ORDIN nr. 975 din 1 octombrie 2012privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012    Având în vedere Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. C.V. 4.543/2012,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) La nivelul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se înfiinţează structura de management al calităţii serviciilor medicale în subordinea managerului. (2) Structura de management al calităţii serviciilor medicale se normează la posturi fixe generale şi se organizează la nivel de birou pentru spitalele care au mai puţin de 300 de paturi şi la nivel de serviciu pentru spitalele care au peste 300 paturi.  +  Articolul 2Structura de management al calităţii serviciilor medicale desfăşoară în principal următoarele activităţi: a) pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; b) coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:b1) manualul calităţii;b2) procedurile; c) coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi a standardelor de calitate; d) coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; e) colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii; f) implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite; g) asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager; h) asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice; i) coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii; k) asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor; l) asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.  +  Articolul 3 (1) Din structura de management al calităţii serviciilor medicale fac parte medici, jurişti, economişti şi alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2. (2) Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări. (3) Persoanele nominalizate la alin. (1) au calitatea de personal contractual, îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă şi beneficiază de drepturile salariale stabilite, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul unităţii unde este organizată structura.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi celor al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi spitalele publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiBucureşti, 1 octombrie 2012.Nr. 975.------