ORDIN nr. 1.286 din 1 octombrie 2012pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 4 octombrie 2012  Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (2) Piaţa reglementată are înţelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Reglementările prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin nu se aplică: instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 4În înţelesul prezentului ordin, Standardele internaţionale de raportare financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.  +  Articolul 5Administratorii entităţilor, respectiv alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor, precum şi persoanele care au obligaţia organizării şi conducerii acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii. (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entităţi în calitate de societăţi-mamă.  +  Articolul 7Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, au componentele prevăzute de IAS 1.  +  Articolul 8 (1) Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În scopul întocmirii situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară". În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică entităţilor care au declarat explicit şi fără rezerve că au întocmit situaţii financiare anuale în baza IFRS şi care se încadrează în cazurile prevăzute expres de IFRS 1.  +  Articolul 9 (1) Situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 8 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1) se depune şi o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.-------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 10Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţiile financiare anuale prevăzute la art. 6 la data aleasă pentru întocmirea acestora. În acest scop, ultima coloană din situaţia poziţiei financiare, respectiv celelalte componente ale situaţiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informaţii corespunzătoare unei perioade de raportare care se încheie ulterior datei de 1 ianuarie 2013.  +  Articolul 11În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.  +  Articolul 12Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţile prevăzute de prezentul ordin ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.  +  Articolul 13 (1) Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Această raportare se întocmeşte pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS. (3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2012.  +  Articolul 14 (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012. (2) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţilor care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 octombrie 2012.Nr. 1.286.  +  Anexa 1 REGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare suntadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată  +  Capitolul I Dispoziţii generale1. - Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, denumite în continuare entităţi, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil.2. - (1) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. (2) Persoanele prevăzute la alineatul precedent trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale consolidate, şi publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul entităţii.3. - Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a entităţii sunt situaţiile financiare anuale.4. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.5. - (1) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor, persoane juridice române, organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţă de verificare, dacă sunt împuternicite în acest sens de către conducerea entităţii, fără a întocmi situaţii financiare anuale, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale. (2) Entităţile care au subunităţi fără personalitate juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin entităţilor persoane juridice române, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.6. - În situaţia entităţilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".  +  Capitolul II Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale  +  Secţiunea 1 Elaborarea situaţiilor financiare anuale7. - (1) Fiecare entitate are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. (2) Întocmirea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerinţele IFRS.8. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS: a) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeste situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială; b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeste situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a); c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile; d) suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie; e) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de către entitate membrilor organelor de administrare, conducere şi de supraveghere, precum şi angajamentele luate în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.  +  Secţiunea 2 Semnarea situaţiilor financiare anuale9. - (1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. (2) Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: a) directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. (3) Situaţiile financiare anuale se semnează, de asemenea, de administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.  +  Secţiunea 3 Raportul administratorilor10. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă.Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor. (2) Se vor face prezentări de informaţii cu privire la respectarea condiţiilor de capital propriu, prevăzute de legislaţia în vigoare privind societăţile. (3) De asemenea, în raportul administratorilor trebuie cuprinse informaţii referitoare la controlul intern. (4) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. (5) Raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.11. - (1) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţii; c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:- motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;- numărul şi valoarea acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;- în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;- numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; e) existenţa de sucursale ale entităţii; f) utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:- obiectivele şi politicile entităţii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi- expunerea entităţii la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar. (2) Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai bună a semnificaţiei instrumentelor financiare bilanţiere sau extrabilanţiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de numerar şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente.Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în situaţia poziţiei financiare.Entităţile trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.12. - (1) Entitatea va include în raportul administratorilor, ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor, o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă. Această declaraţie va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) o trimitere la:- codul de guvernanţă corporativă care se aplică entităţii şi/sau codul de guvernanţă corporativă pe care entitatea a decis în mod voluntar să-l aplice. Entitatea va indica prevederile care sunt disponibile public; şi/sau- toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernanţă corporativă; b) în măsura în care entitatea se îndepărtează de la codul de guvernanţă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care entitatea a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernanţă corporativă, la care se face referire la lit. a), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră; c) o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern şi sistemelor de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară; d) modul de desfăşurare a adunării generale a acţionarilor şi atribuţiile-cheie ale acesteia, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modului cum acestea pot fi exercitate; e) structura şi modul de operare ale organelor de administraţie, conducere şi supraveghere şi ale comitetelor acestora. (2) În cazul entităţilor ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice de achiziţie, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, în aceeasi secţiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanţa corporativă se vor cuprinde următoarele informaţii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu indicarea claselor diferite de acţiuni şi, dacă este cazul, pentru fiecare clasă de acţiuni, drepturile şi obligaţiile atasate clasei respective şi procentul din capitalul social total pe care îl reprezintă; b) orice restricţii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitările privind deţinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obţine aprobarea entităţii sau a altor deţinători de valori mobiliare; c) deţinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv deţinerile indirecte prin structuri piramidale şi deţineri încrucisate de acţiuni, asa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital); d) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricărei scheme de acordare de acţiuni salariaţilor, dacă drepturile de control nu se exercită direct de către salariaţi; f) orice restricţii privind drepturile de vot, cum ar fi limitările drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperând cu entitatea, drepturile financiare atasate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de către entitate şi care pot avea ca rezultat restricţii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entităţii; i) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte şi care intră în vigoare, se modifică sau încetează în funcţie de o modificare a controlului entităţii ca urmare a unei oferte publice de achiziţie, şi efectele rezultate din aceasta, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii ar prejudicia grav entitatea.Această excepţie nu se aplică în cazul în care entitatea este obligată în mod special să prezinte asemenea informaţii conform altor cerinţe legale; k) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului său de administraţie sau salariaţi, prin care se oferă compensări dacă aceştia demisionează sau sunt concediaţi fără un motiv rezonabil sau dacă relaţia de angajare încetează din cauza unei oferte publice de achiziţie.13. - Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţii au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.14. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.  +  Secţiunea 4 Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale15. - Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţi sunt auditate de auditori statutari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), potrivit legii.16. - (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar concluzia auditorilor statutari, potrivit căreia respectivele situaţii financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale, precum şi o referinţă privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelasi exerciţiu financiar; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. (2) În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează de către auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se datează.  +  Secţiunea 5 Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale17. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.18. - Situaţiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi a raportului de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii.19. - (1) Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit semnat de persoana responsabilă, potrivit legii, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit statutar. (3) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit statutar face referire la aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.20. - (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.21. - Situaţiile financiare anuale întocmite de entităţi trebuie să fie publicate în fiecare stat membru al Uniunii Europene în care acele entităţi au sucursale. Aceste state membre ale Uniunii Europene pot cere ca publicarea documentelor în cauză să se facă în limba lor oficială.  +  Capitolul III Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate  +  Secţiunea 1 Condiţii pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate22. - O entitate, societate-mamă consolidantă (entitate, persoană juridică română, care are una sau mai multe filiale şi care consolidează situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie să întocmească situaţii financiare consolidate şi un raport consolidat al administratorilor în condiţiile prevăzute de IFRS.23. - Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.  +  Secţiunea 2 Elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate24. - Întocmirea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale consolidate se face în conformitate cu cerinţele IFRS.25. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS: a) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare; proporţia de capital social deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de persoanele ce acţionează în numele acestor entităţi; condiţiile care au determinat consolidarea, potrivit prevederilor IFRS. Aceleaşi informaţii trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi o motivaţie cu privire la aplicarea excluderii; b) denumirea şi sediul social ale entităţilor asociate cu o entitate inclusă în consolidare, precum şi fracţiunea din capitalul social al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în numele acestora. Aceleaşi informaţii vor fi furnizate pentru entităţile asociate care sunt excluse din procesul de consolidare, împreună cu motivele acestei excluderi; c) denumirea şi sediul social ale entităţilor incluse în consolidare, pentru entităţile care reprezintă asocieri în participaţie, condiţiile în care se exercită conducerea comună, precum şi ponderea din capitalul social al entităţii, deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu dar în contul acestora; d) denumirea şi sediul social al entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a), b) şi c), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu dar în contul acestor societăţi, un procent de cel puţin 20% din capitalul social, cu indicarea fracţiunii din capitalul social deţinut, a sumei capitalurilor proprii şi a rezultatului ultimului exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare anuale; informaţiile privind capitalurile proprii şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă nu sunt semnificative sau dacă societatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare şi dacă mai puţin de 50% din capitalul său social este deţinut (direct sau indirect) de societăţile menţionate anterior; e) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar al entităţilor incluse în consolidare, defalcat pe categorii, precum şi cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, dacă nu sunt prezentate separat în contul de profit sau pierdere consolidat; numărul mediu de angajaţi încadraţi în cursul exerciţiului financiar de către entităţile care sunt controlate în comun este prezentat distinct; f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societăţii-mamă în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-mamă şi în entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie; g) valoarea avansurilor şi creditelor acordate de entitate (societatea-mamă) şi de entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate) membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale entităţii, precum şi angajamentele luate de entităţile respective în contul acestor persoane cu titlu de garanţie de orice tip. Aceste informaţii trebuie să fie furnizate în mod global pentru fiecare categorie în parte.  +  Secţiunea 3 Semnarea situaţiilor financiare anuale consolidate26. - Prevederile pct. 9 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.  +  Secţiunea 4 Raportul consolidat al administratorilor27. - Pentru fiecare exerciţiu financiar, administratorii unei entităţi (societate-mamă) elaborează un raport consolidat al administratorilor care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării activităţii, a rezultatelor şi a situaţiei de ansamblu a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea activităţii. În măsura în care este necesar pentru a înţelege evoluţia activităţii, a rezultatelor sau a situaţiei entităţilor, analiza cuprinde atât indicatori financiari, cât şi, dacă este cazul, indicatori-cheie nefinanciari de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii privind probleme de mediu înconjurător şi angajaţi.În cadrul analizei respective, raportul consolidat al administratorilor conţine, dacă este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele prezentate în situaţiile financiare anuale consolidate.28. - (1) În ceea ce priveşte entităţile incluse în consolidare, raportul consolidat al administratorilor conţine, de asemenea, informaţii privind: a) orice evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar; c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de entităţile incluse în consolidare, de filialele acestora sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi; e) în ceea ce priveşte utilizarea instrumentelor financiare de către entităţi şi în măsura în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii acestora, vor fi prezentate:- obiectivele şi politica entităţilor referitoare la gestionarea riscurilor financiare, inclusiv a politicii acestora privind acoperirea fiecărei categorii principale de tranzacţii previzionate pentru care este utilizată contabilitatea de acoperire;- expunerea la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de flux de trezorerie; f) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor din cadrul grupului, în legătură cu procesul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, această informaţie trebuie inclusă în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia privind guvernanţa corporativă. (2) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională.  +  Secţiunea 5 Auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate29. - Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor sunt auditate de auditori statutari, membri ai CAFR, potrivit legii.30. - Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar concluzia auditorilor statutari, potrivit căreia situaţiile anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile anuale consolidate respectă cerinţele legale, precum şi o referinţă privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii statutari ai situaţiilor financiare anuale consolidate nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la orice aspecte asupra cărora persoanele responsabile cu auditarea statutară a situaţiilor financiare anuale consolidate atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.31. - În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează de către auditorii statutari în numele firmelor de audit şi se datează.32. - În cazul în care situaţiile financiare anuale ale entităţii (societate-mamă) se atasează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari, cerut de prezenta secţiune, se atasează raportului de audit întocmit de auditorii statutari ai situaţiilor financiare anuale ale entităţii (societate-mamă), prevăzut de prezentele reglementări.  +  Secţiunea 6 Aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate33. - Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.34. - Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor societăţii-mamă, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, potrivit legislaţiei în vigoare. Acestea vor fi însoţite şi de raportul de audit semnat de auditorii statutari, potrivit legii.35. - Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu raportul consolidat al administratorilor şi raportul de audit se publică de entitatea care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate (societate-mamă), în conformitate cu legislaţia în vigoare.36. - Prevederile pct. 19 din prezentele reglementări se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.  +  Capitolul IV Prevederi referitoare la contabilitatea unor operaţiuni  +  Secţiunea 1 Contabilitatea activelor imobilizate37. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi se recunosc în condiţiile prevăzute de IFRS. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizări necorporale şi corporale, imobilizări în curs, titluri de participare, precum şi creanţe imobilizate. (3) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice (contul 241 "Active biologice").Modificarea valorii juste a activelor biologice se înregistrează în contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice".La contabilizarea operaţiunilor privind activele biologice sunt avute în vedere prevederile IAS 41.38. - (1) Contabilitatea imobilizărilor în curs se ţine distinct pentru imobilizări necorporale, imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie. (2) Imobilizările necorporale în curs reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. (3) Imobilizările corporale în curs reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. (4) Imobilizările corporale în curs se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (5) Pentru investiţiile imobiliare se aplică prevederile IAS 40.39. - (1) Valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"), cu excepţia cazului în care ea este inclusă în valoarea contabilă a unui alt activ. (2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost", se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată.40. