ORDIN nr. 632 din 14 septembrie 2012privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 913 din 27 septembrie 2012
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 632 din 14 septembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 4 octombrie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. C.V. 4.263/2012 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 2.286/2012,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor:- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/385/2011 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 7 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 1.2. În anexa nr. 1, tabelele 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 2.3. În anexa nr. 1, primul tabel "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" pentru unităţile sanitare se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul prevăzut în anexa nr. 3.4. În anexa nr. 1, tabelul al doilea "Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ" pentru casele de asigurări de sănătate se abrogă.5. În anexa nr. 2, tabelele 6.3.1, 6.3.2 şi 6.3.3 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 4.6. În anexa nr. 2, tabelele 9.1, 9.2, 9.3 şi 9.4 se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 5.7. În anexa nr. 2, după tabelul 12.2 se introduce tabelul prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă, sindromul Prader Willi), precum şi furnizorii privaţi de servicii de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Doru Bădescu  +  Anexa 1 Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:
  Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme acute Osteogeneză imperfectă Boala Fabry Boala Pompe Tirozinemie Muco- polizaha- ridoză tip II (sindro- mul Hunter) Muco- polizaha- ridoză tip I (sindro- mul Hurler) Afibri- nogene- mie conge- nitală Sindrom de imuno- defici- enţă primară HTPA Epidermoliză buloasă
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
  Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  Cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:
  Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme acute Osteogeneză imperfectă Boala Fabry Boala Pompe Tirozinemie Muco- polizaha- ridoză tip II (sindro- mul Hunter) Muco- polizaha- ridoză tip I (sindro- mul Hurler) Afibri- nogene- mie conge- nitală Sindrom de imuno- defici- enţă primară HTPA Epidermoliză buloasă Total cheltu- ieli
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13=C1+ ...+C12
  Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)
  Medicamente pentru: Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare în stoc la începu- tul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare intra- te în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare consu- mate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare în stoc la sfârşi- tul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice
  Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute
  Osteogeneză imperfectă
  Boala Fabry
  Boala Pompe
  Tirozinemie
  Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
  Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
  Afibrinogenemie congenitală
  Sindrom de imunodeficienţă primară
  HTPA
  Epidermoliză buloasă
  TOTAL:
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2
   +  Anexa 2 Tabel 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului
                                                   
    Nr. de endoprotezeNr. de bolnavi cu endoprotezeNr. de bolnavi cu endoproteze tumoraleNr. de bolnavi cu implant segmentar de coloanăNumăr de bolnavi trataţi prin chirurgie spinalăNr. total de bolnavi program
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitalăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentală genunchiproteză totală sold cimentată REVIZIEproteză totală sold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femurproteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTOTAL ENDOPROTEZETotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17 = C1 + ... + C16C18C19C20 = C21 + C22C21C22C23C24 = C18 + C19 + C20 + C23
                                                 
  Tabel 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)
                                                 
    Cheltuieli pentru endoprotezeCheltuieli pentru endoproteze tumoraleCheltuieli pentru implant segmentar de coloanăCheltuieli pentru chirurgie spinalăCheltuieli totale program
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitalăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentală genunchiproteză totală sold cimentată REVIZIEproteză totală sold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femurproteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTotal cheltuieli pentru endoprotezeTotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17 = C1 + ... + C16C18C19 = C20 + C21C20C21C22C23 = C17 + C18 + C19 + C22
                                               
  NOTĂ:Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi cimentului utilizat pentru implantarea acestora.Tabel 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)
  Materiale sanitare Valoarea materialelor sanitare în stoc la începu tul perioadei de raportare Valoarea materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor sanitare consumate în cursul perioadei de raportare Valoarea materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  endoproteze + ciment
  endoproteze tumorale
  implant segmentar
  chirurgie spinală
  TOTAL:
  C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2NOTĂ:Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.Tabel 9.4. Situaţia numărului de endoproteze, implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
                                               
