ORDONANŢA nr. 15 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*)privind întărirea disciplinei financiar-valutare(actualizată până la data de 22 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 noiembrie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 131 din 28 octombrie 1996; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 abrogată de LEGEA nr. 469 din 9 iulie 2002; ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997; LEGEA nr. 88 din 28 aprilie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999; ORDONANŢA nr. 34 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 237 din 2 iunie 2003; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Agenţii economici care deţin valuta în cont şi au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligaţi ca într-un termen de 5 zile lucrătoare sa o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepţia cazurilor în care exista obligaţii de plată la extern cu scadenţa de până la 30 de zile, pentru importuri de producţie şi investiţii, precum şi pentru achitarea ratelor de credit şi a dobînzilor aferente împrumuturilor externe angajate.Disponibilităţile în lei obţinute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine: a) plati pentru salarii; b) plata energiei electrice, termice şi a gazelor naturale; c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată*).----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 131 din 28 octombrie 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 28 octombrie 1996.----------*) Legea nr. 76/1992, republicată, a fost abrogată de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 aprilie 1997.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 a fost abrogată de art. 13 din LEGEA nr. 469 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 19 iulie 2002.  +  Articolul 2Agenţii economici au obligaţia de a prezenta societăţilor bancare cu capital de stat şi privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plată chenzinei a doua, o declaraţie privind: situaţia disponibilităţilor în lei şi în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, precum şi modul de utilizare a disponibilităţilor care exced necesarului de lichiditati pentru plata salariilor, în scopul achitării obligaţiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale.Declaraţia se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite sa angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenţii economici vor prezenta dovada efectuării plăţilor către furnizorii de energie electrica, termica şi gaze naturale, în condiţiile prevăzute la alin. 1.Nerespectarea prevederilor art. 1 şi ale art. 2 alin. 1 şi 3 constituie contravenţii şi atrage după sine sancţionarea managerului sau a preşedintelui consiliului de administraţie, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei şi 10.000.000 lei.Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancţionarea directorului unităţii societăţii bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declaraţia prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracţiune, potrivit legii.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 34 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 4 (1) Agenţii economici care au angajat credite bancare pentru producţia de export vor beneficia de bonificatia de dobânda acordată de stat prin intermediul Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A., numai pentru exporturile a căror contravaloare a fost încasată şi repatriata. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) exporturile de obiective complexe şi de produse cu ciclu lung de fabricaţie, pentru care se poate acorda bonificaţie de dobânda, semestrial, pe perioada de execuţie, respectiv înainte de livrarea la export şi de încasarea şi repatrierea valutei aferente. În situaţia în care valuta nu este repatriata în termen de 60 de zile de la data plăţii exportului, conform termenului stipulat prin contractul extern, bonificatia de dobânda acordată la care se adauga dobânzile şi penalităţile de orice fel vor fi recuperate şi vărsate la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea creanţelor bugetare. (3) Din alocaţiile prevăzute prin legea bugetului de stat pe anul curent se vor suporta şi bonificatiile de dobânda aferente cererilor înregistrate în cursul aceluiaşi an, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi numai dacă exporturile s-au efectuat într-o perioadă anterioară de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A.-----------Art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 237 din 2 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003, care modifică pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 34 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 5Pentru întărirea disciplinei financiare şi evitarea evaziunii fiscale, operaţiunile de încasări şi plati între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plati în numerar în următoarele cazuri: a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal; b) alte operaţiuni de plati ale persoanelor juridice cu persoane fizice; c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.------------Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.De la prevederile alin. 2 lit. c) sunt exceptate următoarele operaţiuni:- depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societăţile comerciale bancare, care pot fi făcute şi de alte persoane juridice, neplafonat;- cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, de simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plati către persoane juridice, se vor respecta cerinţele prevăzute la alin. 2 lit. c).Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.Abrogat.------------Alin. (6) al art. 5 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Abrogat.----------Alin. (7) al art. 5 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Subunităţile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară şi casierie proprie aplica în mod corespunzător prevederile acestui articol.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.  +  Articolul 6Încasările zilnice în numerar pentru fiecare casierie de la o persoană juridică nu pot depăşi plafonul stabilit la art. 5 alin. 2 lit. c).Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.---------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care modifică pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.  +  Articolul 7Se interzice societăţilor comerciale bancare, de asigurări şi financiare, sa elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafoanele stabilite la art. 5 alin. 2 lit. c), cu excepţia operaţiunilor menţionate la art. 5 alin. 2 lit. a) şi b) şi alin. (3).Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se va face în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie pentru societatea comercială bancară, de asigurări şi financiară, care va fi sancţionată cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 9În vederea gestionării corecte a patrimoniului agenţilor economici şi al altor persoane juridice şi fizice, se stabilesc următoarele: a) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 organizează şi conduc evidenţa contabilă la sediul de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 11 din lege.Fac excepţie de la aceasta regula sucursalele şi alte subunitati fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul în România.Aceste unităţi conduc contabilitatea în ţara în care au sediul declarat, dar în conformitate cu reglementările legale, în domeniu, din România. b) Persoanele juridice sunt obligate sa păstreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum şi registrele contabile legale şi să le pună la dispoziţia organelor în drept în cadrul exercitării atribuţiilor lor legale.Nerespectarea prevederilor lit. a) şi b), în condiţiile în care nu reprezintă infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi se suporta de către persoanele fizice vinovate.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 aprilie 1997.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 19 aprilie 1997 a fost abrogată de art. 13 din LEGEA nr. 469 din 9 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 19 iulie 2002.  +  Articolul 11Virarea sumelor din transferurile prevăzute în bugetele locale, altele decît cele destinate cheltuielilor de capital, se va face după deducerea din aceste fonduri, de către direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, a obligaţiilor de plată a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale livrate, mai vechi de 30 de zile, ale unităţilor beneficiare de astfel de transferuri, aflate sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale, după caz.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor şi ale Băncii Naţionale a României, după caz, împuternicite în acest scop.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 22 august 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la sancţiunile contravenţionale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 14Plafoanele valorice prevăzute pentru operaţiunile în numerar, precum şi cuantumul amenzilor contravenţionale stabilite prin prezenta ordonanţă vor fi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 34 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 16În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Comerţului şi Banca Naţionala a României vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia.  +  Articolul 16^1Abrogat.----------Art. 16^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 34 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003.  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu--------------------