REGULAMENT din 30 septembrie 1999 pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 802 din 30 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, reprezintă o bază de date unică la nivel național, care asigură înscrierea garanțiilor reale mobiliare și a celorlalte acte juridice prevăzute la art. 2 din titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, precum și accesul la informațiile înscrise cu privire la avizele de garanție.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(2) Înscrierea și vizualizarea datelor înregistrate în arhivă privind actele juridice prevăzute la alin. (1) se va face prin accesarea site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(3) Creditorul garantat care, în scopul obținerii unui rang de prioritate, dorește să facă publică existența unei garanții reale asupra unui bun, potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 , cu modificările ulterioare, trebuie să completeze și să depună ori să transmită, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, un formular de aviz de garanție către un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata taxei stabilite de lege și a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(4) Privilegiile, hotărârile judecătorești definitive și irevocabile, certificatele de depozit, precum și obligațiile de plată a impozitelor și taxelor pot fi înscrise în arhiva pe baza unui aviz de garanție.  +  Articolul 2(1) Numai operatorii autorizați și agenții autorizați ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul să facă înscrieri în arhiva.(2) Operatorii autorizați se constituie în Corpul operatorilor, persoana juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, care își stabilește organele de conducere și funcționează potrivit prezentului regulament și statutului propriu.(3) Corpul operatorilor va administra și va asigura funcționarea arhivei potrivit dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autorității de Supraveghere, precum și regulamentului intern de organizare și funcționare a Corpului operatorilor.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 4(1) Informațiile înscrise în arhiva sunt publice.(2) Drepturile și obligațiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autorității de Supraveghere, cu privire la informațiile înscrise în arhivă sunt limitate la operarea arhivei sau, după caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament; operarea arhivei exclude efectuarea de operațiuni de export sau de transmitere către terți a bazei de date a arhivei, privită ca întreg ori pe părți.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 7(1) În înțelesul prezentului regulament, prin aviz de garanție se înțelege, după caz:a) avizul de constituire a garanției și de înscriere a celorlalte acte juridice prevăzute la titlul VI din Legea nr. 99/1999 , cu modificările ulterioare, în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, denumit în continuare aviz de garanție inițial;b) avizul modificator al avizului de garanție inițial, vizând descrierea bunului în garanție, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite, precum și orice altă modificare reglementată de lege;c) avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile specificate în avizul de garanție;d) avizul de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial;e) avizul de extindere a garanției asupra altor bunuri;f) avizul de prelungire a avizului de garanție inițial;g) avizul de stingere a avizului de garanție inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga garanție;h) avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulității contractului de garanție prin hotărâre judecătorească irevocabilă;i) avizul de înscriere a intenției de constituire a unui aviz de garanție. Avizul de înscriere a intenției devine aviz de garanție inițial prin utilizarea unui meniu de transformare.(2) Avizul de garanție reprezintă înregistrarea efectuată de operatori/agenți autorizați, prin redarea fidelă, în sistemul de administrare a informației al arhivei, a conținutului formularului de aviz de garanție completat de solicitantul înscrierii.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 8Formularul de aviz de garanție este un înscris întocmit pe suport hârtie sau prin mijloace electronice.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 9(1) Avizul de garanție se identifică printr-un element singular care include, în mod obligatoriu, un număr de înregistrare atribuit de arhivă. Numărul de înregistrare va fi format dintr-un număr de înscriere serial ce include și cifrele anului în care se efectuează înscrierea.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(2) Numărul de înregistrare stabilește ordinea de prioritate a garanției.  +  Capitolul II Despre operatori  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 16Fiecare operator va face publice pe site-ul arhivei datele de identificare prezentate Autorității de Supraveghere. Vor fi făcute publice totodată următoarele informații:a) datele de identificare a tuturor agenților împuterniciți ai operatorului, precum și adresele tuturor birourilor de înscriere în arhivă a avizelor de garanție;b) adresa la care operatorul confirmă primirea corespondenței, dacă este cazul;c) numerele de telefon și fax și adresa de e-mail ale sediului principal, precum și ale tuturor birourilor de înscriere în arhivă a avizelor de garanție;d) numele și prenumele persoanelor ce coordonează activitatea de înregistrare la fiecare dintre aceste birouri de înscriere în arhivă;e) site-ul de Internet, dacă este cazul.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul III  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul IV Autoritatea de Supraveghere  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 24Autoritatea de Supraveghere își va face publice pe pagina de web a arhivei adresa poștală și electronică (e-mail) și numărul de fax, precum și numele, funcția și atribuțiile personalului sau de specialitate.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul V Efectuarea inscrierilor în arhiva  +  Articolul 28(1) Corpul operatorilor va lua măsurile organizatorice care să asigure acceptarea formularelor de avize de garanție și accesul la informațiile din arhiva în cel puțin două puncte de acces pentru public în fiecare județ. Operatorul care asigura acest serviciu va pune la dispoziție publicului prezentul regulament, precum și copii de pe instrucțiunile arhivei privind modalitățile de acces public la informațiile din arhiva. Pe aceasta baza operatorul care prestează acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de înscrieri, precum și pentru serviciile de căutare a informațiilor în arhiva.(2) Operatorii vor putea accepta cererile de înscriere în arhiva a avizelor de garanție, formulate de toți solicitanții sau numai de către anumite categorii de solicitanți, potrivit strategiilor comerciale ale fiecărui operator.  +  Articolul 29(1) Operatorul va înscrie datele din formularul de aviz de garanție în sistemul de administrare a informațiilor, prin redarea fidela a conținutului formularului primit.(2) Operatorul va putea amâna sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garanție, atunci când constata ca acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informatiei de a citi datele trimise către arhiva. În acest caz, el va comunică solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.(3) Înscrierea avizelor de garanție constituie o simpla activitate administrativă. Personalul operatorilor și agenții autorizați nu vor verifica corectitudinea informațiilor din avizul de garanție, concordanta dintre avizul de garanție și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.  +  Articolul 30(1) Fiecare operator își poate stabili propriile proceduri privind metodele de plată pentru serviciile prestate, precum și metodele de primire a formularelor de avize de garanție în vederea înscrierii în arhivă, cu respectarea prevederilor alin. (2).(2) Formularul de aviz de garanție va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de înscriere în arhivă, de către creditor ori debitor, potrivit legii, sau de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică, ori va fi transmis, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.(3) Formularul de aviz de garanție pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și semnat de solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de garanție.(4) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu menționarea numărului și a datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Capitolul VI Formularul de aviz de garanție  +  Articolul 31(1) Înscrierile introduse în arhiva vor respecta formularul avizului de garanție, completat în limba română, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 și 2, pe suport de hârtie sau electronic.(2) Pentru înscrierea intenției de constituire a unui aviz de garanție, părțile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garanție prezentat în anexa nr. 1, precum și formularul nr. 1 de aviz de garanție adițional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garanție înscris anterior ori de cesiune a creanței, formularul nr. 2 de aviz de garanție modificator prezentat în anexa nr. 3, precum și formularul nr. 2 de aviz de garanție modificator adițional prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 32Părțile care nu au încheiat încă un contract de garanție pot sa înregistreze intenția de constituire a garanției, în condițiile prevăzute la art. 34. Înscrierea respectiva își menține valabilitatea timp de doua luni. Partea interesată va trebui sa înscrie un aviz de garanție inițial înaintea expirării celor două luni, sub sancțiunea pierderii rangului de prioritate.  +  Articolul 33Autoritatea de Supraveghere poate revizui sau înlocui, prin decizie, modelele de formulare de avize de garanție și instrucțiunile, atunci când consideră necesar, în limitele dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 34(1) Toate avizele de garanție expira după trecerea unui termen de 5 ani de la data înscrierii, cu excepția cazului în care o prelungire a avizului de garanție este înscrisă înainte de expirare.(2) În cazul înregistrării unei intentii de constituire a garanției sunt aplicabile prevederile art. 36.(3) Termenele stabilite mai sus se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzătoare zilei de începere.(4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârșește într-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.(5) În cazul în care termenul se împlinește într-o zi de sărbătoare legală sau nelucrătoare ori în ziua când activitatea arhivei este întreruptă, în condițiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi înscris până la sfârșitul proximei zile în care se reia activitatea.  +  Articolul 35(1) Operatorii sunt obligați sa păstreze avizul de garanție expirat, precum și datele privind numele și prenumele, adresa și numărul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscrierea avizelor de garanție, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996.(2) Dacă înscrierea avizului de garanție este cerută de o persoană juridică, operatorul trebuie să obțină denumirea completa și adresa acesteia, precum și numele, prenumele și adresa persoanei fizice care a solicitat înscrierea în numele persoanei juridice.(3) Toate formularele de avize de garanție transmise, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2), în vederea înscrierii, vor fi înregistrate de operator/agentul autorizat într-un registru general, asigurat prin grija Corpului operatorilor.-----------Alin. (3) al art. 35 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(4) În registrul general vor fi, de asemenea, evidențiate toate solicitările de căutare a avizelor de garanție, precum și corespondența desfășurată cu solicitanții de înscrieri ori căutări, Autoritatea de Supraveghere, Corpul operatorilor și agenții împuterniciți, inclusiv documentele transmise prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (2) și, respectiv, art. 47 alin. (5).-----------Alin. (4) al art. 35 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(5) Documentele transmise electronic în condițiile alin. (4) vor fi stocate de operator/agent pe suport informatic, în condiții care să asigure integritatea acestora.-----------Alin. (5) al art. 35 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 36(1) Înscrierea unui aviz de garanție în arhiva poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu aceasta înscriere.(2) Creditorul garantat sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de garanție. Solicitările de înscriere în arhivă a avizului de reducere a garanției, a celui de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă, de nulitate sau de stingere a garanției, a avizului modificator vizând radierea ori înlocuirea unui creditor, a avizului modificator vizând radierea unui debitor ori adăugarea unui creditor garantat celor deja existenți sunt asimilate, față de creditorii cu statut activ care le formulează, unor acte de dispoziție.-----------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(3) Debitorul sau reprezentantul său împuternicit prin procură autentică poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de garanție inițial și a avizului de extindere a garanției asupra altor bunuri. Solicitările de înscriere în arhivă a acestor avize sunt asimilate, față de debitorii care le formulează, unor acte de dispoziție.-----------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(4) Avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de garanție inițial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestuia împuternicit prin procură autentică.-----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(5) În situația în care avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de garanție inițial cu un alt creditor este introdus în arhivă la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora împuternicit prin procură autentică, solicitantul va anexa la formular o declarație pe propria răspundere, dată în fața unui notar public de către noul creditor, prin care acesta ori, în cazul persoanei juridice, reprezentantul acesteia declară că datele cuprinse în formularul de aviz de garanție completat se referă la transmiterea creanței, realizată prin efectul legii ori în temeiul unui act juridic, încheiat în formă scrisă și semnat de părți la data emiterii declarației, sau al unui fapt juridic. Declarația pe propria răspundere va trebui să cuprindă în mod detaliat date referitoare la temeiul juridic al transmiterii creanței garantate, date ce vor fi menționate și în formularul de aviz de garanție. Declarația pe propria răspundere va fi reținută de operator/agent și atașată la formularul de aviz de garanție. Operatorii au obligația de a comunică lunar Autorității de Supraveghere o situație cu înscrierile operate în arhivă, de tipul și în condițiile prevăzute de prezentul alineat.-----------Alin. (5) al art. 36 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(6) Operatorul va atașa o copie a procurii menționate la alin. (1)-(4) la formularul de aviz de garanție completat de solicitant.-----------Alin. (6) al art. 36 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(7) Orice persoană prejudiciată prin înscrierea ori, dimpotrivă, prin neînscrierea în arhivă a unui aviz de garanție când, potrivit legii, exista o asemenea obligație în sarcina creditorului poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de garanție, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin care este autorizată să subscrie în contul creditorului acel aviz. Copia legalizată a hotărârii judecătorești învestite cu formulă executorie, împreună cu formularul de aviz de garanție, va fi înaintată de solicitant Autorității de Supraveghere, în vederea efectuării de către aceasta a înscrierii avizului de garanție respectiv, cu respectarea îndrumărilor afișate pe site-ul arhivei. Înscrierile efectuate de Autoritatea de Supraveghere, în condițiile prezentului alineat, sunt scutite de plată oricărui tarif.-----------Alin. (7) al art. 36 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(8) La primirea formularului de aviz de garanție operatorul este obligat să verifice dacă persoana fizică solicitantă care completează și semnează formularul de aviz de garanție și care solicită înregistrarea acestuia în arhivă este persoana interesată. În acest scop operatorul efectuează verificările pe care le consideră necesare. Operatorii sunt răspunzători pentru orice prejudiciu datorat unei verificări necorespunzătoare.-----------Alin. (8) al art. 36 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 37Persoana care solicită efectuarea înscrierii unui aviz de garanție, inclusiv împuternicitul persoanei juridice, răspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzătoare a informațiilor în formularul de aviz de garanție.  +  Capitolul VII Tarifele percepute de operatori pentru operațiunea de înscriere  +  Articolul 38Abrogat.-------------Art. 38 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 39Fiecare operator poate să stabilească modul de plată a tarifelor de către solicitanți, cum ar fi:a) transferul electronic de bani;b) cărți de debit emise de instituții financiare autorizate;c) cărți de credit emise de instituții financiare autorizate.  +  Articolul 40Orice plângere a solicitanților în legătură cu tarifele pentru serviciile de înscriere prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectând îndrumările afișate pe pagina de web a arhivei.  +  Articolul 41În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport hârtie operatorul poate să utilizeze, în condițiile legii, procedurile necesare pentru a primi, a procesa și a transmite formularele de avize de garanție, precum și de a primi și de a răspunde la solicitările de căutare în arhivă prin mijloace electronice.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Capitolul VIII Înscrierea avizelor de garanție  +  Articolul 42Operatorul răspunde pentru introducerea în arhiva a informațiilor asa cum au fost ele furnizate de către solicitant.  +  Articolul 43(1) Documentele pot fi remise pentru a fi înscrise în arhivă oricărui operator, la alegerea solicitantului, prin una dintre următoarele modalități agreate de acel operator:a) personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică;b) prin transmitere electronică sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat valabil.(2) Momentul înscrierii în arhivă a unui document remis prin aceste modalități este momentul în care sistemul informatic al arhivei analizează transmisia respectivă și determină că toate datele necesare au fost recepționate în formatul corespunzător și pot fi citite.-----------Art. 43 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 44În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garanție fiecare persoana interesată care a solicitat înscrierea este obligată sa îi trimită fiecărui debitor sau/și, după caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garanție înscris în arhiva. În caz de litigiu, proba comunicării incumba solicitantului.  +  Capitolul IX Accesul liber și direct al oricărei persoane la arhiva  +  Articolul 45(1) Arhiva trebuie să asigure accesul publicului în vederea citirii, cautarii și copierii informațiilor cel puțin prin Internet.(2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, dacă condițiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor sa înlocuiască orice metoda de acces care este depășită.  +  Articolul 46(1) Programul de funcționare a arhivei pentru înregistrări se va desfășura cel puțin între orele 8,00 și 16,00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.-----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(2) Arhiva trebuie să fie deschisă pentru citirea informațiilor timp de 7 zile pe săptămâna, 24 de ore pe zi, cu excepția intreruperilor necesare pentru întreținerea echipamentelor și schimbarea software. Perioadele de întrerupere nu trebuie să insumeze mai mult de 5% din timpul de funcționare lunar.(3) Corpul operatorilor poate impune, cu caracter excepțional, ca încărcarea volumelor mari de date să se realizeze în intervalele de timp mai puțin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 8,00. Toate aceste restricții trebuie să fie afișate pe site-ul arhivei și comunicate Autorității de Supraveghere.-----------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 47(1) Orice persoană, inclusiv operatorii și agenții autorizați, poate presta, contra cost, servicii de căutare și de copiere de informații din baza de date a arhivei, cum ar fi:a) căutarea unor înscrieri după datele de identificare a debitorului, după elementele de identificare a bunului în garanție ori a bunului imobil la care este atașat bunul în garanție, după numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori după numărul de identificare a avizului de garanție;b) căutarea de date din înscrierile vizualizate;c) efectuarea unor copii după înscrierile vizualizate;d) constituirea, în condițiile legii, a altor documente în format electronic, în baza informațiilor din arhivă.(2) Operatorii și agenții autorizați pot presta servicii de căutare a informațiilor cuprinse în arhivă, în funcție de criteriile și termenii indicați de solicitant.(3) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului și de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum și criteriile și termenii propuși de solicitant și cei utilizați de operator din proprie inițiativă, dacă este cazul, în funcție de care s-a realizat căutarea.(4) În situația prevăzută de art. 67 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, operatorii vor certifica, la solicitarea părții interesate, existența înscrierii în arhivă, pe baza numărului de identificare a avizului de garanție.(5) Solicitările de căutare în arhivă vor putea fi transmise, cu respectarea prevederilor alin. (2), și sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. După efectuarea căutării, operatorul/agentul autorizat va comunică solicitantului rezultatul acesteia, printr-un înscris în formă electronică, ce va cuprinde toate datele prevăzute la alin. (3) și care va fi semnat cu semnătura electronică, extinsă a operatorului/agentului autorizat. Ansamblul solicitare de căutare-comunicarea rezultatului căutării, transmis sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, înlocuiește procesul-verbal prevăzut la alin. (3).-----------Art. 47 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Capitolul X  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul XI Sistemul de administrare a informatiei  +  Articolul 51Arhiva va folosi un sistem de administrare a informatiei și o baza de date, computerizate, care să corespundă normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea și regasirea informațiilor legate de înscrierea avizelor de garanție.  +  Articolul 52Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie să fie identificate și stocate conform celor stabilite mai jos.  +  Articolul 53(1) Fiecare aviz de garanție inițial va fi identificat pe baza unui element singular atribuit de sistemul de administrare a informației. În sistemul de administrare a informației trebuie efectuată o înscriere separată pentru fiecare aviz de garanție inițial și toate informațiile subsecvente cu privire la această înscriere vor fi păstrate în sistem.