REGULAMENT din 7 septembrie 2012de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2012     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenţie, funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., la nivel de direcţie, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2 (1) Agenţia este o structură de ordine şi siguranţă publică, având competenţă generală în domeniul propriu de activitate, desfăşurând activităţi de coordonare, evaluare şi monitorizare, prin structurile şi organele sale de specialitate, la nivel naţional, urmărind aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane. (2) Agenţia gestionează, în România, politicile publice în domeniul luptei împotriva traficului de persoane, urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru combaterea traficului de fiinţe umane. (3) Agenţia îndeplineşte atribuţiile stabilite la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 460/2011.  +  Articolul 3 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia colaborează şi cooperează cu unităţile din aparatul central al M.A.I., cu unităţile aflate în subordinea M.A.I., precum şi cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale române şi străine, cu organizaţii internaţionale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în limitele legii. (2) Diagrama de relaţii a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizarea Agenţiei  +  Articolul 4 (1) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, Agenţia are următoarea structură organizatorică: a) conducerea Agenţiei; b) Serviciul monitorizare, evaluare şi coordonare victime:b1) Compartimentul coordonare referire victime;b2) Compartimentul Centrul de cercetare şi informare publică;b3) Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane; c) Serviciul cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire:c1) Compartimentul relaţii publice; d) Unitatea implementare programe şi relaţii internaţionale - la nivel de birou; e) Compartimentul documente clasificate şi secretariat; f) Compartimentul financiar contabilitate; g) Compartimentul resurse umane; h) Compartimentul juridic; i) Compartimentul logistică; j) Compartimentul achiziţii; k) Compartimentul structură de securitate/C.S.T.I.C. (2) În cadrul Agenţiei funcţionează 15 centre regionale, după cum urmează: a) Centrul regional împotriva traficului de persoane Alba Iulia; b) Centrul regional împotriva traficului de persoane Bacău; c) Centrul regional împotriva traficului de persoane Braşov; d) Centrul regional împotriva traficului de persoane Bucureşti; e) Centrul regional împotriva traficului de persoane Cluj-Napoca; f) Centrul regional împotriva traficului de persoane Constanţa; g) Centrul regional împotriva traficului de persoane Craiova; h) Centrul regional împotriva traficului de persoane Galaţi; i) Centrul regional împotriva traficului de persoane Iaşi; j) Centrul regional împotriva traficului de persoane Oradea; k) Centrul regional împotriva traficului de persoane Piteşti; l) Centrul regional împotriva traficului de persoane Ploieşti; m) Centrul regional împotriva traficului de persoane Suceava; n) Centrul regional împotriva traficului de persoane Târgu Mureş; o) Centrul regional împotriva traficului de persoane Timişoara. (3) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Din punctul de vedere al statutului, personalul Agenţiei este constituit din funcţionari publici cu statut special (poliţişti) şi personal contractual. (2) Din punctul de vedere al funcţiei ocupate, personalul Agenţiei este constituit din personal de conducere şi personal de execuţie. (3) Structura organizatorică a Agenţiei este ierarhic-piramidală, cu 3 niveluri ierarhice de management, configurată să asigure suportul necesar pentru un management eficient prin obiective şi proiecte. (4) Nivelurile ierarhice de management sunt reprezentate de directorul şi directorul adjunct (nivelul de top management strategic al instituţiei), şefii de serviciu/birou din aparatul propriu (nivel de management tactic-operativ) şi personalul de execuţie.  +  Articolul 6 (1) Între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi cele de la art. 4. alin. (1) lit. b)-j) există relaţii ierarhice de subordonare, coordonare şi control. (2) Între structurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-j) există relaţii funcţionale de cooperare şi colaborare în îndeplinirea sarcinilor care le sunt atribuite, potrivit competenţelor proprii. (3) Coordonarea, controlul şi monitorizarea de specialitate a centrelor regionale subordonate se realizează de către serviciile de profil din cadrul Agenţiei.  +  Capitolul III Conducerea Agenţiei  +  Articolul 7Conducerea Agenţiei este compusă din director şi director adjunct, funcţionari publici cu statut special.  +  Articolul 8 (1) Directorul conduce întreaga activitate a Agenţiei şi reprezintă instituţia în relaţiile cu conducerile celorlalte unităţi ale M.A.I., precum şi cu alte instituţii şi organisme, conform competenţelor. (2) Directorul se află în subordinea directă a ministrului administraţiei şi internelor şi în cea nemijlocită a secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică. (3) Directorul are calitatea de ordonator de credite, exercitându-şi atribuţiile pe această linie conform dispoziţiilor legale. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii, după caz. (5) Directorul stabileşte prin dispoziţie responsabilităţi concrete în vederea coordonării activităţilor structurilor centrale şi teritoriale. (6) Atribuţiile directorului pot fi preluate, pe linia de competenţă, de înlocuitorii de drept sau de persoanele împuternicite în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (7) Fişa postului directorului este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) Directorul adjunct se subordonează direct secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, şi nemijlocit directorului Agenţiei, răspunzând de activitatea structurilor conform dispoziţiilor directorului emise în acest sens. (2) Directorul adjunct are dreptul să emită, potrivit competenţelor, dispoziţii de specialitate, fără caracter normativ, obligatorii pentru personalul din subordine. (3) Fişa postului directorului adjunct este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Capitolul IV Principalele atribuţii ale structurilor din cadrul Agenţiei  +  Secţiunea 1 Serviciul monitorizare, evaluare şi coordonare victime. Compartimentul coordonare referire victime. Compartimentul Centrul de cercetare şi informare publică. Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane  +  Articolul 10Atribuţiile principale ale Serviciului monitorizare, evaluare şi coordonare victime sunt următoarele: a) solicită şi valorifică propunerile instituţiilor cu atribuţii în domeniu, în vederea elaborării proiectului Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane, denumită în continuare Strategie naţională, care se supune spre aprobare Guvernului; b) participă la elaborarea planurilor naţionale de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale, care se supun spre aprobare Guvernului; c) monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale; d) elaborează proiectele standardelor naţionale în domeniu, împreună cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în condiţiile legii; e) elaborează rapoartele de ţară solicitate în domeniul traficului de persoane; f) întocmeşte în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I., pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, şi formulează recomandări instituţiilor cu atribuţii în domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic; g) desfăşoară activităţi de monitorizare, control şi îndrumare a structurilor teritoriale ale Agenţiei din perspectiva atribuţiilor ce îi revin; h) participă la programele regionale, europene şi internaţionale cu proiecte, statistici şi evaluări pe linia reducerii fenomenului traficului de persoane şi a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia de la nivelul Uniunii Europene; i) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind asistenţa acordată victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale şi monitorizează gestionarea fondurilor alocate; j) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic dintre instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; k) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de activitate; l) reprezintă Agenţia sub coordonarea structurii centrale de specialitate a M.A.I. în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul traficului de persoane; m) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.  +  Articolul 11Atribuţiile principale ale Compartimentului coordonare referire victime sunt următoarele: a) monitorizează asistenţa victimelor în conformitate cu Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.238/2007 ; b) asigură organizarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea coordonării victimelor în procesul penal.  +  Articolul 12Atribuţiile principale ale Compartimentului Centrul de cercetare şi informare publică sunt următoarele: a) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane; b) desfăşoară la nivel naţional activităţile de colectare, stocare, procesare, analiză şi difuzare a datelor şi informaţiilor privind situaţia persoanelor traficate, asistenţei acordate victimelor traficului de persoane, reintegrării sociale şi participarea acestora în cadrul procesului penal; c) efectuează studii şi cercetări privind diagnoza şi evoluţia fenomenului traficului de persoane; d) elaborează răspunsurile la chestionare de evaluare aplicate de instituţiile/organismele europene şi internaţionale; e) sprijină, la cerere, instituţiile publice pentru obţinerea resurselor necesare desfăşurării activităţilor specifice şi furnizează, la cerere, date statistice necesare planificării activităţilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane; f) iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare ştiinţifică privind traficul de persoane sunt următoarele.  +  Articolul 13Atribuţiile principale ale Compartimentului Baza naţională de date privind traficul de persoane sunt următoarele: a) administrează şi actualizează sistemul naţional de evidenţă a victimelor traficului de persoane şi monitorizare a asistenţei acordate acestora; b) implementează procedurile şi regulile privind exploatarea în regim de securitate a datelor în format electronic; c) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul său de competenţă; d) administrează Sistemul informatic de evidenţă a victimelor traficului de persoane.