ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 23 martie 2004  Notă
  Forma consolidată a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 10 din 18 martie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 256 din 23 martie 2004, la data de 1 ianuarie 2012 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004; ORDONANȚA nr. 8 din 20 ianuarie 2005; LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011.
  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere că Autoritatea Națională a Vămilor are obligația armonizării de urgență a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că un nou statut al personalului vamal se impune de urgență a fi adoptat, ca urmare a cerințelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislației române, inclusiv a necesității urgentării alinierii drepturilor, îndatoririlor specifice și a incompatibilităților funcționarilor vamali români cu cele ale funcționarilor din administrațiile vamale din alte țări,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor și reglementează:a) funcțiile publice specifice din cadrul Autorității Naționale a Vămilor;b) drepturile și îndatoririle specifice personalului vamal și unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază;c) incompatibilitățile și conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.  +  Articolul 2Personalul vamal, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, are calitatea de funcționar public cu statut special și cuprinde persoanele numite în funcțiile publice generale și specifice de conducere și de execuție din cadrul Autorității Naționale a Vămilor. (la 17-06-2004, Articolul 2 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004. )  +  Articolul 3Ocuparea funcțiilor publice de execuție, generale și specifice se face cu respectarea condițiilor de studii și de vechime în specialitate, prevăzute de lege.  +  Articolul 4Conducătorul Autorității Naționale a Vămilor are rang de subsecretar de stat și îndeplinește funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 30-05-2005, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică pct. 1 al art. 6 din ORDONANȚĂ nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. )  +  Capitolul II Funcțiile publice generale și specifice din cadrul Autorității Naționale a Vămilor  +  Articolul 5(1) În raport cu gradul de complexitate al atribuțiilor și responsabilităților cu caracter general, îndeplinite de Autoritatea Națională a Vămilor, funcțiile publice de execuție ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorității Naționale a Vămilor și direcțiile regionale vamale din subordine sunt:a) funcții publice de execuție din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;b) funcții publice de execuție din clasa a II-a: referent de specialitate;c) funcții publice de execuție din clasa a III-a: referent.(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcțiilor publice din clasele prevăzute la alin. (1) sunt:a) superior, ca nivel maxim;b) principal;c) asistent;d) debutant.  +  Articolul 6(1) Funcțiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor sunt:a) director;b) director adjunct;c) șef serviciu;d) șef birou.(2) Funcțiile publice generale de conducere din direcțiile regionale vamale sunt:a) director executiv;b) director executiv adjunct;c) șef serviciu;d) șef birou.  +  Articolul 7(1) În raport cu gradul de complexitate al atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Națională a Vămilor, funcțiile publice specifice de execuție ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontieră și de interior sunt:a) funcții publice de execuție din clasa I: inspector vamal;b) funcții publice de execuție din clasa a II-a: agent vamal;c) funcții publice de execuție din clasa a III-a: controlor vamal.(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcțiilor publice specifice de excepție sunt corespunzătoare celor prevăzute la art. 5 alin. (2).  +  Articolul 8(1) Funcțiile publice specifice de conducere în birourile vamale de frontieră și de interior sunt:a) șef birou vamal;b) șef adjunct birou vamal;c) șef de tură.(2) Salariile pentru funcțiile publice specifice de conducere de șef birou vamal, șef adjunct birou vamal și șef de tură se stabilesc prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, la salariile de bază corespunzătoare funcțiilor de execuție deținute anterior reîncadrării efectuate în conformitate cu dispozițiile Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.  +  Articolul 9(1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidații înscriși pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție, generale și specifice, în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuși testării psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atât pentru candidat, cât și pentru Autoritatea Națională a Vămilor.(2) Personalul vamal în funcție care, datorită comportării necorespunzătoare la locul de muncă, afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testării psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplică în mod corespunzător.(3) Testarea personalului vamal în funcție se face o dată la 2 ani. Testarea psihologică se poate face și la solicitarea motivată a șefului ierarhic al funcționarului aflat în situația prevăzută la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. Refuzul nejustificat al funcționarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologică atrage eliberarea din funcția publică deținută, în condițiile Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare.(4) Testarea psihologică se efectuează de instituții specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în condițiile legii.  +  Capitolul III Drepturi și îndatoriri specifice  +  Secţiunea 1 Drepturile personalului vamal  +  Articolul 10(1) Personalul vamal beneficiază de protecția legii și este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de execuție, de decizie sau de control, cu consecințe grave asupra îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.