ORDONANŢĂ nr. 26 din 1 septembrie 2012pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012    În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. -(1) Instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora, vor încasa, vor administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din acţiunile culturale şi din orice alte surse, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile realizate se vor reţine integral de către fiecare instituţie publică pentru finanţarea activităţii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii." (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiei acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, care se virează la bugetele menţionate. (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanţarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din subordine, în raport cu programele minimale propuse, după aprobarea legii bugetului de stat sau a bugetelor locale, după caz. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii publice. (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli, repartizate pe trimestre, elaborate de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat."3. Articolul 2 se abrogă.4. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 5 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 26.-------