LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţa socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul sa beneficieze de acestea. (2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţa socială se adresează unor beneficiari din mai multe judeţe ale tarii şi care au încheiat convenţii cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru prestarea acestor servicii. (3) De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţa socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauza, pentru prestarea de servicii de asistenţa socială. (4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociaţii şi fundaţii vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, pe persoana asistată, din unităţile de asistenţa socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituţii publice. (2) Nivelul mediu lunar al subvenţiilor ce se aloca de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, iar subvenţiile ce se aloca de la bugetele locale se aproba de către consiliul local.  +  Articolul 3Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii potrivit prezentei legi, beneficiază de asistenţa de specialitate atât sub aspect metodologic, cat şi în legătură cu utilizarea subvenţiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. (1) vor fi utilizate numai în scopul întreţinerii persoanelor asistate. (2) Modul de utilizare a subvenţiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 5Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenţii, precum şi cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial al României, prin grija organelor care au acordat subvenţia.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU---------------