ORDONANŢĂ nr. 13 din 23 august 2012cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2012, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2012, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1^1). (2) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2^1). (3) Bugetul de stat pe anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 2.708,7 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 1.303,9 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.404,8 milioane lei. (4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).-------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate.  +  Articolul 3 (1) Sumele în valută, reprezentând contravaloarea bunurilor confiscate de către partea americană într-un dosar de criminalitate organizată soluţionat cu sprijinul autorităţilor judiciare române, se încasează în contul de disponibilităţi deschis pe seama Ministerului Justiţiei la o instituţie de credit. În termen de 3 zile lucrătoare de la încasare, contravaloarea în lei a sumei în valută se virează de către Ministerul Justiţiei la bugetul de stat în contul de venituri 20.44.01.02.01 "Donaţii din străinătate - De la guverne străine - curente". (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Justiţiei şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite. (3) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Justiţiei şi bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se utilizează exclusiv pentru creşterea capacităţii administrative a Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei şi a structurilor de combatere a crimei organizate ale Poliţiei Române.  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze angajamente legale în cadrul sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii în limita veniturilor încasate.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ca din sumele aprobate la cap. 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 55 "Alte transferuri", să asigure finanţarea cheltuielilor aferente pregătirii Festivalului şi Concursului Internaţional "George Enescu", ediţia a XXI-a din anul 2013, prin intermediul Artexim - instituţie publică subordonată.  +  Articolul 6 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma de 1.768 mii lei şi se alocă bugetului judeţului Iaşi pentru finanţarea cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2012, se majorează cu suma de 98.232 mii lei astfel: se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare cu suma de 100.000 mii lei şi se diminuează sumele prevăzute la poziţia 43 "Sume rezervate" pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din anexa nr. 5 la Legea nr. 293/2011 cu suma de 1.768 mii lei, iar sumele pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se redistribuie între judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4^1). (3) Se diminuează cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 se majorează cu suma de 612.986 mii lei. (2) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 112.986 mii lei se alocă, potrivit anexei nr. 5^1), pentru echilibrarea bugetelor locale şi se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Din suma prevăzută la alin. (1), suma de 500.000 mii lei se alocă, pe judeţe, potrivit anexei nr. 6^1), în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 88/2012, pe baza deconturilor justificative pentru acoperirea diferenţei dintre preţul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi preţul de facturare al energiei termice livrate populaţiei diminuate cu plăţile efectuate la data cererii, denumite în continuare obligaţii de plată. (4) Sumele alocate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (3) vor fi utilizate exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii ori lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (5) Pentru eventualele arierate ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, aferente unor programe sau altor obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de stat, nu pot fi solicitate sume în condiţiile prezentului articol. (6) În vederea determinării cuantumului sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 care vor fi alocate unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor prezenta direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, până la data de 10 septembrie 2012, următoarele documente: a) cerere scrisă întocmită pe baza certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumite în continuare organe fiscale; b) situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b), după caz; c) certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) emise de organele fiscale; d) acorduri încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale/instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, şi, respectiv, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a), precum