ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 alineatul (2) litera d) va avea următorul cuprins:"d) asociaţiile şi fundaţiile, atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursa, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv cheltuielile pentru investiţii şi dotări, precum şi cheltuielile de funcţionare;"2. Articolul 1 alineatul (2) se completează cu literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate provizoriu, potrivit legii, pentru veniturile realizate din activitatea de învăţământ, cu condiţia utilizării acestora pentru baza tehnico-materială potrivit Legii învăţământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare; h) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, pentru veniturile obţinute din activităţile economice care sunt utilizate pentru îmbunătăţirea confortului şi a eficientei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune."3. Articolul 1 alineatul (3) se completează cu următorul text:"Veniturile obţinute din activităţi fără scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizaţiile membrilor, contribuţiile băneşti sau în natura ale membrilor şi simpatizantilor, taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare, donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclama şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţile specializate în acest domeniu, veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."4. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contribuabilii care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte şi a cluburilor plătesc o cota adiţională de impozit de 22% asupra părţii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor. Cota adiţională de impozit o plătesc, de asemenea, persoanele fizice şi juridice pentru veniturile proprii de aceeaşi natura, realizate în baza contractelor de asociere în participaţiune."5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul livrărilor de bunuri mobile şi al vânzării de bunuri imobile, în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum şi în cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se înregistrează la venituri impozabile, la termenele prevăzute în contract.(1^2) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate şi a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum şi în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la aceleaşi termene scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a livrării.(1^3) La calculul profitului impozabil sunt deductibile: a) contribuţiile pentru constituirea de fonduri cu destinaţie specială, reglementate prin legislaţia în vigoare; b) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creanţelor, după caz, ca urmare a transferului de acţiuni sau de părţi sociale de la Fondul Proprietăţii de Stat, conform convenţiei."6. Articolul 4 alineatul (3) se completează cu literele f)-s), cu următorul cuprins:"f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate şi neimputabile, taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, taxa pe valoarea adăugată colectata, aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natura, precum şi taxa pe valoarea adăugată nedeductibila, aferentă cheltuielilor de protocol care depăşesc cota prevăzută de legislaţia în vigoare; g) cheltuielile de delegare, de detaşare şi de deplasare în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi cele pentru deplasări în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care depăşesc plafoanele prevăzute pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit; h) cheltuielile reprezentând valoarea ratelor în situaţia cumpărării de bunuri mobile şi imobiliare în baza unui contract cu plata în rate; i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale şi circulante ale contribuabilului; j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de preţ acordate clienţilor, în cazul în care acestea nu sunt distinct înscrise în documentele de vânzare sau nu sunt prevăzute în contractele încheiate; k) orice cheltuieli făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor; l) cheltuielile cu perisabilitatile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului, a Oficiului pentru Protecţia Consumatorului şi cu avizul Ministerului Finanţelor; m) sumele reprezentând contribuţiile organizaţiilor cooperaţiei de consum şi de credit la uniunile în subordinea cărora se găsesc, potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, contribuţiile organizaţiilor cooperaţiei meşteşugăreşti, precum şi contribuţiile la organizaţii neguvernamentale, peste prevederile legale; n) sumele angajate în favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decât cele rezultate pe baza decontului întocmit la nivelul contractului de asociere în participaţiune; o) cheltuielile de conducere şi cheltuielile de administrare înregistrate de un sediu permanent care aparţine unei persoane fizice sau juridice străine, indiferent de faptul ca s-au efectuat în statul în care se afla sediul permanent sau în altă parte, care depăşesc 3% din veniturile totale realizate în România; p) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, condiţiile de document justificativ; r) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, pentru dreptul de folosinţă a terenului agricol adus de membrii asociaţi peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţă acestuia, prevăzută în contractele încheiate în acest scop; s) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizării veniturilor."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Amortizarea activelor corporale şi necorporale se face în concordanta cu prevederile legale în vigoare. (2) Cheltuielile cu exploatarea zăcămintelor naturale, de natura decopertarilor, explorarilor, forarilor, dezvoltarilor, care nu se finalizează în obiective economice ce pot fi exploatate, se recuperează în următorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare. (3) Contribuabilii autorizaţi sa desfăşoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale sunt obligaţi sa înregistreze în evidenţa contabilă şi sa deducă la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate şi pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de până la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toată durata de funcţionare a exploatării."8. Articolul 7 se abroga.9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Pierderea anuală, declarata de contribuabili prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare."10. Articolul 18 alineatul (2) se abroga.11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datorează majorări de întârziere, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare."12. Articolul 23 se abroga.13. Articolul 24 se abroga.14. Articolul 25 se abroga.15. Articolul 26 se abroga.16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se soluţionează conform dispoziţiilor Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor."17. Capitolul V "Sancţiuni fiscale" se abroga.18. Articolul 30 se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Contribuabilii care, până la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, inclusiv, nu au început activitatea pentru care au fost autorizaţi potrivit statutului sau nu au efectuat cheltuieli de investiţii în acest scop nu intra sub incidenţa alin. (1)."19. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor, Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi ale societăţilor bancare."  +  Articolul 2Prevederile pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, referitoare la sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, se abroga.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu actualizarea şi renumerotarea corespunzătoare a textelor.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Eugeniu Corneliu Gorcea,secretar de stat------------