ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 1998privind activitatea de standardizare naţionala în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte principiile de baza şi cadrul organizatoric al standardizarii naţionale.  +  Articolul 2În România, activitatea de standardizare naţionala se desfăşoară în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, urmărind în principal: a) îmbunătăţirea calităţii vieţii; b) obţinerea unei economii globale de materiale, energie şi efort uman; c) protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, mediului înconjurător şi apărarea intereselor consumatorilor; d) protecţia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor şi serviciilor adaptat necesităţilor şi verificat corespunzător; e) recunoaşterea internationala a produselor şi serviciilor româneşti; f) promovarea rezultatelor consolidate ale ştiinţei şi tehnologiei, ţinând seama de gradul de dezvoltare al economiei; g) stabilirea unui sistem unitar de cerinţe pentru certificarea conformitatii; h) înlăturarea barierelor tehnice din calea comerţului internaţional; i) reprezentarea intereselor economiei naţionale în activităţile de standardizare internaţionale şi europene.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii sunt definiţi după cum urmează:A. Termeni a căror definiţie este prevăzută în standardul SR 10000-1: a) standardizare - activitate specifică prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potenţiale, prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate, urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat; b) standardizare naţionala - standardizare care se desfăşoară la nivelul unei anumite tari; c) standard - document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care stabileşte, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat; d) standard naţional - standard care este adoptat de un organism naţional de standardizare şi care este pus la dispoziţia publicului; e) standard internaţional - standard care este adoptat de către o organizaţie internationala cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; f) standard european - standard care este adoptat de către o organizaţie europeană cu activitate de standardizare şi care este pus la dispoziţie publicului; g) organism de standardizare - organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel naţional, regional sau internaţional, care are ca principala funcţie, în conformitate cu statutul lui, elaborarea şi aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispoziţie publicului; h) organism naţional de standardizare - organism de standardizare la nivel naţional, care este împuternicit sa devină membru naţional în organizaţiile internaţionale şi regionale de standardizare corespunzătoare; i) program de standardizare - plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, conţinând lista de teme care fac obiectul lucrărilor sale de standardizare; j) proiect de standard - standard propus, în general disponibil pentru observaţii, vot sau aprobare; k) aplicarea unui standard - utilizarea standardului în producţie, comerţ etc.; l) marca de conformitate - marca protejata, aplicată sau emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific; m) organism - unitate de drept public sau privat, care are sarcini şi competente bine definite; n) specificăţie tehnica - document care prescrie condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu.B. Alţi termeni: a) autoritate - organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale sau organismul, respectiv, reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exerciţiul autorităţii de stat, sa ia măsuri obligatorii şi sa adopte reglementări în domeniul sau de competenţa; b) standard obligatoriu - standard a cărui aplicare devine obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referinţa exclusiva dintr-o reglementare; c) reglementare - document care conţine reguli cu caracter obligatoriu şi care este adoptat de către o autoritate; d) reglementare tehnica - reglementare care prevede condiţii tehnice fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificăţie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral conţinutul acestora.  +  Articolul 4În standardizarea naţionala trebuie aplicate următoarele principii de bază: a) elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale pe baza consensului părţilor interesate; b) transparenta şi disponibilitate publică; c) reprezentarea intereselor publice; d) caracterul voluntar al participării la activitatea de standardizare naţionala şi al aplicării standardelor naţionale; e) accesul liber la elaborarea standardelor naţionale pentru toate părţile interesate; f) independenta faţă de orice posibil interes specific predominant; g) respectarea regulilor standardizarii europene şi internaţionale; h) caracterul fără scop lucrativ al organismului naţional de standardizare; i) dezvoltarea standardizarii naţionale în corelare cu evoluţia legislaţiei.  +  Capitolul 2 Standardul naţional şi aplicarea acestuia  +  Articolul 5 (1) Standardul naţional trebuie să conţină prevederi care să nu contravina legislaţiei în vigoare. (2) Standardul naţional se identifica prin aplicarea unei sigle care semnifica "standard român". Sigla de identificare este SR. (3) Sigla de identificare SR se aplică numai pe standardul naţional. (4) Standardele internaţionale şi europene pot fi publicate în România ca standarde numai după adoptarea lor ca standarde naţionale.  +  Articolul 6 (1) Aplicarea unui standard naţional are caracter voluntar. (2) Aplicarea unui standard naţional poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare tehnica adoptată de către o autoritate, în cazul în care considerentele de ordin public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice, a mediului înconjurător şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsura.  +  Capitolul 3 Organismul naţional de standardizare din România  +  Articolul 7În România organismul naţional de standardizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:1. să fie o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociaţie fără scop lucrativ, în baza Legii nr. 21/1924, al carei scop principal este de a dezvolta standardizarea naţionala, europeană, regionala şi internationala;2. să aplice principiile de baza ale standardizarii naţionale, prevăzute la art. 4;3. să aibă următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale, precum şi adoptarea standardelor internaţionale şi a standardelor europene ca standarde naţionale; b) stabilirea principiilor şi metodologiei standardizarii naţionale, în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanţă şi cu regulile standardizarii europene şi internaţionale, precum şi dezvoltarea colaborării cu părţile interesate în standardizarea naţionala; c) elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţionala; d) reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internaţionale şi europene de standardizare, respectiv în Organizaţia Internationala de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnica Internationala (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în Electrotehnica (CENELEC) şi Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (ETSI), precum şi în oricare alt organism internaţional sau regional de standardizare; e) colaborarea în domeniul standardizarii naţionale cu organisme similare din alte tari; f) editarea, publicarea şi difuzarea standardelor naţionale şi a altor publicaţii din domeniul standardizarii naţionale; g) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii în domeniul standardizarii naţionale; h) acordarea dreptului de utilizare a marcilor naţionale de conformitate cu standardele naţionale, la cerere, pentru produsele şi serviciile conforme cu standardele naţionale, pe baza procedurilor proprii organismului naţional de standardizare sau, după caz, mandatarea de organisme de certificare pentru acordarea acestui drept; i) efectuarea de operaţiuni de import-export şi comercializare de standarde, documentaţii şi literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din convenţiile internaţionale sau bilaterale încheiate de organismul naţional de standardizare în acest sens; j) prestarea de servicii de consultanţa, expertiza, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţa tehnica şi altele asemenea în domeniul standardizarii şi al asigurării calităţii; k) publicarea şi implementarea regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele internaţionale şi europene; l) crearea unui climat favorabil aplicării standardelor naţionale în economie şi dezvoltării standardizarii în România;4. sa elaboreze standarde naţionale în cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite în diverse domenii de activitate;5. să asigure, în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, reprezentarea echilibrata a părţilor interesate, în mod deosebit a producătorilor, a distribuitorilor, a consumatorilor şi a autorităţilor;6. sa constituie şi sa ordoneze sistematic colecţia de standarde naţionale şi proiecte ale acestora, de standarde europene şi internaţionale şi proiecte ale acestora, de standarde naţionale din alte tari, cat şi de alte documente din domeniul standardizarii;7. sa pună la dispoziţia oricăror persoane interesate, la cerere standardele şi documentele menţionate la punctul precedent;8. să asigure, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comerţului al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la care România este parte, funcţionarea punctului de informare pentru standarde şi reglementări tehnice şi sa pună la dispoziţie oricăror persoane informaţii din baza de date a acestuia;9. sa stabilească, prin reguli de procedura, în principal, următoarele: a) modul şi condiţiile de participare la standardizarea naţionala; b) pregătirea şi publicarea programelor de standardizare naţionala şi de includere de noi teme în acestea; c) publicarea proiectelor de standarde naţionale şi tratarea observaţiilor în legătură cu