HOTĂRÂRE nr. 900 din 1 septembrie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu, şi al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 ianuarie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 900.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţionalde asigurări sociale de sănătate din titlulIX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale desănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  +  Articolul 1Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional, se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.  +  Articolul 2 (1) Cardul naţional se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi, potrivit art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cardul naţional se va produce şi distribui asiguraţilor începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme. (3) Testarea funcţionalităţilor cardului naţional - componenţa informatică se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, la nivelul judeţului Arad, judeţ pilot.  +  Articolul 3Cardul naţional este parte componentă a sistemului naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate, reprezintă un instrument electronic cu elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii şi se realizează de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate, potrivit art. 337 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 4 (1) Cardul naţional produs de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. se transmite pentru personalizare Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice (Centrul Naţional Unic) din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, care inscripţionează pe acesta informaţiile prevăzute la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Informaţiile minime necesare personalizării cardului naţional de sănătate, în condiţiile legii, se pun la dispoziţia Centrului Naţional Unic, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (3) După personalizarea cardurilor naţionale de către Centrul Naţional Unic, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. realizează sortarea cardurilor naţionale pe case de asigurări de sănătate şi medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziţie de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. predă cardurile naţionale Ministerului Sănătăţii pe bază de proces-verbal, care le transferă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu titlu gratuit. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pune la dispoziţia Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. pe bază de proces-verbal cardurile naţionale în vederea distribuirii acestora de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. la casele de asigurări de sănătate. (4) Ministerul Sănătăţii efectuează plata cardurilor naţionale către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., pe baza documentelor de recepţie, întocmite de o comisie de recepţie. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de recepţie se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (5) Contravaloarea cardului naţional, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis se suportă, potrivit art. 332 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul Ministerului Sănătăţii. (6) Pentru plata cardului naţional realizat potrivit prevederilor art. 3 şi distribuirea acestuia se încheie un contract de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., conform art. 332 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa privind distribuirea către reprezentanţii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenţa medicală primară sau împuterniciţilor legali ai acestora a cardurilor naţionale pentru asiguraţii de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă. În situaţia în care la furnizorul de servicii medicale îşi desfăşoară activitatea mai mulţi medici de familie, reprezentantul legal organizează evidenţa repartizării cardurilor pe fiecare medic de familie. (2) În situaţia în care medicii de familie constată că unele carduri naţionale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate prezintă defecţiuni tehnice sau erori ale informaţiilor înscrise, cardurile respective vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestuia, însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului şi a cauzelor pentru care acestea sunt returnate. (3) În situaţia în care medicii de familie constată că unele carduri naţionale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate corespund unor persoane asigurate care nu se mai regăsesc pe lista acestora, cardurile naţionale respective se returnează caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestora, însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului şi a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurări de sănătate va redistribui cardurile naţionale medicilor de familie pe lista cărora se regăsesc asiguraţii dacă aceştia sunt înscrişi pe lista unui alt medic de familie aflat în relaţie contractuală cu respectiva casă de asigurări de sănătate. Pentru situaţiile în care asiguraţii sunt înscrişi pe lista unui medic de familie aflat în relaţie contractuală cu o altă casă de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate căreia i s-au returnat cardurile naţionale de către medicii de familie asigură distribuirea în condiţii de siguranţă a cardurilor naţionale însoţite de un borderou centralizator, cu menţionarea numărului de identificare al cardului către casele de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află asiguraţii respectivi. (4) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa cardurilor naţionale returnate în condiţiile alin. (2) şi (3). (5) În cazul în care asiguratul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia se află în imposibilitatea de a intră în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se află înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predă casei de asigurări de sănătate de la care a fost primit. (6) Cardurile naţionale returnate de medicii de familie caselor de asigurări de sănătate şi nedistribuite asiguraţilor vor fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora. (7) Cardurile returnate caselor de asigurări de sănătate ca urmare a unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare vor fi returnate Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. pe bază de borderou centralizator, iar aceasta, în termen de 30 de zile lucrătoare, retipăreşte cardurile respective şi le distribuie caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6 (1) Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013. (2) Lunar, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. date privind persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, care în luna următoare împlinesc 18 ani, în vederea producerii cardului naţional. (3) Asiguratul suportă contravaloarea cardului naţional în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional, pe baza unei cereri însoţite de dovada plăţii în contul Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. a contravalorii cardului. (5) Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card naţional, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 7Obligaţiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi ale medicilor de familie pe care îi reprezintă sunt următoarele: a) să ridice de la casele de asigurări de sănătate, în vederea distribuirii şi inscripţionării datelor medicale de către medicii de familie, cardurile naţionale pentru asiguraţii aflaţi pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă; b) să valideze, prin intermediul medicilor de familie pe care îi reprezintă, cardurile naţionale, din punctul de vedere al corectitudinii datelor, cu referire la lista proprie de asiguraţi, în vederea înregistrării în sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate a persoanelor înscrise pe listele acestora; c) să informeze asiguraţii cu privire la datele cu caracter medical ce se pot edita pe cardul naţional; d) să editeze informaţiile cu caracter medical menţionate la art. 331 alin. (1)-(3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru informaţiile prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar acceptul asiguratului exprimat în timpul vieţii, potrivit art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare: e) să actualizeze, după caz, datele medicale înscrise pe cipul acestuia, în situaţia apariţiei unor modificări a acestor date.  +  Articolul 8 (1) Entităţile care au acces la informaţiile înscrise pe cardul naţional sunt: a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, prin personalul autorizat în acest scop, au acces la datele menţionate la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia editării datelor medicale pe cipul cardului naţional; b) medicul de familie la care este înscris asiguratul are acces la editarea datelor medicale înscrise pe cipul cardului naţional, precum şi la citirea datelor înscrise atât pe cardul naţional, cât şi pe cipul acestuia; c) medicii specialişti, alţii decât medicii de familie menţionaţi la lit. b), au acces numai la citirea datelor înscrise pe cardul naţional, respectiv cipul acestuia; d) furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului naţional, vor realiza doar identificarea titularului cardului naţional în vederea eliberării prescripţiilor medicale sau a dispozitivelor medicale. (2) Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii, titulari ai cardului naţional, adresează o cerere scrisă entităţilor menţionate la alin. (1), care vor transmite, în mod gratuit, informaţiile solicitate, în condiţiile legii. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi instituţiile implicate în implementarea cardului naţional au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Informaţiile minime care vor fi vizualizate pe cardul naţional sunt următoarele: a) numele şi prenumele asiguratului; b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; c) numărul de identificare al cardului naţional; d) data expirării cardului naţional. (5) Pe cip-ul cardului naţional se înregistrează şi pot fi accesate datele menţionate la art. 331 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de card naţional în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. (2) Furnizorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia utilizării cardului naţional în condiţiile art. 2 din hotărâre şi ale art. 2 alin. (3) din prezentele norme metodologice. (3) Furnizorii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să utilizeze Sistemul informatic al cardului naţional, iar în situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic al cardului naţional, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea în procesul de transmitere a datelor.  +  Articolul 10Până la 31 decembrie 2012, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se face potrivit prevederilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-------