    Număr de endoprotezeNumăr de implanturi segmentare de coloanăNumăr de sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discalăNumăr de endoproteze tumorale
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitalăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentală genunchiproteză totală şold cimentată REVIZIEproteză totală şold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femurproteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTotal endoproteze în luna de raportareTotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17=C1+...+C16C18C19C20C21C22
                 
  NOTĂ:Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
   +  Anexa 3 UNITATEA SANITARĂ .............Raportare pentru ....(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.)....SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICIaferenţi programelor/subprogramelor naţionalede sănătate cu scop curativ
             
    Programul/Subprogramul de sănătateIndicatorii fiziciIndicatorii de eficienţă
    Denumirea indicatorului fizicValoarea (nr.)Denumirea indicatorului de eficienţăValoarea (lei)
    Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunereNumăr de persoane infectate HIV/SIDA tratate   cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat  
    Număr de persoane postexpunere tratate   cost mediu/persoană tratată postexpunere  
    Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozăNumăr de bolnavi de tuberculoză trataţi   cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat  
    Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologiceNumăr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi   cost mediu/bolnav tratat  
    Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CTNumăr de bolnavi cu afecţiuni oncologice monitorizaţi prin PET-CT   cost mediu/investigaţie PET-CT  
    Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)Număr de bolnavi cu implant cohlear   cost mediu/bolnav cu implant cohlear  
    Număr de bolnavi cu proteză BAHA   cost mediu/bolnav cu proteză BAHA  
    Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT   cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT  
    Programul naţional de diabet zaharatNumăr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi   cost mediu/bolnav tratat  
    Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c   cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c  
    Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rareNumăr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi   cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat  
    Numărul de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră   cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră  
    Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante   cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră  
    Număr de bolnavi cu talasemie   cost mediu/bolnav cu talasemie  
    Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice   cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice  
    Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute   cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute  
    Număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă   cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă  
    Număr de bolnavi cu boala Fabry   cost mediu/bolnav cu boala Fabry  
    Număr de bolnavi cu boala Pompe   cost mediu/bolnav cu boala Pompe  
    Număr de bolnavi cu tirozinemie   cost mediu/bolnav cu tirozinemie  
    Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)   cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)  
    Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)   cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)  
    Număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală   cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală  
    Număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară   cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară  
    Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi   cost mediu/bolnav cu HTPA  
    Număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă   cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă  
    Programul naţional de boli endocrineNumăr de bolnavi cu osteoporoză   cost mediu/bolnav cu osteoporoză  
    Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod   cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod  
    Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne   cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne  
    Programul naţional de ortopedieNumăr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi   cost mediu/bolnav endoprotezat  
    Număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală   cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală  
    Număr de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:   cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană  
    Număr de bolnavi copii   cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană  
    Număr de bolnavi adulţi   cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană  
    Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăNumăr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB   cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB  
    Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăNumăr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională   cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională  
    Număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line   cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line  
    Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă   cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă  
    Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată   cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată  
    Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepaticeNumăr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică   cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică  
   +  Anexa 4 Tabel 6.3.1. Situaţia bolnavilor cu boli rare trataţi (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  Nr. de bolnavi cu boli rare cărora li s-au eliberat medicamente/materiale sanitare pentru:
  Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme acute Osteogeneză imperfectă Boala Fabry Boala Pompe Tirozi- nemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afribino- genemie congenitală Sindrom de imuno- deficienţă primară HTPA Epider- moliză buloasă
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
  Tabel 6.3.2. Situaţia cheltuielilor aferente bolnavilor cu boli rare (lei) (medicamente/materiale sanitare eliberate prin farmacii cu circuit închis)
  Cheltuieli cu medicamente/materiale sanitare pentru boli rare:
  Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme cronice Boli neurologice degenerative/ inflamator- imune forme acute Osteogeneză imperfectă Boala Fabry Boala Pompe Tirozi- nemie Mucopoli- zaharidoză tip II (sindromul Hunter) Mucopoli- zaharidoză tip I (sindromul Hurler) Afribino- genemie conge- nitală Sindrom de imuno- defi- cienţă primară HTPA Epider- moliză buloasă Total chel- tuieli
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13=C1+ ...+C12
  Tabel 6.3.3. Situaţia stocului de medicamente/materiale sanitare (lei)
  Medicamente pentru: Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare intrate în cursul perioadei de raportate Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare consu- mate în cursul perioadei de raportare Valoarea medicamentelor/ materialelor sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice
  Boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute
  Osteogeneză imperfectă
  Boala Fabry
  Boala Pompe
  Tirozinemie
  Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)
  Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)
  Afibrinogenemie congenitală
  Sindrom de imunodeficienţă primară
  HTPA
  Epidermoliză buloasă
  TOTAL:
  C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice = C1 din tabelul 6.3.2C3 Boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute = C2 din tabelul 6.3.2C3 Osteogeneză imperfectă = C3 din tabelul 6.3.2C3 Boala Fabry = C4 din tabelul 6.3.2C3 Boala Pompe = C5 din tabelul 6.3.2C3 Tirozinemie = C6 din tabelul 6.3.2C3 Mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) = C7 din tabelul 6.3.2C3 Mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) = C8 din tabelul 6.3.2C3 Afibrinogenemie congenitală = C9 din tabelul 6.3.2C3 Sindrom de imunodeficienţă primară = C10 din tabelul 6.3.2C3 HTPA = C11 din tabelul 6.3.2C3 Epidermoliză buloasă = C12 din tabelul 6.3.2C3 TOTAL = C13 din tabelul 6.3.2
   +  Anexa 5 Tabelul 9.1. Situaţia numărului de bolnavi beneficiari ai programului
                                                   