acestea; d) elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale; e) modul de rezolvare a contestaţiilor referitoare la elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale; f) modalităţi de publicare a standardelor naţionale; g) înregistrarea standardelor naţionale; h) modul de participare la standardizarea europeană şi internationala;10. sa publice, în scopul de a asigura informarea publică: a) programul de standardizare naţionala; b) lista proiectelor de standarde naţionale; c) data aprobării şi data publicării standardelor naţionale; d) data anulării şi modificării standardelor naţionale; e) actualizarile şi completările colectiilor prevăzute la pct. 6; f) alte informaţii relevante privind standardizarea naţionala;11. sa gestioneze fondul documentar naţional de standarde;12. sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul sau principal.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 7 trebuie să fie cuprinse în statutul organismului naţional de standardizare. (2) De asemenea, statutul trebuie să respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanţă, precum şi orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legilor în vigoare şi sa prevadă următoarele:A. poate fi membru al organismului naţional de standardizare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul sau şi doreşte sa susţină realizarea scopului acestuia;B. adunarea generală a membrilor organismului naţional de standardizare este structurată în colegii, după cum urmează: a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare şi organisme de certificare şi de inspecţie acreditate, precum şi organizaţii fără scop lucrativ ale acestora; b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate în standardizarea naţionala, cum sunt agenţi economici, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii, organizaţii patronale, camere de comerţ şi industrie, organizaţii financiar-bancare şi de asigurări, asociaţii profesionale, federaţii şi confederatii sindicale, precum şi altele, inclusiv asociaţii fără scop lucrativ ale acestora; c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizaţii fără scop lucrativ de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, al apărării drepturilor omului, din domeniul protecţiei mediului şi altele asemenea; d) Colegiul cercetării-dezvoltării şi inovarii, care poate cuprinde instituţii de învăţământ, persoane juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, centre de transfer tehnologic, de incubare şi de inovare, de dezvoltare locală şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, altele asemenea, precum şi asociaţii fără scop lucrativ ale acestora.C. proceduri de vot şi de luare a deciziilor, cat şi o structura a organelor de conducere şi de administrare, care să asigure reprezentarea echilibrata a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;D. organismul naţional de acreditare este membru de drept al organismului naţional de standardizare, precum şi al consiliului de administraţie al acestuia; reprezentantul organismului naţional de acreditare nu poate avea nici o alta funcţie în consiliul de administraţie în afară de aceea de simplu membru al acestuia. (3) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va elabora instrucţiuni privind statutul-cadru al organismului naţional de standardizare, precum şi constituirea şi înregistrarea acestuia ca asociaţie. (4) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va lua măsuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului naţional de standardizare corespunzător principiului de la art. 4 lit. f).  +  Capitolul 4 Relaţiile autorităţilor cu organismul naţional de standardizare  +  Articolul 9 (1) Organismul naţional de standardizare elaborează şi implementeaza programul de standardizare naţionala pe baza solicitărilor primite din partea autorităţilor şi a altor părţi interesate în standardizarea naţionala. (2) Organismul naţional de standardizare: a) colaborează cu autorităţile şi introduce în programul de standardizare naţionala, în mod prioritar, solicitarile acestora, în special cele referitoare la creşterea calităţii vieţii, protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice, precum şi a mediului înconjurător şi apărarea intereselor consumatorilor; b) informează autorităţile, în mod periodic, despre:- stadiul elaborării şi aprobării, reconfirmarii, modificării şi anulării standardelor naţionale cuprinse, la solicitarea acestora, în programul de standardizare naţionala;- activitatea de standardizare naţionala din domeniile reglementate de acestea; c) participa, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au legătură cu standardizarea naţionala, în special a celor prin care sunt transpuse în legislaţia română directivele europene, sau transmite observaţii, comentarii sau propuneri în legătură cu acestea; d) oferă consultanţa şi expertiza în domeniul standardizarii, dacă este solicitat. (3) Reprezentanţii autorităţilor care participa la activităţile de elaborare şi aprobare, reconfirmare, modificare şi anulare a standardelor naţionale au, în aceasta calitate, aceleaşi drepturi şi obligaţii cu cele ale celorlalte părţi interesate. (4) Autorităţile colaborează cu organismul naţional de standardizare în vederea constituirii, de către acesta, a bazei sale de date pentru standarde şi reglementări tehnice.