HOTĂRÂRE nr. 912 din 25 august 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate(actualizată până la data de 21 august 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.214 din 6 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte procedura de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi condiţiile în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care efectuează operaţiuni aeriene cu aeronave civile sau de stat în spaţiul aerian naţional, indiferent de cetăţenia, respectiv naţionalitatea acestor persoane şi indiferent de categoriile de aeronave utilizate şi de statul de înmatriculare/identificare al acestora.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operator al aeronavei - persoană fizică sau juridică care efectuează operaţiuni aeriene cu o aeronavă civilă ori de stat; în cazul operaţiunilor aeriene civile operator al aeronavei este considerat persoana al cărei certificat, autorizaţie şi/sau licenţă stau/stă la baza efectuării operaţiunii respective sau în cazul în care, conform reglementărilor aplicabile, un astfel de document nu este necesar, pilotul comandant al aeronavei; b) zone dens populate - zonele cu ansambluri de clădiri situate în localităţi urbane sau rurale, precum şi orice terenuri pe care se adună un număr mare de persoane în scop recreaţional ori pentru participarea la diverse manifestaţii în aer liber; c) forţă majoră - eveniment imprevizibil şi inevitabil care generează imposibilitatea temporară sau definitivă de executare a unui zbor în condiţii de siguranţă; d) spaţiu aerian de clasa G - zonă delimitată de spaţiu aerian în care nu sunt furnizate servicii de control al traficului aerian;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.214 din 6 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011. e) zbor VFR - un zbor efectuat în conformitate cu regulile zborului la vedere; f) spaţiu aerian segregat - un volum de spaţiu aerian definit care în mod normal se află sub responsabilitatea unei autorităţi de aviaţie, care este temporar segregat prin acord comun, pentru folosire exclusivă pentru altă autoritate de aviaţie şi prin care, pe perioada respectivă, alt trafic nu este autorizat să tranziteze; g) spaţiu aerian restricţionat - un volum de spaţiu aerian definit în interiorul căruia pot fi executate activităţi periculoase pentru zbor în intervale de timp specificate - zonă periculoasă; sau spaţiul aerian situat deasupra suprafeţei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este restricţionat în conformitate cu nişte condiţii specificate - zonă restricţionată; sau spaţiul aerian situat deasupra suprafeţei terestre ori apelor teritoriale ale unui stat în interiorul căreia zborul aeronavelor este interzis - zonă interzisă; h) regiune de informare a zborurilor - FIR Bucureşti - zonă de spaţiu aerian de dimensiuni definite în care România are obligaţia furnizării serviciilor de informare a zborurilor şi de alarmare. (2) Termenii aeronavă de stat, spaţiu aerian naţional, spaţiu aerian rezervat şi operaţiuni aeriene civile au înţelesul din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Zborul unei aeronave civile în spaţiul aerian naţional, cu excepţia zborului VFR executat în întregime într-o zonă de spaţiu aerian de clasa G, precum şi zborul unei aeronave civile care traversează graniţa regiunii de informare a zborurilor - FIR Bucureşti se consideră autorizate dacă pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor, în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare, iar aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor. (2) Zborul VFR al unei aeronave civile, executat în întregime într-o zonă de spaţiu aerian de clasa G, se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terţilor, iar pentru zborul respectiv operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu reglementările aeronautice în vigoare sau, la alegerea operatorului, a făcut o informare de trafic VFR la Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu exonerează operatorul aeronavei de obligaţia deţinerii, după caz, a autorizaţiilor, certificatelor şi/sau licenţelor prevăzute de reglementările referitoare la desfăşurarea tipului respectiv de operaţiune aeriană civilă în spaţiul aerian naţional. Extrase din actele normative în vigoare referitoare la documentele sus-menţionate, corespunzătoare tuturor categoriilor de aeronave civile, respectiv fiecărui tip de operaţiune aeriană, se publică prin grija Autorităţii Aeronautice Civile Române pe pagina de web proprie şi în Publicaţia de Informare Aeronautică a României (AIP - România). (4) Orice aeronavă civilă care efectuează un zbor într-o porţiune din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie trebuie să aibă posibilitatea de a efectua comunicaţii radio bilaterale şi trebuie să fie echipată cu transponder care va funcţiona pe tot parcursul zborului respectiv, indiferent dacă o parte a acestuia se desfăşoară într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G. Cu autorizarea expresă a unei unităţi de control al traficului aerian pentru zona proprie de responsabilitate, o aeronavă civilă poate efectua zborul în zona respectivă şi fără a fi echipată cu transponder. (5) Pe timp de pace, modalitatea de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian naţional, inclusiv cea de stabilire a spaţiilor aeriene segregate, restricţionate sau rezervate, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului apărării naţionale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor internaţionale aplicabile.  +  Articolul 4 (1) În plus faţă de cerinţele menţionate la art. 3 alin. (1) şi (2), următoarele categorii de zboruri ale aeronavelor civile pot fi efectuate în spaţiul aerian naţional numai în condiţiile obţinerii unei autorizări şi, după caz, a unui aviz: a) zborurile tehnice, care pot fi executate numai în condiţiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competenţă de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin reglementări specifice, în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective; b) zborurile internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian public, cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României, care pot fi executate numai în condiţiile autorizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii direct ori prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit. B, respectiv C, în condiţiile tratatelor internaţionale la care România este parte; c) zborurile interne şi internaţionale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, muniţii, explozivi, materiale radioactive şi alte bunuri periculoase, care pot fi executate numai cu condiţia autorizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale; d) zborurile în porţiunile de spaţiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricţionate, care pot fi executate numai în condiţiile autorizării de către unitatea de trafic care efectuează controlul traficului aerian în spaţiul ori zona respectiv/respectivă sau, în cazul unui zbor într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G, de către entitatea care a făcut rezervarea ori a solicitat utilizarea exclusivă, respectiv restricţionarea zonei respective de spaţiu aerian; e) zborurile deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, care pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizaţii de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia zborurilor executate în limita zonei de control de aerodrom (CTR) Băneasa şi a zborurilor de îndepărtare după decolare şi de apropiere pentru aterizare pe aerodromurile certificate situate pe raza municipiului Bucureşti; f) zborurile pentru activităţi de determinări topogeodezice la o scară mai mare de 1: 20.000, fotografiere aeriană sau filmări aeriene care pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unui aviz din partea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Procedura de acordare a autorizaţiilor şi, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) este menţionată în anexa nr. 1. Procedura de acordare a autorizaţiei de survol şi, respectiv, a avizului prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) este menţionată în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Zborurile cu aeronave de stat în spaţiul aerian naţional se consideră autorizate dacă: a) pentru aeronavele de stat româneşti - a fost depus un plan de zbor sau s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale; b) pentru aeronavele de stat străine - a fost obţinută o autorizare de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale şi a fost depus un plan de zbor în cazul unei operări ca trafic aerian general (GAT); c) pentru aeronavele militare de stat străine participante la aplicaţii, exerciţii sau antrenamente în spaţiul aerian naţional, s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale. d) pentru aeronavele de stat străine aflate în custodia operatorilor economici din România pentru reparaţii, modernizări, modificări, precum şi pentru aeronavele nou-fabricate destinate a deveni aeronave de stat - s-a efectuat o planificare de zbor la Ministerul Apărării Naţionale sau s-a depus un plan de zbor în cazul operării ca trafic aerian general, de către operatorul aeronavelor.-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.214 din 6 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011. (2) În plus faţă de cerinţa menţionată la alin. (1) lit. a) zborurile cu aeronave de stat româneşti pentru activităţi de filmare, fotografiere aeriană sau determinări topogeodezice pot fi executate numai în condiţiile obţinerii unei autorizări de survol din partea Ministerului Apărării Naţionale. (3) Procedura de acordare a autorizărilor de survol de către Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la alin. (2), este menţionată în anexa nr. 2. (4) Zborurile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează sub responsabilitatea operatorilor economici în a căror custodie se află aeronavele de stat străine respective sau, după caz, a fabricantului, care poartă şi răspunderea pentru daunele produse terţilor în timpul zborurilor, în condiţiile legii civile.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.214 din 6 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011.  +  Articolul 6Planificarea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) şi c) se va efectua în conformitate cu dispoziţiile specifice ale Ministerului Apărării Naţionale/Statului Major al Forţelor Aeriene.  +  Articolul 7 (1) Aeronavele civile care execută zboruri internaţionale spre/dinspre România sunt obligate să efectueze prima aterizare pe teritoriul României şi ultima decolare de pe teritoriul României numai pe aerodromuri internaţionale sau deschise traficului internaţional, certificate conform reglementărilor în vigoare şi publicate în AIP - România, în vederea efectuării controlului pentru trecerea frontierei, precum şi a inspecţiei şi controlului de siguranţă a zborurilor şi de securitate aeronautică, conform prevederilor legale. (2) Dacă, din cauze de forţă majoră, aterizarea şi decolarea prevăzute la alin. (1) nu pot fi executate pe unul dintre aerodromurile internaţionale sau deschise traficului internaţional, controlul pentru trecerea frontierei, precum şi inspecţia şi controlul de siguranţă a zborurilor şi de securitate aeronautică se efectuează la locul de aterizare ori decolare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Aeronavele civile care efectuează zboruri interne sunt obligate să decoleze şi să aterizeze numai de pe/pe aerodromuri civile certificate conform reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu respectarea restricţiilor şi limitărilor tehnice şi operaţionale ale aeronavelor, stabilite potrivit reglementărilor aplicabile. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură publicarea listei aerodromurilor certificate şi caracteristicile tehnico-operaţionale ale acestora în AIP - România şi pe pagina web proprie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), avioanele cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrauşoare şi aeronavele nemotorizate, care execută zboruri interne VFR pe timp de zi, încadrate în categoria operaţiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafaţă de apă, altul/alta decât un aerodrom civil certificat, în următoarele condiţii cumulative:--------Partea introductivă a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. a) terenul sau suprafaţa de apă este amplasat/ă în extravilanul unei localităţi;--------Lit. a) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. b) proprietarul sau, în cazul domeniului public, administratorul terenului ori al suprafeţei de apă a aprobat utilizarea acestora de către aeronava în cauză; c) dimensiunile şi configuraţia terenului sau ale suprafeţei de apă permit desfăşurarea activităţii de zbor cu categoria respectivă de aeronavă, în condiţii de siguranţă; d) restricţiile privind activitatea de zbor pe respectivul teren/respectiva suprafaţă de apă, care pot fi stabilite de primar în funcţie de interesele locuitorilor rezidenţi în respectiva localitate, precum şi de proprietarul sau, după caz, administratorul terenului/suprafeţei de apă, sunt cunoscute şi respectate de către operatorul aeronavei;--------Lit. d) a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. e) în cazul în care terenul este situat în perimetrul unei zone de control de aerodrom sau al unei zone restricţionate, dacă operatorul aeronavei a convenit/încheiat cu unitatea de trafic aerian corespunzătoare, înainte de începerea activităţii de zbor pe respectivul teren, o procedură pentru coordonarea activităţilor de zbor.-------------Lit. e) a alin. (3) al art. 8 a fost introdusă de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.214 din 6 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 21 decembrie 2011. (4) Abrogat.--------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (5) Abrogat.--------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (6) Abrogat.--------Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (7) Abrogat.--------Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (8) Abrogat.--------Alin. (8) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (9) Răspunderea pentru desfăşurarea activităţii de zbor pe terenurile sau suprafeţele de apă prevăzute la alin. (3), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranţa zborului şi securitatea aeronautică, precum şi răspunderea în cazul producerii de daune ca urmare a activităţii de zbor desfăşurate pe astfel de terenuri ori suprafeţe de apă revin în totalitate operatorului aeronavei. Proprietarul sau, după caz, administratorul terenului ori al suprafeţei de apă răspunde dacă a fost de acord ca operatorii aeronavelor să execute activităţi de zbor fără îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (3) lit. a).  +  Articolul 9 (1) Pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât cele prevăzute la art. 8, cu respectarea procedurilor aplicabile în astfel de situaţii: a) aeronavele civile aflate în situaţii de forţă majoră; b) aeronavele civile nepropulsate de un organ motor, precum şi aeronavele civile care le tractează în cursul zborurilor de recuperare; c) aeronavele civile care execută zboruri din categoriile urgenţe medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-salvare; d) elicopterele civile care efectuează operaţiuni de supraveghere din aer de lucrări sau elemente de infrastructură, precum şi de transport obiecte suspendate, în condiţiile stabilite prin autorizarea specială emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor specifice aplicabile. (2) Răspunderea pentru desfăşurarea activităţii de zbor pe terenurile sau suprafeţele de apă prevăzute la alin. (1), cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare privind siguranţa zborului şi securitatea aeronautică, precum şi răspunderea în cazul încălcării dreptului de proprietate şi al producerii de daune ca urmare a activităţii de zbor desfăşurate pe astfel de terenuri sau suprafeţe de apă revin în totalitate operatorului aeronavei.  +  Articolul 10Autorizările şi avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate, iar planificarea şi informarea pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte, pentru o serie de zboruri sau pentru perioade determinate de timp.  +  Articolul 11 (1) Operatorul unei aeronave care intenţionează să execute un zbor în spaţiul aerian naţional, inclusiv în spaţiul aerian de clasă G, este obligat ca înainte de începerea zborului să se informeze cu privire la cerinţele, limitările şi restricţiile aplicabile zborului respectiv, prevăzute în AIP - România, în circularele de informare aeronautică şi în mesajele de înştiinţare (NOTAM), şi este direct răspunzător de respectarea acestora. (2) Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor, mesajele NOTAM, precum şi secţiunile din documentele de informare aeronautică care conţin deciziile de stabilire a zonelor de spaţiu aerian rezervat sau segregat, precum şi a zonelor interzise, restricţionate ori periculoase, împreună cu condiţiile asociate acestora, se publică pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificaţi. Lista unităţilor certificate să furnizeze servicii de informare aeronautică pe teritoriul României se publică pe pagina web a Autorităţii Aeronautice Civile Române. (3) Operatorul aeronavei este obligat să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare ori aviz sau pentru care a făcut informarea conform prevederilor prezentei hotărâri, precum şi condiţionările, restricţiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării sau avizului respective/respectiv. Operatorul aeronavei care intenţionează să efectueze un zbor într-o zonă restricţionată sau periculoasă ori în spaţiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât şi în timpul acestuia cu privire la condiţiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spaţiu aerian şi să le respecte. (4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, respectiv informarea transmisă, cu respectarea procedurilor şi reglementărilor aplicabile. (5) Prevederile prezentei hotărâri nu exonerează operatorul unei aeronave care a depus un plan de zbor, a obţinut o autorizare sau aviz ori care a efectuat o informare despre zborul pe care urmează să-l desfăşoare de obligaţia de a respecta şi de a îndeplini condiţiile impuse prin alte reglementări legale în vigoare, aplicabile zborului respectiv. Zborurile în zona de frontieră se execută cu respectarea prevederilor specifice ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Deasupra zonelor dens populate sunt interzise: a) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor la înălţimi mai mici de 300 de metri faţă de cel mai înalt obstacol fix, cu excepţia celor care execută proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate, precum şi a celor care execută, în conformitate cu reglementările în vigoare, operaţiuni de filmare aeriană sau de lucru aerian în folosul sănătăţii publice şi protecţiei mediului în baza unei autorizări specifice emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru fiecare zbor/serie de zboruri, în condiţiile existenţei unui aviz al primarului localităţii pe raza căreia se desfăşoară operaţiunile aeriene respective;--------Lit. a) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. b) efectuarea de zboruri de către aeronavele civile care nu deţin certificat de navigabilitate, emis conform legislaţiei şi reglementărilor în vigoare; c) efectuarea de către aeronavele civile a zborurilor de acrobaţie sau a zborurilor tehnice. (2) În afara zonelor dens populate, aeronavelor civile le sunt interzise zborurile la o înălţime mai mică de 150 metri faţă de sol, cu excepţia aeronavelor care execută proceduri de aterizare/decolare pe/de pe aerodromuri certificate sau terenuri/suprafeţe de apă stabilite potrivit prevederilor art. 8 alin. (3), aeronavelor care execută zboruri de acrobaţie sau operaţiuni de lucru aerian în folosul agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, în condiţiile autorizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum şi aeronavelor care execută zboruri aferente operaţiunilor aeriene prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).--------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) zborurile din categoriile urgenţe medicale, intervenţii în zone calamitate şi operaţiuni de căutare-salvare.  +  Articolul 13Constituie contravenţii următoarele fapte: a) executarea unui zbor în spaţiul aerian naţional cu o aeronavă civilă pentru care nu s-a încheiat un contract de asigurare pentru acoperirea răspunderii faţă de terţi şi, după caz, faţă de pasageri, bagaje sau marfă, în condiţiile stabilite de legislaţia naţională în vigoare şi de regulamentele comunitare aplicabile; b) efectuarea unui zbor al unei aeronave civile în spaţiul aerian naţional sau a unui zbor care traversează graniţa FIR Bucureşti fără depunerea unui plan de zbor, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1); c) efectuarea unui zbor VFR al unei aeronave civile, în întregime într-o zonă de spaţiu aerian de clasă G, fără depunerea unui plan de zbor ori, după caz, fără informarea Ministerului Apărării Naţionale, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2); d) efectuarea unui zbor într-o zonă de spaţiu aerian unde furnizarea serviciilor de trafic aerian este obligatorie, cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (4); e) efectuarea unui zbor tehnic fără deţinerea autorizării emise de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sau de către organismul căruia i s-a delegat competenţă în domeniul certificării tehnice ori al autorizării aeronavei respective, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a); f) efectuarea unui zbor cu o aeronavă civilă care