şi acorduri încheiate între unităţi administrativ-teritoriale, operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi operatorii economici cărora aceştia le datorează sume, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. b), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. c). Prin aceste acorduri operatorii economici confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol. (7) Certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici se solicită organelor fiscale de către unităţile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării fără a fi percepute taxe de eliberare, pe baza datelor existente în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, şi cuprind creanţele fiscale restante, exigibile existente în sold la data solicitării. (8) Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (6) nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pentru stingerea cărora acestea se utilizează, rezultate din certificatele de atestare fiscală. (9) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au obligaţia de a analiza cererile scrise primite de la unităţile administrativ-teritoriale şi de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 aprobate potrivit anexei nr. 6, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care cererile scrise prezentate se încadrează în prevederile prezentului articol, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora şi în ordinea înregistrării acestora. Cererile scrise care nu se încadrează în prevederile prezentului articol şi cele pentru care nu mai există sume de repartizat se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu documentaţia aferentă. Repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene. (10) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au conturile deschise următoarele documente: a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b); c) ordinele de plată prin care acestea achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale obligaţiile fiscale aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la alin. (4) lit. a) şi b) întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local din subordinea acestora, după caz. (11) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate în condiţiile prezentului articol se efectuează de către unităţile Trezoreriei Statului în următoarele condiţii: a) bugetele locale majorate în condiţiile alin. (10) lit. a) cuprind sumele repartizate potrivit alin. (9), iar acestea sunt alocate în condiţiile prezentului articol; b) existenţa deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puţin la nivelul ordinelor de plată prezentate; c) sumele înscrise în ordinele de plată, prezentate potrivit alin. (10) lit. c), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate; d) sumele sunt utilizate conform destinaţiei pentru care au fost alocate de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi în conformitate cu acordurile încheiate, care au stat la baza alocării; e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale. În acest scop la data primirii documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale, unităţile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, acestea având obligaţia de a actualiza/confirma sumele respective în cadrul aceleiaşi zile. În cazul în care sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de unităţile administrativ-teritoriale sunt mai mari decât cele cuprinse în certificatele de atestare fiscală actualizate, acestea se restituie unităţilor administrativ-teritoriale pentru a fi refăcute în termen de o zi lucrătoare de la restituire. (12) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care se virează în conturile bugetelor locale potrivit prevederilor alin. (11) vor fi diminuate faţă de cele aprobate prin decizie a directorului executiv al direcţiei finanţelor publice, atât cu eventualele obligaţii fiscale achitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale după data eliberării certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici, care au stat la baza solicitării sumelor defalcate de către unităţile administrativ-teritoriale, cât şi cu sumele înscrise în documentele de plată care nu îndeplinesc condiţiile alin. (11). Cu diferenţa dintre sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi cele virate în conturile acestora, unităţile administrativ-teritoriale îşi diminuează bugetele locale modificate potrivit alin. (10) lit. a). (13) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor comunică Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 1 octombrie 2012, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rămase neutilizate potrivit alin. (12), inclusiv cele nerepartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit alin. (9). (14) După comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în condiţiile alin. (13), prin ordin al ministrului finanţelor publice se aprobă: a) redistribuirea sumelor respective între judeţe, în acelaşi scop, potrivit alin. (3); b) termenul-limită până la care se primesc cererile; c) eventuala diminuare a termenului prevăzut la alin. (16).Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice şi utilizarea acestora se fac în condiţiile prezentului articol. (15) Pentru operaţiunile derulate prin conturile prevăzute în prezentul articol, unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor de cont extrase de cont la care vor anexa copii ale documentelor de plată. Titularii conturilor vor transmite operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale au fost stinse copii ale extraselor de cont şi ale documentelor de plată, care vor sta la baza înregistrării în contabilitatea acestora a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante aferente operaţiunilor respective, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (16) Prin arierate, în sensul prezentului articol, se înţelege obligaţiile de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, trecute de scadenţă cu 90 de zile la data depunerii cererii în condiţiile alin. (6). (17) În sensul prezentei ordonanţe, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea sumelor datorate de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi neachitate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale. (18) În aplicarea prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Finanţelor Publice acordă Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud un împrumut în sumă de 10.000.000 lei, cu scadenţa la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivul cu finanţare de la Uniunea Europeană "Reabilitare DJ151 limita judeţ Mureş-Bistriţa". (3) Suma acordată potrivit alin. (1) şi neutilizată până la data de 15 septembrie 2012 se restituie în maximum o zi lucrătoare de la această dată, de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în contul prevăzut la art. 9 alin. (4). (4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (5) În termen de maximum o zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice încheie o convenţie cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de derulare a împrumutului. (6) După semnarea convenţiei, Ministerul Finanţelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul deschis pe numele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, menţionat în convenţie.  +  Articolul 9 (1) Împrumutul prevăzut la art. 8 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale, şi se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 8 alin. (1). (2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului şi se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului. (3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului. (4) Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud nu achită la termen obligaţiile prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), la solicitarea Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud sistează alimentarea bugetului propriu al judeţului cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea operează până la restituirea integrală a obligaţiilor. (2) Până la restituirea integrală a obligaţiilor prevăzute la art. (8) alin. (1), art. (9) alin. (2) şi (3), cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Bistriţa-Năsăud, care au fost sistate în condiţiile alin. (1), vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii, la solicitarea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 11Bugetul modificat al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012 este prevăzut în anexa nr. 7^2).  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 12Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 şi 914 bis din 22 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA», din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. (2) În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor alocate programelor operaţionale, Ministerul Finanţelor Publice poate aloca temporar sume din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. (3) Alocarea sumelor pe ordonatori principali de credite şi modul de gestionare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Sumele alocate temporar conform prevederilor alin. (2) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană, până cel târziu la data de 30 decembrie 2012. (5) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management au obligaţia să restituie diferenţa, până la concurenţa sumei totale alocate temporar conform prevederilor alin. (2), din bugetul propriu în termenul prevăzut la alin. (4)."2. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», articolul «Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR». (2) În anul 2012, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2011, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în cuantum maxim de 834.620 mii lei."3. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se virează lunar la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe baza situaţiilor transmise de Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi casele de pensii aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii."4. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2)."  +  Articolul 13Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe nu se mai reţin sumele în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Cheltuielile bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pe anul 2012 se majorează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe prin derogare de la prevederile art. 9, 16 şi 56 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 23 august 2012.Nr. 13.  +  Anexa 1 TOTALBUGETUL DE STATpe anul 2012- SINTEZA -
                                                                                                              -mii lei-
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program actualizat 2012 Influenţe Program rectificat 2012
  A B 1 2 3
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 06 07 50 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 50 60 0401 01 0500 01 0501 50 0700 01 0701 03 1000 01 1001 1101 01 02 05 06 07 1201 01 1401 1601 01 03 04 05 06 07 50 1700 01 1701 01 03 1800 01 1801 01 02 03 04 50 2000 01 2001 05 2900 01 3000 01 3001 01 02 04 05 08 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 23 25 26 29 50 3401 01 50 3501 01 02 03 04 05 06 50 3601 01 02 03 04 05 11 14 16 17 18 19 21 50 3701 01 3900 01 3901 01 02 03 06 07 09 50 4000 01 4001 04 07 08 4501 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51 55 56 59 65 70 71 72 75 79 81 5101 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 20 51 55 56 59 70 71 01 02 5401 01 10 20 50 51 55 59 70 71 72 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 30 51 79 81 5601 01 51 02 03 04 05 6000 01 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 6001 01 10 20 51 55 57 59 70 71 01 02 03 25 50 6101 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 6501 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 51 55 56 65 70 71 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 7001 01 20 40 51 55 56 65 70 71 03 01 05 02 50 7401 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 79 81 01 03 04 25 50 8000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 72 79 80 81 8001 01 10 20 40 51 55 56 65 70 71 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 40 55 70 72 02 50 8201 01 30 40 55 79 81 01 50 8301 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 80 81 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 20 55 56 59 65 70 71 01 8601 01 51 55 02 03 04 8701 01 20 51 56 65 01 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozitul pe venitul microîntreprinderilor Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit Impozit pe veniturile din arenda Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuţii în sectorul zahărului A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole şi taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional Alte impozite şi taxe B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Încasări din cota reţinută, conform codului penal Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Taxe şi alte venituri în învăţământ Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri Venituri din recuperarea creanţelor fiscale Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE Donaţii şi sponsorizări II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite instituţiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Apărare Naţională Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Invăţământ preşcolar şi primar Invăţământ preşcolar Invăţământ secundar Invăţământ secundar inferior Invăţământ secundar superior Invăţământ profesional Invăţământ postliceal Invăţământ superior Invăţământ universitar Invăţământ postuniversitar Invăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ Alte cheltuieli în domeniul invăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regională şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Fondul Român de Dezvoltare Socială DEFICIT 95.400.730 84.763.930 75.369.715 18.171.507 11.727.100 11.055.600 10.722.900 332.700 671.500 426.317 203 77.590 5.988 9.606 150.543 132 1.121 6.442.253 19.672.897 528.672 13.809.760 484.820 1.531.610 743.000 1.168.500 129.820 11.570 143.120 3.350 96.245 93.890 7.240 74.440 6.310 166.880 2.780 252.350 -96.350 125.540 389.350 -13.230.644 -13.230.644 2.154 2.154 2.154 6.882 6.882 6.882 56.444.214 49.652.000 -13.727.075 -2.021.445 -8.976.145 -368.323 -2.111.162 -250.000 19.691 19.691 19.963.400 536.198 441.049 85.118 8.733 560 465 273 685.720 