ORDONANTA nr. 32 din 30 ianuarie 1998privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrala, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul-delegat pe lângă primul-ministru, secretarul de stat - membru al Guvernului, secretarul de stat, subsecretarul de stat şi asimilaţii acestora, precum şi prefectul şi subprefectul, ca reprezentanţi ai Guvernului.  +  Articolul 2În cadrul structurii organizatorice a aparatului de lucru al Guvernului, a aparatului ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în aparatul tehnic al prefecturilor se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrala, denumit în continuare cabinetul demnitarului.  +  Articolul 3Cabinetul demnitarului este un compartiment organizatoric distinct, care se compune din următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează. (2) Personalul din cadrul cabinetului demnitarului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durata determinata, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului. (3) În cazul funcţionarului public, dacă angajarea acestuia în cadrul cabinetului demnitarului se face cu acordul instituţiei de unde provine, atunci contractul individual de muncă încheiat cu aceasta instituţie se suspenda până la revenirea în funcţia deţinută anterior. (4) Pentru personalul prevăzut la art. 3, perioada în care a desfăşurat activitate în cabinetul demnitarului se considera vechime în specialitate.  +  Articolul 6Activitatea cabinetului demnitarului este coordonata de către directorul de cabinet, care răspunde în faţa demnitarului, în acest sens.  +  Articolul 7Numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii menţionate la art. 2 se suplimenteaza cu numărul de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din cadrul cabinetului demnitarului se face potrivit echivalării din anexa nr. 2.  +  Articolul 9Structurile organizatorice aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului demnitarului se defalca din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia.  +  Articolul 11Ministerul finanţelor va efectua modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe în bugetele instituţiilor respective.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 1998; de la această dată orice alte prevederi contrare se abroga.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de statMinistrul cercetării şi tehnologiei,Bujor Bogdan Teodoriup. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa 1 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI DIN CABINETUL DEMNITARULUI, PE FUNCŢII ŞI NIVELURI DE DEMNITARI
                 
    Nr. crt.DemnitarFuncţii în cabinetul demnitarului
    Director de cabinetAsistent de cabinetConsilier personalSecretar personalCurier personal
    1.Prim-ministru131432
    2.Ministru de stat13822
    3.Ministru13822
    4.Ministru-delegat pe lângă primul-ministru13822
    4.Secretar de stat - membru al Guvernului12422
    5.Secretar de stat12422
    6.Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului12422
    7.Subsecretar de stat11211
    8.Conducător de organ de specialitate în subordinea unui minister11211
    9.Prefect12211
    10.Subprefect11111
   +  Anexa 2 ECHIVALAREA, DIN PUNCT DE VEDERE AL SALARIZARII, A FUNCŢIILOR DIN CABINETUL DEMNITARULUI CU CELE PREVĂZUTE ÎN ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 39/1994, REPUBLICATĂ
           
    Nr. crt.Denumirea funcţieiFuncţia echivalentăAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată
    1.Director de cabinetDirector de cabinetII/4, poz. 3
    2.Asistent de cabinetConsultantII/4, poz. 7
    3.Consilier personalConsilier guvernamentalII/4, poz. 4
    4.Secretar personalŞef cabinet III/4, poz. 8
    5.Curier personalMuncitor IAIII/1, cap. II lit. b), poz. 30*)
  -------------- Notă *) Salariile de baza sunt mai mari cu 45% .NOTĂ:Pentru lucru sistematic peste durata normală a timpului de lucru, precum şi în zilele nelucrătoare, personalul prevăzut la cap. II beneficiază de un spor de până la 25%, calculat la un salariul de baza, dacă orele prestate suplimentar nu pot fi compensate cu timpul liber corespunzător.-------------