(2) Un document, altul decât un aviz de garanție inițial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informații unice atribuite de sistemul de administrare a informației al arhivei; înregistrările subsecvente unui aviz de garanție inițial vor fi identificate prin același tip de informație ca cea atribuită de arhivă avizului de garanție inițial.(3) În sistemul de administrare a informației înregistrările succesive referitoare la avizul de garanție inițial vor fi raportate la înregistrarea subsecventă anterioară ce cuprinde informația actualizată privind garanția reală mobiliară.(4) Arhiva va atribui câte un nume de utilizator și câte o parolă operatorilor, precum și agenților autorizați, care vor constitui elementele de identificare a operatorului sau agentului care a operat înscrierea respectivă.(5) Nici o înscriere o dată introdusă nu va putea fi modificată în nici un fel. Orice modificări ale unei înscrieri inițiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.-----------Art. 53 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 54Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie să fie identificat în sistemul de administrare a informatiei, în baza informațiilor furnizate de solicitant.  +  Articolul 55(1) Data, precum și cel puțin ora și minutul înscrierii documentelor trebuie să fie stocate în sistemul de administrare a informației.-----------Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garanție inițial trebuie să se bazeze pe data de înscriere sau pe noua data de expirare indicată de solicitant prin avizul de prelungire.  +  Articolul 56Datele referitoare la creditor, debitor și bunul în garanție trebuie să fie transferate din documente în sistemul de administrare a informației, prin introducerea directă a datelor sau utilizarea tehnicilor de preluare automată a acestora.-----------Art. 56 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 57În sistemul de administrare a informatiei fiecare aviz de garanție poate avea unul dintre următoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.  +  Articolul 58Numele/denumirea și celelalte date de identificare a persoanelor fizice și persoanelor juridice trebuie să fie stocate în fișiere sau tabele separate. Sunt stabilite câmpuri separate de introducere a datelor pentru numele de familie ale persoanelor fizice și pentru prenumele complete ale acestora, respectiv un singur câmp pentru denumirea persoanei juridice.-----------Art. 58 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 59(1) Câmpurile numelor persoanelor fizice și ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date vor avea o dimensiune suficient de mare pentru preluarea completă a acestor informații.(2) Solicitanții de înscrieri trebuie să furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depășește lungimea maximă admisă a câmpului va fi introdusă, așa cum este prezentată de către solicitant, până la limita maximă a câmpului unde se introduc datele. Operatorul sau agentul autorizat care efectuează înscrierea nu va face nici o abreviere suplimentară a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decât dimensiunea câmpului atribuit.-----------Art. 59 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 60În momentul înscrierii avizului de garanție inițial statutul părților și statutul avizului de garanție vor fi următoarele:a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ; statutul creditorului va deveni inactiv în situația în care, ulterior înscrierii avizului de garanție inițial, se subscrie de către acesta un formular de aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori un formular de aviz modificator vizând înlocuirea creditorului, când statut activ va dobândi noul creditor, indicat în document;b) debitorul indicat în document va avea statut activ;c) statutul avizului de garanție va fi activ până la data expirării acestuia sau până la altă dată, potrivit prezentului regulament; inactivarea statutului avizului de garanție determină și inactivarea statutului părților specificate în avizul respectiv.-----------Art. 60 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 61(1) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator care:a) modifică descrierea bunului în garanție;b) rectifică erorile materiale survenite, privind datele de identificare a debitorului, descrierea bunului în garanție ori alte date ce interesează toți creditorii;c) modifică numele/denumirea și/sau adresa/sediul debitorului;d) face mențiune despre numele/denumirea noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor;e) radiază un debitor ori adaugă un debitor subscriitor;f) adaugă un creditor garantat celor deja existenți;g) înlocuiește, total sau parțial, bunurile afectate garanției, cu păstrarea debitorilor și a creditorilor existenți, trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz modificator, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.(2) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator vizând:a) schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ și/sau a adresei/sediului acestuia;b) radierea unuia dintre creditorii cu statut activ;c) rectificarea erorilor materiale survenite, vizând datele de identificare a unuia dintre creditori, trebuie formulată de creditorul nemijlocit interesat, care, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică, va completa și va semna formularul de aviz modificator.(3) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator prin care se înlocuiește un creditor cu statut activ ce figurează în avizul de garanție cu un alt creditor trebuie formulată de creditorul ce urmează a fi înlocuit, care, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică, va completa și va semna formularul de aviz modificator; statutul creditorului înlocuit va deveni inactiv, iar noul creditor indicat în document va fi trecut în avizul de garanție drept creditor cu statut activ. În cazul în care avizul modificator vizează înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ, solicitarea de înscriere în arhivă trebuie adresată de toți acești creditori, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.-----------Art. 61 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 62Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de extindere a garanției asupra altor bunuri trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ ori de toți debitorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de extindere a garanției, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.-----------Art. 62 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 63Solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de reducere a garanției la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanție inițial trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de garanție corespunzător, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.-----------Art. 63 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 64(1) Solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de cesiune a creanței trebuie formulată, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică:a) fie de creditorul cu statut activ, care a cesionat partea sa din dreptul de creanță;b) fie de toți creditorii cu statut activ, în cazul cesiunii întregii creanțe.(2) În momentul înscrierii unui aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă, creditorul cedent/creditorii cedenți va/vor dobândi statut inactiv, iar cesionarul va dobândi statut activ de creditor.-----------Art. 64 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 65(1) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de stingere sau a celui de nulitate trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.(2) Înscrierea în arhivă a unui aviz de stingere sau a unui aviz de nulitate a avizului de garanție inițial determină inactivarea statutului avizului de garanție.-----------Art. 65 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 66(1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de către oricare dintre creditorii aflați în evidența arhivei, pentru o perioadă de 5 ani sau pentru alt termen prevăzut în avizul de prelungire:a) va produce efecte doar cu privire la creditorii care l-au subscris; iarb) creditorii care nu au adresat solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de prelungire nu vor fi menționați în noul aviz de garanție.(2) Dacă ulterior înscrierii unui aviz de prelungire, operat în arhivă la solicitarea doar a unui/unor creditor/creditori, ceilalți creditori adresează la rândul lor, în termen util, solicitarea de înregistrare în arhivă a unui aviz de prelungire, rangul tuturor acestor creditori va fi egal, iar în ultimul aviz de prelungire vor fi cuprinși și creditorii care au formulat solicitarea de înscriere în arhivă a acestuia. Ultimul aviz de prelungire nu poate stabili un termen mai redus de valabilitate a înscrierii decât cel menționat în primul aviz de prelungire.-----------Art. 66 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 67(1) La data la care un aviz de garanție expiră statutul avizului de garanție va rămâne activ, dacă cel puțin unul dintre creditorii cu statut activ a înscris în timp util un aviz de prelungire.(2) În caz contrar, atât avizul de garanție, cât și părțile din avizul de garanție vor dobândi statut inactiv.-----------Art. 67 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 68Creditorii care în mod nejustificat refuză să-și dea acordul la înscrierea în arhivă a unui aviz de garanție, când, potrivit legii și raportului juridic dintre aceștia, există un temei în acest sens, vor fi răspunzători pentru daunele produse prin aceasta celorlalți creditori ori debitorului.-----------Art. 68 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 69(1) Avizele de garanție cu statut inactiv vor fi păstrate în baza de date a arhivei pe o perioadă de încă un an, calculată de la data inactivării statutului.(2) După expirarea termenului de un an, avizele de garanție cu statut inactiv, prevăzute la alin. (1), vor fi transferate din baza activă într-o bază de date separată, aflată pe unul dintre serverele active; perioada de stocare este de 4 ani, iar accesarea acestei baze de date va fi posibilă în baza unei solicitări întemeiate, adresată de persoanele interesate Corpului operatorilor sau Autorității de Supraveghere.-----------Art. 69 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Capitolul XII Reglementări tehnice  +  Articolul 71(1) Arhiva va fi organizată ca o baza de date unica, ușor accesibila.(2) Sistemul de administrare a informației al arhivei va fi compus din două sau mai multe servere independente situate în locuri diferite și conectate între ele, astfel încât arhiva să opereze ca un sistem unic. Fiecare dintre aceste servere constituie un nod al sistemului informatic al arhivei.-----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrărilor arhiva va avea ca referință ceasul serverului, care va fi actualizat să corespundă, după caz, orei oficiale de vară sau de iarnă. Ceasurile serverelor din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei vor fi sincronizate.-----------Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(4) Arhiva trebuie să utilizeze baze de date interconectate, de un tip care să permită căutarea sau înscrierea avizelor de garanție în fiecare nod al sistemului informatic și să facă să devină imediat efective înscrierile efectuate pentru întregul sistem.-----------Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 72(1) Baza de date trebuie să reflecte corect informația care a fost introdusă și trebuie ținuta la zi.(2) În cazul în care, după efectuarea înscrierii, se constată că nu a fost preluat numele utilizatorului ori o parte din datele ce fuseseră introduse anterior de către operator/agent, acesta din urmă are obligația de a comunică Autorității de Supraveghere numărul de identificare a înscrierii respective; în situația în care Autoritatea de Supraveghere constată că înscrierile respective sunt nevalide ca urmare a unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat, va proceda la ștergerea lor din baza de date a arhivei.-----------Alin. (2) al art. 72 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(3) Înscrierile ce nu conțin nici o informație privind părțile, descrierea bunului în garanție și datele de identificare a părții care a solicitat sau pe seama căreia s-a solicitat înscrierea avizului de garanție, datorită nepreluării datelor în sistemul de administrare a informației din cauze tehnice, vor fi șterse de către Autoritatea de Supraveghere din baza de date a arhivei.-----------Alin. (3) al art. 72 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.(4) Operatorii vor înainta Autorității de Supraveghere o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective;b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective;c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.-----------Alin. (4) al art. 72 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 73Înregistrările din baza de date a arhivei trebuie să poată fi regasite având drept criteriu toate campurile din formularul de înscriere. Arhiva trebuie să pună la dispoziție posibilități de căutare cu ajutorul unor expresii logice.  +  Articolul 74Programul software al arhivei trebuie să atribuie o coordonată temporală fiecărei înscrieri, care să includă cel puțin ziua, ora și minutul acesteia.-----------Art. 74 a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 75Accesul la arhiva trebuie să se conformeze unui standard, astfel încât frecventa asteptarilor de peste 5 minute pentru conectare sa nu apara în mai mult de 5% din numărul încercărilor de conectare. Frecventa lipsei de acces la server nu trebuie să depășească 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizând gradul de conformare a activității arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afișa pe pagina de web a arhivei și le va raporta Autorității de Supraveghere.  +  Articolul 76(1) Arhiva trebuie să pună la dispoziție publicului instrucțiuni pentru căutarea și vizualizarea datelor din sistemul de administrare a informației, precum și o listă cuprinzând descrierea conținutului diferitelor tipuri de avize de garanție înregistrate.(2) Arhiva trebuie să permită publicului vizualizarea și tipărirea de extrase din avizele de garanție.-----------Art. 76 a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 77Autoritatea de Supraveghere trebuie să furnizeze arhivei următoarele informații care să poată fi cautate în baza de date:a) toate informațiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru răspundere;b) amenzile și avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.  +  Articolul 78Toate echipamentele din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei trebuie să fie amplasate într-o sală specială, care va beneficia de o protecție sporită. Toate datele înscrise în baza de date într-un nod al sistemului informatic vor fi transferate și stocate instantaneu și în celelalte noduri. Copiile de siguranță ale bazei de date (backup) vor fi efectuate zilnic cel puțin într-un nod al sistemului informatic al arhivei. Îmbunătățirea și securizarea echipamentelor din fiecare nod al sistemului informatic se va realiza periodic pentru a fi înlăturate riscurile de întrerupere, oprire sau distrugere a programului informatic, bazei de date sau mediului de comunicare și transfer al datelor.-----------Art. 78 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 79Sistemul computerizat off-line și cel on-line trebuie să fie adaptate pentru a corespunde cerințelor funcționale și cerințelor de asigurare a securității, conform practicilor internaționale în domeniu.-----------Art. 79 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 80Toate programele software ale sistemului de administrare a informației trebuie să se găsească într-un mediu de exploatare care să nu fie accesibil proiectanților de asemenea tipuri de programe. Corpul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectanții de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificări în sistem, trebuie să fie luate următoarele măsuri:a) proiectantul transferă programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat;b) este efectuată modificarea ce se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezintă o imagine funcțională a mediului de exploatare;c) o dată ce modificarea este definitivată și aprobată de Autoritatea de Supraveghere, va fi transferată în mediul de exploatare. Operatorii autorizați vor fi informați în prealabil de conținutul modificării și data de la care aceasta se va aplica.-----------Art. 80 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 81(1) Fișierele din baza de date a arhivei trebuie să se găsească pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranță pe mai multe niveluri. Accesul direct la fișierele bazei de date trebuie restricționat la administratorii de sistem din fiecare nod al arhivei.(2) Publicul și operatorii/agenții autorizați accesează baza de date numai prin intermediul aplicației software a arhivei.(3) Accesul proiectanților de programe la fișierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea Autorității de Supraveghere.-----------Art. 81 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 82În aplicarea reglementării sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii următori vor avea sensul de mai jos:a) TED înseamnă transferul electronic de date al formularelor de avize de garanție, al solicitărilor de căutare a avizelor de garanție, precum și al rezultatelor căutărilor;b) document TED reprezintă un document în format electronic transmis între solicitant și operator/agent autorizat, conform legii.-----------Art. 82 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 83Abrogat.-----------Art. 83 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 84În vederea utilizării TED formularele de avize de garanție sau alte documente vor avea un format electronic acceptat de arhivă și vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil. Autoritatea de Supraveghere va publică pe site-ul arhivei o listă referitoare la tipul documentelor TED și formatele electronice folosite de arhivă.-----------Art. 84 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 85Abrogat.-----------Art. 85 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 86(1) Operatorii vor transmite solicitanților înștiințări de acceptare sau de respingere pentru documentele TED.(2) Un document TED care poate fi citit de echipamentul arhivei, dar nu este semnat electronic sau nu are conținutul acceptat de arhivă va fi refuzat de operator. Operatorul va transmite solicitantului respectiv înștiințări cu privire la identificarea documentelor TED refuzate, precum și explicația refuzului, atunci când acest lucru este posibil.-----------Art. 86 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 87(1) În momentul acceptării unui document TED pentru înscriere, operatorul va întocmi pe suport informatic o evidență ori un raport conținând toate informațiile referitoare la respectivul document. Informațiile conținute în raport vor fi înregistrare și stocate prompt la operator.(2) Operatorul va transmite înștiințări către solicitanți, care vor confirma acceptarea documentelor TED și crearea acestei evidențe.-----------Art. 87 a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 88Abrogat.-----------Art. 88 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 350 din 18 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 5 aprilie 2004.  +  Articolul 89Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificatiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispozițiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.  +  Capitolul XIII  +  Articolul 90Abrogat.-------------Art. 90 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 91Abrogat.-------------Art. 91 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 92Abrogat.-------------Art. 92 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Capitolul XIV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 93Abrogat.-------------Art. 93 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANȚA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 94(1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecătorii vor fi transferate în locurile și în condițiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizării lor de către arhiva. Arhiva va asigura accesul public complet și liber la aceste informații.(2) În condițiile art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care și-au constituit garanții reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor înscrie un aviz de garanție reală la arhiva, împreună cu o copie legalizată de pe contractul de gaj și un certificat de înregistrare, care să conțină data și ora privind prioritatea înscrierii în acel registru. Aceasta data va fi menționată în avizul de garanție, potrivit instrucțiunilor din formulare. Operatorii sunt obligați sa păstreze copii de pe documentele de mai sus până la stingerea dreptului de garanție.  +  Articolul 95(1) ART. 7 alin. (1) și anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica în sensul suplimentarii numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiției cu 10 posturi.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiției, potrivit legii.  +  Articolul 96Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1FORMULARde aviz de ipotecă inițialOPERATOR .................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................Data ......... ora ...... minutul ........ secunda ........ înscrieriiSubsemnatul, ....................................., domiciliat în localitatea .................................., județul/sectorul ............................., str. .......................... nr. ... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de .... la data de ................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ............., nr. de telefon ................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):                         creditor [] debitor []     reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []     reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului []     conform Legii nr. 31/2006*1)                     constituitor []Alte date ......................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui:1. Destinația înscrierii    Creditor Locatar/Locator Consignatar/    garantat/debitor [] (finanțator) [] Consignant []    Vânzător/ Obligații Creanțe    Cumpărător [] agricole [] securitizate []    Înscriere făcută în legătură cu o    operațiune privind finanțele publice [] Alte înscrieri []2. Numele/Denumirea creditorului*2)2.a) Creditorul persoaneă juridicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ........ .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*3) ............ .Tipul persoanei juridice*4) .................Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., județul/sectorul ....., cod poștal ......., țara ..........Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............ [] nu existăCodul unic de înregistrare ....................Alte date*5)...........................................................................................................................2.b) Creditorul persoană fizicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ............... .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui ........., prenumele mamei ............ .Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .............. județul/sectorul .........., cod poștal ........ țara ................ .