(2) Personalul vamal supus ingerințelor, influenței sau oricărei alte forme de presiune este îndreptățit să ceară șefului său direct și, în cazul în care nu este mulțumit de măsurile luate, să solicite șefului ierarhic superior înlăturarea constrângerilor care îi alterează libertatea de apreciere, de execuție, de decizie sau de control.  +  Articolul 11Personalul vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor are dreptul ca, în afara serviciului, să își exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.  +  Articolul 12(1) Abrogat. (la 23-11-2004, Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a art. 45 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004. ) (2) Personalul vamal care își desfășoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază.(3) Personalului vamal cu activitate în cadrul Autorității Naționale a Vămilor mai mare de 5 ani i se acordă un spor de stabilitate la salariul de bază, după cum urmează:a) între 5 ani - 10 ani 3%;b) între 10 ani - 15 ani 5%;c) între 15 ani - 20 de ani 7%;d) peste 20 de ani 10%.(4) Sporul de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcție corespunzătoare tranșei cuvenite.(4^1) Personalul vamal care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite beneficiază de un spor de 15%, calculat la salariul de bază. (la 17-06-2004, Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 din LEGEA nr. 243 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 14 iunie 2004. ) (5) Munca prestată de personalul vamal în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuității activității vamale se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază și se aprobă de către conducătorul unității. Munca prestată și plătită în condițiile de mai sus nu se compensează și cu timp liber corespunzător.(6) Abrogat. (la 23-11-2004, Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a art. 45 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004. )  +  Articolul 13(1) Programul de lucru al personalului vamal se stabilește prin ordin al conducătorului Autorității Naționale a Vămilor în condițiile prevăzute de lege.(2) În birourile vamale în care activitatea se desfășoară în schimburi, durata normală a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fără a putea depăși 48 de ore pe săptămână sau media orelor de muncă, calculată, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 săptămâni.  +  Articolul 14(1) În cursul programului normal de lucru, cu excepția programului desfășurat în schimburi, se poate acorda o pauză de masă de cel mult o jumătate de oră, care nu se include în durata normată a timpului de muncă.(2) Pauza de masă nu trebuie să afecteze desfășurarea normală a activității vamale.  +  Articolul 15Abrogat. (la 01-01-2012, Art. 15 a fost abrogat de pct. 12 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011. )  +  Articolul 16(1) La solicitarea agenților economici, a instituțiilor publice sau a instituțiilor private de pregătire profesională, funcționarii publici din cadrul Autorității Naționale a Vămilor pot susține cursuri și alte forme de pregătire și perfecționare profesională în domeniul vamal, pentru personalul acestora.(2) Modalitățile de participare la acțiunile solicitate se stabilesc prin protocoale între entitățile interesate și Autoritatea Națională a Vămilor.  +  Articolul 17Personalul vamal, cu excepția funcționarilor publici de conducere, poate înființa, în condițiile legii, organizații sindicale, poate adera la acestea și poate fi ales în organele de conducere legal constituite.  +  Articolul 18Organizațiile sindicale își determină liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorică, organele de conducere, drepturile și îndatoririle membrilor. Lista cuprinzând numele membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau în celelalte forme de asociere va fi adusă la cunoștință Autorității Naționale a Vămilor sau, după caz, direcției regionale vamale.  +  Articolul 19Reuniunile organizațiilor sindicale se desfășoară în afara programului de lucru. Organizațiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăși o oră. În mod excepțional, limita maximă de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singură lună. Cumulul poate fi autorizat de conducătorul Autorității Naționale a Vămilor sau, după caz, de directorul executiv al direcției regionale vamale în a cărei rază se desfășoară reuniunea.  +  Articolul 20Spațiile cu destinație culturală, sportivă, de servire a mesei și de cazare, aflate în proprietatea Autorității Naționale a Vămilor, pot fi folosite de organizațiile sindicale, cu acordul Autorității Naționale a Vămilor, respectiv al direcțiilor regionale vamale.  +  Articolul 21Organizațiile sindicale legal constituite sunt îndreptățite să folosească mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apărarea drepturilor generale și a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum și pentru realizarea scopurilor prevăzute în statutele proprii de organizare.  +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle personalului vamal  +  Articolul 22Personalul vamal are obligația să cunoască, să respecte și să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general și special din domeniul vamal, precum și prevederile incidente în materie vamală din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 23Personalul vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor are obligația să cunoască conținutul tuturor reglementărilor cu caracter intern, concretizate în ordine, instrucțiuni, norme, proceduri și orice alte dispoziții de care depinde îndeplinirea la timp, în mod eficient și în condiții corespunzătoare a îndatoririlor de serviciu.  +  Articolul 24Personalul vamal are îndatorirea să cunoască atribuțiile generale și specifice care îi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale a Vămilor, prin fișa postului și prin orice alt instrument juridic care modifică sau completează regimul drepturilor și îndatoririlor profesionale și să semnaleze intervențiile operate în structura ori conținutul funcției, susceptibile să îi afecteze capacitatea de îndeplinire a sarcinilor de serviciu.  +  Articolul 25(1) Personalul vamal cu funcții de conducere sau de execuție este răspunzător, potrivit legii, pentru măsurile, acțiunile și deciziile luate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și pentru săvârșirea actelor și faptelor incompatibile cu reglementările stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, și prin prezentul statut.(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu funcții de conducere sau de execuție răspunde potrivit art. 998 din Codul civil. (la 03-02-2005, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. 6 din ORDONANȚĂ nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. ) (3) Răspunderea stabilită în condițiile alin. (2) nu restrânge dreptul persoanei vătămate prin actele de control de a se adresa instanțelor de judecată pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate.  +  Articolul 26Personalul vamal este obligat să își îndeplinească atribuțiile de serviciu numai în limitele competențelor și responsabilităților cu care a fost învestit.  +  Articolul 27(1) Personalul vamal este obligat să aplice măsurile adoptate prin acte normative interne, precum și cele stabilite prin acorduri și înțelegeri internaționale destinate prevenirii, constatării și sancționării fraudei vamale.(2) Personalul vamal are îndatorirea să acționeze permanent pentru restrângerea și eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal.  +  Articolul 28Personalul vamal are obligația să cunoască dispozițiile legale referitoare la regimul informațiilor clasificate și să le aplice în mod corespunzător documentelor, datelor și oricăror alte înscrisuri de care ia cunoștință în cursul operațiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are îndatorirea să cunoască dispozițiile legale cu privire la datele și informațiile confidențiale sau care nu sunt destinate publicității.  +  Articolul 29În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul vamal este obligat să adopte un comportament civilizat, o atitudine corectă și fermă în relațiile cu persoanele supuse procedurilor vamale și să contribuie în mod constant la prevenirea, combaterea și sancționarea încălcărilor aduse reglementărilor vamale.  +  Articolul 30(1) Personalul vamal este obligat să își perfecționeze pregătirea profesională prin formele stabilite în Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul vamal are îndatorirea să participe, cel puțin o dată la 2 ani, la un program general de documentare în materie de legislație vamală.  +  Articolul 31(1) În timpul serviciului personalul vamal are îndatorirea de a purta uniforma cu însemnele și accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu însemnele și accesoriile specifice în locuri și în condiții care ar putea afecta prestigiul funcției și interesele Autorității Naționale a Vămilor.(2) Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive și accesoriile care însoțesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condițiile de acordare și personalul care beneficiază de uniformă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul IV Incompatibilități specifice  +  Articolul 32Funcționarii publici din cadrul Autorității Naționale a Vămilor se află în conflict de interese în situațiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și ori de câte ori au de îndeplinit următoarele operațiuni vamale pentru persoanele nominalizate în art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare:a) controlul vamal al mărfurilor, verificarea existenței și autenticității documentelor;b) controlul vamal ulterior al documentelor;c) controlul vamal al mijloacelor de transport;d) controlul vamal al bagajelor și al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor;e) efectuarea de anchete administrative și alte acțiuni similare.  +  Articolul 33Exercitarea funcțiilor publice de execuție sau de conducere în cadrul Autorității Naționale a Vămilor este incompatibilă cu funcțiile, activitățile și raporturile ierarhice stabilite în art. 94 și 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute pentru activitatea de comisionar în vamă.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 34(1) Încadrarea personalului contractual, promovarea sa în funcție, modificarea contractului individual de muncă, drepturile și îndatoririle, precum și condițiile de angajare a răspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislația muncii.(2) Reglementările prin care se stabilesc drepturi, îndatoriri și incompatibilități specifice, precum și cele referitoare la funcțiile publice se completează, de drept, cu normele generale prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele care privesc drepturile de natură salarială ale funcționarilor publici.  +  Articolul 35(1) Denumirea funcției de secretar de stat al Autorității Naționale a Vămilor se înlocuiește în actele normative în vigoare cu cea de conducător al Autorității Naționale a Vămilor cu rang de subsecretar de stat și îndeplinește funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 30-05-2005, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică pct. 3 al art. 6 din ORDONANȚA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. ) (2) În anexa nr. 3/27/08 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, funcția de director general și o funcție de director general adjunct se înlocuiesc cu secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.  +  Articolul 36Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 21, 22 și art. 26-30 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru
  coordonarea autorităților de control,
  Ionel Blănculescu
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administrația publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 18 martie 2004.Nr. 10.-------------