NORME METODOLOGICE din 15 august 1997 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar(actualizate până la data de 29 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 decembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998; HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999; HOTĂRÂREA nr. 119 din 18 februarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 746 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.208 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 3 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 21 decembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, care prevede: "Instituţia Ministerul Privatizării se înlocuieşte cu instituţia Agenţia Română de Dezvoltare".  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc componenta, organizarea funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de privatizare constituite pentru bănci la care statul este acţionar, înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, al Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale şi al Legii nr. 33/1991privind activitatea bancară, care se privatizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 83/1997, denumite în continuare lege.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2 (1) Comisia de privatizare, constituită prin hotărâre a Guvernului pentru fiecare societate bancară, este compusă din 9 membri desemnaţi după cum urmează:- 2, de către Banca Naţionala a României;- 2, de către Agenţia Română de Dezvoltare;- 3, de către Fondul Proprietăţii de Stat;- 2, de către Ministerul Finanţelor.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 119 din 18 februarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 21 februarie 2000. (2) Comisia de privatizare alege prin vot secret un preşedinte din rândul membrilor săi; preşedintele comisiei de privatizare ales numeşte un vicepreşedinte din rândul membrilor desemnaţi de Banca Naţionala a României. În cazul în care preşedintele este ales dintre membrii desemnaţi de Banca Naţionala a României, vicepreşedintele va fi numit din rândul celorlalţi membri, reprezentând Fondul Proprietăţii de Stat, Agenţia Română de Dezvoltare sau Ministerul Finanţelor, după caz.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 119 din 18 februarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 21 februarie 2000. (3) Preşedintele comisiei de privatizare poate delega vicepreşedintelui exercitarea unora dintre atribuţiile care îi revin. (4) Preşedintele comisiei de privatizare răspunde de organizarea activităţii desfăşurate de comisia de privatizare şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (5) Fiecare instituţie nominalizată la alin. (1) desemnează câte o persoană care-l va înlocui pe titular în caz de indisponibilitate pe o perioadă mai lungă de 30 de zile. (6) Membrii comisiei de privatizare şi persoanele desemnate pentru a-i înlocui se supun prevederilor art. 6 alin. (4)-(6) din lege.  +  Articolul 3Comisia de privatizare ia decizii valabile cu votul a cel puţin cinci din numărul membrilor săi.  +  Articolul 4Comisia de privatizare îşi încetează activitatea la data descărcării de mandat, la propunerea instituţiilor care îi desemnează ca membri, după depunerea şi acceptarea de către aceste instituţii a raportului final privind privatizarea respectivei bănci.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5Membrii comisiei de privatizare, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele acesteia, beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită la nivelul salariului corespunzător funcţiei de consilier al preşedintelui executiv al societăţii bancare supuse privatizării.----------Art. 5 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 21 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 6 (1) Lucrările comisiei de privatizare se desfăşoară la un sediu stabilit de Fondul Proprietăţii de Stat, care asigura şi secretariatul tehnic, constituit din 2 persoane. (2) Membrii secretariatului tehnic primesc o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din indemnizaţia membrilor comisiei de privatizare.  +  Articolul 7Banca supusă privatizării are obligaţia să asigure, la solicitarea comisiei de privatizare, informaţiile necesare desfăşurării activităţii acesteia.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Comisia de privatizare se întruneşte în termen de 3 zile de la nominalizarea acesteia. La prima şedinţa a comisiei de privatizare este ales preşedintele, este numit vicepreşedintele şi sunt stabilite atribuţiile, responsabilităţile şi modul de funcţionare ale secretariatului tehnic.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998.  +  Articolul 9Comisia constituită pentru privatizarea băncii are următoarele atribuţii:----------Partea introd. a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme. a) coordonează toate operaţiunile legate de privatizarea băncii în condiţiile legii, respectând principiile de transparenta, rigoare şi obiectivitate;----------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme. b) răspunde de organizarea şi de desfăşurarea licitaţiei pentru selectarea societăţii comerciale/firmei specializate, denumita în continuare consultant pentru privatizare, care efectuează raportul de evaluare, studiul de fezabilitate şi acorda comisiei de privatizare consultanţa pentru finalizarea procesului de privatizare;----------Lit. b) a art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. c) elaborează caietul de sarcini, în termen de 15 zile de la nominalizarea comisiei de privatizare, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice; d) iniţiază efectuarea publicităţii pentru selectarea prin licitaţie publică deschisă a consultantului pentru privatizare;----------Lit. d) a art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. e) îndeplineşte toate sarcinile care îi revin în desfăşurarea licitaţiei, conform prevederilor Regulamentului de organizare a licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;-----------Lit. e) a art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. f) analizează raportul de evaluare a băncii şi studiul de fezabilitate a privatizării, prezentate de către consultantul pentru privatizare, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora;----------Lit. f) a art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. g) se consulta cu Agenţia Română de Dezvoltare, Banca Naţionala a României şi Fondul Proprietăţii de Stat şi elaborează, în baza raportului de evaluare a băncii şi a studiului de fezabilitate a privatizării, propunerea de privatizare ce cuprinde procedeele şi metodele de privatizare care se vor utiliza, numărul de acţiuni aferente cotelor de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice la bănci, precum şi termenele de realizare a programului de privatizare;----------Lit. g) a art. 9 a fost modificată de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme. h) solicita avizul comun al instituţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege şi supune, spre aprobare, Guvernului propunerea de privatizare; i) abrogat;----------Lit. i) a art. 9 a fost abrogată de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998. j) abrogată;----------Lit. j) a art. 9 a fost abrogată de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998. k) elaborează rapoarte cu privire la evoluţia procesului de privatizare a băncii şi la rezultatele acestuia, pe care le înaintează Guvernului, Băncii Naţionale a României, Agenţia Română de Dezvoltare şi Fondul Proprietăţii de Stat. Rapoartele se întocmesc trimestrial, la încheierea fiecărei etape, cat şi la finalizarea operaţiunii de privatizare pentru care a fost numita;----------Lit. k) a art. 9 a fost modificată de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme. l) abrogată.----------Lit. l) a art. 9 a fost abrogată de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998.  +  Articolul 10După aprobarea strategiei de privatizare a băncii prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din lege, comisia de privatizare răspunde de: a) respectarea termenelor de realizare a strategiei de privatizare aprobate de Guvern; b) publicarea principalelor elemente ale raportului de evaluare a băncii şi ale studiului de fezabilitate a privatizării în cel puţin trei cotidiene de răspândire naţionala, precum şi în cel puţin două saptamanale financiare internaţionale; c) supravegherea şi îndrumarea activităţii consultantului pentru privatizare;----------Lit. c) a art. 10 a fost modificată de pct. 5 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. d) elaborarea documentelor şi anunţurilor publicitare, în vederea vânzării acţiunilor prin procedeele şi metodele prevăzute de lege, conform strategiei de privatizare aprobate; e) elaborarea propunerilor pentru stabilirea preţului de oferta al acţiunilor care se vand prin fiecare dintre metodele de privatizare prevăzute în strategia aprobată, precum şi al primelor de emisiune în cazul majorării capitalului social; f) negocierea contractului de vânzare-cumpărare, precum şi a preţului de vânzare al acţiunilor gestionate de Fondul Proprietăţii de Stat, în cazul în care vânzarea se face prin negociere directa; g) elaborarea propunerii de modificare a condiţiilor de privatizare a băncii, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din lege.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998.  +  Articolul 11Preşedintele comisiei de privatizare va lua măsurile necesare respectării prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din lege.  +  Articolul 12 (1) Pentru încadrarea potenţialilor investitori în categoria instituţiilor financiar-bancare internaţionale cu reputaţie, comisia de privatizare poate solicita opinia Băncii Naţionale a României. Banca Naţionala a României îşi formulează opinia pe baza documentaţiei transmise în acest sens de către comisia de privatizare şi a informaţiilor publice accesibile. (2) Comisia de privatizare decide cu privire la potenţialii investitori care pot participa la privatizarea băncii, urmând ca cei care intenţionează sa achiziţioneze cel puţin 5% din capitalul social al băncii să obţină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României potrivit legii bancare şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998.  +  Articolul 13 (1) Sumele încasate în valută de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor băncilor care se privatizează şi care fac obiectul unui contract de vânzare-cumpărare vor fi cedate Băncii Naţionale a României pentru rezerva valutară a statului, într-un termen de cel mult 3 zile de la încasare.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Banca Naţionala a României decontează Fondului Proprietăţii de Stat contravaloarea în lei a valutei primite, la cursul valutar anunţat pentru ziua efectuării încasării valutei cedate.  +  Articolul 14În strategia de privatizare va fi prevăzută vânzarea de acţiuni asociaţiei salariaţilor, membrilor consiliului de administraţie şi pensionarilor cu ultimul loc de muncă la banca respectiva, în condiţiile legii.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998.  +  Articolul 15Cheltuielile efectuate pentru funcţionarea comisiei de privatizare şi a secretariatului tehnic, cheltuielile de publicitate, plata serviciilor prestate de către consultantul pentru privatizare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea privatizării băncii se suporta de către Fondul Proprietăţii de Stat, conform art. alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.  +  Articolul 16În situaţia în care acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 15 se face din fonduri asigurate prin programul PHARE, termenele prevăzute în prezentele norme metodologice, referitoare la selectarea consultantului pentru privatizare, se modifica corespunzător prevederilor procedurii PHARE.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.  +  Articolul 17 (1) Agenţia Română de Dezvoltare controlează privatizarea băncilor urmărind, în principal, respectarea:-----------Partea introd. a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme. a) termenelor de realizare a sarcinilor ce revin comisiei de privatizare din prezentele norme metodologice; b) prevederilor referitoare la organizarea licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 8 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. c) prevederilor legale referitoare la procedeele şi metodele de privatizare. (2) Agenţia Română de Dezvoltare poate propune Guvernului revocarea membrilor comisiei de privatizare în situaţia în care constata nerespectarea prevederilor legii şi ale prezentelor norme metodologice.-----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceREGULAMENTde organizare a licitaţiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare-----------Titlul regulam. a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.1. Selectarea consultantului pentru privatizare se efectuează pe bază de licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate.-----------Pct. 1 din regulam. a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.1^1 . Procedura prevăzută la pct. 1 nu se aplică în cazul în care, ulterior vanzarii pachetului majoritar de acţiuni detinut de stat la o societate comerciala bancara către un investitor strategic sau către un consortiu de investitori strategici, se constata indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii: a) statul mai detine o participatie de sub 10% din actiunile unei bănci; b) actiunile băncii respective sunt cotate şi tranzactionate pe piaţa de capital; c) strategia de vanzare a acestui pachet minoritar prevede că metoda de vanzare negocierea pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile; d) nu exista contract în vigoare cu un consultant pentru privatizare.În aceasta situaţie se va selecta de către comisia de privatizare, pe baza cererii de oferte, în conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 212/2002, o firma specializata pentru a întocmi un raport de evaluare pentru pachetul de acţiuni pus în vanzare şi dosarul de prezentare pentru o astfel de tranzactie.----------Pct. 1^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 746 din 14 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004.1^2 . Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aproba, pentru cazul prevăzut de pct. 1^1 , la propunerea comisiei de privatizare a societatii comerciale bancare: a) procedura de selectare a firmei de specialitate; b) criteriile de evaluare a ofertelor; c) conţinutul minimal al raportului de evaluare şi al dosarului de prezentare.