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*5) .........................................................................................................................3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului*6)3.a) Persoană juridicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................ .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*3) ................................Tipul persoanei juridice*4) ......................................Sediul: str. ................. nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea .................., județul/sectorul .............., codul poștal ..........., țara ..................... .Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............. [] nu existăCodul unic de înregistrare ..............................Alte date*5) .................................................................................................................Bifați una dintre căsuțele de mai jos:    [] debitor al [] constituitor [] constituitor       obligației garantate debitor terț       (fără a avea calitatea       de constituitor)3.b) Persoaneă fizicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .......... .Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ........, prenumele mamei ........... .Adresa: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., județul/sectorul ............., codul poștal ........., țara ................ .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ...........................................................................................................Bifați una dintre căsuțele de mai jos:    [] debitor al obligației [] constituitor [] constituitor       garantate debitor terț       (fără a avea calitatea       de constituitor)4. Bunuri ipotecate (bifați una sau mai multe din căsuțele de mai jos):4.a) [] AutovehiculeFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: .............. .Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Model ............, anul de fabricație ............, numărul șasiului ..........., seria motorului ........., descriere suplimentară ......................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ..........................Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................Numărul de ordine .......................4.b) [] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobileA. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: __ .Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos:[] Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil.[] Pădure ce urmează a fi tăiată[] Minerale ce urmează a fi extrase[] Fructe ce urmează a fi culeseSpațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât și a bunurilor imobile cărora le sunt atașate.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Descrierea bunului: .......................................................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ...................Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............Numărul de ordine ....................B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: ..................... .În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja înscrise, menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ..........................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................Numărul de ordine .............. .În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice .............. .Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ............., județul/sectorul ............., codul poștal .........., țara ..................... .Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................ [] nu existăCodul unic de înregistrare .....................Alte date*5) .......................................................................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: .................. .În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja înscrise, menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ........................Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................Numărul de ordine ........................În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui .........., prenumele mamei ............... .Adresa: str. ............... nr. ..., bl. .., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................, județul/sectorul .................., codul poștal .........., țara ............... .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ...............................................................................................................................4.c) [] Alte bunuriFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ................. .Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii.Descrierea bunului*8)......................................................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ...........................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................Numărul de ordine ..........................4.d) [] Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006*9)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................ .Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: ...................................................................................................................Localitatea*10) .............., județul/sectorul*10) ................, țara*10)) .............., numărul cărții funciare*10) ..............., număr corp proprietate ................., numărul cadastral*10) ....................., adresa/numărul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil*10).................. .Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ..................... .Descriere suplimentară*11) ..................................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ...............................Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................Numărul de ordine .........................5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicită înscrierea acestui aviz5.a) Denumirea persoanei juridice ..............................5.b) Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..........Data ............ Semnătura ..............-----1)În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".2) Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.4) Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercială, regie autonomă, organizație cooperatistă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.6) Se vor menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.7) Numărul de ordine trebuie să fie de tipul pf sau pj urmat de cifra arabă corespunzătoare.8) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu: serie, număr, tip, model, marcă etc.).9) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată cu ipoteci imobiliare. 10) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica "Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006".11) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.  +  Anexa nr. 2FORMULARde aviz de intențieOPERATOR .................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ........................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .....................................Data ............. ora ...... minutul ................. secunda ........ înscrieriiSubsemnatul, ............................, domiciliat în localitatea ............................., județul/sectorul ......................., str. ....................... nr. .... bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., actul de identitate .... seria ... nr. ..., eliberat de ............... la data de .................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ...................., nr. de telefon ............., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):                        creditor [] debitor []    reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []    reprezentant al creditorului reprezentant al constituitorului []    conform Legii nr. 31/2006*1) []                    constituitor []Alte date .......................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de intenție și solicit înregistrarea lui:1. Destinația înscrierii    Creditor Locatar/Locator Consignatar/    garantat/debitor [] (finanțator) [] Consignant []    Vânzător/ Obligații Creanțe    Cumpărător [] agricole [] securitizate []    Înscriere făcută în legătură cu o    operațiune privind finanțele publice [] Alte înscrieri []2. Numele/Denumirea creditorului*2)2.a) Creditorul persoaneă juridicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ............. .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*3) ............... .Tipul persoanei juridice*4) .............. .Sediul: str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ........., județul/sectorul ............, cod poștal ....., țara ................... .Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................... nu existăCodul unic de înregistrare ..................................Alte date*5) ..................................................................................................................................2.b) Creditorul persoană fizicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ......................... .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscriseNumele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................,prenumele tatălui ............, prenumele mamei .................... .Adresa: str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., județul/sectoru ..........., codul poștal ........., țara .................. .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*5) ..............................................................................................................3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului*6)3.a) Persoană juridicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ...................... .Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*3)Tipul persoanei juridice*4) .............. .Sediul: str. ..................... nr. ..., bl. ... sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., codul poștal ............, țara .................... .Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............. [] nu existăCodul unic de înregistrare ....................Alte date*5) ..................................................................................................Bifați una dintre căsuțele de mai jos:    [] debitor al [] constituitor debitor [] constituitor terț       obligației garantate       (fără a avea       calitatea de       constituitor)3.b) Persoaneă fizicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ................... .Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ................ .Adresa: str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., codul poștal .........., țara ................. .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date .................................................................................................................................Bifați una dintre căsuțele de mai jos:    [] debitor al obligației [] constituitor debitor [] constituitor terț       garantate       (fără a avea calitatea       de constituitor)4. Bunuri ipotecate (bifați una sau mai multe din căsuțele de mai jos):4.a) AutovehiculeFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ............ .Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Model .................., anul de fabricație .............., număr șasiu ................, seria motorului ............., descriere suplimentară ......................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicareadenumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferentMenționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ...............................Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................Numărul de ordine ........................................4.b) [] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile.A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ............. .Bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos:[] Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil.[] Pădure ce urmează a fi tăiată[] Minerale ce urmează a fi extrase[] Fructe ce urmează a fi culeseSpațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât și a bunurilor imobile cărora le sunt atașate.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Descrierea bunului: ......................................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ....................Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine ......................B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: ................ .În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja înscrise, menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ................................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................Numărul de ordine ..................... .În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice .............. .Sediul: str. ....................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., județul/sectorul ................., codul poștal .........., țara ........... .Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........... [] nu existăCodul unic de înregistrare .................. .Alte date*5).............................................................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: ..................... .În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja înscrise, menționațidenumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ....................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................ .Numărul de ordine ....................... .În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui .................., prenumele mamei .................... .Adresa: str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ................. județul/sectorul .............., codul poștal .......... țara .............. .Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ..............................................................................................................................4.c) [] Alte bunuriFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ............................. .Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii.Descrierea bunului*8) ................................................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ............................Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine ..............................4.d) [] Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006*9)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ........................Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: ...............................................................................................................Localitatea*10) .................., județul/sectorul*10) ...................., țara*10) ..................., numărul cărții funciare*10) ..........., număr corp proprietate ......................, numărul cadastral*10) ................, adresa/numărul parcelei/elemente de identificareamplasare imobil*10) .................. .Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) .............. .Descriere suplimentară*11) ...............................................................................................Menționați constituitorul/constituitorii căruia/cărora îi/le aparține bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent*7).Denumirea persoanei juridice ...................................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................Numărul de ordine ..........................5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicită înscrierea acestui aviz5.a) Denumirea persoanei juridice .....................................5.b) Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............Data .................. Semnătura .................-----*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica "Alte date" se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.*3) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*4) Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercială, regie autonomă, organizație cooperatistă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).*5) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se va menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.*6) Se vor/va menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.*7) Numărul de ordine trebuie să fie de tipul pf sau pj urmat de cifra arabă corespunzătoare.*8) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, număr, tip, model, marcă etc.).*9) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată cu ipoteci imobiliare.*10) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica "Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006".*11) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.  +  Anexa nr. 3FORMULARde aviz de transformare a intențieiOPERATOR .................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .........................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...............Data ............ ora ... minutul ........... secunda .... înscrieriiSubsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ..........................., județul/sectorul ..........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate .... seria ..... nr. ......., eliberat de ....... la data de ..........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ...................., nr. de telefon ............, în calitate de (bifați una dintre căsuțe):                      creditor [] debitor []  reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []  reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului []   conform Legii nr. 31/2006*)                  constituitor []Alte date ................................................................................... completez și subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenției și solicit înregistrarea lui:1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă prin care s-a făcut publică intenția de constituire a ipotecii: ...........................2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicită înscrierea acestui aviz2.a) Denumirea persoanei juridice .........................2.b) Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Data ......... Semnătura ................-----*) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".  +  Anexa nr. 4FORMULARde aviz de menținere a ipoteciiOPERATOR .................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ................Data ......... ora .... minutul ....... secunda .... înscrieriiSubsemnatul, ............................., domiciliat în localitatea ............................, județul/sectorul .........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de ........... la data de .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .............., nr. de telefon ......................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):                     creditor [] debitor [] reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului [] reprezentant al creditorului [] reprezentant al constituitorului [] conform Legii nr. 31/2006*)                 constituitor []Alte date .......................................................................................................... completez și subscriu prezentul formular de aviz de menținere a ipotecii și solicit înregistrarea lui:1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă asupra căruia urmează a efectua mențiunea menținerii bunului ipotecat: ..................2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicită înscrierea acestui aviz2.a) Denumirea persoanei juridice ..........................2.b) Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................Data ......... Semnătura .............-----*) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".  +  Anexa nr. 5FORMULARde aviz de ipotecă modificatorOPERATOR .................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .........................Data ......... ora .... minutul ........... secunda ........... înscrieriiSubsemnatul, ....................................., domiciliat în localitatea .................................., județul/sectorul ............................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., actul de identitate ... seria ... nr. ..., eliberat de ............ la data de .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ............., nr. de telefon ..........., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ................................................................................................................................ creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuiește, altfel decât prin cesiune a creanței, un creditor/toți creditorii din avizul de ipotecă inițial, potrivit art. 28*2) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []reprezentant al noului creditor*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ..............................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*3)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .................I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEȘTE:Bifați una dintre căsuțele de mai jos (Se vor bifa două căsuțe numai în cazul în care formularul prevede expres această posibilitate.) și completați cu datele corespunzătoare.1. [] Schimbarea numelui/denumirii și/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitoriIdentificați debitorul/debitorii la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii lor, astfel cum figurează în arhivă:.....................................................................................................................................Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:Noul nume al persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ..................................................................................................................................Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ..............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .................Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .........., codul poștal ........., țara .................... .Alte date ..................................................................................................................................2. [] Schimbarea numelui/denumirii și/sau schimbarea adresei/sediului unui creditorIdentificați creditorul la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale, astfel cum figurează în arhivă:....................................................................................................................................Noul nume al persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .....................Noua adresă/Noul sediu: localitatea ..........., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ......, ap. ..., județul/sectorul ..........., codul poștal ........, țara .................. .Alte date*4) .................................................................................................................................3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)Identificați creditorul care urmează să fie înlocuit, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale: ..................................