HOTĂRÂRE nr. 911 din 5 septembrie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera e) se abrogă.2. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (4), litera d) se abrogă.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Valoarea ajutorului specific, în cuantum de 4.098.000 euro, va fi calculată la un curs euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie şi plafoanele alocate fiecărui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală şi producţie animalieră, sunt prezentate în anexa nr. 1. (3) Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a exploataţiei. În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv. (4) În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor specific, respectiv producţie vegetală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sector."5. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.6. Anexa nr. 1 "Plafonul anual alocat sprijinului specific" se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IISolicitarea eliberării certificatului prevăzut la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) se poate face până la data de 15 octombrie.  +  Articolul IIIBeneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care au încheiat contractul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. c) cu organismul de inspecţie şi certificare căruia i-a fost retrasă aprobarea, pot: a) depune cererea prevăzută la art. 8 alin. (1) până la data de 15 decembrie; b) solicita eliberarea de către noul organism de inspecţie şi certificare a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei - în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine - până la data de 15 decembrie.  +  Articolul IVPrevederile art. 3, 4 şi 5 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică pentru cererile privind acordarea de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, depuse după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VPentru anul 2012, cererile de solicitare privind ajutorul specific, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune până la data de 15 octombrie.  +  Articolul VIPentru anul 2012, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează începând cu data de 1 noiembrie, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 august 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de taurine din rase de carne şi/sau din metişii acestora, denumiţi în continuare beneficiari, cu exploataţii cu cod de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:".2. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) copie de pe paşaportul fiecărui animal, emis de ANSVSA, după caz;".3. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cadrul controlului la faţa locului, pentru tineretul mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişii cu rase de carne, în cazul ieşirilor din exploataţie, se verifică următoarele elemente referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 : a) extrasul din baza de date electronică a ANSVSA; b) registrul individual al exploataţiei."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministruministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 911.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)Plafonul anual alocat ajutorului specificI. Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în conversie
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie (Euro)
  1 0,30 - 5 ha 1.500
  2 5,1 - 20 ha 2.300
  3 21 - 50 ha 2.900
  4 51 - 100 ha 3.400
  5 Peste 100 ha 3.800
  II. Creşterea animalelor în conversie1. Păsări
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie (Euro)
  1 Sub 500 de capete 1.500
  2 Peste 500 de capete 3.000
  2. Bovine
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie (Euro)
  1 Sub 20 de capete 800
  2 Peste 20 de capete 2.000
  3. Ovine/Caprine
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie (Euro)
  1 Sub 20 de capete 500
  2 Între 21 şi 100 de capete 1.500
  3 Peste 100 de capete 3.500
  4. Apicultură
  Categoria Dimensiunea exploataţiei Plata anuală suplimentară maximă/exploataţie (Euro)
  1 1 - 50 de familii 750
  2 51 - 100 de familii 850
  3 Peste 101 familii 950
  Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare
  Sectoarele pentru care se acordă sprijin Plafonul alocat anual (Euro)
  Producţia vegetală 3.139.000
  Producţia animalieră 959.000
  TOTAL: 4.098.000
  ----------