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale sau corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile generate de această operaţiune (contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital") şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"). (2) În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere, câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidenţă, şi trebuie prezentate ca valoare netă în contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 38, respectiv IAS 16. (3) Prevederile prezentului punct se aplică şi în cazul cedării activelor biologice. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice" şi 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice".Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale41. - (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor necorporale şi corporale sunt avute în vedere prevederile IAS 38 şi IAS 16. (2) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, plusul sau minusul rezultat din reevaluare trebuie reflectat în debitul sau creditul conturilor 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale" şi 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale", după caz. (3) Pentru reflectarea în contul de profit şi pierdere, potrivit IAS 38 şi IAS 16, a diferenţelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizărilor necorporale şi corporale se utilizează contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", după caz. (4) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc. (5) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective. (6) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), la scoaterea din evidenţă a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.Imobilizări necorporale42. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial şi alte elemente care îndeplinesc condiţiile pentru recunoaştere ca imobilizări necorporale.Imobilizări corporale43. - (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare. (2) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.44. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele. (3) Terenurile nu se amortizează.45. - Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing.46. - Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".47. - (1) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale" se înregistrează distinct investiţiile imobiliare (contul 215 "Investiţii imobiliare"). Investiţiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost. (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare".În aceleasi conturi se înregistrează şi diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la valoarea justă. (3) Prevederile pct. 40 din prezentele reglementări se aplică şi în cazul scoaterii din evidenţă a unei investiţii imobiliare. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare" şi 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare". (4) Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40.Contabilizarea operaţiunilor de leasing48. - Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IAS 17.49. - (1) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate". (2) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar".50. - (1) La contabilizarea operaţiunilor de leasing operaţional, locatorii vor menţine bunurile date în regim de leasing operaţional în conturile de imobilizări necorporale, corporale sau alte active. (2) Sumele primite sau de primit reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii". (3) În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile".51. - (1) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans". (2) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele: a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere; b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"; c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 "Venituri înregistrate în avans"; d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.Imobilizări financiare52. - (1) Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la filiale, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entităţi, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi. (2) Contabilizarea imobilizărilor financiare se efectuează în funcţie de natura acestora şi tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile. (3) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.  +  Secţiunea 2 Operaţiuni cu activele curenteRecunoaşterea activelor curente53. - Un activ se clasifică ca activ curent în condiţiile prevăzute de IFRS.54. - În categoria activelor curente se cuprind: a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură; b) creanţe; c) investiţii pe termen scurt; d) casa şi conturi la bănci.Stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării55. - Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS.56. - Stocurile se recunosc şi se evidenţiază în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS57. - (1) Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării, în condiţiile prevăzute de IFRS, entitatea înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de active imobilizate deţinute în vederea vânzării (contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării"). (2) Dacă imobilizarea corporală transferată în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării a fost reevaluată, rezerva din reevaluare aferentă se închide în momentul vânzării activului. (3) În cazul activelor care iniţial erau destinate vânzării şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungată sau să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistrează un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, la imobilizări corporale. (4) Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza prevederilor IFRS.58. - Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".59. - (1) Produsele agricole sunt evidenţiate distinct în contabilitate (contul 347 "Produse agricole"), cu respectarea prevederilor IAS 41. (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a produselor agricole sunt înregistrate în contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole", respectiv contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole".60. - În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.61. - Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" din Planul de conturi).62. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere prevăzute de IFRS. (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totusi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:- bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;- stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;- bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;- bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;- bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii etc.63. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care îndeplinesc criteriile de recunoaştere în activul entităţii, prevăzute de IAS 2, se procedează astfel:- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;- bunurile vândute şi livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate şi criteriilor de recunoaştere prevăzute de IAS 2 şi IAS 18.64. - Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.65. - Constituirea şi reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.Investiţii pe termen scurt66. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării investiţiilor pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.67. - (1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. (2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt.68. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează potrivit cerinţelor IFRS. (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.69. - Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 86 din prezentele reglementări.Casa şi conturi la bănci70. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat postal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare") (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri se evidenţiază în contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct. (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.71. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.72. - Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.73. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.74. - (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora. (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.75. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"). (2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data justificării avansului. (3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la finalul perioadei de raportare, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.76. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.77. - (1) Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop. (2) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 86 din prezentele reglementări.  +  Secţiunea 3 Operaţiuni cu terţii78. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, filialele, respectiv societatea-mamă, precum şi în relaţiile cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.79. - (1) Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în evidenţa analitică, debitorii şi creditorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare. (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.80. - (1) În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate. (2) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor. (3) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.81. - (1) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. (2) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.82. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.83. - (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz. (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată. (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă") şi se menţionează în notele explicative.84. - (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 85 din prezentele reglementări, precum şi ale IAS 21. (2) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilităţii, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta. (4) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data transferului riscurilor şi beneficiilor.85. - (1) Tranzacţiile în valută se recunosc cu respectarea prevederilor IFRS. (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută. (3) O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. În acest scop se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare. (4) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade. (5) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare.Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade de raportare. (6) Prevederile prezentului punct se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române.86. - (1) Pentru evaluarea la finele fiecărei perioade de raportare, a elementelor exprimate în valută, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. (2) Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului global potrivit prevederilor IAS 21.87. - Prevederile de la pct. 86 se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare (contul 7688 "Alte venituri financiare") sau alte cheltuieli financiare (contul 6688 "Alte cheltuieli financiare"), după caz.88. - (1) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelasi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 "Clienţi", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 607 "Cheltuieli privind mărfurile" şi 371 "Mărfuri". În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la finalul perioadei de raportare în contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit", respectiv contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la finalul perioadei de raportare. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi 345 "Produse finite".89. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).90. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.91. - La contabilizarea beneficiilor angajaţilor sunt avute în vedere prevederile IAS 19.92. - (1) Beneficiile sub forma participării la profit, beneficiile postangajare, alte beneficii pe termen lung acordate angajaţilor, precum şi cele acordate la terminarea contractului de muncă sunt înregistrate în cursul exerciţiului financiar cu ajutorul contului 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor"/analitic distinct. În momentul recunoaşterii acestora ca datorii faţă de angajaţi, valoarea provizioanelor va fi reluată prin conturile de venituri corespunzătoare. (2) Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca datorii, se recunosc ca provizion în condiţiile prevăzute de IAS 37. (3) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.93. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.94. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"). (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de angajaţii entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu angajaţii (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"). Creanţele faţă de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi").95. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, sunt înregistrate în contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contrapartida contului 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc în momentul prestării acestuia. (2) Pentru contabilizarea tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni se aplică prevederile IFRS 2.96. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii. (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct (contul 426 "Drepturi de personal neridicate"), dezvoltat în analitic pe persoane.97. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile reprezentând contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate şi contribuţia la fondul de şomaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale (contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"). Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.98. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fondurile speciale.99. - (1) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul curent şi cel amânat. (2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. (3) Dacă suma plătită depăseste suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit curent").100. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.101. - Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.102. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se evidenţiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.103. - (1) Subvenţiile primite sau de primit (contul 445 "Subvenţii") de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, în funcţie de destinaţia acestora, respectiv subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile. (2) În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistrează şi împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii (contul 4452 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii"). (3) La contabilizarea subvenţiilor se aplică prevederile IFRS.104. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeasi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în cazul asocierilor în participaţie.105. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS şi cuprins în situaţiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 106. (2) Cota-parte din profit ce se plăteste, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend.106. - (1) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit". (2) La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10.107. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.108. - (1) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie". (2) La contabilizarea operaţiunilor prevăzute de prezentul punct se aplică prevederile IFRS.109. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.110. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, poliţe de asigurare, comisioane şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente, comisioane şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.111. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.  +  Secţiunea 4 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere112. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active şi datorii ale entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scosi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de societăţi/companii naţionale, societăţi; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori. (2) Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8038 "Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie"). (3) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.113. - În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile legate, asa cum acestea sunt definite în IFRS.  +  Secţiunea 5 Capitaluri proprii114. - Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar, precum şi alte elemente de capitaluri proprii.115. - La elaborarea situaţiilor financiare anuale, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.Capital116. - Forma capitalului entităţii este determinată de forma juridică a acesteia.117. - (1) Capitalul social subscris şi capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital, efectuate cu ocazia constituirii şi majorării de capital. (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise şi vărsate.118. - (1) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii. (2) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii. (3) Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.119. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare ca o deducere din capitalurile proprii.120. - (1) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii nu se recunosc în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare, respectiv situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:- câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";- pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". (2) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare. (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală. (5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"). (6) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majoră, respectiv diminua, suma altor rezerve (contul 1068 "Alte rezerve"). (7) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor. (8) În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii.121. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".122. - Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social", şi se referă, în principal, la: a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social; b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).Rezerve123. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, precum şi alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale este cel prevăzut de IAS 38, respectiv IAS 16.Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc. (6) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.Alte elemente de capitaluri proprii124. - (1) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct elemente precum: beneficiile acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"), componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum şi alte elemente de capitaluri proprii.Potrivit IAS 32, O entitate recunoaşte separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entităţii şi conferă o opţiune deţinătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entităţii. Din perspectiva entităţii, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) şi un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii şi capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilităţii de exercitare a opţiunii de conversie.De asemenea, nu există câştig sau pierdere pentru conversia la scadenţă. (2) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte direct în conturile de capitaluri proprii (contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii") se evidenţază distinct pentru impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. (3) Diferenţa dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii se înregistrează în contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct. (4) În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:- diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie");- diferenţele rezultate din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");- diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în vederea vânzării (contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării");- alte elemente de capitaluri proprii. (5) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în vederea vânzării se înregistrează în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării". (6) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării sunt înregistrate în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct. (7) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct, respectiv 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării".  +  Secţiunea 6 Provizioane125. - (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1. (2) Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS. (3) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru: a) litigii; b) garanţii acordate clienţilor; c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea; d) restructurare; e) beneficiile angajaţilor; f) alte provizioane. (4) Periodic, provizioanele constituite anterior se analizează şi se regularizează astfel: a) prin debitul conturilor de cheltuieli cu provizioanele, analitice distincte, în cazul majorării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; b) prin debitul contului 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor", în cazul majorării provizioanelor datorate trecerii timpului sau costurilor cu dobânda aferente planurilor de beneficii determinate; c) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în cazul diminuării provizioanelor în vederea reflectării celei mai bune estimări curente; d) prin creditul conturilor de venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia utilizării provizioanelor; concomitent, pierderile aferente se înregistrează în conturile corespunzătoare de cheltuieli, în raport de natura lor; e) prin conturile de cheltuieli cu provizioanele sau venituri din provizioane, analitice distincte, în situaţia modificării valorii provizioanelor datorate modificării ratei de actualizare.  +  Secţiunea 7 Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile126. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.127. - (1) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de unde se repartizează pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. (3) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situaţia poziţiei financiare întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.128. - În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29.129. - Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor, respectiv a consiliului de administraţie.130. - Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Conturi de cheltuieli".131. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:- cheltuielile privind stocurile;- cheltuielile cu serviciile executate de terţi;- cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);- cheltuielile cu personalul;- cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială;- cheltuielile financiare;- cheltuielile cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;- cheltuielile cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);- alte cheltuieli. (3) În conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:- cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;- pierderi privind contabilitatea de acoperire;- cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").132. - Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Conturi de venituri".133. - (1) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor. (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:- veniturile aferente cifrei de afaceri;- veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie;- veniturile din producţia de imobilizări;- veniturile din subvenţii de exploatare;- veniturile financiare;- veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;- venituri din impozitul pe profit amânat;- alte venituri. (3) În conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:- veniturile provenind din operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;- câştigurile privind contabilitatea de acoperire;- venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânziiÎn contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").  +  Secţiunea 8 Corectarea erorilor134. - La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IAS 8.135. - Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină publicarea unor situaţii financiare anuale revizuite pentru acele exerciţii financiare.136. - La efectuarea corecturilor în contabilitate, care privesc erori aferente exerciţiului financiar curent, înregistrările contabile efectuate greşit se corectează, înainte de aprobarea situaţiilor financiare anuale, prin stornarea (înregistrarea în roşu/cu semnul minus sau prin metoda înregistrării inverse) operaţiunii contabilizate greşit şi, concomitent, înregistrarea corespunzătoare a operaţiunii în cauză.  +  Capitolul V Planul de conturi aplicabil entităţilor137. - Planul de conturi aplicabil entităţilor conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS şi prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate.138. - Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveste numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează şi documentele justificative care atestă efectuarea lor.139. - (1) Planul de conturi conţine clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre şi conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1 - 7 se utilizează de către toate entităţile la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări solicitate, potrivit legii. (2) Funcţiunea contabilă a conturilor corespunde naturii elementelor prezentate, respectiv active şi cheltuieli (A), datorii, capitaluri proprii, ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere) şi venituri (P) sau sunt conturi bifuncţionale (A/P). (3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. (4) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia. (5) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".140. - În scopul efectuării de raportări solicitate, potrivit legii, precum şi pentru necesităţi proprii, entităţile au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.141. - Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale.142. - La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere şi asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizării acestora în funcţie de modificările intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără şi cel referitor la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.143. - Planul de conturi aplicabil entităţilor este următorul:CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capital1011. Capital subscris nevărsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)102. Elemente asimilate capitalului1026. Patrimoniul public*1) (P)1027. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2) (P)1028. Ajustări ale capitalului social (A/P)_________*1) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.*2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.103. Alte elemente de capitaluri proprii1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)1032. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*3) (A/P)1034. Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P)1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P)1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P)1037. Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)_________*3) Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IAS 21.104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)1048. Alte prime de capital (P)105. Rezerve din reevaluare1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1068. Alte rezerve (P)107. Diferenţe de curs valutar din conversie1071. Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*4) (A/P)1072. Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P)_________*4) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.108. Interese care nu controlează*5)1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)_________*5) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.109. Acţiuni proprii1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*6) (A)1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)_________*6) În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2.11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*7) (A/P)1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene (A/P)1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P)1179. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P)__________*7) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)1514. Provizioane pentru restructurare (P)1517. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizările financiare1661. Datorii faţă de entităţile din grup (P)1663. Datorii faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv*8) (A)__________*8) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.208. Alte imobilizări necorporale (A)21. IMOBILIZĂRI CORPORALE211. Terenuri şi amenajări de terenuri2111. Terenuri (A)2112. Amenajări de terenuri (A)212. Construcţii (A)213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)215. Investiţii imobiliare2151. Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A)2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost (A)22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)23. IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A)235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie2351. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A)2352. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A)24. ACTIVE BIOLOGICE241. Active biologice (A)26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE261. Acţiuni deţinute la filiale2611. Titluri contabilizate la cost (A)2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2613. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate2621. Titluri contabilizate la cost (A)2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2623. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun2631. Titluri contabilizate la cost (A)2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)2633. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)264. Titluri puse în echivalenţă*9) (A)__________*9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate2671. Sume de încasat de la entităţile din grup (A)2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)2678. Alte creanţe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST280. Amortizări privind imobilizările necorporale2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)281. Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcţiilor (P)2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)284. Amortizarea activelor biologice evaluate la cost (P)29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P)2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P)294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost (P)296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P)2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P)2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE301. Materii prime (A)302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3023. Materiale pentru ambalat (A)3024. Piese de schimb (A)3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)3026. Furaje (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Alte materiale (A)308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)31. ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII311. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A)32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A)327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE331. Produse în curs de execuţie (A)332. Servicii în curs de execuţie (A)34. PRODUSE341. Semifabricate (A)345. Produse finite (A)346. Produse reziduale (A)347. Produse agricole (A)348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)35. STOCURI AFLATE LA TERŢI351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)354. Produse aflate la terţi (A)357. Mărfuri aflate la terţi (A)358. Ambalaje aflate la terţi (A)37. MĂRFURI371. Mărfuri (A)378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)38. AMBALAJE381. Ambalaje (A)388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)392. Ajustări pentru deprecierea materialelor3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)394. Ajustări pentru deprecierea produselor3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizări (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)406. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE411. Clienţi4111. Clienţi (A)4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)418. Clienţi - facturi de întocmit (A)419. Clienţi - creditori (P)42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)422. Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt4221. Beneficii postangajare (P)4222. Alte beneficii pe termen lung (P)4223. Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*10) (P)_________*10) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)437. Ajutor de şomaj4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)438. Alte datorii şi creanţe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanţe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit4411. Impozitul pe profit curent (P)4412. Impozitul pe profit amânat (A/P)442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectată (P)4428. TVA neexigibilă (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenţii4451. Subvenţii guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A)446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)45. GRUP ŞI ACŢIONARI451. Decontări între entităţile din grup4511. Decontări între entităţile din grup (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P)453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)455. Sume datorate acţionarilor4551. Acţionari - conturi curente (P)4558. Acţionari - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu acţionarii privind capitalul (A/P)457. Dividende de plătit (P)458. Decontări din operaţiuni în participaţie4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI461. Debitori diverşi (A)462. Creditori diverşi (P)47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)475. Subvenţii pentru investiţii4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)4753. Donaţii pentru investiţii (P)4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)482. Decontări între subunităţi (A/P)49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii (P)496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)51. CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la trezoreria statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale şi poştale (A)5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)5328. Alte valori (A)54. ACREDITIVE541. Acreditive5411. Acreditive în lei (A)5412. Acreditive în valută (A)542. Avansuri de trezorerie*11) (A)__________*11) În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin sistemul de carduri.58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente interne (A/P)59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE601. Cheltuieli cu materiile prime602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilii6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat6026. Cheltuieli privind furajele6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind alte materiale604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa607. Cheltuieli privind mărfurile608. Cheltuieli privind ambalajele609. Reduceri comerciale primite61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării6531. Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale656. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare6561. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare6562. Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare657. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole6571. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice6572. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate6583. Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE661. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare6611. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării6612. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6613. Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării6618. Alte cheltuieli662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate6621. Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării6622. Pierderi privind contabilitatea de acoperire6623. Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii663. Pierderi din creanţe legate de participaţii664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate6643. Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*12)6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate__________*12) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare6681. Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare6688. Alte cheltuieli financiare68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE691. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent692. Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat698. Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai susCLASA 7 - CONTURI DE VENITURI70. CIFRA DE AFACERI NETĂ701. Venituri din vânzarea produselor finite702. Venituri din vânzarea semifabricatelor703. Venituri din vânzarea produselor reziduale704. Venituri din servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetări706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii707. Venituri din vânzarea mărfurilor708. Venituri din activităţi diverse709. Reduceri comerciale acordate71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale722. Venituri din producţia de imobilizări corporale725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE741. Venituri din subvenţii de exploatare7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*13)7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri__________*13) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE753. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării7531. Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării7532. Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale7551. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale7552. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale756. Venituri din investiţii imobiliare7561. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare7562. Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare757. Venituri din active biologice şi produsele agricole7571. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice7572. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole7573. Venituri din cedarea activelor biologice758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii primite7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun7615. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt762. Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare7621. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării7622. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere7623. Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării7628. Alte venituri763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate7631. Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării7632. Câştiguri privind contabilitatea de acoperire7633. Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizări financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate7643. Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute765. Venituri din diferenţe de curs valutar7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*14)7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate__________*14) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare7681. Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare7688. Alte venituri financiare78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812. Venituri din provizioane7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT792. Venituri din impozitul pe profit amânatCLASA 8 - CONTURI SPECIALE80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI801. Angajamente acordate8011. Giruri şi garanţii acordate8018. Alte angajamente acordate802. Angajamente primite8021. Giruri şi garanţii primite8028. Alte angajamente primite803. Alte conturi în afara bilanţului8031. Imobilizări corporale luate cu chirie8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie8034. Debitori scosi din activ, urmăriţi în continuare8035. Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie8039. Alte valori în afara bilanţului805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă8051. Dobânzi de plătit8052. Dobânzi de încasat*15)_________*15) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.807. Active contingente808. Datorii contingente89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidereCLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*16)_________*16) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.90. DECONTĂRI INTERNE901. Decontări interne privind cheltuielile902. Decontări interne privind producţia obţinută903. Decontări interne privind diferenţele de preţ92. CONTURI DE CALCULAŢIE921. Cheltuielile activităţii de bază922. Cheltuielile activităţilor auxiliare923. Cheltuieli indirecte de producţie924. Cheltuieli generale de administraţie925. Cheltuieli de desfacere93. COSTUL PRODUCŢIEI931. Costul producţiei obţinute933. Costul producţiei în curs de execuţie  +  Capitolul VI Funcţiunea conturilor144. - (1) Funcţiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi trebuie adaptată de entităţi la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora. (2) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de IFRS, precum şi a legislaţiei aferente. Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora. (3) Funcţiunea conturilor, prezentată în continuare, evidenţiază modul de contabilizare a unor operaţiuni, în special în condiţiile aplicării IFRS.CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE"Din clasa 1 "Conturi de capitaluri şi provizioane" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte:Contul 101 "Capital"Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"Contul 1026 "Patrimoniul public"Contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare"Contul 1028 "Ajustări ale capitalului social"Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"Contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"Contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"Contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii "Contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării"Contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării"Contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)"Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"Contul 104 "Prime de capital"Contul 1048 "Alte prime de capital"Contul 105 "Rezerve din reevaluare"Contul 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale"Contul 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale"Contul 106 "Rezerve"Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"Contul 1071 "Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare"Contul 1072 "Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională"Contul 108 "Interese care nu controlează"Contul 109 "Acţiuni proprii".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa existenţei, creşterilor şi descreşterilor elementelor de natura capitalurilor proprii.Soldul conturilor reprezintă capitalurile şi rezervele existente.Contul 101Cu ajutorul contului 101 "Capital" se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii unei entităţi, precum şi a majorării sau reducerii capitalului, potrivit legii.Contul 102Cu ajutorul contului 102 "Elemente asimilate capitalului" se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, precum şi a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, astfel:În contul 1026 "Patrimoniul public" se evidenţiază patrimoniul public înregistrat la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.În contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare" se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.În contul 1028 "Ajustări ale capitalului social" se evidenţiază valoarea ajustărilor aferente capitalului social, rezultate, în principal, din:- diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social;- ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).Contul 103Cu ajutorul contului 103 "Alte elemente de capitaluri proprii" se ţine evidenţa altor elemente de capitaluri proprii, astfel:În contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii" se evidenţiază valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni şi a diferenţei dintre valoarea de piaţă a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni.În contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" se evidenţiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.În contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate" se evidenţiază diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete. În acest cont se evidenţiază şi ajustările cumulate legate de conversie, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării.În contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat, recunoscute direct în conturile de capitaluri proprii.În contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare deţinute în vederea vânzării.În contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării.În contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)" se evidenţiază diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie ce reprezintă partea eficientă a acestora.În contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii" se evidenţiază alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii.Contul 104Cu ajutorul contului 104 "Prime de capital" se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport, de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi a altor prime.Contul 105Cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale.Contul 106Cu ajutorul contului 106 "Rezerve" se ţine evidenţa rezervelor de capital constituite.Contul 107Cu ajutorul contului 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21.Contul 108Cu ajutorul contului 108 "Interese care nu controlează" se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale. Contul 108 "Interese care nu controlează" se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate.Contul 109Cu ajutorul contului 109 "Acţiuni proprii" se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"Din grupa 11 "Rezultatul reportat" face parte:Contul 117 "Rezultatul reportat".Contul 117 "Rezultatul reportat"Acest cont se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită"1172 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29"*17)1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile"1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene"1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29"1179 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29".___________*17) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.Contul 117Cu ajutorul contului 117 "Rezultatul reportat" se ţine evidenţa rezultatului sau a părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor, a pierderilor neacoperite, rezultatului provenit din retratare, a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile şi a celui provenit din schimbarea politicilor contabile, precum şi a câştigul realizat din surplusul de reevaluare a imobilizărilor corporale şi necorporale.Soldul debitor al contului reprezintă pierderea reportată neacoperită, iar soldul creditor, profitul reportat nerepartizat.În contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită" se evidenţiază rezultatul sau partea din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.În contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile.În contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor.În contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se evidenţiază rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din diferenţe din reevaluare.În contul 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene" este evidenţiat rezultatul reportat provenit din ajustările efectuate cu ocazia trecerii la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.În contul 1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS ca bază a contabilităţii, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.În contul 1179 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS ca bază a contabilităţii, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:Contul 121 "Profit sau pierdere"Contul 129 "Repartizarea profitului".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa rezultatului curent şi a repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.Contul 121Cu ajutorul contului 121 "Profit sau pierdere" se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul curent.În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri şi pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli şi profiturile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat şi asupra rezervelor legale, conform legii.Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.Contul 129Cu ajutorul contului 129 "Repartizarea profitului" se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent.În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale.Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.GRUPA 14 "CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.Contul 141Cu ajutorul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În creditul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează diferenţele rezultate din vânzarea şi anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În debitul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.Soldul creditor reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.Contul 149Cu ajutorul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează cheltuielile legate de emiterea şi răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi diferenţele nefavorabile rezultate din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.Soldul debitor reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.GRUPA 15 "PROVIZIOANE"Din grupa 15 "Provizioane" face parte:Contul 151 "Provizioane"Contul 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor".Contul 151Cu ajutorul contului 151 "Provizioane" se ţine evidenţa sumelor ce reprezintă provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de: litigii; garanţii acordate clienţilor; restructurare; beneficiile angajaţilor şi obligaţii similare; dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare.În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele ce reprezintă constituirea şi majorarea provizioanelor.În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.Constituirea sau majorarea, respectiv diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea se efectuează în conformitate cu IFRIC 1.Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi a primelor privind rambursarea acestora, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor aferente imobilizărilor financiare, dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi alte împrumuturi şi datorii asimilate.În creditul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază sumele primite/încasate din emisiuni de obligaţiuni, din împrumuturi, credite şi alte datorii asimilate pe termen lung, precum şi dobânzile datorate pentru acestea.În debitul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază sumele rambursate din emisiuni de obligaţiuni, din împrumuturi, credite şi alte datorii asimilate pe termen lung, precum şi dobânzile plătite.Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile şi datoriile nerambursate.Contul 161Cu ajutorul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor".Contul 162Cu ajutorul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.Contul 166Cu ajutorul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.Contul 167Cu ajutorul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.Contul 168Cu ajutorul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 169Cu ajutorul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se înregistrează valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, amortizate.Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor, neamortizate.CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE"Din clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiţii imobiliare şi active biologice" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale", 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs de execuţie", 24 "Active biologice", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost".GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"Contul 207 "Fond comercial"Contul 208 "Alte imobilizări necorporale".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei imobilizărilor necorporale recunoscute potrivit criteriilor de recunoaştere şi evaluare din IFRS.În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.Contul 203Cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.Contul 205Cu ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.Contul 207Cu ajutorul contului 207 "Fond comercial" se ţine evidenţa fondului comercial care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, recunoscute potrivit IFRS.Contul 208Cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"Din grupa 21 "Imobilizări corporale" fac parte:Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"Contul 212 "Construcţii"Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport"Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"Contul 215 "Investiţii imobiliare"Contul 2151 "Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă"Contul 2152 "Investiţii imobiliare evaluate la cost".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţei imobilizărilor corporale de natura terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, mobilierului şi aparaturii birotice, precum şi a investiţiilor imobiliare şi a altor active corporale.În debitul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează ieşirii şi descreşteri de valoare ale acestora.Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale şi investiţii imobiliare existente.Contul 211Cu ajutorul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri.Contul 212Cu ajutorul contului 212 "Construcţii" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.Contul 213Cu ajutorul contului 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport.Contul 214Cu ajutorul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.Contul 215Cu ajutorul contului 215 "Investiţii imobiliare" se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi evaluării la valoarea justă a investiţiilor imobiliare, încadrate în această categorie.GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"Din grupa 22 "Imobilizări corporale în curs de aprovizionare" fac parte:Contul 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare"Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale achiziţionate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.În debitul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.În creditul conturilor de imobilizări corporale în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.Contul 223Cu ajutorul contului 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.Contul 224Cu ajutorul contului 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale în curs de aprovizionare.GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 23 "Imobilizări şi investiţii imobiliare în curs execuţie" fac parte:Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"Contul 2351 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă"Contul 2352 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie.În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.În creditul conturilor se înregistrează ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie.Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi necorporale în curs de execuţie.Contul 231Cu ajutorul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.Contul 233Cu ajutorul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.Contul 235Cu ajutorul contului 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate atât cele evaluate la cost, cât şi cele evaluate la valoarea justă.GRUPA 24 "ACTIVE BIOLOGICE"Din grupa 24 "Active biologice" face parte:Contul 241 "Active biologice".Contul 241Cu ajutorul contului 241 "Active biologice" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţa activelor biologice deţinute de societăţile agricole.În debitul contului 241 "Active biologice" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.În creditul contului 241 "Active biologice" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice existente.GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:Contul 261 "Acţiuni deţinute la filiale"Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate"Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"Contul 264 "Titluri puse în echivalenţăContul 265 "Alte titluri imobilizate"Contul 267 "Creanţe imobilizate"Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare".Cu ajutorul conturilor de imobilizări financiare se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, entităţi asociate, entităţi controlate în comun, titlurilor puse în echivalenţă, a creanţelor imobilizate, a altor titluri imobilizate, precum şi a vărsămintelor de efectuat pentru imobilizările financiare.În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.Contul 261Cu ajutorul contului 261 "Acţiuni deţinute la filiale" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.Contul 262Cu ajutorul contului 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.Contul 263Cu ajutorul contului 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" se ţine evidenţa titlurilor pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.Contul 264Cu ajutorul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii în echivalenţă.Contul 265Cu ajutorul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât filialele şi întreprinderile asociate.Contul 267Cu ajutorul contului 267 "Creanţe imobilizate" se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.Contul 269Cu ajutorul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST"Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost" fac parte:Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost"Contul 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, corporale şi ale investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost.Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum şi a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.Contul 280Cu ajutorul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.Contul 281Cu ajutorul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare.Contul 284Cu ajutorul contului 284 "Amortizarea activelor biologice evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării activelor biologice evaluate la cost.GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESŢIIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST"Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost" fac parte:Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost"Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost"Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice evaluate la cost.În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice evaluate la cost.Contul 290Cu ajutorul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.Contul 291Cu ajutorul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost.Contul 293Cu ajutorul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost.Contul 294Cu ajutorul contului 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost.Contul 296Cu ajutorul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"Din clasa 3 "Conturi de stocuri, producţie în curs de execuţie şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terţi", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"Din grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale" fac parte:Contul 301 "Materii prime"Contul 302 "Materiale consumabile"Contul 303 "Alte materiale"Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura materiilor prime, materialelor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ ale materiilor prime şi materialelor.În debitul conturilor de materii şi materiale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de materii şi materiale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor de materii şi materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.Contul 301Cu ajutorul contului 301 "Materii prime" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.Contul 302Cu ajutorul contului 302 "Materiale consumabile" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (exemplu, materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).Contul 303Cu ajutorul contului 303 "Alte materiale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării altor materiale.Contul 308Cu ajutorul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale.În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune.În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor achiziţionate.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale existente în stoc.GRUPA 31 "ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"Din grupa 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" face parte:Contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".Contul 311Cu ajutorul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei activelor imobilizate clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, precum şi a activelor incluse în grupuri destinate cedării, clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5.În debitul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.În creditul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării.GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:321 "Materii prime în curs de aprovizionare"322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare"323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"327 "Mărfuri în curs de aprovizionare"328 "Ambalaje în curs de aprovizionare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.În debitul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.