) utilizarea unei părţi de până la 10% din dobinda constituită la fondul pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi din veniturile din prestaţii realizate de oficiile forţei de muncă şi de centrele de calificare şi recalificare a şomerilor, pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor oficii şi centre de calificare şi recalificare, pentru reparaţii la clădiri şi alte mijloace fixe din dotarea acestora, precum şi pentru cheltuieli de personal; d) acordarea unor credite în condiţii avantajoase, cu o dobinda de 50% din dobinda bancară negociata trimestrial, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru şomeri; în acest scop, Banca Naţionala a României va transfera o parte din fondul pentru plata ajutorului de şomaj ca depozit în băncile comerciale indicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în contul şi la dispoziţia acestuia. (2) Pentru ca o întreprindere să poată fi finanţată din fondul constituit conform art. 24 lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa angajeze minimum 50% din personal din rindul persoanelor care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin. În cazul în care disponibilizeaza personalul provenit din categoriile menţionate, anterior implinirii a 2 ani de la încadrare, va fi obligată sa angajeze, în limita procentului prevăzut, personal din rindul beneficiarilor acestor ajutoare. În cazul nerespectării procentului minim de angajare, agentul economic pierde dreptul de creditare şi plăteşte cu titlul de penalitate o sumă egala cu mărimea creditului acordat; b) sa realizeze activitatea de baza în producţie, servicii sau turism; nu se pot finanta agenţii economici care au obiect de activitate exclusiv comerţul; c) să aibă întocmit proiectul de fezabilitate avizat de o comisie formată din reprezentanţii băncilor finanţatoare şi reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (3) Timpul maxim de creditare este de un an, exclusiv perioada de graţie. În cazul în care întreprinderea solicita un credit suplimentar, i se poate acorda, cu condiţia achitării în totalitate a creditului anterior, inclusiv dobinda. Pentru noul credit acordat condiţia este cea prevăzută la alin. (2) lit. a). (4) Banca finanţatoare poarta răspunderea pentru creditele acordate rămase nerambursate. (5) Mărimea fondului destinat creditarii se va stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. La elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cît priveşte stabilirea fondului destinat creditarii. Guvernul va consulta organizaţiile patronale şi confederatiile sindicale. (6) Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanţiilor şi organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor autorizate sa acorde credite din fondul pentru plata ajutorului de şomaj se vor stabili prin norme metodologice ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 25 (1) Au prioritate la obţinerea creditelor somerii care se obliga sa constituie întreprinderi, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d) şi art. 24 alin. (2) din prezenta lege. (2) La obţinerea creditelor au prioritate somerii din judeţele care au o rata a somajului mai mare decît media pe ţara.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin prevăzute de lege, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi la direcţiile de muncă şi protecţie socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum şi modul de salarizare a acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 27 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) amenda de la 10.000 la 20.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi (3); b) cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 33; c) cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 lit. a, b) şi c) de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin; (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice şi juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele corpului de control prevăzut la art. 26, precum şi de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul. (4) Corpul de control prevăzut la art. 26 este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni şi pentru faptele prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi în Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, săvârşite în legătură cu constituirea şi utilizarea fondului pentru plata ajutorului de şomaj. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 28Refuzul de a pune la dispoziţie sau de a elibera corpului de control documentele şi datele necesare verificării modului de constituire şi utilizare a fondului pentru plata ajutorului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Articolul 29 (1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, şi celelalte drepturi băneşti aferente se recuperează, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de sprijin decedati nu se mai urmăresc. (2) Recuperarea sumelor plătite fără temei legal se face pe baza deciziei conducerii direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, care constituie titlu executoriu. (3) Persoanele care, prin nerespectarea dispoziţiilor legale, determina plata unor sume necuvenite din fondul pentru plata ajutorului de şomaj sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.  +  Articolul 30 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili prin hotărâre *) modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor în cauza. (2) Guvernul are obligaţia de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o baza materială corespunzătoare bunei desfăşurări a procesului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor. (3) Centrele de calificare şi recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spaţii din reţeaua de învăţământ care nu-şi mai justifica funcţionarea, a altor spaţii existente, precum şi prin preluarea personalului necesar din aceste unităţi. (4) Centrele de calificare şi recalificare vor funcţiona în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială. (5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităţilor existente, direcţiile de muncă şi protecţie socială vor putea organiza cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin şi în şcoli profesionale sau alte unităţi similare.  +  Articolul 31Procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin se va stabili în termen de 15 zile **) de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, ce se va publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 32Litigiile privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă.  +  Articolul 33Unităţile au obligaţia de a comunică la oficiile forţei de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data când au devenit vacante, iar direcţiile de muncă şi protecţie socială au obligaţia de a tine evidenta şi a afişa locurile de muncă vacante.  +  Articolul 34 (1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sunt neincadrate în munca la data intrării în vigoare a prezentei legi şi sunt înscrise la oficiile forţei de muncă, beneficiază de ajutor de şomaj de la data cererii. (2) În cazul când persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt înscrise la oficiile forţei de muncă, ele dobândesc dreptul de ajutor de şomaj după 30 de zile de la data înscrierii.  +  Articolul 35În sensul prezentei legi, prin membrii de familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane aflate în întreţinerea acestora, potrivit legii.  +  Articolul 36 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil. (2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii se virează în contul fondului pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi ale art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzător prevederilor prezentei legi. (4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. -------------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 171/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 29 aprilie 1994. Notă **) Termenul de 15 zile curge de la data republicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. --------------------