transportă trupe, tehnică militară, materiale radioactive sau bunuri periculoase, fără autorizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi/ori a avizului Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), respectiv fără respectarea procedurii de notificare prevăzute la art. 19 alin. (6) din anexa nr. 1; g) efectuarea unui zbor într-o zonă interzisă sau într-o porţiune de spaţiu aerian rezervat, segregat ori într-o zonă restricţionată fără deţinerea unei autorizări din partea entităţii care a făcut rezervarea, respectiv a impus utilizarea exclusivă sau restricţionarea, ori al unităţii de trafic care efectuează controlul traficul aerian în spaţiul sau zona respectivă, conform cerinţei de la art. 4 alin. (1) lit. d); h) efectuarea unui zbor deasupra municipiului Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 de metri fără deţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e); i) efectuarea unui zbor internaţional spre/dinspre România cu încălcarea cerinţei de la art. 7 alin. (1), cu excepţia cazurilor de forţă majoră; j) amenajarea şi/sau utilizarea de către operatorul aeronavei a unui teren ori a unei suprafeţe de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, cu încălcarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute la art. 8 alin. (3), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 9; k) darea spre utilizare de către proprietar sau, după caz, administrator către un operator al aeronavei a unui teren ori a unei suprafeţe de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a); l) efectuarea unui zbor aferent unei operaţiuni de transport aerian public pe alte terenuri/suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate; m) aterizarea pe un teren sau o suprafaţă de apă, altul/alta decât cele prevăzute la art. 8 alin. (3), cu încălcarea condiţiilor şi cerinţelor prevăzute la art. 9 alin. (1); n) nerespectarea de către operatorul aeronavei a obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3); o) efectuarea unui zbor deasupra sau în afara unei zone dens populate, cu încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 14 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 13 lit. a), e), f), h)-k) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 35.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 13 lit. b)-d), g), l)-o) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică operatorului aeronavei sau, în cazul neidentificării acestuia, persoanei pe numele căreia este emis certificatul de înmatriculare/identificare al aeronavei, cu excepţia sancţiunii pentru contravenţia prevăzută la art. 13 lit. k) care se aplică proprietarului ori, după caz, administratorului terenului/suprafeţei de apă. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale, de către: a) personalul împuternicit în acest scop de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru toate contravenţiile prevăzute la art. 13; b) personalul împuternicit de primarul localităţii pe raza căreia s-a produs fapta contravenţională, pentru contravenţiile prevăzute la art. 13 lit. j), k) şi m). (5) Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Aeroclubul României vor acorda sprijin primarilor pentru identificarea operatorilor sau deţinătorilor aeronavelor civile în cazul constatării unor contravenţii. (6) Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Orice plan de zbor depus se închide în conformitate cu procedurile şi reglementările aplicabile, în vigoare. (2) În cazul în care, în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor prezentei hotărâri sau ale reglementărilor aeronautice în vigoare, au fost declanşate operaţiunile de căutare-salvare ori de poliţie aeriană, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operaţiuni.  +  Articolul 16 (1) Controlul utilizării spaţiului aerian naţional se efectuează de către Ministerul Apărării Naţionale în conformitate cu prevederile Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată. (2) În scopul exercitării atribuţiilor de control ale Ministerului Apărării Naţionale, rezultate din Legea nr. 257/2001, republicată, planurile de zbor şi autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Naţionale de către unităţile de trafic aerian şi, după caz, entităţile emitente. (3) Abrogat.--------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 781 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 21 august 2012.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia alin. (2) şi (3), care intră în vigoare la data publicării. (2) Până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Apărării Naţionale şi furnizorii de servicii de informare aeronautică certificaţi vor duce la îndeplinire, după caz, cerinţele de publicare a informaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) şi art. 11 alin. (2), precum şi la art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22 şi art. 23 alin. (2) din anexa nr. 1. (3) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA şi Ministerul Apărării Naţionale vor stabili proceduri comune privind transmiterea datelor prevăzute la art. 16 alin. (2). (4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile şi de stat în spaţiul aerian naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 793/1974 privind aprobarea Regimului de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 4 iulie 1974, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 912.  +  Anexa 1PROCEDURA 25/08/2010  +  Anexa 2PROCEDURA 25/08/2010