În creditul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.Contul 321Cu ajutorul contului 321 "Materii prime în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime aflate în curs de aprovizionare.Contul 322Cu ajutorul contului 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.Contul 323Cu ajutorul contului 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.Contul 327Cu ajutorul contului 327 "Mărfuri în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri în curs de aprovizionare.Contul 328Cu ajutorul contului 328 "Ambalaje în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje în curs de aprovizionare.GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" fac parte:Contul 331 "Produse în curs de execuţie"Contul 332 "Servicii în curs de execuţie".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa stocurilor de produse şi a serviciilor în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la finele perioadei.În debitul conturilor de stocuri de produse şi servicii în curs de execuţie se înregistrează valoarea la cost de producţie a acestora, stabilită pe bază de inventar la finele fiecărei perioade.În creditul conturilor de stocuri de produse şi servicii în curs de execuţie se înregistrează, la începutul perioadei următoare, scăderea din gestiune a acelor stocuri de produse şi servicii.Soldul conturilor reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor şi serviciilor aflate în curs de execuţie la finele fiecărei perioade.Contul 331Cu ajutorul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.Contul 332Cu ajutorul contului 332 "Servicii în curs de execuţie" se ţine evidenţa serviciilor în curs de execuţie existente la sfârşitul perioadei.GRUPA 34 "PRODUSE"Din grupa 34 "Produse" fac parte:Contul 341 "Semifabricate"Contul 345 "Produse finite"Contul 346 "Produse reziduale"Contul 347 "Produse agricole"Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura produselor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ aferente produselor.În debitul conturilor de produse se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de produse se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor de produse reprezintă valoarea acestora existentă în stoc la finele perioadei.Contul 341Cu ajutorul contului 341 "Semifabricate" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de semifabricate.Contul 345Cu ajutorul contului 345 "Produse finite" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.Contul 346Cu ajutorul contului 346 "Produse reziduale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).Contul 347Cu ajutorul contului 347 "Produse agricole" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării produselor agricole.Contul 348Cu ajutorul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor finite şi semifabricatelor.În debitul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente produselor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente produselor ieşite din gestiune.În creditul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente produselor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc la finele perioadei.GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" fac parte:Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"Contul 354 "Produse aflate la terţi"Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi"Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de materii, materiale, produse, mărfuri şi ambalaje aflate la terţi.În debitul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.În creditul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea stocurilor aflate la terţi.Contul 351Cu ajutorul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi altor materiale trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.Contul 354Cu ajutorul contului 354 "Produse aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.Contul 357Cu ajutorul contului 357 "Mărfuri aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de mărfuri aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.Contul 358Cu ajutorul contului 358 "Ambalaje aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de ambalaje aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.GRUPA 37 "MĂRFURI"Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:Contul 371 "Mărfuri"Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de mărfuri, precum şi a diferenţelor de preţ aferente mărfurilor.Contul 371Cu ajutorul contului 371 "Mărfuri" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.În debitul contului de mărfuri se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora (de exemplu: mărfuri achiziţionate, mărfuri aportate în natură, alte stocuri interne de active transferate la mărfuri, mărfuri primite cu titlu gratuit, precum şi alte creşteri de valoare obţinute din evaluări şi plusuri de inventar).În creditul contului de mărfuri se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 378Cu ajutorul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor din unităţile comerciale.În creditul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.În debitul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.GRUPA 38 "AMBALAJE"Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:Contul 381 "Ambalaje"Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei ambalajelor, precum şi a diferenţelor de preţ aferente acestora.Contul 381Cu ajutorul contului 381 "Ambalaje" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.În debitul contului de ambalaje se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.În creditul contului de ambalaje se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 388Cu ajutorul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se ţine evidenţa diferenţelor de preţ aferente ambalajelor.În debitul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune.În creditul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc.GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile:391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie"394 "Ajustări pentru deprecierea produselor"395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, alte materiale, producţie în curs de execuţie, produse, mărfuri şi ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari", 46 "Debitori şi creditori diverşi", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:Contul 401 "Furnizori"Contul 403 "Efecte de plătit"Contul 404 "Furnizori de imobilizări"Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"Contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar"Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"Contul 409 "Furnizori - debitori"Contul 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"Contul 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale".Cu ajutorul conturilor 401 "Furnizori" şi 404 "Furnizori de imobilizări" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.În creditul conturilor se înregistrează obligaţia entităţii faţă de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate.În debitul conturilor se înregistrează decontarea obligaţiei faţă de furnizori.Soldul creditor al acestor conturi reprezintă sumele datorate furnizorilor.Cu ajutorul conturilor 403 "Efecte de plătit" şi contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit către furnizori şi furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.În debitul conturilor se înregistrează plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.Contul 406Cu ajutorul contului 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţia cu locatorii din cadrul contractelor de leasing financiar.În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.În debitul contului se înregistrează plăţile efectuate către locator.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.Contul 408Cu ajutorul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia.În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.Contul 409Cu ajutorul contului 409 "Furnizori - debitori" se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, stocurilor sau pentru prestări de servicii.În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor facturate.În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia.Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:Contul 411 "Clienţi"Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"Contul 419 "Clienţi - creditori".Contul 411Cu ajutorul contului 411 "Clienţi" se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.În debitul contului 411 "Clienţi" se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate.În creditul contului 411 "Clienţi" se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienţi.Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienţi.Contul 413Cu ajutorul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.În debitul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează sumele de încasat de la clienţi, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.În creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează efecte comerciale primite de la clienţi.Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.Contul 418Cu ajutorul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se evidenţiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.În debitul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia.În creditul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea facturilor întocmite.Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.Contul 419Cu ajutorul contului 419 "Clienţi - creditori" se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienţi.Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:Contul 421 "Personal - salarii datorate"Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt"4221 "Beneficii postangajare"4222 "Alte beneficii pe termen lung"4223 "Beneficii pentru terminarea contractului de muncă"Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"Contul 425 "Avansuri acordate personalului"Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul".Cu ajutorul conturilor ce reprezintă datoriile către personal, reţinerile din salarii sau alte datorii cu personalul se ţine evidenţa decontărilor cu personalul, cum ar fi: drepturile salariale, sporurile, premiile acordate din fondul de salarii; ajutoarele sociale; pensiile, asigurările de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă; primele acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale; drepturile de personal neridicate în termenul legal; reţinerile şi popririle din salarii, datorate terţilor; alte datorii în legătură cu personalul.În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale şi a altor datorii cuvenite personalului.În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum şi reţinerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţiile sociale şi alte reţineri datorate.Soldul conturilor reprezintă sumele acordate şi neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reţinute şi neachitate terţilor.Contul 421Cu ajutorul contului 421 "Personal - salarii datorate" se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.Contul 422Cu ajutorul contului 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt" se ţine evidenţa beneficiilor datorate angaţilor sub formă de: pensii, asigurări de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă.Contul 423Cu ajutorul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.Contul 424Cu ajutorul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit.Contul 425Cu ajutorul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.În debitul contului se înregistrează avansurile achitate personalului (512, 531).În creditul contului se înregistrează sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.Contul 426Cu ajutorul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.Contul 427Cu ajutorul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.Contul 428Cu ajutorul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului neregăsite în conturile anterioare (garanţiile, indemnizaţiile de concediu, ajutoare etc.), precum şi sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta.În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta, sumele reţinute şi achitate de către entitate terţilor, precum şi avansurile acordate personalului, nejustificate până la finele exerciţiului sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:Contul 431 "Asigurări sociale"Contul 437 "Ajutor de şomaj"Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale privind protecţia socială precum şi a altor contribuţii similare potrivit legii.În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului.Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.Contul 431Cu ajutorul contului 431 "Asigurări sociale" se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.Contul 437Cu ajutorul contului 437 "Ajutor de şomaj" se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.Contul 438Cu ajutorul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se ţine evidenţa contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:Contul 441 "Impozitul pe profit"Contul 4411 "Impozitul pe profit curent"Contul 4412 "Impozitul pe profit amânat"Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"Contul 445 "Subvenţii"Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului".Cu ajutorul conturilor 441 "Impozitul pe profit", 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale sau cu alte organisme publice privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate.În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.Contul 441Cu ajutorul contului 441 "Impozitul pe profit" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent şi evidenţa impozitului pe profit amânat.Contul 442Cu ajutorul contului 442 "Taxa pe valoarea adăugată" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.Contul 444Cu ajutorul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.Contul 445Cu ajutorul contului 445 "Subvenţii" se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.În debitul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii de primit.În creditul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii încasate.Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.Contul 446Cu ajutorul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.Contul 447Cu ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.Contul 448Cu ajutorul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI"Din grupa 45 "Grup şi acţionari" fac parte:Contul 451 "Decontări între entităţile din grup"Contul 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun"Contul 455 "Sume datorate acţionarilor"Contul 456 "Decontări cu acţionarii privind capitalul"Contul 457 "Dividende de plătit"Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".Cu ajutorul conturilor 451 "Decontări între entităţile din grup" şi 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun" se ţine evidenţa operaţiunilor între entităţile din grup, respectiv a decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.În debitul conturilor se înregistrează creanţele entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv creanţele entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.În creditul conturilor se înregistrează datoriile entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv datoriile entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.Soldul debitor al conturilor reprezintă creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv creanţele faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv datoriile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.Contul 455Cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acţionarilor" se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari.În creditul contului se înregistrează datoriile entităţii faţă de acţionari.În debitul contului se înregistrează sumele restituite acţionarilor.Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor.Contul 456Cu ajutorul contului 456 "Decontări cu acţionarii privind capitalul" se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii privind capitalul.În debitul contului se înregistrează subscrierea şi majorarea capitalului social, în natură şi/sau numerar, aportat de acţionarii, precum şi sumele achitate acţionarilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii.În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acţionarilor la capitalul entităţii, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni, capitalul social retras de acţionari, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acţionari în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii.Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari.Contul 457Cu ajutorul contului 457 "Dividende de plătit" se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor, corespunzător aportului la capitalul social.În creditul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează dividendele datorate acţionarilor din profitul realizat în exerciţiile precedente.În debitul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează sumele achitate acţionarilor, reprezentând dividende datorate acestora, precum şi impozitul pe dividende.Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor.Contul 458Cu ajutorul contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se ţine evidenţa decontărilor din operaţiuni în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.În creditul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, sumele primite de la coparticipanţi.În debitul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie, ce se transmit coparticipantului care ţine evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor, sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunii în participaţie.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie.Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit).GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"Din grupa 46 "Debitori şi creditori diverşi" fac parte:Contul 461 "Debitori diverşi"Contul 462 "Creditori diverşi".Contul 461Cu ajutorul contului 461 "Debitori diverşi" se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât cele care privesc entităţile din grup, entităţile entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverşi.În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanţe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor.Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitori.Contul 462Cu ajutorul contul 462 "Creditori diverşi" se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele datorate creditorilor diverşi.În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii".Contul 471Cu ajutorul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans şi care urmează a se repartiza eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile financiare viitoare.În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.Contul 472Cu ajutorul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs, valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.Contul 473Cu ajutorul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.În debitul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum şi sumele restituite, necuvenite entităţii.În creditul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele încasate şi necuvenite entităţii, precum şi sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.Contul 475Cu ajutorul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii.În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" fac parte:Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"Contul 482 "Decontări între subunităţi".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică sau între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) sau între subunităţi.În creditul conturilor se înregistrează valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunităţi.Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau operaţiuni între subunităţi ale aceleiaşi entităţi.GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" fac parte:Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii"Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului cu acţionarii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 "Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa investiţiilor pe termen scurt şi a disponibilităţilor existente în conturi şi în casierie.GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte:Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"Contul 506 "Obligaţiuni"Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt".În conturile de investiţii pe termen scurt se evidenţiază investiţiile financiare efectuate de societate pentru obţinerea de profituri pe termen scurt.În debitul conturilor 505 - 508 se înregistrează investiţiile pe termen scurt achiziţionate sau primite gratuit.În credit se evidenţiază investiţiile pe termen scurt cedate. Soldul contului reprezintă investiţiile pe termen scurt existente.Contul 509Cu ajutorul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt.Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:Contul 511 "Valori de încasat"Contul 512 "Conturi curente la bănci"Contul 518 "Dobânzi"Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt".Contul 511Cu ajutorul contului 511 "Valori de încasat" se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi.În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate.Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.Contul 512Cu ajutorul contului 512 "Conturi curente la bănci" se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează intrările de disponibilităţi în lei şi valută.