METODOLOGIE din 19 septembrie 2012de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie reglementează întocmirea, completarea şi valorificarea raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare. (2) Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, denumit în continuare raportul de evaluare, se completează pentru toţi elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităţilor de învăţământ de stat sau particular. (3) Scopul întocmirii raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar. (4) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea raportului de evaluare. (2) Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă.  +  Articolul 3 (1) Raportul de evaluare este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare. (2) Evaluarea are ca scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.  +  Articolul 4Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare este structurat pe următoarele secţiuni: a) date de identificare ale elevului; b) domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică; dezvoltare socio-emoţională; dezvoltare cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare; c) principalele aspecte vizate, asociate fiecărui domeniu de dezvoltare şi desprinse din competenţele specifice prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza documentelor-suport, nivelul achiziţiei: "realizat" sau "în curs de realizare", după caz; d) aprecieri şi recomandări.  +  Capitolul II Întocmirea modelului raportului de evaluare  +  Articolul 5Activitatea de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE.  +  Articolul 6Pentru realizarea activităţii de întocmire/revizuire/actualizare a modelului raportului de evaluare, CNEE îndeplineşte următoarele acţiuni: a) organizează procesul de selecţie a membrilor grupului de lucru pentru întocmirea/revizuirea/actualizarea modelului raportului de evaluare; b) organizează stagiile de formare specifice pentru membrii grupului de lucru; c) întocmeşte modelul raportului de evaluare şi ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare; d) postează raportul de evaluare şi ghidul de completare pe website-ul dedicat www.subiecte.edu.ro, în luna noiembrie a anului şcolar în care se desfăşoară evaluarea; e) colectează punctele de vedere ale cadrelor didactice referitoare la modelul raportului de evaluare şi face demersurile necesare pentru eventuala revizuire/actualizare a acestuia.  +  Capitolul III Completarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare  +  Articolul 7 (1) Completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării şi evaluării elevilor desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar. (2) Completarea raportului de evaluare se realizează de către profesorul pentru învăţământ primar/institutorul/învăţătorul care predă la clasa respectivă, în urma consultării şi în colaborare, după caz, cu profesorul psihopedagog, profesorul psiholog şcolar, profesorul logoped, consilierul şcolar, medicul şcolar, alţi profesori ai clasei, părinţii/reprezentanţii legali. (3) Cadrul didactic care predă la clasa respectivă completează raportul de evaluare urmărind modelul stabilit de CNEE şi instrucţiunile din ghidul de completare şi de valorificare a raportului de evaluare, postate pe website-ul dedicat.  +  Articolul 8 (1) Cadrul didactic asigură completarea raportului de evaluare în format electronic, utilizând platforma informatică dedicată. (2) Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ. (3) Directorul asigură păstrarea rapoartelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată perioada de şcolarizare a elevului. (4) Raportul de evaluare poate fi consultat de conducerea unităţii de învăţământ, de cadrele didactice care predau la clasă, în vederea concertării pedagogice, precum şi de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar/MECTS, în vederea monitorizării şi analizei nivelului de atingere a competenţelor în conformitate cu programele şcolare. (5) Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial. Rezultatele individuale obţinute de elevi nu pot fi făcute publice.  +  Capitolul IV Valorificarea raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare  +  Articolul 9Raportul de evaluare este valorificat pentru optimizarea procesului educativ în ansamblul său şi pentru fundamentarea deciziilor de orientare şi consiliere educaţională, stând la baza întocmirii/actualizării planului individualizat de învăţare pentru elevi.  +  Articolul 10 (1) Profesorul pentru învăţământ primar/Institutorul/Învăţătorul care predă la clasa respectivă prezintă părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor clasei pregătitoare, în mod individual, conţinutul raportului de evaluare, până la încheierea anului şcolar, cu scopul de a-i implica pe aceştia în activitatea educativă, prin prezentarea rezultatelor pozitive ale activităţii elevilor, respectiv a rezultatelor care urmează să fie ameliorate. (2) O copie a raportului de evaluare este înmânată părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului. (3) Raportul de evaluare face parte integrantă din portofoliul educaţional al elevului.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 11Conducerile unităţilor de învăţământ asigură informarea celor interesaţi cu privire la conţinutul prezentei metodologii prin următoarele categorii de activităţi: a) afişarea la avizierul şcolii; b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral; c) organizarea unor întâlniri cu părinţii; d) alte activităţi.  +  Articolul 12În vederea utilizării eficiente a platformei informatice utilizate la stocarea şi prelucrarea rapoartelor de evaluare, CNEE va elabora o procedură specifică.  +  Anexăla metodologieInstrucţiuni de completareSe bifează un singur nivel de apreciere în caseta corespunzătoare pentru fiecare competenţă în parte.Exemplu:
  Evaluare finală
  Domeniul de dezvoltare
  Realizat În curs de realizare
  Aspect vizat X
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Evaluare finală ││ Dezvoltarea fizică şi motrică ├────────┬──────────┤│ │Realizat│În curs de││ │ │realizare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea principalelor caracteristici ale posturii │ │ ││corporale corecte │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Utilizarea unor mişcări specifice diferitelor segmente │ │ ││ale corpului │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Executarea unor mişcări sugestive şi folosirea unei mimici│ │ ││şi a unei gestici adecvate diferitelor contexte (dialog, │ │ ││recitare, cântec, dans, teatru etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Participarea la activităţi motrice coordonate cu membrii │ │ ││grupului │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Evaluare finală ││ Dezvoltarea socio-emoţională ├────────┬──────────┤│ │Realizat│În curs de││ │ │realizare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea elementelor de identitate (nume, prenume, │ │ ││vârstă, gen, aspect fizic, naţionalitate etc.; numele │ │ ││părinţilor, localitatea etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Respectarea unor reguli simple de igienă personală │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Recunoaşterea emoţiilor de bază raportate la experienţa │ │ ││de viaţă │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Exprimarea de sine (exprimarea emoţiilor, temerilor, │ │ ││preocupărilor, a ceea ce îi place şi ce nu îi place etc.),│ │ ││în limbaje variate (verbal, nonverbal, artistic etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie │ │ ││cu mediul natural şi social │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Respectarea normelor elementare de comportament social │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea unor repere relaţionale (frate, soră, mamă, │ │ ││tată, bunici, rude, colegi, prieteni, adulţi, educatori) │ │ ││şi valorice (bine, frumos, bun etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Participarea la activităţile grupului, jocuri de grup, │ │ ││relaţii interpersonale │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Evaluare finală ││ Dezvoltarea cognitivă ├────────┬──────────┤│ │Realizat│În curs de││ │ │realizare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar│ │ ││şi rar │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final │ │ ││în cuvinte clar articulate │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Discriminarea cu suport intuitiv a formelor geometrice, │ │ ││semnelor grafice (literă, cifră), culorilor, sunetelor │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Sesizarea relaţiei dintre sunet şi literă, dintre cifră │ │ ││şi număr │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Trasarea elementelor grafice (conturul literelor, al │ │ ││cifrelor şi al formelor geometrice principale) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea unor repere: spaţiale (în, pe, deasupra, │ │ ││dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos) şi │ │ ││temporale (înainte, după, zi, noapte, iarnă, vară etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Utilizarea unor repere de gândire logică: sortare, │ │ ││clasificare pe baza unui criteriu dat, raţionament │ │ ││simplu ("dacă..., atunci...") │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, scrise cu litere de │ │ ││tipar │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de │ │ ││adunare sau scădere cu una-două unităţi în concentrul │ │ ││0-10, cu suport intuitiv │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Evaluare finală ││ Dezvoltarea limbajului şi a comunicării ├────────┬──────────┤│ │Realizat│În curs de││ │ │realizare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Identificarea şi aplicarea regulilor principale de │ │ ││comunicare │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Utilizarea elementelor de logică în comunicare ("şi/sau", │ │ ││"dacă ..., atunci...", "da/nu" etc.) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Receptarea semnificaţiei corecte a mesajelor orale │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Exprimarea unor mesaje referitoare la sine, colegi, │ │ ││familie, şcoală, mediu înconjurător │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤│Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de │ │ ││comunicare uzuală │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
  Evaluare finală
  Dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare
  RealizatÎn curs de
  realizare
  Respectarea normelor elementare de comportament şcolar
  Manifestarea perseverenţei în activitatea de învăţare
  Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural şi social
  Identificarea unor regularităţi în mediul familiar, natural şi social
  Realizarea unor activităţi, proiecte, obiecte, construcţii simple
  Relaţionarea pozitivă cu alţi membri ai grupului, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru
  Participarea la activităţi integrate, adaptate nivelului de vârstă
  Manifestarea imaginaţiei şi a creativităţii în activitate şi joc
                  Aprecieri şi recomandări finale
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
         Cadru didactic, Responsabil comisie metodică/Director,       ............... ......................................                  Data întocmirii raportului                  ..........................-------