----------Pct. 1^2 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 746 din 14 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 mai 2004.2. Pot participa la licitaţie, în calitate de ofertanţi, societăţi comerciale/firme specializate, persoane juridice române sau străine, cu experienţa în evaluarea şi privatizarea băncilor şi a instituţiilor financiare.----------Pct. 2 din regulam. a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.3. Licitaţia este organizată de către comisia de privatizare constituită pentru banca care se privatizează prin hotărâre a Guvernului.----------Pct. 3 din regulam. a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.4. Publicitatea se face de către organizatorul licitaţiei, cu minimum 15 zile înainte de termenul fixat pentru depunerea ofertelor. Anunţurile publicitare vor fi făcute în cel puţin 3 cotidiene naţionale, 2 cotidiene internaţionale, în reviste de specialitate, precum şi în sistem informatic.5. Anunţul publicitar conţine următoarele:- obiectul licitaţiei;- locul, data şi ora limita pentru depunerea ofertelor şi a documentelor necesare participării la licitaţie;- locul, data şi ora deschiderii ofertelor;- garanţia de participare la licitaţie;- locul de unde se poate obţine caietul de sarcini;- persoana de contact: numele, prenumele, numărul de telefon, numărul de fax.6. Garanţia de participare la licitaţie este de 20.000 de dolari S.U.A., sau echivalentul în lei, şi se constituie printr-o scrisoare de garanţie bancară având termenul de valabilitate de cel puţin 10 zile de la data limita anunţată pentru depunerea ofertelor.Caietul de sarcini al licitaţiei se poate obţine de cei interesaţi contra sumei de 100 de dolari S.U.A. sau echivalentul în lei, la cursul valutar al zilei, anunţat de banca care se privatizează.----------Alin. (2) al pct. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.Cheltuielile de publicitate a licitaţiilor se acoperă din sumele încasate în urma vânzării caietelor de sarcini.7. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului, este secreta şi se depune, împreună cu documentele necesare participării la licitaţie, solicitate prin caietul de sarcini, cel mai târziu cu o ora înainte de ora anunţată pentru deschiderea ofertelor. Ea cuprinde doua componente; a) oferta tehnica, cu elemente privind îndeplinirea condiţiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, realizarea studiului de fezabilitate a privatizării şi pentru acordarea de consultanţa pentru privatizare, conform caietului de sarcini;----------Lit. a) a pct. 7 din regulam. a fost modificată de pct. 12 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999. b) oferta financiară, cu stabilirea preţului pentru prestaţia de executat.8. Oferta tehnica şi oferta financiară se depun la sediul organizatorului licitaţiei, în plicuri separate, sigilate şi semnate. Pe plic se înscriu:- menţiunea ofertei - publică/privată;- denumirea ofertantului şi sediul acestuia;- organizatorul licitaţiei şi denumirea băncii care se privatizează.----------Liniuţa a 2-a a pct. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.La primirea ofertelor, organizatorul licitaţiei verifica menţiunile înscrise pe plic şi dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie.9. Ofertele care nu sunt prezentate în termenul limita anunţat nu se iau în considerare.10. În situaţia în care, la data şi la ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, se constată că s-a depus o singura oferta sau niciuna, se repeta publicitatea până când se depun cel puţin două oferte.11. La data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea ofertelor, comisia de privatizare deschide ofertele tehnice, în prezenta ofertanţilor. Şedinţa de deschidere a plicurilor este publică. Comisia de privatizare verifica existenta documentelor necesare participării la licitaţie, solicitate prin caietul de sarcini.12. Ofertanţii care nu au depus toate documentele solicitate şi/sau a căror scrisoare de garanţie bancară depusa de aceştia nu întruneşte condiţiile cerute se exclud de la licitaţie. După admiterea ofertanţilor, comisia de privatizare întocmeşte un proces-verbal, semnat de membrii săi şi de participanţii prezenţi.13. Analiza şi evaluarea ofertelor tehnice se fac de către comisia de privatizare, în baza grilei de punctaj, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. Rezultatele evaluării ofertelor tehnice se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei.14. Comisia de privatizare deschide numai ofertele financiare ale ofertanţilor care au obţinut pentru ofertele tehnice cel puţin 70% din punctajul maxim al grilei de punctaj. Ofertanţii ale căror oferte nu au îndeplinit acest barem sunt descalificati. Oferta financiară cu preţul cel mai mic primeşte punctajul maxim, iar celelalte oferte financiare primesc un punctaj proporţional cu acesta. Punctajul final pentru fiecare oferta se calculează considerând o pondere de 80% din punctajul obţinut pentru oferta