În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi în lei şi valută.Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.Contul 518Cu ajutorul contului 518 "Dobânzi" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv a disponibilităţilor aflate în conturile curente.În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.Contul 519Cu ajutorul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se ţine evidenţa creditelor primite de la bănci, pe termen scurt.În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt rambursate, inclusiv dobânzile plătite.Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerambursate.GRUPA 53 "CASA"Din grupa 53 "Casa" fac parte:Contul 531 "Casa"Contul 532 "Alte valori".Cu ajutorul contului 531 "Casa" se ţine evidenţa disponibilităţilor aflate în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.Contul 531În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează intrările de disponibilităţi în casieria entităţii.În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi din casieria unităţii.Soldul contului reprezintă disponibilităţile existente în casierie.Contul 532Cu ajutorul contului 532 "Alte valori" se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor.Soldul contului reprezintă alte valori existente.GRUPA 54 "ACREDITIVE"Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:Contul 541 "Acreditive"Contul 542 "Avansuri de trezorerie".Contul 541Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor.În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor.În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului.Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci existente.Contul 542Cu ajutorul contul 542 "Avansuri de trezorerie" se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistemul de card.În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:Contul 581 "Viramente interne".Contul 581Cu ajutorul contului 581 "Viramente interne" se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între conturile de trezorerie.În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.De regulă, contul nu prezintă sold.GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE"Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac parte:Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"Contul 596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor"Contul 598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate".Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârşitul perioadei.CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcţie de pasiv.GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale"Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa"Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile"Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"Contul 609 "Reduceri comerciale primite".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime, cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosinţă a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă, cheltuielilor privind mărfurile, cheltuielilor privind ambalajele, precum şi evidenţa reducerilor comerciale primite de la furnizori.În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 601Cu ajutorul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.Contul 602Cu ajutorul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.Contul 603Cu ajutorul contului 603 "Cheltuieli privind alte materiale" se ţine evidenţa cheltuielilor privind alte materiale, la darea în folosinţă a acestora.Contul 604Cu ajutorul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele nestocate.Contul 605Cu ajutorul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă.Contul 607Cu ajutorul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.Contul 608Cu ajutorul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se ţine evidenţa cheltuielilor privind ambalajele.Contul 609Cu ajutorul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se ţine evidenţa reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării.GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI"Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" fac parte:Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile executate de terţi, cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile şi cercetările.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 611Cu ajutorul contului 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi.Contul 612Cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile.Contul 613Cu ajutorul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.Contul 614Cu ajutorul contului 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" se ţine evidenţa cheltuielilor cu studiile şi cercetările.GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI"Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" fac parte:Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele şi onorariile, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri şi personal, cheltuielilor cu deplasări, detaşări şi transferări, cheltuielilor poştale şi taxe de telecomunicaţii, cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 621Cu ajutorul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii.Contul 622Cu ajutorul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.Contul 623Cu ajutorul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" se ţine evidenţa cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate.Contul 624Cu ajutorul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal, executate de terţi.Contul 625Cu ajutorul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" se ţine evidenţa cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările personalului.Contul 626Cu ajutorul contului 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se ţine evidenţa cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii.Contul 627Cu ajutorul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate.Contul 628Cu ajutorul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se ţine evidenţa altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"Contul 635Cu ajutorul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor"Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaţilor, cu primele reprezentând participarea personalului la profit, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum şi a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 641Cu ajutorul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.Contul 642Cu ajutorul contului 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" se ţine evidenţa cheltuielilor cu tichetele de masă acordate salariaţilor.Contul 643Cu ajutorul contului 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.Contul 644Cu ajutorul contului 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii" se ţine evidenţa cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.Contul 645Cu ajutorul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător"Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"Contul 6531 "Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"Contul 6532 "Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"Contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale"Contul 6552 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"Contul 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare"Contul 6561" Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"Contul 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare"Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole"Contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice"Contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole"Contul 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice"Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"Contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital"Contul 6585 "Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar"Contul 6587 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător, cheltuielile privind activele deţinute în vederea vânzării, pierderile din creanţe şi debitori diverşi, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cheltuielile privind investiţiile imobiliare, activele biologice şi produsele agricole, precum şi alte cheltuieli care aparţin activităţii de exploatare.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 652Cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.Contul 653Cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a cheltuielilor rezultate din cedarea acestora.Contul 654Cu ajutorul contului 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe.Contul 655Cu ajutorul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale".Contul 656Cu ajutorul contului 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a cheltuielilor cu cedarea acestora.Contul 657Cu ajutorul contului 657 "Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a cheltuielilor cu cedarea activelor biologice.Contul 658Cu ajutorul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalităţile, donaţiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale şi a celor corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, cheltuielile privind calamităţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli aferente activităţii de exploatare.GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:Contul 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"Contul 6611 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"Contul 6612 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"Contul 6613 "Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării"Contul 6618 "Alte cheltuieli"Contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"Contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"Contul 6622 "Pierderi privind contabilitatea de acoperire"Contul 6623 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"Contul 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"Contul 6643 "Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute"Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"Contul 6651 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"Contul 6652 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"Contul 6681 "Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare"Contul 6688 "Alte cheltuieli financiare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa pierderilor din creanţe legate de participaţii, cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, precum şi a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate şi altor cheltuieli financiare.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 661Cu ajutorul contului 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a pierderilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.Contul 662Cu ajutorul contului 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a pierderilor şi a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.Contul 663Cu ajutorul contului 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.Contul 664Cu ajutorul contului 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.Contul 665Cu ajutorul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.Contul 666Cu ajutorul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.Contul 667Cu ajutorul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.Contul 668Cu ajutorul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a cheltuielilor rezultate din amânarea plăţilor peste termenele normale de creditare.GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"Contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"Contul 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost"Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare"Contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 681Cu ajutorul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.Contul 686Cu ajutorul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE"Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"Contul 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa, cheltuielilor cu impozitul pe profit curent şi amânat şi a cheltuielilor cu alte impozite.În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 691Cu ajutorul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.Contul 692Cu ajutorul contului 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.Contul 698Cu ajutorul contului 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite determinate în conformitate cu reglementările emise în acest scop.CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI"Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe de conturi: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare", 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat".Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcţie de pasiv. Fac excepţie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcţie de activ, şi cele din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", care sunt bifuncţionale.GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ"Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite"Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"Contul 704 "Venituri din servicii prestate"Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări"Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"Contul 708 "Venituri din activităţi diverse"Contul 709 "Reduceri comerciale acordate".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din vânzarea mărfurilor, produselor finite, semifabricatelor şi a produselor reziduale, a veniturilor din prestări servicii, locaţii de gestiune şi chirii, din studii şi cercetări, din alte activităţi diverse, precum şi evidenţa reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.În creditul conturilor de venituri, cu excepţia contului 709 "Reduceri comerciale acordate" care începe prin a se debita, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 701Cu ajutorul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite.Contul 702Cu ajutorul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor.Contul 703Cu ajutorul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale.Contul 704Cu ajutorul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate.Contul 705Cu ajutorul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări.Contul 706Cu ajutorul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.Contul 707Cu ajutorul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.Contul 708Cu ajutorul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.Contul 709Cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale acordate.GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" fac parte:Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse"Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie".În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie, veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse, aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie.La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 711Cu ajutorul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.Contul 712Cu ajutorul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie" se ţine evidenţa costului de producţie al serviciilor în curs de execuţie, precum şi variaţia acestuia.GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE"Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare" fac parte:Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare".În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producţia de imobilizări necorporale, corporale şi investiţii imobiliare.La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 721Cu ajutorul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.Contul 722Cu ajutorul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.Contul 725Cu ajutorul contului 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de investiţii imobiliare.GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE"Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare"Contul 7417 "Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare".Contul 741Cu ajutorul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.În debitul contului se înregistrează subvenţiile de exploatare primite sau de primit şi subvenţiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"Contul 7531 "Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"Contul 7532 "Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"Contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale"Contul 7552 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"Contul 756 "Venituri din investiţii imobiliare"Contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"Contul 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare"Contul 757 "Venituri din active biologice şi produsele agricole"Contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice"Contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole"Contul 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice"Contul 758 "Alte venituri din exploatare"Contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"Contul 7585 "Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar".În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile rezultate din activele deţinute în vederea vânzării, din creanţe reactivate şi debitori diverşi, din reevaluarea imobilizărilor, din investiţii imobiliare, din active biologice şi produse agricole, precum şi alte venituri din exploatare.La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 753Cu ajutorul contului 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a veniturilor obţinute din cedarea acestora.Contul 754Cu ajutorul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.Contul 755Cu ajutorul contului 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale".Contul 756Cu ajutorul contului 756 "Venituri din investiţii imobiliare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a veniturilor cu cedarea acestora.Contul 757Cu ajutorul contului 757 "Venituri din active biologice şi produsele agricole" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice şi a produselor agricole, precum şi a veniturilor din cedarea activelor biologice.Contul 758Cu ajutorul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare, precum şi a veniturilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar.GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt"Contul 7615 "Venituri din investiţii financiare pe termen scurt"Contul 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"Contul 7621 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"Contul 7622 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"Contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"Contul 7628 "Alte venituri"Contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"Contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"Contul 7632 "Câştiguri privind contabilitatea de acoperire"Contul 7633 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate"Contul 7643 "Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revânduteContul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutarContul 7651 "Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"Contul 7652 "Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"Contul 766 "Venituri din dobânzi"Contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"Contul 768 "Alte venituri financiare"Contul 7681 "Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare"Contul 7688 "Alte venituri financiare".În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt, din instrumentele financiare derivate, din investiţii financiare cedate, precum şi veniturile din diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi obţinute, şi alte venituri financiare.La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 761Cu ajutorul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări şi investiţii financiare pe termen scurt.Contul 762Cu ajutorul contului 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării.Contul 763Cu ajutorul contului 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.Contul 764Cu ajutorul contului 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.Contul 765Cu ajutorul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.Contul 766Cu ajutorul contului 766 "Venituri din dobânzi" se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum şi dobânda aferentă creanţelor imobilizate.Contul 767Cu ajutorul contului 767 "Venituri din sconturi obţinute" se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.Contul 768Cu ajutorul contului 768 "Alte venituri financiare" se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a veniturilor rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"Din grupa 78 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare".Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare ale imobilizărilor şi activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.Contul 781Cu ajutorul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a activelor curente.Contul 786Cu ajutorul contului 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare.Grupa 79 "VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT"Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat".Contul 792Cu ajutorul contului 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa veniturilor ce reprezintă impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.  +  Capitolul VII Transpunerea*18) soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31.12.2012 în noul plan de conturi
  CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU IFRS CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE (conform Planului de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare)
  Simbol cont Denumire cont Simbol cont Denumire cont
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE
  GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE
  101 Capital 101 Capital
  1011 Capital subscris nevărsat 1011 Capital subscris nevărsat
  1012 Capital subscris vărsat 1012 Capital subscris vărsat
  102 Elemente asimilate capitalului Cont nou
  1026 Patrimoniul public*19) 1016 Patrimoniul public
  1027 Capital subscris reprezentând datorii financiare*20) Cont nou
  1028 Ajustări ale capitalului social Cont nou
  103 Alte elemente de capitaluri proprii Cont nou
  1031 Beneficii acordate angaja- ţilor sub forma instrumen- telor de capitaluri proprii Cont nou
  1032 Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse Cont nou
  1033 Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*21) 1067 Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină
  1034 Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii Cont nou
  1035 Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării 1064 Rezerve de valoare justă
  1036 Diferenţe de curs valutar aferente activelor finan- ciare nemonetare, în valu- tă, clasificate în cate- goria celor disponibile în vederea vânzării Cont nou
  1037 Diferenţe privind instru- mentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) Cont nou
  1038 Alte elemente de capitaluri proprii Cont nou
  104 Prime de capital 104 Prime de capital
  1041 Prime de emisiune 1041 Prime de emisiune
  1042 Prime de fuziune/divizare 1042 Prime de fuziune/divizare
  1043 Prime de aport 1043 Prime de aport
  1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni
  1048 Alte prime de capital Cont nou
  105 Rezerve din reevaluare 105 Rezerve din reevaluare
  1051 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale Cont nou
  1052 Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
  106 Rezerve 106 Rezerve
  1061 Rezerve legale 1061 Rezerve legale
  1063 Rezerve statutare sau contractuale 1063 Rezerve statutare sau contractuale
  1068 Alte rezerve 1068 Alte rezerve
  107 Diferenţe de curs valutar din conversie 107 Rezerve din conversie
  1071 Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*22) Cont nou
  1072 Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale indivi- duale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională Cont nou
  108 Interese care nu controlează*23) 108 Interese care nu controlează
  1081 Interese care nu contro- lează - rezultatul exerciţiului financiar 1081 Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar
  1082 Interese care nu contro- lează - alte capitaluri proprii 1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii
  109 Acţiuni proprii 109 Acţiuni proprii
  1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*24) 1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt
  1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung 1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung
  1095 Acţiuni proprii reprezen- tând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă 1095 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de socie- tatea absorbită la socie- tatea absorbantă
  GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT
  117 Rezultatul reportat 117 Rezultatul reportat
  1171 Rezultatul reportat repre- zentând profitul nerepar- tizat sau pierderea neacoperită 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
  1172 Rezultatul reportat pro- venit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*25) 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29
  1173 Rezultatul reportat pro- venit din modificările politicilor contabile Cont nou
  1174 Rezultatul reportat pro- venit din corectarea ero- rilor contabile 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  1175 Rezultatul reportat repre- zentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentând sur- plusul realizat din rezerve din reevaluare
  1176 Rezultatul reportat pro- venit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene
  1177 Rezultatul reportat pro- venit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 Cont nou
  1179 Rezultatul reportat pro- venit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 Cont nou
  GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
  121 Profit sau pierdere 121 Profit sau pierdere
  129 Repartizarea profitului 129 Repartizarea profitului
  GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
  141 Câştiguri legate de vânza- rea sau anularea instrumen- telor de capitaluri proprii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  149 Pierderi legate de emite- rea, răscumpărarea, vânza- rea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  GRUPA 15 - PROVIZIOANE
  151 Provizioane 151 Provizioane
  1511 Provizioane pentru litigii 1511 Provizioane pentru litigii
  1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor
  1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 1513 Provizioane pentru dezafec- tare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea
  1514 Provizioane pentru restructurare 1514 Provizioane pentru restructurare
  1517 Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare
  1518 Alte provizioane 1518 Alte provizioane
  GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci
  1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat
  1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  162 Credite bancare pe termen lung 162 Credite bancare pe termen lung
  1621 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung
  1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă
  1623 Credite externe guvernamentale 1623 Credite externe guvernamentale
  1624 Credite bancare externe garantate de stat 1624 Credite bancare externe garantate de stat
  1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
  1626 Credite de la trezoreria statului 1626 Credite de la trezoreria statului
  1627 Credite bancare interne garantate de stat 1627 Credite bancare interne garantate de stat
  166 Datorii care privesc imobilizările financiare 166 Datorii care privesc imobilizările financiare
  1661 Datorii faţă de entităţile din grup 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate
  1663 Datorii faţă de entităţile de faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
  167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
  168 Dobânzi aferente împrumu turilor şi datoriilor asimilate 168 Dobânzi aferente împrumu- turilor şi datoriilor asimilate
  1681 Dobânzi aferente împrumutu- rilor din emisiuni de obligaţiuni 1681 Dobânzi aferente împrumutu- rilor din emisiuni de obligaţiuni
  1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
  1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate
  1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare
  1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate
  169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor
  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE
  GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Cheltuieli de dezvoltare
  205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare
  207 Fond comercial 207 Fond comercial
  2071 Fond comercial pozitiv*26) 2071 Fond comercial pozitiv
  208 Alte imobilizări necorporale 208 Alte imobilizări necorporale
  GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE
  211 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri
  2111 Terenuri 2111 Terenuri
  2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri
  212 Construcţii 212 Construcţii
  213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii
  2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi insta- laţii de lucru) 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi insta- laţii de lucru)
  2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
  2133 Mijloace de transport 2133 Mijloace de transport
  214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
  215 Investiţii imobiliare Cont nou
  2151 Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă Cont nou
  2152 Investiţii imobiliare evaluate la cost Cont nou
  GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  223 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare 223 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare
  224 Mobilier, aparatură biro- tică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare 224 Mobilier, aparatură biro- tică, echipamente de pro- tecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare
  GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
  233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie
  235 Investiţii imobiliare în curs de execuţie Cont nou
  2351 Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă Cont nou
  2352 Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost Cont nou
  GRUPA 24 - ACTIVE BIOLOGICE
  241 Active biologice 2134 361 Animale şi plantaţii Animale şi păsări
  GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261 Acţiuni deţinute la filiale 261 501 Acţiuni deţinute la entită- ţile afiliate Acţiuni deţinute la entită- ţile afiliate
  2611 Titluri contabilizate la cost Cont nou
  2612 Titluri evaluate la valoa- rea justă prin profit sau pierdere Cont nou
  2613 Titluri disponibile în vederea vânzării Cont nou
  262 Acţiuni deţinute la enti- tăţi asociate Cont nou
  2621 Titluri contabilizate la cost Cont nou
  2622 Titluri evaluate la valoa- rea justă prin profit sau pierdere Cont nou
  2623 Titluri disponibile în vederea vânzării Cont nou
  263 Acţiuni deţinute la enti- tăţi controlate în comun Cont nou
  2631 Titluri contabilizate la cost Cont nou
  2632 Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nou
  2633 Titluri disponibile în vederea vânzării Cont nou
  264 Titluri puse în echiva- lenţă*27) 264 Titluri puse în echivalenţă
  265 Alte titluri imobilizate 265 Alte titluri imobilizate
  267 Creanţe imobilizate 267 Creanţe imobilizate
  2671 Sume de încasat de la entităţile din grup 2671 Sume datorate de entităţile afiliate
  2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup 2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate
  2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2673 Creanţe legate de interesele de participare
  2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare
  2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung
  2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2676 Dobânda aferentă împrumu- turilor acordate pe termen lung
  2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi 2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi
  2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Alte creanţe imobilizate
  2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate
  269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări finan- ciare
  2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate
  2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare
  2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare
  GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  280 Amortizări privind imobili- zările necorporale 280 Amortizări privind imobili- zările necorporale
  2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
  2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
  2808 Amortizarea altor imobili- zări necorporale 2808 Amortizarea altor imobili- zări necorporale
  281 Amortizări privind imobili- zările corporale şi inves- tiţiile imobiliare evaluate la cost 281 Amortizări privind imobili- zările corporale
  2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri
  2812 Amortizarea construcţiilor 2812 Amortizarea construcţiilor
  2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
  2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 2814 Amortizarea altor imobilizări corporale
  2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost Cont nou
  284 Amortizarea activelor biologice evaluate la cost Cont nou
  GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST
  290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
  2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare
  2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necor- porale 2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necor- porale
  291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
  2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
  2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor
  2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloa- celor de transport 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor
  2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale
  2915 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost Cont nou
  293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
  2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie
  2933 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie 2933 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie
  2935 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost Cont nou
  294 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor
  296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţi- nute la entităţile afiliate
  2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare
  2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
  2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup 2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor dato- rate de entităţile afiliate
  2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare
  2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung
  2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate 2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate
  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢNUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
  301 Materii prime 301 Materii prime
  302 Materiale consumabile 302 Materiale consumabile
  3021 Materiale auxiliare 3021 Materiale auxiliare
  3022 Combustibili 3022 Combustibili
  3023 Materiale pentru ambalat 3023 Materiale pentru ambalat
  3024 Piese de schimb 3024 Piese de schimb
  3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seminţe şi materiale de plantat
  3026 Furaje 3026 Furaje
  3028 Alte materiale consumabile 3028 Alte materiale consumabile
  303 Alte materiale 303 Materiale de natura obiectelor de inventar
  308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
  GRUPA 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  311 Active imobilizate deţinute în vederea vânzării Cont nou
  GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  321 Materii prime în curs de aprovizionare 321 Materii prime în curs de aprovizionare
  322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare 322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare
  323 Alte materiale în curs de aprovizionare 323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare
  327 Mărfuri în curs de aprovizionare 327 Mărfuri în curs de aprovizionare
  328 Ambalaje în curs de aprovizionare 328 Ambalaje în curs de aprovizionare
  GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  331 Produse în curs de execuţie 331 Produse în curs de execuţie
  332 Servicii în curs de execuţie 332 Servicii în curs de execuţie
  GRUPA 34 - PRODUSE
  341 Semifabricate 341 Semifabricate
  345 Produse finite 345 Produse finite
  346 Produse reziduale 346 Produse reziduale
  347 Produse agricole Cont nou
  348 Diferenţe de preţ la produse 348 Diferenţe de preţ la produse
  GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI
  351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Materii şi materiale aflate la terţi
  354 Produse aflate la terţi 354 Produse aflate la terţi
  357 Mărfuri aflate la terţi 357 Mărfuri aflate la terţi
  358 Ambalaje aflate la terţi 358 Ambalaje aflate la terţi
  GRUPA 37 - MĂRFURI
  371 Mărfuri 371 Mărfuri
  378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri
  GRUPA 38 - AMBALAJE
  381 Ambalaje 381 Ambalaje
  388 Diferenţe de preţ la ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje
  GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime
  392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor
  3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile
  3922 Ajustări pentru deprecierea altor materiale 3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar
  393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie
  394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Ajustări pentru deprecierea produselor
  3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor
  3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite
  3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale
  395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
  3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi
  3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi
  3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi
  3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi
  3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi
  3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi
  397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor
  398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor
  CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
  GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
  401 Furnizori 401 Furnizori
  403 Efecte de plătit 403 Efecte de plătit
  404 Furnizori de imobilizări 404 Furnizori de imobilizări
  405 Efecte de plătit pentru imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări
  406 Datorii din operaţiuni de leasing financiar Cont nou
  408 Furnizori - facturi nesosite 408 Furnizori - facturi nesosite
  409 Furnizori - debitori 409 Furnizori - debitori
  4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor
  4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii 4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări
  4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
  411 Clienţi 411 Clienţi
  4111 Clienţi 4111 Clienţi
  4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu
  413 Efecte de primit de la clienţi 413 Efecte de primit de la clienţi
  418 Clienţi - facturi de întocmit 418 Clienţi - facturi de întocmit
  419 Clienţi - creditori 419 Clienţi - creditori
  GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  421 Personal - salarii datorate 421 Personal - salarii datorate
  422 Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt Cont nou
  4221 Beneficii postangajare Cont nou
  4222 Alte beneficii pe termen lung Cont nou
  4223 Beneficii pentru terminarea contractului de muncă Cont nou
  423 Personal - ajutoare materiale datorate 423 Personal - ajutoare mate- riale datorate
  424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*28) 424 Prime reprezentând partici- parea personalului la profit
  425 Avansuri acordate personalului 425 Avansuri acordate personalului
  426 Drepturi de personal neridicate 426 Drepturi de personal neridicate
  427 Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Reţineri din salarii datorate terţilor
  428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
  4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Alte datorii în legătură cu personalul
  4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul
  GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431 Asigurări sociale 431 Asigurări sociale
  4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
  4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale
  4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate
  437 Ajutor de şomaj 437 Ajutor de şomaj
  4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj
  4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj
  438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Alte datorii şi creanţe sociale
  4381 Alte datorii sociale 4381 Alte datorii sociale
  4382 Alte creanţe sociale 4382 Alte creanţe sociale
  GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441 Impozitul pe profit 441 Impozitul pe profit
  4411 Impozitul pe profit curent 4411 Impozitul pe profit
  4412 Impozitul pe profit amânat 1516 Provizioane pentru impozite
  442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Taxa pe valoarea adăugată
  4423 TVA de plată 4423 TVA de plată
  4424 TVA de recuperat 4424 TVA de recuperat
  4426 TVA deductibilă 4426 TVA deductibilă
  4427 TVA colectată 4427 TVA colectată
  4428 TVA neexigibilă 4428 TVA neexigibilă
  444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor
  445 Subvenţii 445 Subvenţii
  4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Subvenţii guvernamentale
  4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii
  4458 Alte sume de primit cu caracter de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii
  446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate
  448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului
  4482 Alte creanţe privind bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului
  GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI
  451 Decontări între entităţile din grup 451 Decontări între entităţile afiliate
  4511 Decontări între entităţile din grup 4511 Decontări între entităţile afiliate
  4518 Dobânzi aferente decontă- rilor între entităţile din grup 4518 Dobânzi aferente decontări- lor între entităţile afiliate
  453 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 453 Decontări privind interesele de participare
  4531 Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 4531 Decontări privind interesele de participare
  4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
  455 Sume datorate acţionarilor 455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
  4551 Acţionari - conturi curente 4551 Acţionari/asociaţi - conturi curente
  4558 Acţionari - dobânzi la conturi curente 4558 Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente
  456 Decontări cu acţionarii privind capitalul 456 Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul
  457 Dividende de plătit 457 Dividende de plată
  458 Decontări din operaţiuni în participaţie 458 Decontări din operaţii în participaţie
  4581 Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv 4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
  4582 Decontări din operaţiuni în participaţie - activ 4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ
  GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
  461 Debitori diverşi 461 Debitori diverşi
  462 Creditori diverşi 462 Creditori diverşi
  GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Cheltuieli înregistrate în avans
  472 Venituri înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans
  473 Decontări din operaţiuni în curs de clarificare 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  475 Subvenţii pentru investiţii 475 Subvenţii pentru investiţii
  4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii
  4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  4753 Donaţii pentru investiţii 4753 Donaţii pentru investiţii
  4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii
  GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  481 Decontări între unitate şi subunităţi 481 Decontări între unitate şi subunităţi
  482 Decontări între subunităţi 482 Decontări între subunităţi
  GRUPA 49 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi
  495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii
  496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi
  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
  GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate
  506 Obligaţiuni 506 Obligaţiuni
  508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081 Alte titluri de plasament 5081 Alte titluri de plasament
  5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament
  509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt
  5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt
  GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI
  511 Valori de încasat 511 Valori de încasat
  5112 Cecuri de încasat 5112 Cecuri de încasat
  5113 Efecte de încasat 5113 Efecte de încasat
  5114 Efecte remise spre scontare 5114 Efecte remise spre scontare
  512 Conturi curente la bănci 512 Conturi curente la bănci
  5121 Conturi la bănci în lei 5121 Conturi la bănci în lei
  5124 Conturi la bănci în valută 5124 Conturi la bănci în valută
  5125 Sume în curs de decontare 5125 Sume în curs de decontare
  518 Dobânzi 518 Dobânzi
  5186 Dobânzi de plătit 5186 Dobânzi de plătit
  5187 Dobânzi de încasat 5187 Dobânzi de încasat
  519 Credite bancare pe termen scurt 519 Credite bancare pe termen scurt
  5191 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt
  5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă
  5193 Credite externe guvernamentale 5193 Credite externe guvernamentale
  5194 Credite externe garantate de stat 5194 Credite externe garantate de stat
  5195 Credite externe garantate de bănci 5195 Credite externe garantate de bănci
  5196 Credite de la trezoreria statului 5196 Credite de la trezoreria statului
  5197 Credite interne garantate de stat 5197 Credite interne garantate de stat
  5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
  GRUPA 53 - CASA
  531 Casa 531 Casa
  5311 Casa în lei 5311 Casa în lei
  5314 Casa în valută 5314 Casa în valută
  532 Alte valori 532 Alte valori
  5321 Timbre fiscale şi poştale 5321 Timbre fiscale şi poştale
  5322 Bilete de tratament şi odihnă 5322 Bilete de tratament şi odihnă
  5323 Tichete şi bilete de călătorie 5323 Tichete şi bilete de călătorie
  5328 Alte valori 5328 Alte valori
  GRUPA 54 - ACREDITIVE
  541 Acreditive 541 Acreditive
  5411 Acreditive în lei 5411 Acreditive în lei
  5412 Acreditive în valută 5412 Acreditive în valută
  542 Avansuri de trezorerie*29) 542 Avansuri de trezorerie
  GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE
  581 Viramente interne 581 Viramente interne
  GRUPA 59 - AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate
  596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor
  598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor inves- tiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
  GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
  601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Cheltuieli cu materiile prime
  602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
  6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
  6022 Cheltuieli privind combustibilii 6022 Cheltuieli privind combustibilii
  6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
  6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
  6025 Cheltuieli privind semin- ţele şi materialele de plantat 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
  6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Cheltuieli privind furajele
  6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
  603 Cheltuieli privind alte materiale 603 Cheltuieli privind materia- lele de natura obiectelor de inventar
  604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Cheltuieli privind materia- lele nestocate
  605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Cheltuieli privind energia şi apa
  607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Cheltuieli privind mărfurile
  608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Cheltuieli privind ambalajele
  609 Reduceri comerciale primite 609 Reduceri comerciale primite
  GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
  611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
  613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
  614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Cheltuieli cu colaboratorii
  622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  628 Alte cheltuieli cu servi- ciile executate de terţi 628 Alte cheltuieli cu servi- ciile executate de terţi
  GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  635 Cheltuieli cu alte impo- zite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Cheltuieli cu salariile personalului
  642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor
  643 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 643 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
  644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capita- luri proprii 644 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
  645 Cheltuieli privind asigu- rările şi protecţia socială 645 Cheltuieli privind asigu- rările şi protecţia socială
  6451 Cheltuieli privind contri- buţia unităţii la asigură- rile sociale 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale
  6452 Cheltuieli privind contri- buţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
  6453 Cheltuieli privind contri- buţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  6456 Cheltuieli privind contri- buţia unităţii la schemele de pensii facultative 6456 Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative
  6457 Cheltuieli privind contri- buţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate 6457 Contribuţia unităţii la primele de asigurare volun- tară de sănătate
  6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
  653 Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării Cont nou
  6531 Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării Cont nou
  6532 Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării Cont nou
  654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale Cont nou
  6551 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale Cont nou
  6552 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
  656 Cheltuieli privind investiţiile imobiliare Cont nou
  6561 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investi- ţiilor imobiliare Cont nou
  6562 Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare Cont nou
  657 Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole Cont nou
  6571 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice Cont nou
  6572 Pierderi din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole Cont nou
  6573 Cheltuieli cu cedarea activelor biologice Cont nou
  658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Alte cheltuieli de exploa- tare
  6581 Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  6582 Cheltuieli cu donaţiile acordate 6582 Donaţii acordate
  6583 Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
  6585 Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar Cont nou
  6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 671 Cheltuieli privind calami- tăţile şi alte evenimente extraordinare
  6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Alte cheltuieli de exploatare
  GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE
  661 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare Cont nou
  6611 Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării Cont nou
  6612 Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nou
  6613 Pierderi din cesiunea activelor financiare disponibile în vederea vânzării Cont nou
  6618 Alte cheltuieli Cont nou
  662 Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate Cont nou
  6621 Pierderi privind operaţiu- nile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării Cont nou
  6622 Pierderi privind contabili- tatea de acoperire Cont nou
  6623 Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii Cont nou
  663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Pierderi din creanţe legate de participaţii
  664 Cheltuieli privind investi- ţiile financiare cedate 664 Cheltuieli privind investi- ţiile financiare cedate
  6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobili- zările financiare cedate
  6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
  6643 Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute Cont nou
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  6651 Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*30) Cont nou
  6652 Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate Cont nou
  666 Cheltuieli privind dobân- zile 666 Cheltuieli privind dobânzile
  667 Cheltuieli privind scontu- rile acordate 667 Cheltuieli privind scontu- rile acordate
  668 Alte cheltuieli financiare 668 Alte cheltuieli financiare
  6681 Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare Cont nou
  6688 Alte cheltuieli financiare Cont nou
  GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustă- rile pentru depreciere 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investi- ţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
  6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
  6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
  686 Cheltuieli financiare pri- vind amortizările, provi- zioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare
  6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor Cont nou
  6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea prime- lor de rambursare a obli- gaţiunilor 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiu- nilor
  GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
  692 Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat Cont nou
  698 Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
  GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETĂ
  701 Venituri din vânzarea produselor finite 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
  703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
  704 Venituri din servicii prestate 704 Venituri din servicii prestate
  705 Venituri din studii şi cercetări 705 Venituri din studii şi cercetări
  706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
  708 Venituri din activităţi diverse 708 Venituri din activităţi diverse
  709 Reduceri comerciale acordate 709 Reduceri comerciale acordate
  GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  711 Venituri aferente costu- rilor stocurilor de produse 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
  712 Venituri aferente costu- rilor serviciilor în curs de execuţie 712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
  GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE
  721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale
  725 Venituri din producţia de investiţii imobiliare Cont nou
  GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Venituri din subvenţii de exploatare
  7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*31) 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri
  7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile
  7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
  7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
  7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
  7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
  7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extra- ordinare şi altele similare
  7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
  7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
  GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  753 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării Cont nou
  7531 Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării Cont nou
  7532 Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării Cont nou
  754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale Cont nou
  7551 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale Cont nou
  7552 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Cont nou
  756 Venituri din investiţii imobiliare Cont nou
  7561 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investi- ţiilor imobiliare Cont nou
  7562 Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare Cont nou
  757 Venituri din active biolo- gice şi produsele agricole Cont nou
  7571 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice Cont nou
  7572 Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a produselor agricole Cont nou
  7573 Venituri din cedarea activelor biologice Cont nou
  758 Alte venituri din exploatare 758 Alte venituri din exploatare
  7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  7582 Venituri din donaţii primite 7582 Venituri din donaţii primite
  7583 Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
  7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii
  7585 Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar Cont nou
  7588 Alte venituri din exploatare 7588 Alte venituri din exploatare
  GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE
  761 Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt 761 762 Venituri din imobilizări financiare Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
  7611 Venituri din acţiuni deţinute la filiale 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate
  7613 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 7613 Venituri din interese de participare
  7615 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt Cont nou
  762 Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare Cont nou
  7621 Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării Cont nou
  7622 Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere Cont nou
  7623 Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării Cont nou
  7628 Alte venituri Cont nou
  763 Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate Cont nou
  7631 Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării Cont nou
  7632 Câştiguri privind contabilitatea de acoperire Cont nou
  7633 Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii Cont nou
  764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Venituri din investiţii financiare cedate
  7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate
  7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
  7643 Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute Cont nou
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  7651 Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*32) Cont nou
  7652 Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate Cont nou
  766 Venituri din dobânzi 766 763 Venituri din dobânzi Venituri din creanţe imobilizate
  767 Venituri din sconturi obţinute 767 Venituri din sconturi obţinute
  768 Alte venituri financiare 768 Alte venituri financiare
  7681 Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare Cont nou
  7688 Alte venituri financiare Cont nou
  GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreci- ere privind activitatea de exploatare
  7812 Venituri din provizioane 7812 Venituri din provizioane
  7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobili- zărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
  7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
  786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare
  7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  GRUPA 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
  792 Venituri din impozitul pe profit amânat Cont nou
  CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
  GRUPA 80 - CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
  801 Angajamente acordate 801 Angajamente acordate
  8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Giruri şi garanţii acordate
  8018 Alte angajamente acordate 8018 Alte angajamente acordate
  802 Angajamente primite 802 Angajamente primite
  8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Giruri şi garanţii primite
  8028 Alte angajamente primite 8028 Alte angajamente primite
  803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Alte conturi în afara bilanţului
  8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie
  8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
  8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie
  8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
  8035 Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă
  8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă
  8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie 8038 Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie
  8039 Alte valori în afara bilanţului 8038 Alte valori în afara bilanţului
  805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
  8051 Dobânzi de plătit 8051 Dobânzi de plătit
  8052 Dobânzi de încasat*33) 8052 Dobânzi de încasat
  807 Active contingente 807 Active contingente
  808 Datorii contingente 808 Datorii contingente
  GRUPA 89 BILANŢ
  891 Bilanţ de deschidere 891 Bilanţ de deschidere
  892 Bilanţ de închidere 892 Bilanţ de închidere
  ___________*18) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor, din balanţele de verificare la 31 decembrie 2012, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.*19) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.*20) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.*21) Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete.*22) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.*23) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.*24) În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2.*25) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.*26) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.*27) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.*28) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.*29) În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin sistemul de carduri.*30) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.*31) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.*32) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.*33) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.
   +  Anexa 2 Situaţia*34) cuprinzând rezultatele retratării,în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitateaorganizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-aa Comunităţilor Economice Europene,aprobate prin Ordinul ministrului finanţelorpublice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare
  Reglementări OMFP nr. 3.055/2009 Reglementări IFRS Ajustări valorice Reclasificări informaţii Explicaţii
  Denumire indicator Valoare indicator Denumire indicator Valoare indicator
  __________*34) Situaţia prezentată în continuare este doar exemplificativă.----