HOTĂRÂRE nr. 931 din 12 septembrie 2012privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în oraşul Slănic-Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, judeţul Bacău. (2) Desfiinţarea unităţii sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Sf. Dumitru nr. 2, sectorul 3.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea sanitară prevăzută la art. 1 alin. (1), se preia de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti.  +  Articolul 4 (1) Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti, pe baza protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Drepturile şi obligaţiile, inclusiv cele procesuale, ale unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se transferă Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă nr. crt. 2 "Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova" de la punctul II litera A din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. crt. 2 din anexa "Lista unităţilor sanitare de interes public naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Alexandru Rafila,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 931.-------