tehnica şi 20% din punctajul obţinut pentru oferta financiară.15. Pe baza punctajului final se desemnează câştigătorul licitaţiei şi se întocmeşte procesul-verbal final, semnat de membrii comisiei de privatizare, care trebuie să cuprindă:- lista ofertelor cu denumirea şi sediul ofertanţilor, valorile ofertelor financiare;- lista ofertelor respinse;- calculul punctajelor de la ofertele tehnice şi financiare şi punctajele finale obţinute de ofertanţi.16. Comisia de privatizare va anunţa rezultatele licitaţiei în cel mult 3 zile de la data anunţată pentru deschiderea ofertelor, prin afişare la sediul unde a avut loc licitaţia. La cererea oricărui ofertant, se poate comunică în scris rezultatul licitaţiei.Ofertantului câştigător i se notifica următoarele:- adjudecarea ofertei;- invitaţia de a semna contractul de prestări servicii;- termenul de prelungire a valabilităţii scrisorii de garanţie bancară, stabilit de comisia de privatizare.17. Ofertanţii participanţi pot depune contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului licitaţiei. Soluţionarea contestaţiilor se face de către Agenţia Română de Dezvoltare, în termen de 2 zile de la depunerea acestora.----------Pct. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme.18. Câştigătorul licitaţiei semnează contractul de prestări servicii cu Fondul Proprietăţii de Stat, în termen de cel mult 7 zile de la data notificării, oferta tehnica şi financiară fiind anexe ale acestui contract. Nesemnarea în termen a contractului de prestări servicii, din vina castigatorului licitaţiei, conduce la executarea scrisorii de garanţie bancară şi la reluarea procedurii de licitaţie.19. În termen de 3 zile de la data anunţării rezultatelor licitaţiei, comisia de privatizare va dispune restituirea scrisorilor de garanţie bancară pentru ofertanţii necâştigători.20. Banca supusă procesului de privatizare are obligaţia sa pună la dispoziţie castigatorului licitaţiei datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare a băncii, a studiului de fezabilitate a privatizării şi pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de consultant pentru privatizare, conform contractului de prestări de servicii.-----------Pct. 20 din regulam. a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.  +  Anexa 2 la normele metodologiceCAIET DE SARCINIConţinut-cadruCaietul de sarcini are ca obiect prezentarea:- băncii care se privatizează în baza legii;- sarcinilor ce îi revin consultantului pentru privatizare;- condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească consultantul pentru privatizare.----------Partea dispozitivă a anexei 2 a fost modificată de pct. 14 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.I. Prezentarea băncii:----------Partea introd. a pct. I a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.1. Istoric.2. Constituire- înfiinţată în baza ..........- capital social (valoarea şi numărul de acţiuni, valoarea nominală aacţiunii)- structura acţionarului.3. Descrierea reţelei teritoriale- numărul sucursalelor, filialelor şi agenţiilor.4. Patrimoniul- terenuri- clădiri- investiţii în curs (valoare, studiu de execuţie).5. Structura capitalului propriu- cota procentuală a capitalului social- cota procentuală a rezervelor- cota procentuală a altor fonduri (prima de emisiune etc.).6. Produse şi servicii - Etapele diversificării gamei de produse şi servicii- credite pentru agenţi economici şi populaţie, în lei şi în valută- depozite, certificate de depozit, în lei şi în valută, pentru persoane fizice şi juridice- tranzacţii spot şi arbitraje valutare- intermediere şi schimburi valutare- operaţiuni de încasare şi plati în lei şi în valută- emiteri de garanţii bancare- factoring internaţional- servicii de consultanţa privind expertize tehnice, evaluări patrimoniale, analize-diagnostic, studii de fezabilitate, rapoarte de restructurare a activităţilor societăţilor comerciale- operaţiuni cu cărţi de credit.7. Baze de clienţi- numărul clienţilor persoane fizice române şi străine- numărul clienţilor persoane juridice, de stat şi private, române, mixte şi străine- numărul băncilor corespondente- membri ai reţelei internaţionale de comunicaţii financiar-bancare SWIFT- membri la alte instituţii financiare internaţionale- linii de lucru FOREX acordate de băncile de prim rang din lume.8. Managementul şi structura de personal- preşedinte şi vicepreşedinţi- consiliul de administraţie- comitetul de direcţie- structura organizatorică- structura personalului în funcţie de nivelul de pregătire profesională, vârsta şi sex.9. Program de pregătire, testări ale personalului.10. Centre de perfecţionare proprii ale băncii.