ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 1999 (*actualizată*)privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri(actualizată până la data de 27 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 iunie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. H pct. 6 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe se aplică transportului combinat de mărfuri pe teritoriul României, denumit în continuare transport combinat, efectuat de către operatorii de transport deţinători de licenţa/autorizaţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin transport combinat se înţelege transportul de mărfuri pentru care autocamionul, remorca, semiremorca cu sau fără autotractor, cutia mobila sau containerul de 20 de picioare şi peste se deplasează sau sunt deplasate, după caz, pe căile rutiere, pe parcursul iniţial şi/sau final, iar restul transportului se efectuează pe calea ferată sau pe o cale navigabila interioară ori pe un parcurs maritim ce depăşeşte 100 km în linie dreapta.--------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002. (2) Parcursul rutier iniţial şi/sau final poate fi: a) între punctul de încărcare a mărfii şi cea mai apropiată staţie de cale ferată de expediţie adecvată acestui mod de transport, pentru parcursul iniţial, şi între cea mai apropiată staţie de cale ferată de destinaţie adecvată şi punctul de descărcare a mărfii, pentru parcursul final; b) pe o raza care să nu depăşească 150 km în linie dreapta de la portul fluvial sau maritim de îmbarcare sau debarcare.  +  Articolul 3 (1) Transporturile combinate, altele decât cele în folos propriu, se efectuează pe bază de contract, iar documentul de transport trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele menţiuni:--------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002. a) numele şi adresa expeditorului şi destinatarului; b) natura şi greutatea mărfii; c) indicarea staţiei feroviare de expediţie şi de destinaţie sau, după caz, a porturilor fluviale/maritime de îmbarcare şi de debarcare; d) locul şi data primirii mărfurilor pentru transport; e) locul unde urmează să fie livrata marfa. (2) Menţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise înaintea executării transporturilor şi vor fi confirmate prin aplicarea stampilelor de către staţiile de cale ferată sau de către operatorul portuar din porturile fluviale sau maritime respective, atunci când parcursul efectuat pe calea ferată sau pe cai navigabile interioare ori maritime a fost finalizat.  +  Articolul 4Orice operator de transport rutier, cu sediul în România, care poseda licenţa de transport de marfa, are dreptul să efectueze parcursuri rutiere iniţiale şi/sau finale care fac parte integrantă dintr-un transport combinat şi care necesita sau nu trecerea frontierei de stat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 5Transporturile combinate în folos propriu vor fi însoţite de documentele de transport prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002.  +  Articolul 6Agenţii economici care executa transport combinat vor fi scutiţi temporar de la plata impozitului aferent profitului reinvestit, prin hotărâre a Guvernului, numai pentru dezvoltarea infrastructurii, precum şi pentru achiziţionarea/modernizarea echipamentelor specifice acestui gen de transport, ale căror elemente sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.--------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002.  +  Articolul 7În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi va aproba, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 401 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 iunie 2002.  +  Articolul 8Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăELEMENTEale echipamentelor de transport combinat1. material rulant specific transportului combinat;2. vehicule rutiere care executa transport pe parcursul iniţial şi/sau final al unui transport combinat;3. unităţi de transport intermodal (UTI): conteinere, cutii mobile, semiremorci care se preteaza la transportul intermodal;4. utilaje şi dispozitive de manipulare a UTI;5. logistica aferentă transportului combinat: mijloace informatice, calculatoare, soft aferent.-----