    Nr. de endoprotezeNr. de bolnavi cu endoprotezeNr. de bolnavi cu endoproteze tumoraleNr. de bolnavi cu implant segmentar de coloanăNr. de bolnavi trataţi prin chirurgie spinalăNr. total de bolnavi program
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitalăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentală genunchiproteză totală sold cimentată REVIZIEproteză totală sold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotii şi metafizodiafizară femurproteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTotal endoprotezeTotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17 = C1 + ... + C16C18C19C20 = C21 + C22C21C22C23C24 = C18 + C19 + C20 + C23
                                                 
  Tabelul 9.2. Situaţia cheltuielilor pe tipuri de endoproteze şi implant segmentar de coloană (lei)
                                                 
    Cheltuieli pentru endoprotezeCheltuieli pentru endoproteze tumoraleCheltuieli pentru implant segmentar de coloanăCheltuieli pentru chirurgie spinalăCheltuieli totale program
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congetilăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentată genunchiproteză totală şold cimentată REVIZIEproteză totală şold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femurroteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTotal cheltuieli pentru endoprotezeTotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17 = C1 + ... + C16C18C19 = C20 + C21C20C21C22C23 = C17 + C18 + C19 + C22
                                               
  NOTĂ:Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în col. C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.Tabelul 9.3. Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)
  Materiale sanitare Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
  C0 C1 C2 C3 C4=C1+C2-C3
  endoproteze + ciment
  endoproteze tumorale
  implant segmentar
  chirurgie spinală
  TOTAL:
  C3 endoproteze = C17 din tabelul 9.2.C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 9.2.C3 implant segmentar = C19 din tabelul 9.2.C3 chirurgie spinală = C22 din tabelul 9.2.C3 TOTAL = C23 din tabelul 9.2.NOTĂ:Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.Tabelul 9.4. Situaţia numărului de endoproteze şi implanturi segmentare de coloană şi sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală rămase în stoc la sfârşitul perioadei de raportare
                                               
