ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În condiţiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susţinerea de activităţi fără scop lucrativ, desfăşurate de către una dintre părţi, denumita beneficiarul sponsorizarii. (2) Existenta şi conţinutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifică obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele şi obligaţiile părţilor. (3) În condiţiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizica sau juridică, numita mecena, transfera, fără obligaţie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfăşurarea unor activităţi în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată. (4) Existenta şi conţinutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentică, în care se vor specifică obiectul, durata şi valoarea acestuia. (5) În cazul sponsorizarii sau mecenatului, constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare sau de mecenat din surse obţinute de la buget."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţa şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice; b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a); c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a); d) orice persoană fizica a carei activitate într-unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, ce activează constant în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea. (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizica, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care necesita un sprijin în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3)."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică. (3) Denumirile publicaţiilor, titlurile cărţilor şi ale emisiunilor de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare. (4) Anunţurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acţiunea de sponsorizare şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizarii. (5) În cadrul activităţilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitenta sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Facilităţile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul: a) sponsorizarii reciproce între persoane fizice sau juridice; b) sponsorizarii efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv; c) sponsorizarii unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Prevederile art. 6 se aplică şi persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de: a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultura, arta, învăţământ, sănătate, asistenţa şi servicii sociale, acţiuni umanitare, protecţia mediului; b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educaţie, drepturile omului, ştiinţa-cercetare fundamentală şi aplicată, filantropic, de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice, sport - cu excepţia fotbalului; c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: religios, social şi comunitar, reprezentarea intereselor asociaţiilor profesionale, fotbal. (2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în condiţiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă. (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăşi 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz. (4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România şi care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleaşi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plată impozitului pe venit. (2) Aceeaşi prevedere se aplică şi bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi."9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte sa directioneze activitatea beneficiarului. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu inlatura dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, dacă prin acestea nu se directioneaza ori nu se condiţioneaza activitatea beneficiarului."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor prevăzute în prezenta lege se soluţionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor."11. Articolele 14, 15 şi 16 se abroga.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor emite instrucţiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 4Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul tineretuluişi sportului,Crin AntonescuMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul cercetăriişi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistrul sănătăţii,Ion Victor Brucknerp. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Viorel Raicu,secretar de statMinistrul educaţiei naţionale,Andrei Margap. Ministru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat------------