Înscrieți numele/denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: .................................................Denumirea persoanei juridice .........................................................................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..............................................................., sediul: localitatea ......................................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ...................., codul poștal ...................., țara ......................,Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...............................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ..................................................Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................., prenumele tatălui .........................., prenumele mamei ......................., domiciliul: localitatea .................................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. .., ap. ..., județul/sectorul .................., codul poștal ......................, țara ..................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .....................................................................4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)Înscrieți numele/denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: .............................................. .Denumirea persoanei juridice ......................................................., tipul persoanei juridice ......................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ....................................................., sediul: localitatea .................................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...................., codul poștal ......, țara ..........................Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..........................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ........................ .Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................., prenumele tatălui ....................., prenumele mamei ...................., domiciliul: localitatea ......................, str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............................., codul poștal .........., țara...................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)...........................................................................5. [] Radierea unuia sau mai multor debitoriIdentificați debitorul care urmează să fie radiat, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale:..................................................................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice radiați: ............................................... .Denumirea persoanei juridice ..........................., tipul persoanei juridice ...................., numărul de identificare al persoanei juridice, dacă există ................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ....................................., sediul: localitatea .........................., str. ................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ........................, codul poștal ..............., țara ........................Alte date ........................................................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice radiați: ..........................................Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................................., prenumele tatălui ................................, prenumele mamei ......................, domiciliul: localitatea ..................................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ................................................, codul poștal ............, țara ............................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ...................................................................................................................Precizați dacă operațiunea de radiere a unui debitor este însoțită de degrevarea bunurilor aduse în garanție de chiar debitorul radiat: DA [] NU []În caz afirmativ, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă ..................................................6. [] Radierea unui creditorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare a creditorului radiat:Denumirea persoanei juridice ........................................................., tipul persoanei juridice ........................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..............................................., sediul: localitatea ........................................., str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........................., codul poștal ..........., țara ....................Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului).................................................................................Numele persoanei fizice ...................................................................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............................., prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ............................., domiciliul: localitatea ............................................, str. ....................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., județul/sectorul ......................., codul poștal ........., țara ..................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ............................................................7. [] Menționarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitorIdentificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale: ..............................Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ................................................Denumirea persoanei juridice ............................................................................................., tipul persoanei juridice ........................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................................................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...................................................................................., sediul: localitatea ........................, str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...................., codul poștal ............., țara ..............................Alte date ..............................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ..................Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............................., prenumele tatălui .................., prenumele mamei ..................., domiciliul: localitatea .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .........................., codul poștal ........., țara ........................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ........................................................................................8. [] Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanțieia) Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea numelui și prenumelui/denumirii sale ..............................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:În loc de ..................................................................................................................................se va înscrie ..............................................................................................................................b) Identificați bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă ..................................................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:În loc de .....................................................................................................................................se va înscrie .................................................................................................................................9. [] Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditorÎn loc de ..................................................................................................................................se va înscrie ..............................................................................................................................10. [] Modificarea/completarea descrierii bunului în garanțieFolosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă ........................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:...................................................................................................................................................11. [] Adăugarea unui creditor celor deja existențiFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice înscriși: ................................................Denumirea persoanei juridice ......................................................................, tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................................................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..............................., sediul: localitatea ......................, str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. ..., județul/sectorul ................................., codul poștal ..............., țara ........................Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ....................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice înscriși: ..................Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................, prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ......................., domiciliul: localitatea ......................, str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......................., codul poștal .........., țara ............................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...............................................................................12. [] Adăugarea unui debitor subscriitorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ..................Denumirea persoanei juridice ............................................................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .........................., sediul: localitatea .........................., str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ......................., codul poștal ..........., țara ...........................Alte date ..............................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ...............Numele persoanei fizice ................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........................., prenumele tatălui ........................., prenumele mamei ........................, domiciliul: localitatea ..........................., str. ............................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .................., codul poștal ......., țara .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ........................................................................................Precizați dacă operațiunea de adăugare a unui debitor este însoțită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanție: DA [] NU []În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa bunurile aduse în garanție de noul debitor.II. ALTE MENȚIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni: .........................................................III. DESCRIERE BUNURIa) [] AutovehiculeIdentificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat și prin indicarea numărului de ordine aferent ....................................................................................................................Descriere suplimentară ......................................................................................................................b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobile.Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat și prin indicarea numărului de ordine aferent ............................................................................................................................................Descrierea bunului .....................................................................................................................c) [] Alte bunuriIdentificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat și prin indicarea numărului de ordine aferent ..................................................................................................................................Descriere bun .......................................................................................................................[] Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006*6)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat și prin indicarea numărului de ordine aferent ....................Descrierea bunului imobil .................................................................................................................Descriere suplimentară ....................................................................................................................IV. PRECIZAȚI DACĂ PENTRU ACTUALIZAREA INFORMAȚIEI CUPRINSE ÎN AVIZUL DE IPOTECĂ LA CARE SE RAPORTEAZĂ MODIFICAREA ESTE NECESARĂ ȘI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI ÎN GARANȚIE, CORESPUNZĂTOR DATELOR ÎNSCRISE DE SOLICITANT ÎN PREZENTUL FORMULAR: DA [] NU []În caz afirmativ, bifați pct. I.10, completând cu datele corespunzătoare.V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERIIBifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condițiile art. 28*2) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.Data ................ Semnătura ........................-----*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) Potrivit art. 28^2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare "Avizul de cesiune a creanței ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de ipotecă inițial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocațială".*3) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.*5) În situația avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de noul creditor în fața notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanței garantate.*6) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată cu ipoteci imobiliare.  +  Anexa nr. 6FORMULARde aviz de cesiune a creanței*1)OPERATOR ..............................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ....................................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.......................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.......................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...............................................................................Data .................... ora ......... minutul ......... secunda ................ înscrieriiSubsemnatul, ...................................., domiciliat în localitatea ......................., județul/sectorul ..................., str. .............................. nr. ......., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ....., actul de identitate ....... seria ........ nr. ........., eliberat de ........................... la data de .........................................., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ...................., nr. de telefon ................................în calitate de (bifați una dintre căsuțe)cedent [] reprezentant al cedentului []cesionar [] reprezentant al cesionarului*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ...........................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanței, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .................Precizați dacă înscrierea este efectuată în legătură cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selecția rubricii "DA" impune ca destinația înscrierii să fie "Creanțe securitizate"):DA [] NU []1. Prezentul aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă vizează (bifați una dintre cele două posibilități):[] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;[] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ; folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare a creditorului cedent:Denumirea persoanei juridice .........., tipul persoanei juridice .........., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .........., sediul: localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., codul poștal ...., țara ..........Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..........Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........., prenumele tatălui .........., prenumele mamei ..........Adresa: localitatea .........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ...., codul poștal ...., țara .........., codul numeric personal │_││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...............2. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):Creditorul persoană juridică----------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane juridice ce vor fi înscriși: .......2.a) Denumirea persoanei juridice .........., tipul persoanei juridice ...., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .........., sediul: localitatea ........., strada .......... nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., codul poștal .........., țara ..........Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ................Creditorul persoană fizică--------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori persoane fizice ce vor fi înscriși: .......2.b) Numele persoanei fizice .........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........., prenumele tatălui .........., prenumele mamei .......... .Adresa: localitatea ......................, str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .........., codul poștal .........., țara .........., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date*4)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ................3. Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrieriiBifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului a fost adresată de cesionar, în condițiile art. 28^2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.4. Alte mențiuni, prevăzute în mod obligatoriu de lege*5)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni: .......... .Data ...................... Semnătura .....................-----------*1) Prin avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va fi trecut în avizul de ipotecă drept creditor cu statut activ.*2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*3) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*4) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.*5) În situația în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de cesionar în fața notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanței garantate.  +  Anexa nr. 7FORMULARde aviz de extindere a ipotecii*1)OPERATOR ............................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..................................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.....................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.....................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................................................................................Data ...................... ora ........... minutul ........... secunda ........... înscrieriiSubsemnatul, ..........................., domiciliat în localitatea ............................, județul/sectorul ..............., str. ................................. nr. ........., bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ....., act de identitate ............ seria ........... nr. ........, eliberat de ......................... la data de ........................., codul numeric personal │.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│.│, țara .............., nr. de telefon ..................................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor [] reprezentant al creditorului*2) []constituitor*3) [] reprezentant al constituitorului []Alte date ...........................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*4) ..........1. Acest aviz de ipotecă privește următorul bun ipotecat (bifați una sau mai multe căsuțe):a) [] AutovehiculeFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule asupra cărora operează extinderea: ................... .Identificați bunul ipotecat asupra căruia operează extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun: .......................................................................................................................... .Descriere suplimentară ........................................................................................................... .b) [] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobileFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de bunuri ipotecate asupra cărora operează extinderea: ................................... .Identificați bunul ipotecat asupra căruia operează extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun: ............................................................................................................................. .Descriere suplimentară .............................................................................................................. .c) [] Alte bunuriFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de bunuri ipotecate asupra cărora operează extinderea: ...............Identificați bunul ipotecat asupra căruia operează extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun: .............................................................................................................................. .Descrierea bunului*5) ..................................................................................................................d) [] Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006*6)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de bunuri imobile asupra cărora operează extinderea: ................Identificați bunul ipotecat asupra căruia operează extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea numărului de ordine aferent acestui tip de bun: .............................................................................................................................. .Descrierea bunului imobil: .............................................................................................................2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresată de (bifați una dintre posibilități):– toți creditorii cu statut activ– toți constituitorii cu statut activData ................ Semnătura ................-------------*1) Înscrierea în arhivă a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitată numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat sau vine în completarea acestuia.*2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*3) Avizul de extindere poate fi subscris și de către debitor, cu condiția ca acesta să aibă și calitatea de proprietar al bunului asupra căruia operează extinderea.*4) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*5) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, număr, tip, model, marcă etc.).*6) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată cu ipoteci imobiliare.  +  Anexa nr. 8FORMULARde aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițialOPERATOR .........................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................................................................Data .............. ora .......... minutul ........... secunda ............ înscrieriiSubsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea ........................., județul/sectorul ............, str. ...................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, act de identitate ....... seria ..... nr. ....., eliberat de ............................... la data de ................................, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .............., nr. de telefon ........................ în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ........................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*2)(vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..................................1. Acest aviz de ipotecă privește următorul bun în garanție (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă):a) [] AutovehiculeFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate: .....................................................Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat.Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Model ................., an de fabricație .........., număr șasiu .........., seria motorului .........., descriere suplimentară .................b) Bunuri mobile în garanție, atașate unor bunuri imobileFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile degrevate: ........ .Bifați una sau mai multe dintre posibilități:– bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile []– pădure care urmează a fi defrișată []– minerale care urmează a fi extrase []Spațiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate.Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Descrierea bunului degrevat: ..................................c) [] Alte bunuriFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile degrevate: ...........Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Descriere bun degrevat*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului):....................................................................................................................................................................................................................................................................[] Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...................Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: .......................................................................................................Localitatea*5) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ......................., județul/sectorul*5).........., țara*5) .........., numărul cărții funciare*5) ........, număr corp proprietate .............., numărul cadastral*5) .........................., adresa/numărul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil*5) .................Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA) ..........................................................................................Descriere suplimentară*6) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)..................................................................................................................................Data ................. Semnătura ..................----------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Solicitanții vor avea în vedere, în principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exemplu, serie, număr, tip, model, marcă etc.).*4) Acest câmp se completează în situația înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, în cazul în care realizarea dreptului de creanță este asigurată cu ipoteci imobiliare.*5) Câmpuri obligatorii, în cazul în care se selectează rubrica "Bunuri imobile care asigură garantarea unui drept de creanță, conform Legii nr. 31/2006".*6) Solicitanții vor avea în vedere următoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului.  +  Anexa nr. 9FORMULARde aviz de cesiune a ipoteciiOPERATOR ..........................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .................................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):....................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):....................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă ..........................................................................................Data ................ ora ......... minutul ....... secunda ............. înscrieriiSubsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea .........................., județul/sectorul ..............., str. ............................ nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria .................. nr. .........., eliberat de ................................... la data de ...................., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .................., nr. de telefon ........................................... în calitate de (bifați una dintre căsuțe):cedent [] reprezentant al cedentului []cesionar [] reprezentant al cesionarului*1) []Alte date .........................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin cesiunea ipotecii*2)...................1. Cedentul ipotecii*3)Identificați persoana care cesionează ipoteca, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ......................................................................................................Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................................................................................Numărul de ordine .................................................................................................................2. Cesionarul ipotecii*4)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .............................................. .Denumirea persoanei juridice ..............., tipul persoanei juridice ....., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............., codul unic de înregistrare ......, sediul: localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ....., codul poștal ......................., țara ........ .Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ........... .Numele persoanei fizice ..................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ........, prenumele mamei .................................Adresa: str. ........... nr. .... bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ........, județul/sectorul ......., codul poștal ....... țara .........Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│3. Înlocuirea unor debitori, în cazul în care debitorul obligației principale este altă persoană:Identificați persoana care urmează a fi înlocuită, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine ........Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ...... .Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ......., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........., codul unic de înregistrare ......, sediul: localitatea ............, str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., județul/sectorul .........................., codul poștal .............., țara ......................Alte date .......................................................................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ........................................... .Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................, prenumele tatălui ..........., prenumele mamei ................Adresa: str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .................................., județul/sectorul ....., codul poștal ...., țara ..................................Codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Alte date ........................................................................................................................Dacă este necesar, folosiți spațiul de mai jos pentru a introduce descrierea actualizată a bunului corespunzătoare tipului de bun ipotecat: .....................4. Mențiuni prevăzute în mod obligatoriu de lege*5)Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni: ...............Data ...................... Semnătura ............................-----------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Cedentul ipotecii va fi înlocuit ca urmare a cedării ipotecii către un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.*4) Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecă care se modifică prin cesiunea ipotecii.*5) În situația în care solicitarea de înregistrare este adresată de cesionar sau de reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de cesionar în fața notarului public, privind cesiunea ipotecii.  +  Anexa nr. 10FORMULARde aviz de schimbare a rangului ipotecilor*1)OPERATOR ........................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă .......................................................................................Data ................ ora ........ minutul ........... secunda ............... înscrieriiSubsemnatul, ................................, domiciliat în localitatea ........................, județul/sectorul ...................., str. ........................... nr. .........., bl. ........., sc. ......, et. ........, ap. ....., act de identitate ........ seria ............ nr. .........., eliberat de ................................... la data de ................, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ........................., nr. de telefon ............................................. în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*2) []Alte date ...............................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.1. Nr. de identificare a avizului de ipotecă al cărei rang se schimbă*3) .........2. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilorBifați una dintre posibilități:[] Solicitarea a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.[] Solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.În cazul în care solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice .............................................................................................Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...........Numărul de ordine ....................................................Data ....................... Semnătura .............................-------------*1) În cazul solicitării de schimbare a rangului ipotecilor este necesară completarea a două formulare de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, subscrise de către fiecare dintre creditorii celor două ipoteci care își schimbă rangul, rezultând două avize de schimbare a rangului cu ID-uri distincte, dar cu aceeași dată (an, lună, zi, oră, minut, secundă) a înregistrării.*2) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*3) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa nr. 11FORMULARde aviz de executareOPERATOR ........................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................................................................Data ................. ora ............. minutul ................ secunda .............. înscrieriiSubsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..............................., județul/sectorul ................, str. ....................... nr. .........., bl. ........., sc. ...., et. ........, ap. ......, act de identitate ................ seria ............ nr. ........ eliberat de ...................................... la data de ......................., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .........................., nr. de telefon .........................................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1) []Alte date ................completez și subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) ............ACEST AVIZ DE EXECUTARE PRIVEȘTE:Bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.1. [] Publicitatea notificării de executare a bunului ipotecatMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a menționa pe scurt conținutul notificării de executare*3)) ............2. [] Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea și distribuirea sumei rezultate din executareMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a menționa pe scurt datele cuprinse în procesul-verbal*4)) .....................3. [] Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătoreștiMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o) ...................4. [] Preluarea bunului ipotecat în vederea administrăriiMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a menționa pe scurt conținutul notificării ofertei de preluare*3)) ....................Data ...................... Semnătura ...............................----------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Se vor menționa obligatoriu elementele prevăzute la art. 2.451 din Codul civil.*4) Se va menționa obligatoriu procesul-verbal la care se referă art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.  +  Anexa nr. 12FORMULARde aviz de preluare în contul creanțeiOPERATOR ....................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..........................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.............................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.............................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..............................................................................Data .................. ora ........... minutul ............. secunda .............. înscrieriiSubsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ................., județul/sectorul .................., str. .......................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ....., act de identitate ......... seria .......... nr. ........, eliberat de ........................... la data de ............, codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .................., nr. de telefon ........................, în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1) []Alte date ....................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat în contul creanței, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin preluarea în contul creanței*2)..............................................................................................................................ACEST AVIZ DE PRELUARE PRIVEȘTE:Bifați una din căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.1. [] Preluarea bunului ipotecat în contul creanțeiMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a menționa pe scurt conținutul notificării ofertei de preluare*3)) .............................................................................................2. [] Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii instanței judecătoreștiMențiuni obligatorii (folosiți spațiul de mai jos pentru a menționa numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o) .............................................Data ..................... Semnătura ...........................----------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanței, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Se va menționa, pe scurt, conținutul ofertei de preluare prevăzute la art. 2.461 din Codul civil.  +  Anexa nr. 13FORMULARde aviz de stingere a avizului de ipotecă inițialOPERATOR .................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .......................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..........................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..........................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................................................................Data ................ ora ............. minutul ............ secunda ................. înscrieriiSubsemnatul, ................, domiciliat în localitatea .........................., județul/sectorul ...................., str. ............................. nr. ..........., bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ....., act de identitate ................ seria ........... nr. ........., eliberat de .................... la data de .............., codul numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara .............., nr. de telefon ..........................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe)creditor []reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ..............completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) (vezi explicațiile de sfârșitul formularului) ................................Data ...................... Semnătura .............................----------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial etc.), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa nr. 14FORMULARde aviz de nulitate a avizului de ipotecă inițialOPERATOR .........................................................................................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................................................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................................................................Data ................. ora ......... minutul ........... secunda ............. înscrieriiSubsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ............................, județul/sectorul ............, str. ........................ nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ......, ap. ....., act de identitate ........... seria ...... nr. ......., eliberat de ...................... la data de ..............., cod numeric personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, țara ................., nr. de telefon .............................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ........................................................................................................................completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea*2) (vezi explicațiile de sfârșitul formularului) avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*3) (vezi explicațiile de sfârșitul formularului) .......................................Data ....................... Semnătura .........................---------*1) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară ori a convenției principale, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu.*3) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial etc.), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa nr. 15FORMULARde aviz de prelungire a avizului de ipotecă inițialOPERATOR .......................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .............................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .....................................................Data ................... ora ........... minutul .......... secunda ................. înscrieriiSubsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ......................, județul/sectorul ...................., str. .............. nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ....., act de identitate ........ seria ....... nr. ..., eliberat de .............. la data de ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ................., nr. de telefon ..............., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor []reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ........completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos, pentru o perioadă (bifați una dintre cele două căsuțe):[] de 5 ani[] mai mică de 5 ani. Folosiți spațiile alăturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a înscrierii .....Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) (vezi explicațiile de sfârșitul formularului) ..............Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrieriiBifați una dintre posibilități și completați cu datele corespunzătoare:[] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folosiți spațiile alăturate pentru a menționa datele de identificare a acestuia/acestora.Denumirea persoanei juridice ......Tipul persoanei juridice .........Sediul: str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ....., județul/sectorul ....., codul poștal ..... țara .....Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..... [] nu existăCodul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................................................................................Alte date*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...........................................................................Numele persoanei fizice ................................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....., prenumele tatălui ........, prenumele mamei .........Adresa: localitatea ...., str. ......... nr. ...., bl. ..., scara ...., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ....., codul poștal ...., țara ....., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,Alte date*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ....................................................Data ..... Semnătura ......--------*1 ) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și al Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare, se va menționa în mod obligatoriu calitatea reprezentantului în câmpul "Alte date".*2 ) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial etc.), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) În cazul înscrierilor efectuate în temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicității ipotecii mobiliare a investitorilor asupra portofoliului de creanțe, se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana fizică/persoana juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum și actul în baza căruia a fost numită.  +  Anexa nr. 16FORMULARde aviz de reactivare a avizului de ipotecă inițial*1)OPERATOR ........................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..............................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .............................................Data ................. ora ........... minutul ....... secunda ............ înscrieriiSubsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ..........., județul/sectorul ............, str. ................... nr. .............., bl. ........, sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............. seria ......... nr. ........., eliberat de ................. la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ................., nr. de telefon ................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):creditor [] debitor []reprezentant al creditorului [] reprezentant al debitorului []constituitor [] reprezentant al constituitorului []Alte date ................completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*2) .......1. Identificați persoana care a solicitat efectuarea înscrierii, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice .........................................................Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .......................Numărul de ordine ...................................2. Mențiuni obligatorii*3)Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni: ......................Data ...... Semnătura ..............