    Număr de endoprotezeNumăr de implanturi segmentare de coloanăNumăr de sisteme de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discalăNumăr de endoproteze tumorale
    proteză totală şold cimentatăproteză totală şold cimentată tip luxaţie congenitalăproteză totală şold necimentatăproteză bipolară şold cimentatăproteză Mooreproteză totală genunchi cimentată fără stabilizare posterioarăproteză totală genunchi cimentată cu stabilizare posterioarăproteză unicompartimentală genunchiproteză totală şold cimentată REVIZIEproteză totală şold necimentată REVIZIEelemente de ranforsare cotil şi metafizodiafizară femurproteză totală genunchi cimentată REVIZIEproteză totală umărproteză parţială umărproteză totală cotalte endoprotezeTotal endoproteze în luna de raportareTotal, din care:copiiadulţi
    C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17 = C1 + ... + C16C18C19C20C21C22
                                             
  NOTĂ:Numărul de proteze se va raporta astfel: o endoproteză, respectiv un implant segmentar, respectiv un sistem de sinteză şi reconstrucţie vertebrală/discală = ansamblul necesar rezolvării unui caz.
   +  Anexa 6 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................Raportare pentru .....(Se completează luna sau perioada de raportare, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010.).....SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICIaferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ
             
    Programul/Subprogramul de sănătateIndicatorii fiziciIndicatorii de eficienţă
    Denumirea indicatorului fizicValoarea (nr.)Denumirea indicatorului de eficienţăValoarea (lei)
    Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunereNumăr de persoane infectate cu HIV/SIDA tratate   cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat  
    Număr de persoane postexpunere tratate   cost mediu/persoană tratată postexpunere  
    Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculozăNumărul de bolnavi de tuberculoză trataţi   cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat  
    Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologiceNumăr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi   cost mediu/bolnav tratat  
    Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CTNumăr de bolnavi cu afecţiuni oncologice monitorizaţi prin PET-CT   cost mediu/investigaţie PET-CT la bolnav cu afecţiuni oncologice monitorizat  
    Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)Număr de bolnavi cu implant cohlear   cost mediu/bolnav cu implant cohlear  
    Număr de bolnavi cu proteză BAHA   cost mediu/bolnav cu proteză BAHA  
    Număr de bolnavi cu proteză VIBRANT   cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT  
    Programul naţional de diabet zaharatNumăr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi   cost mediu/bolnav tratat  
    Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c   cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c  
    Număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi   cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat  
    Număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi   cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat  
    Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rareNumăr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi   cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat  
    Număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră   cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră  
    Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante   cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră  
    Număr de bolnavi cu talasemie   cost mediu/bolnav cu talasemie  
    Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice   cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice  
    Număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute   cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute  
    Număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă   cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă  
    Număr de bolnavi cu boala Fabry   cost mediu/bolnav cu boala Fabry  
    Număr de bolnavi cu boala Pompe   cost mediu/bolnav cu boala Pompe  
    Număr de bolnavi cu tirozinemie   cost mediu/bolnav cu tirozinemie  
    Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)   cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter)  
    Număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)   cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler)  
    Număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală   cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală  
    Număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară   cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară  
    Număr total de bolnavi cu HTPA trataţi   cost mediu/bolnav cu HTPA  
    Număr de copii cu mucoviscidoză   cost mediu/copil cu mucoviscidoză  
    Număr de adulţi cu mucoviscidoză   cost mediu/adult cu mucoviscidoză  
    Număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică   cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică  
    Număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă   cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă  
    Număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi   cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi  
    Programul naţional de boli endocrineNumăr de bolnavi cu osteoporoză   cost mediu/bolnav cu osteoporoză  
    Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod   cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod  
    Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne   cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne  
    Programul naţional de ortopedieNumăr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi   cost mediu/bolnav endoprotezat  
    Număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală   cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală  
    Număr de bolnavi cu implant segmentar de coloană, din care:   cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloană  
    Număr de bolnavi copii   cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană  
    Număr de bolnavi adulţi   cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană  
    Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanăNumăr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant   cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant  
    Număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB   cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB  
    Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronicăNumăr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională   cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională  
    Număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line   cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line  
    Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă   cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă  
    Număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată   cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată  
    Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepaticeNumăr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică   cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică  
  ---------