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 10 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este abilitat sa sprijine iniţierea constituirii unei asociaţii fără scop lucrativ, a carei denumire este Asociaţia de Standardizare din România, prescurtat ASRO, denumita în continuare Asociaţia, cu sediul în municipiul Bucureşti, având ca principal scop dezvoltarea standardizarii naţionale, europene şi internaţionale. (2) Este recunoscută ca organism naţional de standardizare Asociaţia care:- îndeplineşte condiţiile de la alin. (1);- are avizul favorabil al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, potrivit art. 23 din prezenta ordonanţă;- este înregistrată ca persoana juridică, în condiţiile legii;- respecta prin statut prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11Măsurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se stabilesc de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei în consultare cu Institutul Roman de Standardizare, astfel încât Asociaţia să fie înregistrată ca asociaţie fără scop lucrativ de drept privat şi să îşi poată îndeplini atribuţiile de organism naţional de standardizare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 12 (1) În scopul de a iniţia constituirea Asociaţiei, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei pune la dispoziţie acesteia în folosinţă, pe bază de contract de închiriere, un spaţiu cu destinaţia de sediu provizoriu în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil până la achiziţionarea de către Asociaţie a unui alt sediu, conform alin. (2), termen la care spaţiul mai sus menţionat se eliberează şi se restituie Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (2) Prin bugetul de stat pe anul 1998, se va aloca suma de 10 miliarde lei pentru Institutul Roman de Standardizare în vederea cumpărării unui imobil necesar funcţionarii.  +  Articolul 13 (1) La intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se transfera la Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, din alocarile bugetare pentru Institutul Roman de Standardizare pe anul 1998, sumele prevăzute pentru cele doua luni ce urmează datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va utiliza sumele prevăzute şi constituite conform alin. (1) în vederea finanţării cheltuielilor de funcţionare şi de personal ale Asociaţiei în perioada de doua luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Personalul preluat de către Asociaţie de la Institutul Roman de Standardizare va fi salarizat, în respectiva perioada de doua luni, în acelaşi mod şi la acelaşi nivel de salarizare ca în luna precedenta dizolvării acestuia, fără a exista, însă, obligaţia încadrării pe aceleaşi posturi cu cele ocupate înainte de dizolvare.  +  Articolul 14Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate finanta, pe o perioadă de 3 ani, dezvoltarea instituţională a Asociaţiei printr-un program de stimulare a inovarii aprobat prin ordin al ministrului şi cuprins în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. Finanţarea poate fi continuată şi după perioada iniţială de 3 ani.  +  Articolul 15 (1) Sumele reprezentând cotizaţiile pe care Asociaţia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizaţiilor internaţionale, europene şi regionale de standardizare, menţionate la art. 7 pct. 3 lit. d) se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. (2) Fondurile necesare participării la lucrările organismelor europene şi internaţionale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la solicitarea Asociaţiei, prin programul de stimulare a inovarii menţionat la art. 14.  +  Articolul 16Elaborarea şi aprobarea, reconfirmarea, modificarea şi anularea standardelor naţionale, solicitată de autorităţile publice, se finanţează atât prin programul de stimulare a inovarii menţionat la art. 14, cat şi prin contracte care se încheie de Asociaţie cu autorităţile care au solicitări în domeniul standardizarii naţionale.  +  Articolul 17Pentru serviciile oferite, prevăzute la art. 7 pct. 3 lit. f)-k) inclusiv, art. 7 pct. 7 şi 8, precum şi pentru alte servicii, organismul naţional de standardizare are dreptul de a stabili şi incasa, după caz, tarife.  +  Articolul 18 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Institutul Roman de Standardizare şi Centrul Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii îşi încetează activitatea. (2) Patrimoniul Institutului Roman de Standardizare şi cel al Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii trec în proprietatea Asociaţiei. (3) În termen de 30 de zile de la încetarea activităţii Institutului Roman de Standardizare, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va prelua, pe bază de protocol, prevederile bugetare, deschiderile de credite bancare şi execuţia bugetară aferentă perioadei de funcţionare în anul 1998 a Institutului Roman de Standardizare.