---------*1) Acest formular poate fi solicitat doar în cazul în care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă prin care s-a dispus această reactivare, iar solicitantul a fost parte în cauza în care s-a pronunțat hotărârea.*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial, executare a ipotecii, preluare în contul creanței, stingere, nulitate), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Se vor completa numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.  +  Anexa nr. 17FORMULARde aviz de ipotecă inițial - Obligațiuni ipotecareOPERATOR ..........................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):...................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):...................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ....................................Data ................ ora ............. minutul ............. secunda ............... înscrieriiSubsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea ............, județul/sectorul ..........., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate ............. seria .............. nr. ................., eliberat de ................. la data de ................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ..................., nr. de telefon ................., în calitate de reprezentant*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Alte date ..................................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui:1. Denumirea reprezentantului creditorilor (agent)Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul agenților ce vor fi înscriși: ......Denumirea agentului*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...............Tipul agentului*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...................Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., localitatea ......, județul/sectorul ....., codul poștal ....., țara ......Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....... [] nu existăCodul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..............Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .........2. Denumirea debitoruluiFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: .......Denumirea persoanei juridice ......Tipul persoanei juridice ..........Sediul: str. .... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., localitatea ....., județul/sectorul ....., codul poștal ...., țara ......Numărul de identificare a persoanei juridice ......Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ......Alte date ......3. Acest aviz de ipotecă privește totalitatea drepturilor de creanță și a drepturilor accesorii cu care debitorul garantează emisiunea de obligațiuni ipotecare:Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile și a accesoriilor din portofoliu:Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: .......................................................Localitatea*5) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .............., județul/sectorul*5) ....., țara*5) ...., numărul cărții funciare*5) ......, număr corp proprietate ............., numărul cadastral*5) ............., adresa/numărul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*5) .....Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului)*5) .................................................................................Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există .......................................Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*5) ...................................................Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ...............................Data ...... Semnătura .......---------*1) Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.*2) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate și de un act normativ, cum ar fi "S.A." - pentru societatea pe acțiuni, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*3) Solicitanții vor avea în vedere clasificarea prevăzută de Legea nr. 32/2006, astfel încât, dacă este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c), se va selecta "S.A.", "S.R.L." etc., iar dacă este vorba de lit. d)-e) se va selecta "Alte tipuri", pentru ambele situații fiind obligatorii completări suplimentare în câmpul "Alte date".*4) Se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică/organizația fără personalitate juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită.*5) Câmpuri obligatorii.  +  Anexa nr. 18FORMULARde aviz de ipotecă modificator - Obligațiuni ipotecareOPERATOR ...................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .........................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):............................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):............................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .................Data ............ ora ........ minutul ......... secunda ........... înscrieriiSubsemnatul, ................., domiciliat în localitatea .............., județul/sectorul .............., str. ............. nr. ........., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ......., act de identitate .......... seria ........... nr. ........, eliberat de .................. la data de .................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ................., nr. de telefon .................. în calitate de (bifați una dintre posibilități):reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date ...........reprezentant al noului creditor (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuiește/înlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creanței, un creditor/toți creditorii din avizul de ipotecă inițial, potrivit art. 28^2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) []Alte date .................completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ........I. ACEASTĂ MODIFICARE PRIVEȘTE:Bifați una dintre căsuțele de mai jos (se vor bifa două căsuțe numai în cazul în care formularul prevede expres această posibilitate) și completați cu datele corespunzătoare.1. [] Schimbarea denumirii și/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitoriIdentificați debitorul/debitorii la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii lor, astfel cum figurează în arhivă:.................................................................Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:Noua denumire a persoanei juridice ......., tipul persoanei juridice ......, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .............Noul sediu: str. ...................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., localitatea ............., județul/sectorul ...., codul poștal ....., țara ......Alte date ................2. [] Schimbarea denumirii și/sau schimbarea sediului unui creditorIdentificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii sale, astfel cum figurează în arhivă:..............................................................................................Noua denumire a persoanei juridice ......................, tipul persoanei juridice ......, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .......Noul sediu: str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ....., județul/sectorul ...., codul poștal ...., țara .....Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..........3. [] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)Identificați creditorul care urmează să fie înlocuit prin menționarea denumirii sale:.................................................................Înscrieți denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: ........................................Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ........., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ......, sediul: str. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., localitatea ....., județul/sectorul ....., codul poștal ....., țara .....Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ......4. [] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)Înscrieți denumirea și celelalte date de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: ........Denumirea persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ....., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ........, sediul: str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., localitatea ......, județul/sectorul ....., codul poștal ....., țara ....Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ......5. [] Radierea unuia sau mai multor debitoriIdentificați debitorul care urmează să fie radiat prin menționarea denumirii sale:.....................................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor radiați: ..................................Denumirea persoanei juridice ............., tipul persoanei juridice ........, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..................., sediul: str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. .., localitatea ......, județul/sectorul ......, codul poștal ....., țara .....Alte date ....Precizați dacă operațiunea de radiere a unui debitor este însoțită de degrevarea bunurilor aduse în garanție de chiar debitorul radiat: DA [] NU []În caz afirmativ, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă..................................................................6. [] Radierea unui creditorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele complete de identificare a creditorului radiat:Denumirea persoanei juridice .........................., tipul persoanei juridice ....., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...., sediul: str. ... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..., județul/sectorul ..., codul poștal ...., țara ....Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...7. [] Menționarea denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitorIdentificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii sale:.........................................................Folosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscriși: .....Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ..., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ..., sediul: str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ....., județul/sectorul ....................., codul poștal ...., țara ......................Alte date ......................................................8. [] Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garanțieia) Identificați debitorul la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii sale .......................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:În loc de ......................................................se va înscrie ..................................................b) Identificați bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă.................................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:În loc de ......................................................se va înscrie ..................................................9. [] Rectificarea greșelilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditorÎn loc de ......................................................se va înscrie ..................................................10. [] Modificarea/Completarea descrierii bunului în garanțieFolosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă...............................................................................................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:..............................................................................................................................11. [] Adăugarea unui creditor celor deja existențiFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului creditor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor creditori înscriși: .......Denumirea persoanei juridice ...., tipul persoanei juridice ...., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...., sediul: str. ...... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ......, județul/sectorul ..............., codul poștal ......., țara ......Alte date*4) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .....12. [] Adăugarea unui debitor subscriitorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor:Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori înscriși: ....Denumirea persoanei juridice ....., tipul persoanei juridice ....., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .............................., sediul: str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ...., județul/sectorul ...., codul poștal ..., țara .....Alte date .......................................................Precizați dacă operațiunea de adăugare a unui debitor este însoțită de aducerea de către acesta a unor bunuri în garanție: DA [] NU []În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa bunurile aduse în garanție de noul debitor.13. [] Înlocuirea, totală ori parțială, a bunurilor afectate ipotecii, în condițiile Legii nr. 32/2006, în condițiile în care debitorul/creditorul rămâne același.a) Înlocuire totală a bunurilor afectate ipotecii []. Folosiți rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în garanție de debitor.b) Înlocuirea parțială a bunurilor afectate ipotecii []Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunurile în garanție ce vor fi înlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă.....................................................................................................................................Folosiți, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a menționa noile bunuri aduse în garanție de debitor.II. ALTE MENȚIUNI, PREVĂZUTE ÎN MOD OBLIGATORIU DE LEGE*5) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie aceste mențiuni:..................................................................................................................................III. DESCRIERE CREANȚE IPOTECARESpațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile și a accesoriilor din portofoliu:Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descrierea și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: ......................................Localitatea*6) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...., județul/sectorul*6) ...., țara*6) ...., numărul cărții funciare*6) ...., număr corp proprietate ..., numărul cadastral*6) ...., adresa/numărul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*6) .......................................................................................................................................Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului calculată la momentul încheierii contractului)*6) .........................................................................................................................................Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există..................................................................................................................................Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*6) .....Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ..........................................................................................................................................IV. PRECIZAȚI DACĂ PENTRU ACTUALIZAREA INFORMAȚIEI CUPRINSE ÎN AVIZUL DE IPOTECĂ LA CARE SE RAPORTEAZĂ MODIFICAREA ESTE NECESARĂ ȘI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI ÎN GARANȚIE, CORESPUNZĂTOR DATELOR ÎNSCRISE DE SOLICITANT ÎN PREZENTUL FORMULAR: DA [] NU []În caz afirmativ, bifați pct. I.10, completând cu datele corespunzătoare.V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA ÎNSCRIERIIBifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul creditor, în condițiile art. 28^2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.Data ...... Semnătura ..........---------*1) Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.*2) Potrivit art. 28 2 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, "Avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de ipotecă inițial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau împuternicire avocațială".*3) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*4) Se vor menționa, în mod obligatoriu, faptul că persoana juridică/organizația fără personalitate juridică înscrisă la rubrica "Creditor" are calitatea de reprezentant al investitorilor, acționând în nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligațiuni ipotecare, precum și actul în baza căruia a fost numită.*5) În situația avizului modificator vizând înlocuirea creditorului, când solicitarea de înregistrare este adresată de noul creditor sau reprezentantul acestuia, în acest câmp se înscriu datele cuprinse în declarația pe propria răspundere, dată de noul creditor în fața notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creanței garantate.*6) Câmpuri obligatorii.  +  Anexa nr. 19FORMULARde aviz de extindere a ipotecii asupraaltor bunuri - Obligațiuni ipotecareOPERATOR .........................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .......................Data ....................... ora ......... minutul ............ secunda .......... înscrieriiSubsemnatul, ............., domiciliat în localitatea ............., județul/sectorul .........., str. ............. nr. .........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ......, act de identitate ......... seria ....... nr. ........., eliberat de ............. la data de ...................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara .............., nr. de telefon ..........................în calitate de reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Alte date ..........................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ................1. Acest aviz de ipotecă privește suplimentarea creanțelor ipotecare, în condițiile Legii nr. 32/2006Descrierea bunului imobil: ..............................Localitatea*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...., județul/sectorul*3) ...., țara*3) ....., numărul cărții funciare*3) ...., număr corp proprietate ......, numărul cadastral*3) ...., adresa/numărul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*3) ............................................................................................................................................................................Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului) *3) ............................................................................................................................................................................................Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există..................................................................................................................................Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*3) ......Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ......................................................................2. Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresată de (bifați căsuța):[] toți creditorii cu statut activData ...... Semnătura ...........--------*1) Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Câmpuri obligatorii.  +  Anexa nr. 20FORMULARde aviz de reducere a ipotecii la o parte dintrebunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecăinițial - Obligațiuni ipotecareOPERATOR .........................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ...............................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):..................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................Data ..................... ora .................... minutul ........... secunda ............ înscrieriiSubsemnatul, ..............., domiciliat în localitatea ..................., județul/sectorul ............., str. ............... nr. ............, bl. ..........., sc. ........, et. ........, ap. .., act de identitate .......... seria ............ nr. ........., eliberat de ............. la data de ................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara .................., nr. de telefon ......................în calitate de reprezentant al creditorului*1) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului)Alte date ............................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte dintre bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*2) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .....Acest aviz de ipotecă privește reducerea creanțelor ipotecare, în condițiile Legii nr. 32/2006Descrierea bunului imobil: ....Localitatea*3) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...., județul/sectorul*3) ...., țara*3) ...., numărul cărții funciare*3) ...., număr corp proprietate ....., numărul cadastral*3) ....., adresa/numărul parcelei/elemente identificare amplasare imobil*3) ..............................................................................................................................................................................................................................................Descriere suplimentară corespunzătoare Registrului de evidență internă (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominală, valoarea creditului ipotecar și valoarea de referință a imobilului, calculată la momentul încheierii contractului) *3)................................................................................................................................................................................................................................................................................Alte garanții aferente creanței ipotecare, dacă există....................................................................Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)*3) .........Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006............................................................................................................................................................................................................Data ......... Semnătura ..........--------*1) Se va menționa calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare.*2) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.*3) Câmpuri obligatorii.  +  Anexa nr. 21FORMULARE-MODELpentru înscrierea avizelor de ipotecăreferitoare la creanțele bugetareA. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL    OPERATOR: ....... Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ....... Director executiv adjunct/    Nr. de înregistrare emitent ...... Șef administrație/    Data ...... Șef administrație adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ..... Data ........    Data ......... Semnătura ...Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .................................Data ...... ora ..... minutul ..... secunda ....... înscrieriiSubsemnatul, ....., act de identitate ..... seria ..... nr. ....., eliberat de ..... la data de ......, codul numeric personal I_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial:1. Felul înscrierii:Înscriere inițială2. Destinația înscrierii:Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice3. Creditorul persoană juridicăDenumirea persoanei juridice ......Tipul persoanei juridice ..........Sediul: str. ......... nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ........, ap. ......., localitatea ...., județul/sectorul ........., codul poștal ........., țara ...........Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .....................4. Debitorul persoană juridicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....Denumirea persoanei juridice .....................................Tipul persoanei juridice .........................................Sediul: str. .......... nr. ......., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ....., localitatea ..........., județul/sectorul ........, codul poștal ............., țara ...........Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......................Codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .......................5. Debitorul persoană fizicăFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscriși: ......Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........, prenumele tatălui ........, prenumele mamei ...........Adresa: localitatea ......., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .......... codul poștal ........., țara ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|6. Descrierea bunului în garanțieObservație: Se recomandă ca descrierea bunului în garanție să se facă cel puțin prin precizarea naturii creanței bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numărului titlului executoriu și a emitentului acestuia.Se înscrie în arhivă un număr de (precizați numărul) .................... creanțe bugetare.Fiecare creanță va fi individualizată prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Creanță a bugetului de stat în sumă de ............. lei, înregistrată la data de ............, reprezentând ........, cod ......., pentru care s-au emis titlurile executorii (număr și data) ............................Data ............ Semnătura .............Verificat:Șef serviciu,Numele și prenumele ......................Data .....................................Semnătura ................................Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet ..........................Data .................................................Semnătura ............................................B. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR    OPERATOR: ............... Aprobat    AGENT ÎMPUTERNICIT: ...... Director executiv adjunct/    Nr. de înregistrare emitent ......... Șef administrație/    Data ........... Șef administrație adjunct,    Nr. de înregistrare operator/agent ..... Data ........    Data .............. Semnătura .....Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ................................Data ..................... ora ................ minutul ........... secunda ........... înscrieriiSubsemnatul, ..................., act de identitate ...... seria ..... nr. ..........., eliberat de ............... la data de .............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez și subscriu prezentul formular modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ...........................1. Modificare privind părțile avizului de ipotecă inițialAceastă modificare privește (bifați una dintre cele trei căsuțe și, dacă este cazul, completați spațiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raportează modificarea):[] Creditorul[] Debitorul persoană juridicăCodul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală .................[] Debitorul persoană fizicăCodul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|De asemenea, bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare:[] Schimbarea adresei/sediului și/sau schimbarea numelui/denumiriiFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa noile date de identificare:Noua adresă/sediu: localitatea ..........., str. ......... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............., codul poștal .........., țara ............Noua denumire a persoanei juridice ..................., tipul persoanei juridice ............, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........................., codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ................Noul nume al persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., act de identitate .............. seria ........ nr. ..............., eliberat de ................... la data de ...............[] Menționarea numelui/denumirii noului debitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor.Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice ce vor fi înscriși: ......Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ............., adresa: localitatea ...................., str. ........................ nr. ......, bl. .... sc. ....., et. ...., ap. .........., județul/sectorul ................, codul poștal ..........., țara ............... codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....Denumirea persoanei juridice ..............................................................................Tipul persoanei juridice ...............................................................................Sediul: str. ................. nr. .........., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, localitatea ................, județul/sectorul ................, codul poștal ............, țara ...........Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................... [] nu existăCodul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ............................................[] Rectificarea greșelilor materiale survenite în avizul de ipotecă inițial privind datele de identificare a părțilorÎn loc de .........................................................se va înscrie .....................................................2. Modificări ale bunului în garanțieBifați una dintre căsuțele de mai jos:[] Modificarea/Completarea descrierii bunului în garanțieFolosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă....................................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:...................................................................[] Rectificarea greșelilor materiale survenite în avizul de ipotecă, privitor la descrierea bunului în garanțieFolosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul în garanție la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă....................................................................Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:În loc de .........................................................se va înscrie .....................................................3. Alte modificări[] Adăugarea unui debitor subscriitorFolosiți spațiile de mai jos pentru a menționa datele de identificare a noului debitor.Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane fizice care vor fi înscriși: ......Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................., prenumele tatălui ..........., prenumele mamei ............., adresa: localitatea ............., str. ............ nr. ......, bl. .... sc. ..., et. ...., ap. .......... județul/sectorul .................., codul poștal ............., țara ....................., codul numeric personal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul debitorilor persoane juridice care vor fi înscriși: ....Denumirea persoanei juridice ..............................................Tipul persoanei juridice ..................................................Sediul: str. ........... nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul .........., codul poștal ............, țara .............Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................... [] nu existăCodul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală .............................................Data .......... SemnăturaVerificat:Șef serviciu,Numele și prenumele .......Data ......................Semnătura .................Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet ...............................Data ................................................Semnătura ............................................---------*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII ASUPRA ALTOR BUNURIOPERATOR: .......... AprobatAGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------Director executiv adjunct/Nr. de înregistrare emitent .......... Șef administrație/Data ............ Șef administrație adjunct,Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............Data ............ Semnătura ..............Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ................................Data ........... ora ......... minutul ......... secunda ....... înscrieriiSubsemnatul, ........................., act de identitate ........ seria ..... nr. ............, eliberat de ................ la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..........................Acest aviz de ipotecă privește următorul bun în garanție: .........................................................Se înscrie în arhivă un număr de (precizați numărul) ............................... creanțe bugetare.Fiecare creanță va fi individualizată prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Creanță a bugetului de stat în sumă de ................... lei, înregistrată la data de .................., reprezentând: .................., cod ................................, pentru care s-au emis titlurile executorii (număr și data) .....................Data ............ Semnătura .............Verificat:----------Șef serviciu,Numele și prenumele ................Data ...................Semnătura ................Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet .......................Data ......................Semnătura ................._________*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII LA O PARTE DIN BUNURILE AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE IPOTECĂ INIȚIALOPERATOR: .......... AprobatAGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------Director executiv adjunct/Nr. de înregistrare emitent .......... Șef administrație/Data ............ Șef administrație adjunct,Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............Data ............ Semnătura ..............Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ........................................Data .............. ora ........ minutul ......... secunda ...... înscrieriiSubsemnatul, .........................., act de identitate ..... seria ...... nr. ......., eliberat de ................... la data de ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos:Numărul de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ..................................Acest aviz de ipotecă privește următorul bun în garanție (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar și prin înscrierea numărului de ordine ce figurează în dreptul său, în cadrul avizului de ipotecă): ......................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor bugetare ce au fost recuperate: .....................................Creanță a bugetului de stat în sumă de ..................... lei, înregistrată la data de ......................, reprezentând: ..................., cod ......................., pentru care s-au emis titlurile executorii (număr și data) ...................Data .............. Semnătura ................Verificat:----------Șef serviciu,Numele și prenumele .................Data ................Semnătura ..................Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet ...................Data ...................Semnătura ...................___________*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIREA AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIALSe completează numai de către biroul de înscriere:OPERATOR: .......... AprobatAGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------Director executiv adjunct/Nr. de înregistrare emitent .......... Șef administrație/Data ............ Șef administrație adjunct,Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............Data ............ Semnătura ..............Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................................Data ................ ora .......... minutul .......... secunda ....... înscrieriiSubsemnatul, ............................., act de identitate ...... seria ..... nr. ......., eliberat de ................. la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial cu numărul de identificare menționat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .............................Efectele avizului de ipotecă, identificat mai sus, sunt prelungite pentru încă:Precizați noua durată de valabilitate a înscrierii .................................................Data .............. Semnătura ................Verificat:----------Șef serviciu,Numele și prenumele ...............Data .................Semnătura ..................Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet .................Data ..................Semnătura .........................___________*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIALOPERATOR: .......... AprobatAGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------Director executiv adjunct/Nr. de înregistrare emitent .......... Șef administrație/Data ............ Șef administrație adjunct,Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............Data ............ Semnătura ..............Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ........................................Data ................ ora .......... minutul ............ secunda ......... înscrieriiSubsemnatul, ............................, act de identitate ..... seria ....... nr. ........, eliberat de ................. la data de ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez și subscriu prezentul formular de aviz de nulitate a avizului de ipotecă inițial menționat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) .................Data ................ Semnătura ..............Verificat:----------Șef serviciu,Numele și prenumele ............Data .............Semnătura ..............Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet ................Data ..................Semnătura .............____________*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIALOPERATOR: .......... AprobatAGENT ÎMPUTERNICIT: .............. --------Director executiv adjunct/Nr. de înregistrare emitent .......... Șef administrație/Data ............ Șef administrație adjunct,Nr. de înregistrare operator/agent ........ Data ............Data ............ Semnătura ..............Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................................Data ............ ora ........ minutul ....... secunda ....... înscrierii.Subsemnatul, ..........................., act de identitate ..... seria ...... nr. .............., eliberat de _____. la data de _____., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,completez și subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de ipotecă inițial menționat mai jos:Nr. de identificare a avizului de ipotecă*) (vezi explicațiile de la sfârșitul formularului) ....................Data ............. Semnătura ............Verificat:----------Șef serviciu,Numele și prenumele ............Data ...........Semnătura ............Certificarea înregistrării în arhivă de către persoana care a introdus datele prezentului formular în sistemul de administrare a informației:Numele și prenumele complet ...............Data .............Semnătura ............___________*) În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, ce exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.  +  Anexa nr. 22FORMULARde aviz de fiducie inițialOPERATOR ......................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ............................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.....................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):........................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .....................................Data ................ ora ......... minutul ........... secunda ........... înscrieriiSubsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea ........................, județul/sectorul .................., str. ............................. nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ....., act de identitate ..... seria ....... nr. ............., eliberat de ..................... la data de ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ..................., nr. de telefon .................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):reprezentant al fiduciarului*1) []constituitor [] reprezentant al constituitorului []Alte date*2) ........................completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie inițial și solicit înregistrarea lui.1. Înregistrarea contractului de fiducie la organul fiscalOrganul fiscal competent*3) ...............................Numărul de înregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal ...................Data înregistrării contractului de fiducie la organul fiscal ................2. Durata transferului*4) (Se completează data încetării contractului.) ..................3. Scopul fiduciei .................4. Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului/fiduciarilor ......................5. Numele/Denumirea constituitorului fiducieiConstituitorul persoană juridică---------------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*5) ....................Tipul persoanei juridice*6) .................Sediul: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., județul/sectorul ............, codul poștal .........., țara .................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ......... - nu existăCodul unic de înregistrare .................Alte date ................Constituitorul persoană fizică------------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ..................Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ................Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., localitatea ............, județul/sectorul .............., codul poștal ............, țara ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date .....................6. Denumirea fiduciaruluiFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul fiduciarilor ce vor fi înscriși: .................Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane înscrise.Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ..................Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului*7) ................Sediul: str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., județul/sectorul .............., codul poștal ..........., țara .............Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............. [] nu existăCodul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ...................Alte date ................7. Numele/Denumirea beneficiarului*8)Beneficiarul persoană juridică------------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice care vor fi înscrise: ................Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.Denumirea persoanei juridice*5) .............Tipul persoanei juridice*6) .................Sediul: str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ..........., județul/sectorul ............., codul poștal ......., țara .............Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ........... [] nu existăCodul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală ..............Alte date ....................Beneficiarul persoană fizică----------------------------Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice care vor fi înscrise: ...............Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ..........., prenumele mamei .............Adresa: str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea .............., județul/sectorul ................., codul poștal ........, țara ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ........................................Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie .........................8. Masa patrimonială fiduciară (bifați una sau mai multe dintre căsuțele de mai jos):8.a) [] Bunuri imobileFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor imobile ce vor fi înscrise: ...................Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.Descrierea bunului imobil: .............................................Localitatea ................., județul/sectorul .............., țara ................, numărul cărții funciare .............., număr corp proprietate ........................, numărul cadastral ........., adresa/numărul parcelei/elemente identificare amplasare imobil ................Descriere suplimentară ................Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanță [] Garanții [] Alte drepturi                                                                patrimoniale8.b) [] AutovehiculeFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ..............Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Model .............., an de fabricație ........, număr șasiu ............., seria motorului ............, descriere suplimentară .................Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanță [] Garanții [] Alte drepturi                                                                patrimoniale8.c) [] Alte bunuriFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..................Fiecare bun va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare.Folosiți spațiul de mai jos pentru descrierea bunului.Descrierea bunului .................Bifați categoria de drepturi care poartă asupra bunurilor menționate mai sus:  [] Drepturi reale [] Drepturi de creanță [] Garanții [] Alte drepturi                                                                patrimonialeData .............. Semnătura ...................___________*1) Pot avea calitatea de fiduciari numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate, notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei, potrivit dispozițiilor art. 776 alin. (2) și (3) din Codul civil.*2) Se va menționa, în câmpul "Alte date", calitatea în care acționează fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.*3) Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.*4) Durata transferului nu poate depăși 33 de ani începând de la data încheierii contractului de fiducie, potrivit dispozițiilor art. 779 lit. b) din Codul civil.*5) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv sau actul de înființare.*6) Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate comercială, regie autonomă, organizație cooperatistă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat). În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.*7) Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul Civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.*8) Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor în cazul în care acesta/aceștia este/sunt determinat/determinați în contractul de fiducie. În cazul în care nu este/sunt determinat/determinați, se vor menționa regulile care permit determinarea acestuia/acestora în câmpul "Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie".  +  Anexa nr. 23FORMULARde aviz de acceptare a fiduciei*1)OPERATOR ...............................................................AGENT ÎMPUTERNICIT .....................................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):........................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):........................