----------Pct. 10 al pct. I a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.II. Sarcinile consultantului pentru privatizare:----------Titlul pct. II a fost modificat de pct. 15 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.A. Raportul de evaluare a băncii----------Lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.1. - Analiza-diagnostic1.1. Diagnostic juridicAtestarea dreptului de proprietate - clădiri, terenuri, investiţii în curs.1.2. Analiza activităţii băncii:-----------Partea introd. a subpct. 1.2. al lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.- gama de produse şi servicii prestate;- piaţa financiar-bancară în care îşi desfăşoară activitatea;- activitatea de creditare;- politica de creditare;- urmărirea, derularea şi recuperarea creditelor;- calitatea portofoliului de credite deţinut;- sistemul informatic;- strategia de dezvoltare;- reţeaua teritorială;- reţeaua de bănci corespondente;- situaţia şi performanţele financiare (se anexează ultimul bilanţ contabil);- alte aspecte considerate necesare.Analiza financiară a băncii trebuie să aibă în vedere criterii de performanţă bancară, cum sunt:---------Partea introd. a alin. (2) al subpct. 1.2. al lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.- organizare, management, forta de muncă.Analiza-diagnostic va permite stabilirea:- punctelor tari;- punctelor slabe;- tendinţelor de dezvoltare a activităţii băncii.----------A 3-a liniuţă a alin. (3) al subpct. 1.2. al lit. A a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.2. Evaluarea patrimonială.3. Evaluarea financiară, prin metode consacrate şi specifice domeniului financiar-bancar.4. Propunerea de preţ.B. Studiul de fezabilitate a privatizării băncii-----------Lit. B a pct. II a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.1. Memorandum de prezentare a băncii, care va conţine informaţii şi date sumare din raportul de evaluare a băncii.-----------Subpct. 1 al lit. B a pct. II a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.2. Valoarea neta contabila.3. Rulajul contului "Capital social" de la înfiinţare până la data întocmirii studiului de fezabilitate a privatizării.4. Concluziile rezultate din analiza-diagnostic din raportul de evaluare a băncii.-----------Subpct. 4 al lit. B a pct. II a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.5. Oportunitatile de privatizare şi modalităţile de punere în practica a acestora, în aplicarea Legii nr. 83/1997: a) procesul şi metoda/metodele de privatizare, care sunt indicate a fi utilizate; b) structura optima a acţionarului care trebuie să rezulte după privatizare; c) numărul maxim de acţiuni (şi cota lor, din total), care poate fi dobândit de către persoanele fizice şi/sau juridice; d) numărul maxim de acţiuni, care poate fi oferit spre privatizare, într-o etapa; e) numărul maxim de acţiuni, care va fi rezervat statului, în condiţiile art. 5 din lege; f) categoriile de acţiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune şi a preţului de vânzare, în cazul în care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinaţie a acestuia cu vânzarea de acţiuni de către Fondul Proprietăţii de Stat; g) termenele propuse pentru realizarea programului de privatizare.6. Identificarea tendinţelor care ar putea afecta desfăşurarea privatizării băncii.----------Subpct. 6 al lit. B a pct. II a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.7. Estimarea volumului necesar de investiţii pentru restructurarea băncii.----------Subpct. 7 al lit. B a pct. II a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.8. Eficienta privatizării şi restructurării băncii.---------Subpct. 8 al lit. B a pct. II a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.9. Regimul dividendelor potenţiale împreună cu riscurile asociate.C. Acordarea consultantei pentru privatizarea băncii, în condiţiile aprobate prin hotărâre a Guvernului1. Colaborarea la redactarea documentelor şi a anunţurilor publicitare, în vederea vânzării pachetelor de acţiuni ale băncii, prin procedeele şi metodele prevăzute în strategia de privatizare aprobată.2. Furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la activitatea în domeniu a potenţialilor investitori.3. Asistarea comisiei de privatizare în elaborarea propunerilor pentru stabilirea preţului de oferta al acţiunilor şi a primelor de emisiune, în cazul majorării capitalului social.4. Asistarea comisiei de privatizare în negocierea contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor, în cazul în care vânzarea se face prin negociere directa.5. Consultanţa acordată comisiei în desfăşurarea oricărei alte activităţi ce decurge din procesul de privatizare, conform strategiei de privatizare aprobate.----------Lit. C a pct. II a fost introdusă de pct. 16 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.III. Evaluarea capacităţii ofertantuluiPrin oferta prezentată, consultantul va trebui sa demonstreze ca este capabil:- sa formeze o echipa adaptată la specificul cadrului legislativ şi al mediului economic românesc;- să aibă experienţa în domeniul evaluării, al elaborării studiilor de fezabilitate şi privatizării băncilor din ţările occidentale, din Europa Centrala şi de Est;----------Liniuţa a 2-a a pct. III a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.