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul Cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire. Compartimentul relaţii publice  +  Articolul 14Atribuţiile principale ale Serviciului cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire sunt următoarele: a) participă la elaborarea planurilor naţionale de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale; b) monitorizează şi evaluează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale; c) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane şi sprijină, la cerere, programele în derulare; d) elaborează şi fundamentează programe de interes naţional privind prevenirea traficului de persoane; e) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate; f) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin dezvoltarea de proiecte, programe şi campanii naţionale; g) facilitează schimbul de date şi informaţii cu caracter statistic dintre instituţiile cu competenţe în domeniu, din ţară şi din străinătate; h) formulează propuneri pentru modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul său de activitate; i) asigură coordonarea activităţilor de colaborare desfăşurate de instituţiile publice cu organizaţiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia naţională; j) monitorizează, evaluează şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale ale Agenţiei pe linia prevenirii traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane; k) întocmeşte şi actualizează permanent un registru cu informaţii privind instituţiile publice şi O.N.G.-urile care au responsabilităţi pe linia prevenirii traficului de persoane; l) participă la organizarea şedinţelor grupului interministerial de lucru pentru coordonarea, analizarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi al asistenţei acordate victimelor; m) monitorizează şi coordonează activitatea centrelor regionale care participă, alături de raportorul judeţean, la organizarea şedinţelor echipelor judeţene interinstituţionale antitrafic; n) monitorizează activităţile de prevenire a traficului de persoane iniţiate de alte instituţii publice şi O.N.G.-uri; o) coordonează activităţile liniei Telverde; p) desfăşoară activităţi de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane; q) acordă informaţii publicului larg în vederea conştientizării riscurilor asociate traficului de persoane; r) reprezintă Agenţia sub coordonarea structurii specializate a M.A.I. în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul prevenirii traficului de persoane; s) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.  +  Articolul 15Atribuţiile principale ale Compartimentului relaţii publice sunt următoarele: a) gestionează imaginea publică a Agenţiei şi asigură relaţionarea acesteia cu mass-media; b) redactează şi difuzează comunicate sau alte materiale de presă privind activitatea Agenţiei; c) monitorizează reflectarea imaginii şi a activităţilor Agenţiei în presa scrisă, audiovizuală şi online; d) sprijină jurnaliştii în demersul de documentare cu materiale destinate publicităţii; e) organizează conferinţe de presă sau sprijină organizarea conferinţelor de presă aferente proiectelor cu finanţare externă în relaţia cu mass-media; f) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor Agenţiei cu ocazia acordării unor interviuri; g) elaborează şi implementează strategia de comunicare a Agenţiei; h) asigură acreditarea jurnaliştilor; i) gestionează situaţiile de criză mediatică; j) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; k) iniţiază şi întreţine relaţii de colaborare şi schimb de experienţă cu structuri similare din ţară şi din străinătate.  +  Secţiunea a 3-a Unitatea de implementare programe şi relaţii internaţionale (la nivel de birou)  +  Articolul 16Atribuţiile principale ale Unităţii de implementare programe şi relaţii internaţionale (la nivel de birou) sunt următoarele: a) coordonează activităţile de relaţii internaţionale desfăşurate de către Agenţie şi structurile sale teritoriale, asigurând îndeplinirea prevederilor ordinelor ministrului administraţiei şi internelor specifice organizării şi desfăşurării activităţilor de relaţii internaţionale; b) asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum şi în organizaţii internaţionale în domeniul de competenţă; c) asigură participarea şi reprezentarea intereselor Agenţiei la acţiunile şi activităţile organizate de M.A.I., Ministerul Afacerilor Externe, precum şi la cele organizate de organismele specializate ale Uniunii Europene, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor specifice; d) asigură cooperarea cu organismele internaţionale şi regionale cu atribuţii în domeniu; e) urmăreşte aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în domeniul de competenţă, la care România este parte şi propune măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale; f) iniţiază propuneri de actualizare/armonizare a legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar, precum şi cu alte documente internaţionale, în domeniul de competenţă; g) pregăteşte şi participă la întâlnirile conducerii Agenţiei cu delegaţiile/persoanele străine, cu respectarea normelor legale în vigoare; h) elaborează planul de relaţii internaţionale al Agenţiei; i) colaborează permanent cu structurile de linie din M.A.I., pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; j) identifică, fundamentează şi elaborează propuneri de proiecte din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu nevoile stabilite şi obiectivele strategice de îndeplinit; k) coordonează implementarea programelor, păstrând în acest scop evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea activităţilor şi rezultatele programelor derulate; l) întocmeşte, cu sprijinul beneficiarilor şi al structurilor de specialitate, documentele subsecvente aprobării fişei de proiect (specificaţii tehnice, documentaţii de atribuire etc.); m) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor contractuale; n) monitorizează permanent programele/proiectele Agenţiei, inclusiv sub aspectul îndeplinirii obligaţiei de cofinanţare de către partea română; o) colaborează permanent cu organismele finanţatoare, structuri similare din cadrul altor instituţii ale statului, precum şi din cadrul structurilor subordonate ale M.A.I. şi/sau aparatului central; p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.  +  Secţiunea a 4-a Compartimentul documente clasificate şi secretariat  +  Articolul 17Atribuţiile principale ale Compartimentului documente clasificate şi secretariat sunt următoarele: a) asigură primirea şi difuzarea corespondenţei clasificate şi neclasificate; b) asigură păstrarea, manipularea, multiplicarea, inventarierea şi arhivarea documentelor conţinând informaţii clasificate, în condiţiile legii; c) asigură transportul şi predarea-preluarea corespondenţei de la poşta militară şi civilă; d) asigură înregistrarea lucrărilor şi repartizarea acestora pentru rezolvare personalului Agenţiei conform rezoluţiei conducerii; e) urmăreşte rezolvarea lucrărilor cu termen, precum şi scăderea din evidenţă a celor soluţionate; f) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor M.A.I. clasificate şi neclasificate; g) ţine evidenţa sigiliilor şi le distribuie pe fişe de evidenţă, inclusiv centrelor regionale ale Agenţiei; h) ţine evidenţa concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor de studii, concediilor fără plată, permisiilor şi învoirilor acordate personalului; i) ţine evidenţa ştampilelor din cadrul Agenţiei şi distribuţia acestora centrelor regionale; j) redactează dispoziţia zilnică a directorului Agenţiei; k) întocmeşte situaţia zilnică de efective; l) întocmeşte foile colective de prezenţă pentru aparatul central al Agenţiei; m) întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de comandă; n) întocmeşte şi actualizează agenda zilnică de activităţi a directorului Agenţiei prin consultarea acestuia, pe tronsoane orare şi subiecte; o) coordonează activitatea de secretariat a centrelor regionale; p) ţine evidenţa petiţiilor şi audienţelor în cadrul Agenţiei; q) asigură preluarea pe bază de inventar a dosarelor de arhivă de la celelalte birouri din cadrul Agenţiei; r) desfăşoară activităţi privind arhivarea documentelor în cadrul compartimentului; s) întocmeşte ordinele de serviciu pentru misiuni, concedii de odihnă etc.  +  Secţiunea a 5-a Compartimentul financiar-contabilitate  +  Articolul 18Atribuţiile principale ale Compartimentului financiar-contabilitate sunt următoarele: a) gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei, donaţiile, sponsorizările şi alte venituri primite de Agenţie, conform legii; b) organizează, coordonează şi execută activităţile financiare şi contabile aferente cheltuielilor Agenţiei şi celor specifice execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia; c) asigură certificarea proiectelor iniţiate de Agenţie în privinţa realităţii şi regularităţii, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; d) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor derulate de Agenţie; e) asigură managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile; f) întocmeşte, la termenele stabilite, situaţii financiare periodice solicitate de structura de specialitate a ordonatorului principal de credite; g) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu; h) efectuează plăţi corespunzătoare activităţii Agenţiei, pe baza documentelor justificative; i) asigură evidenţa şi plata drepturilor băneşti pentru angajaţii unităţii; j) asigură evidenţa gestiunii casieriei; k) întocmeşte registrul de casă şi răspunde de efectuarea operaţiunilor cu numerar; l) asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi financiare aferente activităţii proprii a Agenţiei; m) organizează evidenţa financiară în scopul asigurării la timp şi integral a fondurilor necesare realizării planului de aprovizionare tehnico-materială; n) organizează evidenţa financiar-contabilă pe capitole, titluri şi articole bugetare; o) urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind înregistrarea în evidenţă a operaţiunilor privind ordonanţarea şi plata