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe contractele în curs de derulare, precum şi orice obligaţii ce decurg din acorduri sau alte înţelegeri încheiate de Institutul Roman de Standardizare sunt preluate de Asociaţie.  +  Articolul 20 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe fondul documentar naţional al standardizarii este preluat de la Institutul Roman de Standardizare de către Asociaţie. (2) În caz de lichidare a Asociaţiei, fondul documentar naţional de standarde se preia de la Asociaţie de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 21În România organismul naţional de standardizare dobândeşte de drept exclusivitatea exercitării atribuţiilor de la art. 7 pct. 3 lit. a)-g) inclusiv.  +  Articolul 22 (1) Organismul naţional de standardizare beneficiază de protecţia dreptului de autor în condiţiile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului publicaţiilor organismului naţional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă, dacă nu exista, în prealabil, acordul scris al acestuia. (3) Mărcile naţionale de conformitate cu standardele naţionale sunt proprietatea organismului naţional de standardizare, fiind înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care are rolul şi responsabilitatea de a elabora şi implementa politici şi programe în domeniul standardizarii, acreditării şi infrastructurilor calităţii, precum şi cel sub a cărui autoritate intra, în sensul Legii nr. 21/1924, Asociaţia şi scopul acesteia. (2) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei acorda şi retrage recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Recunoaşterea Asociaţiei ca organism naţional de standardizare este valabilă atâta timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 10-12, 23, 26, 27 şi 29, care intră în vigoare la data publicării acesteia.  +  Articolul 25 (1) Standardele naţionale - SR şi STAS - în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe îşi menţin valabilitatea până la modificarea sau anularea lor de către Asociaţie. (2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dobândesc caracter voluntar standardele naţionale cu caracter obligatoriu. (3) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, Institutul Roman de Standardizare, prin publicaţiile sale, va face cunoscută lista cu standardele naţionale care îşi pierd caracterul obligatoriu, conform alineatului precedent. De asemenea, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va publică, într-un ziar de larga circulaţie, aceasta lista. (4) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, Institutul Roman de Standardizare, comunică autorităţilor lista cu standardele naţionale care îşi pierd caracterul obligatoriu. Până la termenul prevăzut la alin. (2), autorităţile sunt obligate sa aprobe şi să facă cunoscute reglementări tehnice care să cuprindă prevederi din standardele respective, privind protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice a mediului înconjurător şi a intereselor consumatorilor, dacă considera necesară menţinerea caracterului obligatoriu al aplicării prevederilor din standardele menţionate la alin. (2).  +  Articolul 26Termenii şi definiţiile prevăzute la art. 3 se modifica, de drept, o dată cu modificarea standardului naţional SR 10000-1.  +  Articolul 27În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 28 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei preia de la Institutul Roman de Standardizare toate responsabilităţile specifice unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale referitoare la asistenţa tehnica externa în domeniu. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, coordonarea naţionala a programului PRAQ III - program regional pentru asigurarea calităţii - este preluată de la Institutul Roman de Standardizare de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, contractele, obligaţiile şi acordurile care ţin de calitatea de organ de specialitate al administraţiei publice centrale sunt preluate de la Institutul Roman de Standardizare de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 29Ministerul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din prezenta ordonanţă în bugetul de stat aferent anului 1998.  +  Articolul 30Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga:- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994;- Hotărârea Guvernului nr. 224/1995 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Roman de Standardizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995;- Hotărârea Guvernului nr. 721/1992 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţa şi Management pentru Asigurarea Calităţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetăriişi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statDirectorul general al InstitutuluiRoman de Standardizare,Mircea Martis------------