- să asigure logistica necesară organizării, în cele mai bune condiţii, a derulării contractului de prestări servicii.IV. Componenta echipei de lucruNumărul şi componenta echipei de lucru, persoane fizice şi juridice, vor fi stabilite de societatea comercială/firma specializată ofertanta.Cerinţele pentru membrii echipei de lucru:1. Conducătorul echipei:- capacitatea managerială specifică proiectului;- experienţa în evaluarea şi restructurarea băncilor din ţările occidentale şi din Europa Centrala şi de Est.----------Liniuţa a 2-a a subpct. 1 al pct. IV a fost modificată de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.2. Echipa de lucru:- experienţa- capacitatea de adaptare socio-culturală la un mediu cultural diferit şi abilitate de a comunică cu oficialitatile.Echipa trebuie să aibă în componenta sa specialişti care au participat la privatizarea unor bănci din alte tari sau să aibă experienţa într-o firma de "investment banking" de minimum 5 ani.-----------Alin. (2) al subpct. 2 al pct. IV a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.V. Documente necesare participării la licitaţiePentru a fi acceptaţi sa participe la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, la locul, data şi ora limita stabilită în anunţul publicitar, următoarele documente:- fişa de informaţii privind ofertantul;- copie de pe certificatul de înmatriculare a ofertantului;- declaraţie de participare, semnată de ofertant;- scrisoare de garanţie bancară;- oferta tehnica, ce va dovedi calităţile şi capacităţile ofertantului solicitate prin caietul de sarcini;- oferta financiară.Oferta tehnica şi oferta financiară vor fi redactate în limba română şi vor fi prezentate în 7 copii fiecare.VI. Finalizarea licitaţieiRezultatele licitaţiei vor fi afişate la sediul unde a avut loc licitaţia.Semnarea contractului de prestări de servicii se face în termen de 7 zile de la comunicarea castigatorului licitaţiei.Derularea contractului de prestări servicii începe după 3 zile de la data semnării acestuia.Contractul de prestări servicii va prevedea ca durata de executare a raportului de evaluare a băncii şi a studiului de fezabilitate a privatizării să fie de cel mult 50 de zile de la semnarea contractului.----------Alin. (4) al pct. VI a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.Raportul de evaluare a băncii şi studiul de fezabilitate a privatizării vor fi prezentate în 7 copii redactate în limba română şi un exemplar în limba engleza.---------Alin. (5) al pct. VI a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 11 noiembrie 1998, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Anexa 3 la normele metodologice                        GRILA DE PUNCTAJ                pentru evaluarea ofertei tehnice    1. Analiza obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini                                                           maximum 50 de puncte    - modul de abordare a obiectivelor (timp pentruculegerea şi prelucrarea datelor, redactarea materialului);    - aprecierea metodelor de evaluare propuse;    - aprecierea procedurilor şi a metodelor de privatizarecuprinse în studiul de fezabilitate a privatizării;    - suport logistic şi organizatoric;    - colaborare cu alte firme;    - durata de realizare a rapoartelor.    2. Experienţa societăţii comerciale/firmei specializateîn domeniul evaluării şi privatizării băncilorşi a instituţiilor financiare                                                           maximum 15 de puncte    - în tari din Europa Centrala şi de Est;    - în tari occidentale.    3. Echipa propusă de consultant maximum 20 de puncte    Şeful echipei:    - pregătire şi experienţa generală;    - experienţa în evaluarea instituţiilor financiare şi a băncilor;    - experienţa în privatizarea băncilor.    Membrii echipei:    - pregătire şi experienţa generală;    - experienţa în evaluarea instituţiilor financiare şi a băncilor;    - experienţa în privatizarea băncilor;    - experienţa într-o firma de investment banking.    4. Mărimea şi recunoaşterea internaţionala a societăţiicomerciale/firmei ofertante                                                           maximum 15 de puncte    - cifra de afaceri    - numărul de tari în care operează (filiale)    - poziţia în clasamentul mondial de specialitate.                                                          TOTAL: 100 de puncteNOTĂ:Comisia de privatizare va stabili defalcarea, în cadrul fiecărui punct, a punctajului maxim prevăzut pentru punctul respectiv.----------Anexa 3 a fost modificată astfel:Partea dispozitiva a pct. 2 a fost modificată de pct. 17 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.Pct. 3 a fost modificat de pct. 18 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999.----------------