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..........................Data ............... ora ...... minutul ...... secunda ...... înscrieriiSubsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ..................., județul/sectorul ............., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ...., act de identitate ....... seria ...... nr. ..............., eliberat de ...................... la data de .............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ..................., nr. de telefon ......................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []Alte date ...........................................................completez și subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei, vizând modificarea avizului de fiducie inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ......................I. Înregistrarea acceptării contractului de fiducie la organul fiscalOrganul fiscal competent*3) .....................Numărul de înregistrare a acceptării contractului de fiducie la organul fiscal ..................Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal ......................II. Identificați beneficiarul care acceptă fiducia, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de toți beneficiarii fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulată de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei. În acest caz, identificați beneficiarul care acceptă fiducia, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...............................Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine .....................Data ............. Semnătura .................___________*1) În cazul în care în avizul de fiducie inițial nu a/au fost determinat/determinați beneficiarul/beneficiarii fiduciei, este necesară înscrierea unui aviz modificator care să cuprindă datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor. Ulterior, beneficiarul/beneficiarii poate/pot solicita înscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.*2) În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*3) Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.  +  Anexa nr. 24FORMULARde aviz de fiducie modificatorOPERATOR ....................................................AGENT ÎMPUTERNICIT ..........................................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.............................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.............................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .................................Data .................. ora ....... minutul ....... secunda ....... înscrieriiSubsemnatul, ..............................., domiciliat în localitatea ....................., județul/sectorul ..................., str. ............................. nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, act de identitate ........ seria ......... nr. ............., eliberat de ....................... la data de .................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara .................., nr. de telefon ................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):constituitor [] reprezentant al constituitorului []beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []fiduciar [] reprezentant al fiduciarului []administratorul provizoriu []Alte date ......................completez și subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator, vizând modificarea avizului de fiducie inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:Nr. de identificare a avizului de fiducie*1) ............I. Înregistrarea modificării contractului de fiducie la organul fiscalOrganul fiscal competent*2) ...................Numărul de înregistrare a modificării contractului de fiducie la organul fiscal .................Data înregistrării modificării contractului de fiducie la organul fiscal .................II. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată*3):1. [] Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor2. [] Menționarea numelui/denumirii noului constituitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor3. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor4. [] Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului5. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului6. [] Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu7. [] Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar8. [] Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar9. [] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar10. [] Radierea unor beneficiari11. [] Înlocuirea unor beneficiari12. [] Adăugarea unor beneficiari13. [] Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare14. [] Modificarea întinderii puterilor de administrare și dispoziție ale fiduciarului15. [] Determinarea beneficiarului1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitorIdentificați persoana la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ..................................Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................Numărul de ordine .........................Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:Noul nume al persoanei fizice ............. prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ........................................................Noua denumire a persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ................, numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare ..................Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ..............., codul poștal ..........., țara ...................Alte date ............................2. Menționarea numelui/denumirii noului constituitor, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitorIdentificați persoana care urmează a fi înlocuită, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ..................................Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................Numărul de ordine ........................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ..........................Denumirea persoanei juridice*4) ................Tipul persoanei juridice*5) ....................Sediul: str. ....................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ...................., județul/sectorul ..................., codul poștal ..............., țara ......................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................. [] nu existăCodul unic de înregistrare .....................................Alte date ...................................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ......................Numele persoanei fizice ........................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................., prenumele tatălui ....................., prenumele mamei .......................Adresa: str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......, localitatea ................., județul/sectorul .............., codul poștal ............., țara ..................Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ....................................3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitorIdentificați persoana la care se raportează rectificarea, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...................................Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........................Numărul de ordine ..................În loc de ...............................se va înscrie ..........................Înscrierea uneia dintre modificările de la pct. 1-3 poate fi solicitată de către constituitorul asupra datelor căruia operează modificarea sau de către fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul în cauză.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ........................Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .......................Numărul de ordine ......................4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciaruluiIdentificați persoana la care se raportează modificarea, prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ...........................Numărul de ordine ........................Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului .............................Tipul persoanei juridice*6) .................................Sediul: str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, localitatea ..................., județul/sectorul ................, codul poștal ............... țara ....................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................ [] nu existăCodul unic de înregistrare ............................Alte date ....................................5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciaruluiIdentificați persoana la care se raportează rectificarea, prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului .................................................Numărul de ordine ..............................În loc de .......................................se va înscrie ..............................................Înscrierea uneia dintre modificările de la pct. 4 și 5 poate fi solicitată de către oricare dintre constituitori sau de către fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitor.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ....................................Numele persoanei fizice .......................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............................Numărul de ordine ..........................6. Înlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriuIdentificați persoana care urmează a fi înlocuită, prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ........................Numărul de ordine ......................Denumirea administratorului provizoriu - persoană juridică/notar public/avocat ..........................Tipul persoanei juridice*6) .............................Sediul: str. ...................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .............., județul/sectorul .............., codul poștal ............, țara ..............Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............... [] nu existăCodul unic de înregistrare .....................Alte date*7) ..................................Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei sau de beneficiarul acesteia.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ...............................Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............Numărul de ordine ..........................7. Înlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciarIdentificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ........................Numărul de ordine ..........................Denumirea noului fiduciar - persoană juridică/notar public/avocat ............................Tipul persoanei juridice*6) ..................................Sediul: str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., localitatea .................., județul/sectorul ............., codul poștal ........., țara .................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................... [] nu existăCodul unic de înregistrare .....................Alte date ...................Înscrierea modificării de mai sus poate fi solicitată de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sau de administratorul provizoriu.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de noul fiduciar*8).[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de administratorul provizoriu.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ............................Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine .....................8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiarIdentificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...............................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................Numărul de ordine ...................Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:Noul nume al persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ...............................Noua denumire a persoanei juridice ............., tipul persoanei juridice ..............., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare .................Noua adresă/noul sediu: localitatea .............., str. ....................... nr. ...., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., codul poștal ............., țara ..............Alte date ............................9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiarIdentificați persoana la care se raportează rectificarea, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...........................Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............Numărul de ordine ......................În loc de .......................se va înscrie .........................Înscrierea modificărilor de la pct. 8 și 9 poate fi solicitată de oricare dintre constituitorii fiduciei, de beneficiarul în cauză sau de fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice .........................Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................Numărul de ordine ..................10. Radierea unor beneficiariIdentificați beneficiarii care se radiază, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ..............................Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................Numărul de ordine ...................Înscrierea modificărilor de la pct. 10 poate fi solicitată de către toți constituitorii fiduciei, de beneficiarul care se radiază sau de fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ...................Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................Numărul de ordine ..................11. Înlocuirea unor beneficiariIdentificați persoana care urmează a fi înlocuită, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:Denumirea persoanei juridice ...........................Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................Numărul de ordine ................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ...............Denumirea persoanei juridice*4) .........................Tipul persoanei juridice*5) ......................Sediul: str. ....................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea .................., județul/sectorul .............., codul poștal ............., țara ................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................... [] nu existăCodul unic de înregistrare ............................Alte date ..........................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ..................Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................., prenumele tatălui ................., prenumele mamei ....................Adresa: str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ................., județul/sectorul ............., codul poștal .............., țara ....................Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ........................12. Adăugarea unor beneficiariFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ................Denumirea persoanei juridice*4) .........................Tipul persoanei juridice*5) .........................Sediul: str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea ................, județul/sectorul .................., codul poștal ............, țara ....................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .............. [] nu existăCodul unic de înregistrare ........................Alte date ..........................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ................Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................., prenumele tatălui .................., prenumele mamei ...................Adresa: str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..........., județul/sectorul .............., codul poștal ..............., țara ...............Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ..........................Înscrierea modificărilor de la pct. 11 și 12 poate fi solicitată de către toți constituitorii fiduciei sau de fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice ..................................Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................Numărul de ordine ..........................13. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciareMenționați noua durată a transferului (se completează data încetării contractului) ...................Înscrierea modificărilor de la pct. 13 poate fi solicitată de către toți constituitorii fiduciei sau de fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent solicitantului înscrierii:Denumirea persoanei juridice .........................Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............Numărul de ordine ................14. Modificarea întinderii puterilor de administrare și dispoziție ale fiduciaruluiPrecizați întinderea puterilor fiduciarului ............................Înscrierea modificărilor de la pct. 14 poate fi solicitată de către toți constituitorii fiduciei.15. Determinarea beneficiaruluiFolosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul beneficiarilor persoanelor juridice care sunt determinați: ....................Denumirea persoanei juridice*4) ......................Tipul persoanei juridice*5) ...................................Sediul: str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ................., județul/sectorul ............., codul poștal ..................., țara ...................Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................. [] nu existăCodul unic de înregistrare ..............................Alte date ..........................................Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul beneficiarilor persoane fizice care sunt determinați: ..................Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ............., prenumele mamei ..............Adresa: str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitatea ................., județul/sectorul ................, codul poștal .........., țara .................Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Alte date ................................Înscrierea modificărilor de la pct. 15 poate fi solicitată de către toți constituitorii fiduciei, de beneficiarul determinat sau de fiduciar.Bifați una dintre posibilități:[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de constituitorul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de beneficiarul fiduciei.[] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de fiduciar.Data ............ Semnătura ..................._________*1) În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*2) Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.*3) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.*4) Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.*5) Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate comercială, regie autonomă, organizație cooperatistă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).*6) Se va completa una dintre entitățile prevăzute la art. 776 din Codul civil: instituție de credit, societate de investiții și de administrare a investițiilor, societate de servicii de investiții financiare, societate de asigurare și reasigurare. În cazul notarilor publici/avocaților se va menționa forma de exercitare a profesiei.*7) Se va completa, în mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.*8) În cazul în care solicitarea de înscriere în arhivă a fost formulată de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentului numirea sa dispusă de instanța de judecată.  +  Anexa nr. 25FORMULARde aviz de stingere a avizului de fiducie inițialOPERATOR ..........................AGENT ÎMPUTERNICIT ................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):........................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):........................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...........................Data .............. ora ........ minutul ......... secunda ........ înscrieriiSubsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ................, județul/sectorul ................., str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria .... nr. ............., eliberat de ............... la data de ..............., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, țara ....................., nr. de telefon .................., în calitate de (bifați una dintre căsuțe):constituitor [] reprezentant al constituitorului []beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []reprezentant al fiduciarului []Alte date .........................................completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de fiducie inițial identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de fiducie*1) ..........................Înregistrarea încetării contractului de fiducie la organul fiscal.Organul fiscal competent*2) .....................Numărul de înregistrare a încetării contractului de fiducie la organul fiscal .....................Data înregistrării încetării contractului de fiducie la organul fiscal ....................Data ............ Semnătura .................________*1) În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*2) Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.  +  Anexa nr. 26FORMULARde aviz de nulitate a avizului de fiducie inițialOPERATOR ..............................AGENT ÎMPUTERNICIT ....................Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.........................................................................Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.):.........................................................................Se completează numai de către biroul de înscriere:Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................................Data .............. ora ...... minutul ....... secunda ...... înscrieriiSubsemnatul, .................., domiciliat în localitatea ................, județul/sectorul ............., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ....... seria ...... nr. .............., eliberat de ............. la data de ............., codul numeric personal .................., țara ................., nr. de telefon .............,în calitate de (bifați una dintre căsuțe):constituitor [] reprezentant al constituitorului []beneficiar [] reprezentant al beneficiarului []reprezentant al fiduciarului []Alte date ......................completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea*1) avizului de fiducie inițial identificat mai jos:Nr. de identificare a avizului de fiducie*2) ...........................Înregistrarea anulării contractului de fiducie la organul fiscal.Organul fiscal competent*3) .....................Numărul de înregistrare a anulării contractului de fiducie la organul fiscal ..........................Data înregistrării anulării contractului de fiducie la organul fiscal ................Data ............. Semnătura ....................__________*1) Avizul de nulitate se înscrie în arhivă numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă s-a dispus anularea contractului de fiducie.*2) În situația în care avizul de fiducie inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize, se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a fiduciei.*3) Se va menționa denumirea organului fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.-------------