ORDIN nr. 202 din 25 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor(actualizat până la data de 19 septembrie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVazand Referatul de aprobare nr. 25.373 din 18 august 2006, întocmit de Directia generală sanitara veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitara veterinara care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 76/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 31 august 2005. (2) De la data intrarii în vigoare a prezentului ordin, referirile facute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin transpune Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 47 din 18 februarie 2009. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare de la data publicarii. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 5 alin. (1) şi art. 8 din norma sanitara veterinara vor intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatis ChetanBucureşti, 25 august 2006.Nr. 202.  +  AnexăNORMA 25/08/2006