ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 martie 2002 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 514 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 297 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 289 din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare va elabora şi va adopta regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: cap. II din Legea nr. 52/1994privind valorile mobiliare şi bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările şi completările ulterioare; cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 69/1997privind pieţele reglementate de mărfuri, servicii şi instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificările ulterioare; pct. 41, 42 şi 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; anexa nr. III/1 şi anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6/1999privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 514 din 12 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 24 iulie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Comisiei Naţionale aValorilor Mobiliare,Gabriela Victoria Anghelache  +  AnexăSTATUT 13/03/2002