HOTĂRÂRE nr. 914 din 5 septembrie 2012pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011;".2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale unele atribuţii pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi, după caz, unor persoane cu funcţii de conducere din aparatul ministerului."3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Secretarii de stat coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Conducătorii instituţiilor din subordine sau aflate sub autoritatea ministerului exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora."6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este de 538 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat."7. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.8. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIStatutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Se suplimentează cu 56 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Agenţiei, prin preluarea a 56 de posturi de la Inspecţia Muncii. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă aceste posturi se consideră preluate, respectiv transferate în interesul serviciului, în condiţiile legii."2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.494 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 87 de posturi pentru aparatul central şi 1.407 posturi pentru agenţiile teritoriale."  +  Articolul IIIAlineatul (5) al articolului 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.861 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual."  +  Articolul IVStatutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 9 martie 2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) CNPP funcţionează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 130 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Pentru aparatul central şi casele teritoriale de pensii, numărul maxim de posturi se va stabili prin ordin al preşedintelui CNPP."2. La anexa nr. 1, sintagma "Nr. maxim de posturi: 3.476 (inclusiv preşedintele), din care 123 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se înlocuieşte cu sintagma "Numărul maxim de posturi: 3.476 (inclusiv preşedintele), din care 130 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale".  +  Articolul VMăsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 914.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*Font 7*                                          ┌─────────────────────────────┐ Număr maxim de posturi: 538                                          │ MINISTRU │ (exclusiv demnitarii şi posturile                                          ├─────────────────────────────┤ aferente cabinetului ministrului                                          │ CABINET MINISTRU │ şi ministrului delegat)                                          └──────────────┬──────────────┘                                                         ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐                                                         │ ┌───────────────────┐ │                 ┌───────────────────────────────────────┼─────────┤ Direcţia relaţii │ │                 │ │ │ externe │ │   ┌─────────────┴────────────┐ ┌───────────┐ │ └───────────────────┘ │   │ MINISTRU DELEGAT │ │ Corpul │ │ ┌───────────────────┐ │   ├──────────────────────────┤ │ataşaţilor ├───────┼─────────┤Audit public intern│ │   │ CABINET MINISTRU DELEGAT │ │pe probleme│ │ ├───────────────────┤ │   └─────────────┬────────────┘ │ de muncă │ │ │ Unitatea audit │ │     ┌───────────┴──────────┐ │şi sociale │ │ │ fonduri │ │     │Direcţia dialog social│ └───────────┘ │ └───────────────────┘ │     └──────────────────────┘ │ ┌───────────────────┐ │                                                         │ │Direcţia generală │ │                                                         │ │Autoritatea de │ │                                   ┌───────────┐ │ │management pentru │ │                                   │Corp ├─────────┼─────────┤Programul opera- │ │                                   │control │ │ │ţional sectorial │ │                                   └───────────┘ │ │pentru dezvoltarea │ │                                                         │ │resurselor umane │ │                                                         │ └─────────┬─────────┘ │                                                         │ ┌─────────┴─────────┐ │                                                         │ ┌───────┴─────────┐┌────────┴─────────┐ │                                                         │ │Direcţia selecţie││Direcţia monitori-│ │                                                         │ │şi contractare ││zare şi raportare │ │                                                         │ └─────────────────┘└──────────────────┘ │                                                         │ │  ┌────────────────┬──────────────────────────┬──────────┴────────────────────┬─────────────────────┐ │  │ ┌─────────────┴────────────┐ │ ┌─────────────┴────────────┐ │ │  │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │  │ ├──────────────────────────┤ │ ├──────────────────────────┤ │ │  │ │ CABINET SECRETAR DE STAT │ ┌────────┴─────────┐ │ CABINET SECRETAR DE STAT │ │ │  │ └──────────────────────────┘ │ SECRETAR GENERAL │ └──────────────────────────┘ │ │  │ └────────┬─────────┘ │ │  │ ┌────────┴─────────┐ │ │  │ │ SECRETAR GENERAL │ │ │  │ │ ADJUNCT │ │ │  │ └──────────────────┘ │ │  └────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┘ │                                                   │ │      ┌──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──┴──────┬──────────┬───────┬────────────────────┬──────────────────────┬───────┐ │      │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴─────────────┐ ┌───┴─────────────┐ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ │asistenţă socială│ │ economică │ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ │ │ │      │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ │ │ │┌─────┴────┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌───┴────┐┌────┴──┐┌───┴────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐┌───┴───────┐┌───┴──┐┌───┴───┐ ││Direcţia ││Direcţia││Direcţia││Direcţia ││Direcţia ││Unitate ││Direc- ││Direcţia││Direcţia ││Direcţia││Implemen- ││Direc-││Direc- │ ││juridică, ││ocupare ││asigu- ││egalitate││protecţia││de mana-││ţia ││politici││servicii ││finan- ││tare şi ││ţia ││ţia │ ││legislaţia││şi sala-││rări ││de şanse ││persoa- ││gement ││protec-││asis- ││sociale ││ciar ││adminis- ││poli- ││resurse│ ││muncii şi ││rizare ││sociale ││între ││nelor cu ││al ││ţia ││tenţă ││şi inclu-││adminis-││trare ││tici ││umane │ ││contencios││ ││ ││femei şi ││handicap ││proiec- ││copi- ││socială ││ziune ││trativ ││proiecte ││pu- ││ │ ││ ││ ││ ││bărbaţi ││ ││tului ││lului ││ ││socială ││ ││finanţate ││blice ││ │ │└──────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└───────┘└────────┘└─────────┘└────────┘│din fonduri│└──────┘└───────┘ │                                                                                                        │europene │ │                                                                                                        │nerambur- │ │                                                                                                        │sabile │ │                                                                                                        └───────────┘ │                                                                                                        ┌──────────────────────────────┴─┐                                                                                                        │Organisme intermediare regionale│                                                                                                        └────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)INSTITUŢIIcare funcţionează în subordinea,în coordonarea sau sub autoritateaMinisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. În subordine:1. Inspecţia Muncii (2.861 de posturi)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (382 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.3. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.494 de posturi)B. În coordonare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" BucureştiC. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii Publice2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă------------