angajamentelor bugetare, privind cheltuielile cu bunurile şi serviciile, precum şi cheltuielile cu activele nefinanciare; p) întocmeşte şi răspunde de respectarea graficului privind circuitul documentelor justificative; q) întocmeşte şi răspunde de actualizarea şi aplicarea procedurilor scrise pentru operaţiunile financiar-contabile desfăşurate în cadrul compartimentului; r) elaborează propuneri pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic pe linie financiar-contabilă; s) răspunde de arhivarea documentelor financiar-contabile; t) efectuează activităţi de control intern (sub toate formele: autocontrol, control în lanţ şi control ierarhic) pentru domeniile de activitate specifice; u) îndeplineşte şi alte activităţi financiar-contabile specifice, conform legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 6-a Compartimentul resurse umane  +  Articolul 19Atribuţiile principale ale Compartimentului resurse umane sunt următoarele: a) elaborează, coordonează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane din cadrul Agenţiei; b) evaluează şi analizează structura, resursele, necesităţile de personal şi dinamica personalului Agenţiei; c) asigură încadrarea personalului necesar pe posturile prevăzute în statul de organizare, conform atribuţiilor ce îi revin şi potrivit actelor normative în vigoare; d) elaborează actele administrative şi documentele specifice pentru numirea în funcţii şi gestionarea raporturilor de serviciu/muncă ale personalului Agenţiei, în conformitate cu normele de competenţă în domeniul gestiunii resurselor umane; e) desfăşoară activităţi privind promovarea personalului Agenţiei, conform prevederilor actelor normative în vigoare; f) realizează planificarea resurselor umane ale Agenţiei; g) coordonează, controlează şi evaluează măsurile de actualizare a sistemului de gestiune a resurselor umane; h) asigură respectarea procedurilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în domeniul de competenţă; i) desfăşoară activităţi pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi cu privire la veteranii de război; j) gestionează evidenţa personalului în activitate din Agenţie; k) centralizează, analizează şi supune spre aprobare, potrivit competenţelor, lucrările de acordare a gradelor profesionale la îndeplinirea stagiului minim şi înainte de îndeplinirea stagiului minim al poliţiştilor, precum şi acordarea ordinelor şi medaliilor prevăzute de sistemul naţional de decoraţii; l) coordonează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală a personalului Agenţiei şi prezintă conducerii M.A.I. principalele concluzii rezultate din această activitate; m) participă la inspecţiile şi controalele de fond dispuse de conducerea Agenţiei; n) îndeplineşte atribuţiile specifice, potrivit prevederilor legale, pentru punerea în aplicare a strategiei şi politicilor de resurse umane; o) monitorizează evoluţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului, acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare; p) colaborează cu structurile cu atribuţii similare din cadrul M.A.I., precum şi cu cele care au atribuţii în cunoaşterea personalului; q) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile, cererile, sesizările cetăţenilor, altele decât cele cu caracter penal, şi ale organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate Agenţiei şi repartizate spre soluţionare; r) participă la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul de competenţă; s) desfăşoară activităţi în vederea efectuării de verificări cu privire la sesizările şi reclamaţiile referitoare la respectarea deontologiei de către poliţiştii din structurile subordonate; t) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă pe categorii de personal şi specialităţi pentru personalul Agenţiei; u) efectuează sau solicită efectuarea de măsurători şi determinări ale câmpului electromagnetic de către instituţiile abilitate, pentru stabilirea măsurilor de prevenire şi protecţie care se impun; v) înregistrează şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase, potrivit actelor normative în vigoare, cercetează evenimentele, participă la cercetarea evenimentelor potrivit competenţelor, comunică şi propune încadrarea evenimentelor ca accident de muncă, după caz; w) constată şi propune aplicarea de sancţiuni, potrivit competenţelor, pentru încălcarea de către personalul din cadrul Agenţiei şi al centrelor regionale subordonate a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă; x) propune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, atunci când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală; y) desfăşoară activităţi de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 7-a Compartimentul juridic  +  Articolul 20Atribuţiile principale ale Compartimentului juridic sunt următoarele: a) iniţiază propuneri de actualizare şi armonizare a legislaţiei naţionale specifice cu reglementările internaţionale; b) organizează studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale, precum şi acţiuni de prevenire a încălcărilor normelor legale şi de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea Agenţiei; c) întocmeşte şi prezintă conducerii Agenţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin structurilor acesteia, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; d) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Agenţiei şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice; e) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern (dispoziţii, ordine, regulamente, instrucţiuni) asupra cărora a fost consultată Agenţia, întocmeşte avize motivate, la solicitarea conducerii Agenţiei, cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic privind activitatea unităţii; f) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a actelor normative cu caracter intern şi a documentelor de colaborare/cooperare care interesează activitatea Agenţiei, în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de structurile de specialitate şi de personalul acestora; g) pregăteşte şi examinează sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea Agenţiei; h) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de Agenţie, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în M.A.I.; i) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, metodologii, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual emise ori semnate de conducerea Agenţiei, potrivit competenţei, precum şi orice acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Agenţiei; j) reprezintă şi apără interesele Agenţiei în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Agenţiei renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acesteia; k) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale M.A.I. în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de Direcţia generală juridică din cadrul M.A.I.; l) sesizează conducerea Agenţiei şi structurile de specialitate, după caz, cu privire la deficienţele datorate acestora, rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; m) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executare a acestora, potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi patrimoniale ale Agenţiei şi ale M.A.I.; n) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, conform competenţelor; o) participă prin personalul propriu în comisiile de achiziţie, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate în acest sens; p) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a Agenţiei ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin acest compartiment sau în cazul în care acest compartiment a negociat ori a elaborat proiectul actului; q) participă, după caz, la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale în legătură cu domeniul de activitate al Agenţiei; r) coordonează elaborarea de către Agenţie a proiectelor unor documente şi transmiterea, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului către solicitanţi; s) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în şi de către Agenţie, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia; t) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate Agenţiei şi repartizate de conducere spre soluţionare; u) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor Agenţiei şi a dispoziţiilor conducerii cu legislaţia comunitară în materie; v) participă la instruirea personalului din Agenţie în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul unităţii; w) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii şi personalului Agenţiei consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; x) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul Agenţiei; y) analizează, semestrial, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea Agenţiei sau a M.A.I., rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii măsurile care se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate; z) analizează periodic activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea Agenţiei despre rezultatul analizei şi propunerile formulate; aa) desfăşoară activităţi de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemelor proprii de control intern/managerial; bb) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de lege sau dispuse de conducerea unităţii, potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de Direcţia generală juridică din cadrul M.A.I.  +  Secţiunea a 8-a Compartimentul logistică  +  Articolul 21Atribuţiile principale ale Compartimentului logistică sunt următoarele: a) elaborează proiectul planului anual de asigurare tehnico-materială, iar după aprobare urmăreşte realizarea acestuia; b) asigură evidenţa tehnico-operativă a bunurilor materiale aflate în gestionarea Agenţiei; c) depune la Compartimentul financiar-contabilitate notele cuprinzând indicatori şi calcule de fundamentare, precum şi orice acte justificative privind propunerile de venituri şi cheltuieli bugetare; d) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a bunurilor materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) execută controlul operativ curent asupra modului de administrare a bunurilor materiale; f) asigură activitatea de inventariere şi înaintează la timp documentele privind rezultatul acestei operaţiuni; g) întocmeşte şi înaintează spre avizare documentele legale privind scoaterea din funcţiune, disponibilizarea, declasarea şi casarea bunurilor materiale aflate în gestiunea Agenţiei, în conformitate cu prevederile legale în domeniu; h) întocmeşte documentele necesare în vederea aprobării aprovizionării Agenţiei cu bunuri materiale; i) întocmeşte lista de investiţii pentru Agenţie în baza propunerilor compartimentelor de specialitate; j) întocmeşte planul de reparaţii ale aparaturii şi mijloacelor tehnice din dotare şi răspunde de îndeplinirea acestuia; k) ţine evidenţa comportării în exploatare a aparaturii tehnice achiziţionate sau reparate; l) răspunde de întreţinerea spaţiilor şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente; m) menţine curăţenia şi ordinea în spaţiile date spre folosinţa Agenţiei; n) răspunde de modul în care se aplică măsurile de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate; o) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de art. 19 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; p) distribuie imprimatele şi rechizitele necesare personalului, potrivit normelor legale în vigoare; q) răspunde de întreţinerea, repararea şi folosirea aparaturii tehnice şi a mijloacelor de transport din dotare; r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor; s) ţine evidenţa nominală şi statistică a autovehiculelor din folosinţă şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora; t) participă la ordin la verificările privind starea tehnică şi de funcţionare a autovehiculelor utilizate şi colaborează cu structura de specialitate a M.A.I. care asigură pe linie de mobilitate misiunile Agenţiei; u) efectuează verificarea personalului cu atribuţii în asigurarea tehnică de autovehicule la pregătirea de specialitate; v) ţine evidenţa verificărilor/controalelor periodice efectuate de personalul oficiului care conduce autovehiculele din dotare, conform reglementărilor în domeniu, şi comunică datele necesare structurii deţinătoare de parc auto; w) ţine evidenţa informatizată a armelor militare, a muniţiilor, precum şi a materialelor periculoase, cu ajutorul aplicaţiilor informatice dedicate; x) întocmeşte şi înaintează, la solicitarea Direcţiei generale logistice sau a eşaloanelor superioare, situaţii privind gradele de dotare, rapoarte, dări de seamă, în vederea informării conducerii M.A.I.; y) întocmeşte şi înaintează spre avizare specificaţiile tehnice ale produselor ce fac obiectul procedurilor de achiziţie organizate la nivelul Agenţiei; z) asigură, prin personal specializat, asistenţa tehnică cu ocazia executării şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare; aa) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru Agenţie; bb) controlează şi notifică directorului Agenţiei aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul Agenţiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde Agenţia desfăşoară activităţi specifice; cc) propune şi supune spre aprobare directorului Agenţiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu; dd) prezintă directorului Agenţiei informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului; ee) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice; ff) stabileşte măsurile adecvate în funcţie de specificul activităţii pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale; gg) elaborează anual raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru Agenţie şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior, conform legislaţiei în vigoare; hh) urmăreşte prevederea în planurile anuale de asigurare tehnico-materială a resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului specifice fiecărui domeniu de activitate;îi) colaborează cu autorităţile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu; jj) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în cadrul Agenţiei; kk) participă la convocările/simpozioanele de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare; ll) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate; mm) întocmeşte şi actualizează permanent dosarul de mediu, conform legislaţiei în vigoare; nn) întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare.  +  Secţiunea a 9-a Compartimentul achiziţii  +  Articolul 22Atribuţiile principale ale Compartimentului achiziţii sunt următoarele: a) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice şi prestărilor de servicii, pe care îl supune spre aprobare directorului Agenţiei şi îl actualizează potrivit alocaţiilor bugetare asigurate; b) realizează punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) a produselor, serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul contractelor de achiziţie publică; c) întocmeşte notele justificative pe care le supune spre aprobare conducerii instituţiei în cazul aplicării procedurilor de achiziţii; d) elaborează calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice şi monitorizează intern procesul de achiziţii, ţinând seama de termenul legal prevăzut pentru publicarea anunţurilor, depunerea de candidaturi/oferte, durata previzionată pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura; e) elaborează documentaţia de preselectare/selectare/ atribuire, în colaborare cu compartimentele interesate de produse, servicii sau lucrări, şi răspunde pentru legalitatea procedurilor, propune stabilirea criteriilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare; f) participă împreună cu membrii comisiei la deschiderea ofertelor şi a altor documente care însoţesc oferta, verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dialogul cu operatorii economici, în cazul procedurii de dialog competitiv, negocieri cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; g) verifică propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă, în vederea stabilirii ofertelor admisibile şi a celei câştigătoare; h) pune la dispoziţia oricărui operator economic solicitant documentaţia de preselectare/selectare/atribuire; i) răspunde solicitărilor de clarificări, transmiţând răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire; j) informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie; k) redactează contractele de achiziţie publică potrivit fiecărei proceduri, urmăreşte avizarea, semnarea şi comunicarea acestora; l) verifică respectarea legalităţii şi regularităţii specifice procedurii de achiziţie publică; m) urmăreşte permanent derularea în condiţii corespunzătoare şi legale a contractelor încheiate cu furnizorii; n) elaborează împreună cu Compartimentul juridic şi transmite Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor punctul de vedere al autorităţii contractante, în cazul unei contestaţii; o) duce la îndeplinire măsurile impuse autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; p) introduce în SEAP documente, note, documentaţii, în vederea atribuirii de contracte.  +  Secţiunea a 10-a Compartimentul structura de securitate/C.S.T.I.C.  +  Articolul 23 (1) Atribuţiile principale ale Compartimentului structura de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate sunt următoarele: a) elaborează şi supune spre aprobare conducerii Agenţiei normele interne de protecţie a informaţiilor clasificate, potrivit legii; b) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul M.A.I., denumită în continuare DGIPI, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; c) elaborează şi actualizează proceduri privind activităţile de protecţie a informaţiilor clasificate şi INFOSEC; d) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia; e) asigură relaţionarea cu DGIPI, structura abilitată să coordoneze şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; f) coordonează activitatea compartimentelor speciale pentru evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate, în condiţiile legii; g) gestionează incidentele de securitate în domeniu şi propune măsuri pentru soluţionarea acestora; h) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora; i) consiliază conducerea Agenţiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; j) informează conducerea Agenţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; k) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţiile clasificate; l) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate; m) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; n) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; o) întocmeşte şi actualizează listele cu informaţii clasificate elaborate şi deţinute de Agenţie, pe clase şi niveluri de secretizare; p) prezintă directorului Agenţiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin din partea DGIPI; q) efectuează, cu aprobarea conducerii Agenţiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii; s) împreună cu funcţionarul de securitate organizează, coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Agenţiei şi centrelor regionale subordonate. (2) Atribuţiile principale ale Compartimentului structura de securitate în domeniul INFOSEC sunt următoarele: a) elaborează şi actualizează procedurile de securitate ale SIC; b) evaluează implicaţiile în planul securităţii privind modificările software, hardware, fireware şi procedurale propuse pentru SIC (SPAD); c) verifică dacă modalităţile de configuraţie a SIC (SPAD) afectează securitatea fizică şi logică a acestora; d) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu periclita securitatea sistemului; e) asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi a documentaţiei sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor stocate, marcajul de secretizare a informaţiilor stocate şi marcajul de secretizare a mediilor de stocare; f) ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi faţă de accesul neautorizat la informaţiile clasificate; g) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor; h) asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control, în conformitate cu procedurile de securitate; i) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC (SPAD) numai a software-ului autorizat; j) asigură împreună cu administratorul de sistem/reţea aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software; k) coordonează, urmăreşte şi controlează modul în care se realizează accesul la toate serviciile reţelei INTERNET; l) răspunde de menţinerea tehnicii de calcul în stare de operativitate şi de buna funcţionare a acesteia şi răspunde de integritatea şi operativitatea software-ului de administrare a reţelelor şi sistemelor de operare; m) asigură utilizarea tehnicii de calcul din dotare, precum şi a suporturilor externe de informaţie, în conformitate cu prevederile normelor şi instrucţiunilor privind activitatea de informatică în unităţile M.A.I.; n) coordonează şi asigură asistenţă de specialitate pe timpul cercetării cazurilor de încălcare, reală sau prezumtivă, a prevederilor de securitate pe linie INFOSEC, a evaluării eventualelor prejudicii produse, precum şi modul de recuperare a pagubelor produse; o) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice sistemelor informatice şi de comunicaţii; p) organizează activităţi de pregătire specifică INFOSEC a personalului care are acces la informaţii clasificate; q) efectuează cu aprobarea conducerii activităţi de îndrumare, sprijin şi control pe linia modului de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate pe linie INFOSEC, la nivelul Agenţiei şi centrelor regionale.  +  Secţiunea a 11-a Centrele regionale  +  Articolul 24 (1) Agenţia are în componenţă 15 centre regionale, fără personalitate juridică, constituite în judeţele în care funcţionează curţi de apel. (2) Centrele regionale împotriva traficului de persoane au următoarele atribuţii principale: a) dezvoltă la nivel regional campanii de informare şi sensibilizare privind fenomenul traficului de persoane adresate publicului general şi grupurilor aflate în situaţii de risc urmărind dezvoltarea capacităţii de autoprotecţie a potenţialelor victime; b) asigură informarea şi instruirea partenerilor instituţionali şi sociali cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, statutul şi drepturile victimelor, protejarea imaginii victimelor şi corecta informare a opiniei publice, în scopul păstrării confidenţialităţii datelor personale; c) asigură formarea iniţială şi continuă a personalului M.A.I., care prin natura atribuţiilor poate intră în contact cu potenţiale victime ale traficului de persoane, în scopul creării abilităţilor necesare identificării fenomenului la nivelul comunităţilor şi al realizării intervenţiei primare de tip preventiv; d) implementează programele şi proiectele Agenţiei la nivel local; e) monitorizează aplicarea şi implementarea standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane; f) monitorizează implementarea Planului naţional de acţiune împotriva traficului de persoane la nivel regional; g) referă victima traficului de persoane instituţiilor sau organizaţiilor abilitate să ofere asistenţă şi informează victima cu privire la serviciile disponibile; h) menţine contactul permanent cu victima/martorul şi o/îl informează cu privire la modul de desfăşurare a procesului penal; i) asigură/facilitează în cooperare cu alte unităţi M.A.I. deplasarea victimelor/martorilor la instanţă şi protecţia pe parcursul audierii; j) facilitează colaborarea locală şi regională între structurile implicate în lupta antitrafic; k) desfăşoară la nivel local activităţi de colectare a datelor şi informaţiilor privind situaţia persoanelor traficate, asistenţa acordată victimelor traficului de persoane şi reintegrarea socială, precum şi cu privire la participarea acestora în cadrul procesului penal; l) realizează evaluarea iniţială a nevoilor victimelor traficului de persoane şi comunică structurilor abilitate datele de interes operativ rezultate, cu respectarea principiului confidenţialităţii şi a drepturilor victimei; m) monitorizează funcţionarea centrelor pentru asistenţa victimelor în conformitate cu standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; n) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul lor de competenţă; o) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei, potrivit competenţelor.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25Întreg personalul Agenţiei are obligaţia de a cunoaşte şi aplica, în părţile ce îl privesc, prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulamentDIAGRAMA DE RELAŢIIa Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane  +  Anexa 2 -------la regulamentORGANIGRAMAAgenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane  +  Anexa 3 -------la regulamentMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORAgenţia Naţională împotriva Traficului de PersoaneFIŞA POSTULUI*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A. Identificarea postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Compartimentul: │conducerea Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Denumirea şi codul postului: │director │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Poziţia postului în statul de │1 │ │organizare: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.1. Relaţii cu alte posturi: │● este subordonat direct ministrului │ │ │administraţiei şi internelor; │ │ │● se subordonează nemijlocit secretarului de │ │ │stat, şef al Departamentului ordine şi │ │ │siguranţă publică; │ │ │● are în subordine directă întregul personal al│ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane şi în subordine nemijlocită şefii de │ │ │servicii şi birouri din cadrul Agenţiei │ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.2. Relaţii funcţionale │● coordonează şi îndrumă activitatea │ │ │structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficuluide Persoane; │ │ │● cooperează cu celelalte unităţi din cadrul şi│ │ │subordinea Ministerului Administraţiei şi │ │ │Internelor (M.A.I.) şi colaborează pe probleme │ │ │de interes comun, potrivit legislaţiei în │ │ │vigoare, cu structuri similare din sistemul de │ │ │apărare şi ordine publică. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Relaţii de control │● monitorizează şi controlează activitatea │ │ │serviciilor, birourilor, a compartimentelor, │ │ │precum şi a structurilor de profil teritoriale.│ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Relaţii de reprezentare │● reprezintă Agenţia Naţională împotriva │ │ │Traficului de Persoane în relaţiile cu │ │ │unităţile M.A.I., în limita atribuţiilor │ │ │funcţionale. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii│● reprezintă Agenţia Naţională împotriva │ │publice, organizaţii internaţionale, │Traficului de Persoane, în limita atribuţiilor │ │persoane juridice private │funcţionale primite, în relaţiile cu partenerii│ │ │sociali din ţară şi străinătate; │ │ │● are relaţii de cooperare cu alte structuri │ │ │din M.A.I., ale Direcţiei de investigare a │ │ │infracţiunilor de criminalitate organizată şi │ │ │terorism din cadrul Parchetului de pe lângă │ │ │Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu │ │ │Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, │ │ │Familiei şi Protecţiei Sociale, cu alte │ │ │ministere şi instituţii publice. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Definirea sumară a atribuţiilor │conduce întreaga activitate a Agenţiei │ │postului: │Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi │ │ │este ordonator terţiar de credite în subordinea│ │ │ordonatorului principal. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │B. Cerinţele postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Categoria de personal ce poate │● ofiţer de poliţie. │ │ocupa postul: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Gradul profesional necesar │● minimum subcomisar de poliţie; │ │ocupantului postului: │● maximum chestor de poliţie. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Pregătirea necesară ocupantului │ │ │postului: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.1. Pregătire de bază: │● studii superioare cu diplomă de │ │ │licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă,│ │ │ciclul I de studii universitare, în domeniul │ │ │ştiinţelor sociale. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.2. Pregătire de specialitate: │● cursuri postuniversitare/master în │ │ │specialitatea studiilor necesare desfăşurării │ │ │atribuţiilor ori studii superioare de lungă │ │ │durată din perioada anterioară aplicării celor │ │ │3 cicluri tip Bologna, în domeniul ştiinţelor │ │ │sociale. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.3. Alte cunoştinţe: │● în domeniul de specialitate, relaţii │ │ │internaţionale; │ │ │● utilizare PC. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.4. Autorizaţii speciale pentru │● să obţină autorizaţie/certificat de acces la │ │exercitarea atribuţiilor postului: │informaţii clasificate, nivel minim "strict │ │ │secret". │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.5. Limbi străine - citit/scris/ │● cel puţin o limbă de circulaţie │ │vorbit: │internaţională - nivel avansat. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Experienţă: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.1. Vechime în muncă, din care în │8 ani vechime în M.A.I. │ │M.A.I.: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.2. Vechime în specialitate: │3 ani. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Vechime în funcţii de conducere: │2 ani. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Perioada pentru acomodarea la │6 luni. │ │cerinţele postului: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Aptitudini şi abilităţi necesare: │● aptitudini de conducere, organizare şi │ │ │planificare a activităţii, la un nivel bun de │ │ │dezvoltare; │ │ │● oportunitate şi operativitate în luarea │ │ │deciziilor; │ │ │● să deţină o capacitate superioară de │ │ │relaţionare în vederea comunicării │ │ │interpersonale şi organizaţionale în cadrul │ │ │colectivului de muncă, cu celelalte structuri │ │ │ale unităţii, cu instituţiile care concură la │ │ │realizarea actului profesional, cu cetăţenii │ │ │şi comunitatea; │ │ │● deciziile luate să aibă efect convingător şi │ │ │dinamizator, iar hotărârile pe care le ia să │ │ │fie înţelese, acceptate şi îndeplinite fără │ │ │rezerve de subordonaţii şi colaboratorii săi; │ │ │● abilităţi pentru exploatarea tehnicii de │ │ │calcul; │ │ │● reprezentări, atenţie, memorie, capacitate │ │ │distributivă şi de concentrare în orice │ │ │condiţii, inteligenţă practică/ │ │ │teoretic-aplicativă │ │ │(înţelegerea şi soluţionarea problemelor care │ │ │necesită documentare şi studiu); │ │ │● imaginaţie, gândire flexibilă şi deschisă la │ │ │nou, cu predominanţă pozitivă în abordări; │ │ │● abilităţi de exprimare orală şi în scris; │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Atitudini necesare, comportament │● disponibilitate de a-i capacita pe ceilalţi │ │solicitat: │membri ai colectivului şi de a lucra în echipă,│ │ │spirit de iniţiativă; │ │ │● buna cunoaştere a terminologiei şi a │ │ │procedurilor utilizate în domeniul poliţienesc;│ │ │● să aibă o conduită morală ireproşabilă în │ │ │serviciu şi în societate, prestanţă şi │ │ │autoritate deosebite; │ │ │● tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi │ │ │politeţe; │ │ │● ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, │ │ │stăpânire de sine, adaptabilitate; │ │ │● cinste, devotament şi loialitate faţă de │ │ │instituţie; │ │ │● disciplină, punctualitate, conştiinciozitate,│ │ │curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi, │ │ │perseverenţă; │ │ │● interes profesional şi atitudine de cooperare│ │ │socială. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │7. Parametrii privind starea sănătăţii│● conform baremelor medicale din M.A.I.; │ │somatice: │● declarat "apt medical pentru funcţii de │ │ │conducere". │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │8. Trăsături psihice şi de │● rezistenţă la efort prelungit; │ │personalitate: │● apt psihologic pentru funcţii de conducere, │ │ │conform baremelor M.A.I. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │C. Condiţii specifice de muncă │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Locul de muncă: │● la sediul unităţii. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Programul de lucru: │● zilnic, 8 ore, cu posibilitatea desfăşurării │ │ │de ore suplimentare peste programul normal de │ │ │lucru. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Deplasări curente: │● controale tematice la unităţile teritoriale, │ │ │comunicări ştiinţifice, conferinţe, │ │ │simpozioane, seminare, cursuri de pregătire │ │ │profesională a poliţiştilor. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Condiţii deosebite de muncă: │● expus la acţiunile câmpurilor │ │ │electromagnetice şi pericol deosebit; │ │ │● activitate cu volum mare de operaţii mentale │ │ │complexe (solicitări intelectuale intense); │ │ │● lucru sub presiunea timpului şi a calităţii; │ │ │● activitate preponderent statică. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Riscuri implicate de post: │● surmenaj, oboseală fizică şi psihică; │ │ │● afecţiuni medicale ca urmare a activităţii │ │ │preponderent statice şi a nivelului ridicat de │ │ │stres; │ │ │● expunere la radiaţii electromagnetice; │ │ │● riscuri specifice activităţii de poliţie. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Compensări: │● în conformitate cu prevederile │ │ │reglementărilor în vigoare şi conform │ │ │dispoziţiei de numire; │ │ │● concediu suplimentar; │ │ │● condiţii speciale de muncă. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Sarcini şi îndatoriri: │● conduce întreaga activitate a Agenţiei │ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● coordonează activitatea de elaborare a │ │ │Strategiei naţionale, precum şi a planurilor │ │ │naţionale de acţiune şi acţionează pentru │ │ │aplicarea acestora; │ │ │● colaborează cu instituţiile de specialitate │ │ │pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii │ │ │profesionale a personalului propriu; │ │ │● urmăreşte şi controlează aplicarea │ │ │deciziilor proprii, a convenţiilor şi │ │ │acordurilor internaţionale în domeniu la │ │ │care România este parte şi propune măsuri │ │ │pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din │ │ │aceste documente internaţionale; │ │ │● fundamentează şi elaborează propuneri │ │ │pentru bugetul anual al Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● propune spre aprobare ministrului │ │ │administraţiei şi internelor statul de │ │ │funcţii al Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane, numeşte şi eliberează │ │ │din funcţie personalul subordonat; │ │ │● asigură sistemul relaţional între │ │ │structurile din cadrul Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane şi │ │ │celelalte structuri din M.A.I. ori alte │ │ │instituţii; │ │ │● studiază corespondenţa şi lucrările │ │ │repartizate pentru analiză şi dispune măsuri │ │ │de soluţionare; verifică conţinutul şi forma │ │ │lucrărilor soluţionate; │ │ │● organizează documentarea şi elaborarea unor │ │ │lucrări urgente; │ │ │● asigură menţinerea unui climat optim de muncă│ │ │şi de stimulare a iniţiativelor personale; │ │ │● iniţiază programe/proiecte şi campanii de │ │ │informare pentru prevenirea traficului de │ │ │persoane şi urmăreşte implementarea acestora; │ │ │● propune realizarea unor sondaje de opinie, │ │ │studii, cercetări sociologice care să se │ │ │constituie în instrumente utile pentru │ │ │cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficulu│ │ │de persoane, reducerea victimizării şi creştere│ │ │gradului de siguranţă perceput de populaţie; │ │ │● identifică şi atrage parteneri cu care să │ │ │sprijine activităţile de prevenire a traficului│ │ │de persoane şi de asistenţă acordată victimelor│ │ │● organizează controale tematice pe linii de │ │ │muncă; │ │ │● coordonează şi promovează iniţiativele │ │ │locale şi asigură generalizarea rezultatelor │ │ │pozitive obţinute; │ │ │● iniţiază demersuri privind colaborarea │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane cu structuri similare sau alţi │ │ │parteneri sociali; │ │ │● aprobă organizarea de conferinţe, simpozioane│ │ │şi seminare iniţiate de Agenţia Naţională │ │ │împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● avizează şi coordonează campaniile mass-media│ │ │ale Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de│ │ │Persoane; │ │ │● coordonează organizarea convocărilor de │ │ │pregătire profesională a personalului din │ │ │subordine; │ │ │● aprobă programele de pregătire a personalului│ │ │în domeniul traficului de persoane; │ │ │● conduce pregătirea profesională de │ │ │specialitate şi fizică a personalului din │ │ │subordine; │ │ │● decide măsuri la nivelul Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane pentru │ │ │întărirea stării şi practicii disciplinare în │ │ │rândul efectivelor; │ │ │● asigură managementul financiar al fondurilor │ │ │existente. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Responsabilităţi │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.1. Responsabilităţi de planificare │● stabileşte obiectivele Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● coordonează elaborarea planurilor de │ │ │activităţi ale Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane; │ │ │● coordonează activităţile desfăşurate în │ │ │cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului │ │ │de Persoane; │ │ │● urmăreşte modul de executare a ordinelor şi │ │ │dispoziţiilor date în scopul realizării │ │ │activităţilor specifice. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.2. Responsabilităţi de raportare │● raportează conducerii M.A.I. sarcinile │ │ │executate şi pe cele planificate; │ │ │● coordonează elaborarea rapoartelor de │ │ │evaluare a activităţii Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● raportează modul de realizare a acţiunilor │ │ │şi activităţilor ce revin Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane din │ │ │documentele cu principalele activităţi ale │ │ │M.A.I. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.3. Responsabilităţi de lucru │● audienţe; │ │cu publicul │● seminare, conferinţe, simpozioane. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.4. Responsabilităţi de luare a │● aprobă metodologii ce vizează activităţile de│ │deciziilor │prevenire, monitorizare şi evaluare a │ │ │traficului de persoane şi propune măsuri pentru│ │ │îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de │ │ │muncă, precum şi dotarea cadrelor; │ │ │● propune modificarea sau elaborarea unor acte │ │ │normative de nivel superior ori cu caracter │ │ │intern; │ │ │● dispune măsuri către structurile Agenţiei │ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.5. Accesul la informaţii, păstrarea │● acces la informaţii clasificate, clasa │ │şi confidenţialitatea acestora │"secret de stat", nivelul "strict secret". │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E. Standarde de performanţă asociate postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Indicatori cantitativi: │● asigurarea rezolvării în termen a │ │ │dispoziţiilor conducerii M.A.I.; │ │ │● urmărirea realizării măsurilor şi sarcinilor │ │ │stabilite prin planurile de muncă şi │ │ │programele aprobate; │ │ │● coordonarea elaborării unor lucrări │ │ │concepţionale de amploare; │ │ │● soluţionarea problemelor curente ale Agenţiei│ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi │ │ │a celor personale ale cadrelor din subordine. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Indicatori calitativi: │● managementul activităţii Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor la │ │ │nivelul standardelor de performanţă stabilite; │ │ │● calitatea lucrărilor prezentate conducerii │ │ │M.A.I.; │ │ │● coordonarea coerentă a colaborării cu │ │ │celelalte structuri centrale în domeniul │ │ │monitorizării, evaluării şi prevenirii │ │ │traficului de persoane; │ │ │● asigurarea respectării prevederilor legale │ │ │în vigoare. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Costuri: │● urmăreşte realizarea obiectivelor planificate│ │ │în condiţiile încadrării în normele legale de │ │ │cheltuieli. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Timp: │● urmăreşte încadrarea în termenele ordonate │ │ │pentru fiecare dintre acţiunile planificate, │ │ │organizate şi desfăşurate. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Utilizarea resurselor: │● urmăreşte utilizarea judicioasă a resurselor │ │ │repartizate pentru realizarea acţiunilor; │ │ │● valorificarea, în condiţiile legii, a │ │ │oportunităţilor de finanţare sau, după caz, │ │ │a resurselor disponibile din surse externe. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Mod de realizare: │● individual sau în echipă, în funcţie de │ │ │complexitatea lucrărilor; │ │ │● în cooperare cu alte structuri de poliţie, │ │ │instituţii guvernamentale şi organizaţii │ │ │neguvernamentale. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘Ministrul administraţiei şi internelor,..../(numele şi prenumele)........./(semnătura şi data).....Secretar de stat,Şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică,...../(gradul, numele şi prenumele).............../(semnătura şi data)..........Titularul postului,...../(gradul, numele şi prenumele).............../(semnătura şi data)..........  +  Anexa 4 -------la regulamentMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORAgenţia Naţională împotriva Traficului de PersoaneFIŞA POSTULUI*Font 9* ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │A. Identificarea postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Compartimentul: │Conducerea Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Denumirea şi codul postului: │Director adjunct │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Poziţia postului în statul de │2 │ │organizare: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.1. Relaţii cu alte posturi: │● este subordonat direct Ministrului │ │ │Administraţiei şi Internelor; │ │ │● se subordonează nemijlocit directorului │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane; │ │ │● are în subordine directă personalul │ │ │Serviciului monitorizare, evaluare şi │ │ │coordonare victime, al Serviciului cooperare │ │ │interinstituţională şi proiecte naţionale de │ │ │prevenire, precum şi al centrelor regionale │ │ │împotriva traficului de persoane şi în │ │ │subordine nemijlocită şefii serviciilor. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.2. Relaţii funcţionale │● coordonează şi îndrumă activitatea │ │ │structurilor din subordine; │ │ │● cooperează cu celelalte unităţi din cadrul şi│ │ │subordinea Ministerului Administraţiei şi │ │ │Internelor (M.A.I.) şi colaborează pe probleme │ │ │de interes comun, potrivit legislaţiei în │ │ │vigoare cu structuri similare din sistemul de │ │ │apărare şi ordine publică. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Relaţii de control │● monitorizează şi controlează activitatea │ │ │serviciilor şi a structurilor teritoriale. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Relaţii de reprezentare │● reprezintă Agenţia Naţională împotriva │ │ │Traficului de Persoane în relaţiile cu │ │ │unităţile M.A.I. în limita atribuţiilor │ │ │funcţionale. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii│● reprezintă Agenţia Naţională împotriva │ │publice, organizaţii internaţionale, │Traficului de Persoane, în limita atribuţiilor │ │persoane juridice private │funcţionale primite, în relaţiile cu partenerii│ │ │sociali din ţară şi străinătate; │ │ │● are relaţii de cooperare cu alte structuri │ │ │din M.A.I., ale Direcţiei de investigare a │ │ │infracţiunilor de criminalitate organizată şi │ │ │terorism din cadrul Parchetului de pe lângă │ │ │Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu │ │ │Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, │ │ │Familiei şi Protecţiei Sociale, cu alte │ │ │ministere şi instituţii publice. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Definirea sumară a atribuţiilor │● gestionează activitatea de monitorizare, │ │postului: │cercetare şi prevenire a traficului de persoane│ │ │desfăşurată de Agenţia Naţională împotriva │ │ │Traficului de Persoane, asigurând coordonarea │ │ │cu celelalte structuri ale M.A.I. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │B. Cerinţele postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Categoria de personal ce poate │● ofiţer de poliţie │ │ocupa postul: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Gradul profesional necesar │● minimum subcomisar de poliţie; │ │ocupantului postului: │● maximum comisar şef de poliţie. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Pregătirea necesară ocupantului │ │ │postului: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.1. Pregătire de bază: │● studii superioare cu diplomă de │ │ │licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă,│ │ │ciclu l de studii universitare, în domeniul │ │ │ştiinţelor sociale │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.2. Pregătire de specialitate: │● cursuri postuniversitare/master în │ │ │specialitatea studiilor necesare desfăşurării │ │ │atribuţiilor ori studii superioare de lungă │ │ │durată din perioada anterioară aplicării celor │ │ │3 cicluri tip Bologna, în domeniul ştiinţelor │ │ │sociale │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.3. Alte cunoştinţe: │● în domeniul de specialitate, relaţii │ │ │internaţionale; │ │ │● utilizare PC. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.4. Autorizaţii speciale pentru │● să obţină autorizaţie/certificat de acces la │ │exercitarea atribuţiilor postului: │informaţii clasificate, nivel minim "strict │ │ │secret". │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3.5. Limbi străine - citit/scris/ │● cel puţin o limbă de circulaţie │ │vorbit: │internaţională - nivel avansat. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Experienţă: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.1. Vechime în muncă, din care │5 ani vechime în M.A.I. │ │în M.A.I. │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.2. Vechime în specialitate: │3 ani │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.3. Vechime în funcţii de conducere: │2 ani │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4.4. Perioada pentru acomodarea la │6 luni │ │cerinţele postului: │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Aptitudini şi abilităţi necesare: │● aptitudini de conducere, organizare şi │ │ │planificare a activităţii, la un nivel bun de │ │ │dezvoltare; │ │ │● oportunitate şi operativitate în luarea │ │ │deciziilor; │ │ │● să deţină o capacitate superioară de │ │ │relaţionare în vederea comunicării │ │ │interpersonale şi organizaţionale în cadrul │ │ │colectivului de muncă, cu celelalte structuri │ │ │ale unităţii, cu instituţiile care concură la │ │ │realizarea actului profesional, cu cetăţenii │ │ │şi comunitatea; │ │ │● deciziile luate să aibă efect convingător şi │ │ │dinamizator, iar hotărârile pe care le ia să │ │ │fie înţelese, acceptate şi îndeplinite fără │ │ │rezerve de subordonaţii şi colaboratorii săi; │ │ │● abilităţi pentru exploatarea tehnicii de │ │ │calcul; │ │ │● reprezentări, atenţie, memorie, capacitate │ │ │distributivă şi de concentrare în orice │ │ │condiţii, inteligenţă practică/teoretic- │ │ │aplicativă (înţelegerea şi soluţionarea │ │ │problemelor care necesită documentare şi │ │ │studiu); │ │ │● imaginaţie, gândire flexibilă şi deschisă │ │ │la nou, cu predominanţă pozitivă în abordări; │ │ │● abilităţi de exprimare orală şi în scris. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Atitudini necesare, comportament │● disponibilitate de a-i capacita pe ceilalţi │ │solicitat: │membri ai colectivului şi de a lucra în echipă,│ │ │spirit de iniţiativă; │ │ │● buna cunoaştere a terminologiei şi a │ │ │procedurilor utilizate în domeniul poliţienesc;│ │ │● să aibă o conduită morală ireproşabilă în │ │ │serviciu şi în societate, prestanţă şi │ │ │autoritate deosebite; │ │ │● tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi │ │ │politeţe; │ │ │● ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, │ │ │stăpânire de sine, adaptabilitate; │ │ │● cinste, devotament şi loialitate faţă de │ │ │instituţie; │ │ │● disciplină, punctualitate, conştiinciozitate,│ │ │curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi, │ │ │perseverenţă; │ │ │● interes profesional şi atitudine de cooperare│ │ │socială. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │7. Parametrii privind starea sănătăţii│● conform baremelor medicale din M.A.I.; │ │somatice: │● declarat "apt medical pentru funcţii de │ │ │conducere". │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │8. Trăsături psihice şi de │● rezistenţă la efort prelungit; │ │personalitate: │● apt psihologic pentru funcţii de conducere, │ │ │conform baremelor M.A.I. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │C. Condiţii specifice de muncă │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Locul de muncă: │● la sediul unităţii. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Programul de lucru: │● zilnic, 8 ore cu posibilitatea desfăşurării │ │ │de ore suplimentare peste programul normal de │ │ │lucru. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Deplasări curente: │● controale tematice la unităţile teritoriale, │ │ │comunicări ştiinţifice, conferinţe, │ │ │simpozioane, seminare, cursuri de pregătire │ │ │profesională a poliţiştilor. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Condiţii deosebite de muncă: │● expus la acţiunile câmpurilor │ │ │electromagnetice şi pericol deosebit; │ │ │● activitate cu volum mare de operaţii mentale │ │ │complexe (solicitări intelectuale intense); │ │ │● lucru sub presiunea timpului şi a calităţii; │ │ │● activitate preponderent statică. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Riscuri implicate de post: │● surmenaj, oboseală fizică şi psihică; │ │ │● afecţiuni medicale ca urmare a activităţii │ │ │preponderent statice şi a nivelului ridicat de │ │ │stres; │ │ │● expunere la radiaţii electromagnetice; │ │ │● riscuri specifice activităţii de poliţie. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Compensări: │● în conformitate cu prevederile │ │ │reglementărilor în vigoare şi conform │ │ │dispoziţiei de numire; │ │ │● concediu suplimentar; │ │ │● condiţii speciale de muncă. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Sarcini şi îndatoriri: │● planifică, îndrumă şi sprijină activitatea │ │ │structurilor din subordine; │ │ │● înlocuieşte directorul la comanda Agenţiei │ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane, │ │ │în absenţa acestuia; │ │ │● participă la elaborarea Strategiei naţionale │ │ │împotriva traficului de persoane, precum şi a │ │ │planurilor naţionale de acţiune şi acţionează │ │ │pentru aplicarea acestora; │ │ │● colaborează cu instituţiile de specialitate │ │ │pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii │ │ │profesionale a personalului propriu; │ │ │● urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor│ │ │proprii, a convenţiilor şi acordurilor │ │ │internaţionale în domeniu la care România este │ │ │parte şi propune măsuri pentru îndeplinirea │ │ │obligaţiilor rezultate din aceste documente │ │ │internaţionale; │ │ │● fundamentează şi elaborează propuneri pentru │ │ │bugetul anual al Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane; │ │ │● urmăreşte modul de executare a dispoziţiilor │ │ │şi măsurilor luate pentru eficientizarea │ │ │muncii; │ │ │● participă la asigurarea sistemului │ │ │relaţional între structurile din cadrul │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane şi celelalte structuri din cadrul │ │ │Ministerului Administraţiei şi Internelor │ │ │ori alte instituţii; │ │ │● studiază corespondenţa şi lucrările │ │ │repartizate pentru analiză şi dispune │ │ │măsuri de soluţionare; │ │ │verifică conţinutul şi forma lucrărilor │ │ │soluţionate; │ │ │● organizează documentarea şi elaborarea unor │ │ │lucrări urgente; │ │ │● asigură menţinerea unui climat optim de │ │ │muncă şi de stimulare a iniţiativelor │ │ │personale; │ │ │● iniţiază programe/proiecte şi campanii de │ │ │informare pentru prevenirea traficului de │ │ │persoane şi urmăreşte implementarea acestora; │ │ │● propune realizarea unor sondaje de opinie, │ │ │studii, cercetări sociologice care să se │ │ │constituie în instrumente utile pentru │ │ │cunoaşterea dimensiunilor fenomenului │ │ │traficului de persoane, reducerea │ │ │victimizării şi creşterea gradului de │ │ │siguranţă perceput de populaţie; │ │ │● identifică şi atrage parteneri cu care │ │ │să sprijine activităţile de prevenire a │ │ │traficului de persoane şi de asistenţă │ │ │acordată victimelor; │ │ │● organizează controale tematice pe linii │ │ │de muncă; │ │ │● coordonează şi promovează iniţiativele │ │ │locale şi asigură generalizarea rezultatelor │ │ │pozitive obţinute; │ │ │● iniţiază demersuri privind colaborarea │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane cu structuri similare sau cu alţi │ │ │parteneri sociali; │ │ │● propune spre aprobare organizarea de │ │ │conferinţe, simpozioane şi seminare iniţiate │ │ │de Agenţia Naţională împotriva Traficului de │ │ │Persoane; │ │ │● coordonează campaniile mass-media ale │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului │ │ │de Persoane; │ │ │● coordonează organizarea convocărilor de │ │ │pregătire profesională a personalului din │ │ │subordine; │ │ │● aprobă programele de pregătire a │ │ │personalului în domeniul traficului de │ │ │persoane; │ │ │● conduce pregătirea profesională de │ │ │specialitate şi fizică a personalului din │ │ │subordine; │ │ │● decide măsuri pentru întărirea stării şi │ │ │practicii disciplinare în rândul efectivelor; │ │ │● este funcţionar de securitate şi │ │ │îndeplineşte atribuţiile conform art. 31 │ │ │din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru │ │ │aprobarea Standardelor naţionale de protecţie │ │ │a informaţiilor clasificate în România, cu │ │ │modificările şi completările ulterioare; │ │ │● participă la aplicarea şi verificarea │ │ │respectării prevederilor actelor normative ce │ │ │reglementează activitatea de protecţie a │ │ │informaţiilor clasificate; │ │ │● asigură implementarea măsurilor de protecţie │ │ │a informaţiilor clasificate; │ │ │● elaborează programul de prevenire a scurgerii│ │ │informaţiilor clasificate pentru Agenţia │ │ │Naţională împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● în colaborare cu Direcţia Generală de │ │ │Informaţii şi Protecţie Internă organizează │ │ │activităţi de pregătire specifică a persoanelor│ │ │care au acces la informaţii clasificate; │ │ │● întocmeşte programul de prevenire a │ │ │scurgerii de informaţii clasificate şi îl │ │ │supune avizării instituţiilor abilitate, iar │ │ │după aprobare acţionează pentru aplicarea │ │ │acestuia; │ │ │● coordonează activitatea de protecţie a │ │ │informaţiilor clasificate, în toate │ │ │componentele acesteia; │ │ │● asigură relaţionarea cu instituţia │ │ │abilitată să coordoneze activitatea şi să │ │ │controleze măsurile privitoare la protecţia │ │ │informaţiilor clasificate, potrivit legii; │ │ │● monitorizează activitatea de aplicare a │ │ │normelor de protecţie a informaţiilor │ │ │clasificate şi modul de respectare a acestora; │ │ │● consiliază conducerea unităţii în legătură │ │ │cu toate aspectele privind securitatea │ │ │informaţiilor clasificate; │ │ │● informează conducerea unităţii despre │ │ │vulnerabilităţile şi riscurile existente în │ │ │sistemul de protecţie a informaţiilor │ │ │clasificate şi propune măsuri pentru │ │ │înlăturarea acestora; │ │ │● acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi │ │ │ai instituţiilor abilitate, potrivit │ │ │competenţelor legale, pe linia verificării │ │ │persoanelor pentru care se solicită accesul │ │ │la informaţii clasificate; │ │ │● asigură păstrarea şi organizează evidenţa │ │ │certificatelor de securitate şi │ │ │autorizaţiilor de acces la informaţii │ │ │clasificate; │ │ │● actualizează permanent evidenţa │ │ │certificatelor de securitate şi a │ │ │autorizaţiilor de acces; │ │ │● întocmeşte şi actualizează listele │ │ │informaţiilor clasificate elaborate sau │ │ │păstrate de unitate, pe clase şi niveluri │ │ │de secretizare; │ │ │● prezintă conducătorului unităţii propuneri │ │ │privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor │ │ │şi locurilor de importanţă deosebită pentru │ │ │protecţia informaţiilor clasificate din │ │ │sfera de responsabilitate şi, după caz, │ │ │solicită sprijinul instituţiilor abilitate; │ │ │● efectuează, cu aprobarea conducerii │ │ │unităţii, controale privind modul de │ │ │aplicare a măsurilor legale de protecţie a │ │ │informaţiilor clasificate; │ │ │● exercită alte atribuţii în domeniul │ │ │protecţiei informaţiilor clasificate, │ │ │potrivit legii; │ │ │● elaborează şi supune aprobării conducerii │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane normele interne privind protecţia │ │ │informaţiilor clasificate, potrivit legii. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Responsabilităţi │ │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.1. Responsabilităţi de planificare │● participă la stabilirea obiectivelor Agenţiei│ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane; │ │ │● coordonează elaborarea planurilor de │ │ │activităţi ale structurilor din subordine; │ │ │● coordonează activităţile desfăşurate în │ │ │cadrul structurilor din subordine; │ │ │● urmăreşte modul de executare a ordinelor şi │ │ │dispoziţiilor date în scopul realizării │ │ │activităţilor specifice. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.2. Responsabilităţi de raportare │● raportează directorului Agenţiei Naţionale │ │ │împotriva Traficului de Persoane sarcinile │ │ │executate şi cele planificate; │ │ │● coordonează elaborarea rapoartelor de │ │ │evaluare a activităţii structurilor din │ │ │subordine; │ │ │● raportează modul de realizare a acţiunilor şi│ │ │activităţilor ce revin structurilor din │ │ │subordine din documentele cu principalele │ │ │activităţi ale M.A.I. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.3. Responsabilităţi de lucru cu │● audienţe; │ │publicul │● seminare, conferinţe, simpozioane. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.4. Responsabilităţi de luare a │● aprobă metodologii ce vizează activităţile de│ │deciziilor │prevenire, monitorizare şi evaluare a │ │ │traficului de persoane şi propune măsuri pentru│ │ │îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de │ │ │muncă, precum şi dotarea cadrelor; │ │ │● propune modificarea sau elaborarea unor acte │ │ │normative de nivel superior ori cu caracter │ │ │intern; │ │ │● dispune măsuri către structurile Agenţiei │ │ │Naţionale împotriva Traficului de Persoane. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2.5. Accesul la informaţii, păstrarea │● acces la informaţii clasificate, clasa │ │şi confidenţialitatea acestora │"secret de stat", nivelul "strict secret" │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │E. Standarde de performanţă asociate postului │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │1. Indicatori cantitativi: │● asigurarea rezolvării în termen a │ │ │dispoziţiilor conducerii M.A.I. şi a │ │ │directorului Agenţiei Naţionale împotriva │ │ │Traficului de Persoane; │ │ │● urmărirea realizării măsurilor şi sarcinilor │ │ │stabilite prin planurile de muncă şi │ │ │programele aprobate; │ │ │● coordonarea elaborării unor lucrări │ │ │concepţionale de amploare; │ │ │● soluţionarea problemelor curente ale │ │ │Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de │ │ │Persoane şi a celor personale ale cadrelor │ │ │din subordine. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Indicatori calitativi: │● managementul activităţii structurilor din │ │ │subordine; │ │ │● îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor la │ │ │nivelul standardelor de performanţă stabilite; │ │ │● calitatea lucrărilor prezentate conducerii │ │ │M.A.I.; │ │ │● coordonarea coerentă a colaborării cu │ │ │celelalte structuri centrale, în domeniul │ │ │monitorizării, evaluării şi prevenirii │ │ │traficului de persoane; │ │ │● asigurarea respectării prevederilor legale │ │ │în vigoare. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Costuri: │● urmăreşte realizarea obiectivelor planificate│ │ │în condiţiile încadrării în normele legale de │ │ │cheltuieli. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │4. Timp: │● urmăreşte încadrarea în termenele ordonate │ │ │pentru fiecare dintre acţiunile planificate, │ │ │organizate şi desfăşurate. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │5. Utilizarea resurselor: │● urmăreşte utilizarea judicioasă a resurselor │ │ │repartizate pentru realizarea acţiunilor. │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │6. Mod de realizare: │● individual sau în echipă, în funcţie de │ │ │complexitatea lucrărilor; │ │ │● în cooperare cu alte structuri de poliţie, │ │ │instituţii guvernamentale şi organizaţii │ │ │neguvernamentale. │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘Secretar de stat,şeful Departamentului ordine şi siguranţă publică,............./(gradul, numele şi prenumele)........................../(semnătura şi data)............AvizatDirectorul general al Direcţiei generale de informaţiişi protecţie internă,........./(gradul, numele şi prenumele).................................../(semnătura şi data)..................Directorul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane,............../(gradul, numele şi prenumele)............................../(semnătura şi data)...........Titularul postului,............./(gradul, numele şi prenumele).................../(semnătura şi data).................-------