685.720 680.800 4.920 61.392 61.392 61.392 343.800 343.800 343.800 9.050.415 4.938.998 4.828.227 326.739 86 733.162 1.607.605 2.160.635 110.771 110.771 4.111.417 1.151.021 218.435 268 43 409 232 239 741.287 18.399 33 2.207 1.592 4.370 1.592 53 161.862 205.993 669 205.324 446.796 395.479 517 44.947 81 2.802 2.970 2.306.898 27.577 1.196 1.194 15 244.582 6.157 6.041 106 106 45 2.019.879 709 709 932.700 932.700 21.280 2.022 20.109 181.795 706.058 372 1.064 6.800 6.800 56 6.722 22 9.697.300 112.575.253 105.829.525 16.413.956 4.312.535 9.426.511 4.017.188 553.778 26.819.042 12.626.084 12.216.669 14.266.224 1.704.862 3.472.676 2.602.525 2.569.192 28.383 4.950 4.143.203 440.420 3.702.783 43.292.511 39.669.797 3.288.097 1.036.392 9.300.762 553.778 15.463.272 8.248.286 1.076.177 680.199 22.834 402.796 380.746 17.100 4.950 3.219.918 3.219.918 11.169.305 10.798.156 2.981.754 937.408 29.344 5.843.926 968.871 14.019 22.834 371.149 371.149 5.314.536 24.316 281.927 4.645.355 362.938 5.747.969 106.800 1.723.879 1.714.304 129.230 16.655 29.140 1.417.389 107.306 14.584 9.575 9.575 161.730 1.562.149 2.429.220 2.407.148 177.113 32.690 553.778 5.000 986.971 651.596 22.072 22 17.100 4.950 547.778 6.000 842.044 64.655 4.950 48.650 30.649 884.494 12.730.554 9.510.636 49.639 9.300.762 160.235 3.219.918 3.219.918 15.239.553 15.239.553 15.239.553 13.834.101 974.453 409.999 21.000 15.537.390 14.470.582 11.769.993 1.377.705 1.200 940.143 158.193 155.147 160 17.847 50.194 1.066.808 1.066.808 4.172.088 3.624.995 2.919.005 507.715 66.012 131.903 110 250 547.093 547.093 244.692 3.521.877 371.596 27.500 6.423 11.365.302 10.845.587 8.850.988 869.990 1.200 874.131 26.290 155.147 50 17.597 50.194 519.715 519.715 1.082.420 4.225.873 2.548.556 983.066 694.251 1.587.270 1.049.222 1.850.976 767.231 700 801.610 26.723.102 26.245.484 888.575 1.455.149 7.006.302 50.357 888.297 14.266.064 922.449 768.291 477.198 477.198 420 420 4.177.159 3.980.769 479.353 186.412 1.936.833 3.957 355.259 305.822 423.133 290.000 196.390 196.390 240.977 600.870 2.807 2.807 312.842 138.412 151.370 23.060 57.331 2.141.695 2.097.819 43.876 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.498 2.384.070 2.155.410 197.120 739.236 1.018.809 3.019 18.207 179.019 228.660 228.660 15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533 70.000 5.101 2.016.290 2.016.290 1.800.924 1.777.404 30.373 316.386 706.201 38.117 11.000 468.055 207.272 23.520 23.520 19.100 10.600 366.640 676 107.464 195.300 1.843 55.000 5.500 857 316.920 311.920 5.000 1.087.664 18.360.949 18.331.901 181.729 213.115 3.344.459 5.264 503.831 13.960.212 31.261 92.000 28.628 28.628 420 420 541.091 211.985 8.746.142 2.046.601 2.046.601 5.256.076 22.926 998 1.177.164 1.124.106 2.598 244 50.216 2.632 355.334 3.364.304 3.043.947 115.650 51.808 9.170 37.050 756.950 257.892 1.399.965 3.872 411.590 280.957 280.957 39.400 39.400 1.789.134 1.562.111 7.700 37.050 544.460 171.702 389.609 411.590 227.023 227.023 378.274 378.274 851.250 851.250 559.610 1.575.170 1.481.836 115.650 44.108 9.170 212.490 86.190 1.010.356 3.872 53.934 53.934 39.400 39.400 52.395 1.467.170 3.100 7.005 45.500 23.657.946 22.399.715 351.641 391.481 115.379 3.980.138 2.652.375 3.911.356 8.697.083 80.495 2.219.767 374.766 363.483 11.283 883.465 440.000 443.465 2.629.105 2.382.599 8.831 50.952 226.900 178.218 891.206 928.570 97.922 246.506 246.506 2.629.105 206.002 44.032 4.000 7.605 226.900 1.029.437 251.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000 11.283 11.283 182.000 11.283 218.131 174.944 7.014 164.460 3.470 43.187 43.187 13.600 204.531 5.874.005 5.341.285 313.086 156.757 600 1.807.863 864.343 73.085 1.978.331 60.300 86.920 89.900 89.900 442.820 440.000 2.820 100.617 709.145 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 112.133 2.580.180 14.069.441 13.666.745 21.947 9.177 107.765 1.598.915 1.455.473 2.812.603 5.627.796 18.695 2.014.374 5.238 5.238 397.458 397.458 310.093 7.578.805 7.578.805 5.113.506 4.178.212 935.294 870.128 177.371 175.701 1.670 19.538 262.664 240.825 7.777 167.995 1.200 52.674 1.500 9.679 21.839 21.839 262.664 167.133 167.133 37.341 129.792 37.341 78.116 51.676 244.184 244.184 6.600 117.000 109.712 10.872 244.184 -17.174.523 -2.708.686 -275.986 1.751.220 556.485 126.700 -91.800 -156.195 64.395 218.500 180.399 49 -5.381 -438 -6.106 50.214 158 -395 430.939 1.694.802 18.393 1.792.473 -86.103 -115.929 12.606 -72.839 -30.399 -8.882 52.930 2.322 2.900 18.669 13.018 -67.770 415 105.096 291 24.549 -14.368 4.800 56.270 -13.640 -1.263.863 -1.263.863 -1.154 -1.154 -1.154 -6.882 -6.882 -6.882 1.168.025 2.368.000 -562.986 -1.768 -98.232 -612.986 150.000 -7.191 -7.191 -918.600 288.802 202.468 84.882 1.267 400 -460 168 77 64.280 64.280 55.762 8.518 -30.688 -30.688 25.426 3.864 563 -60.972 431 -179.600 -179.600 -179.600 -1.847.606 -549.475 -573.704 -176.739 -36 -33.162 -363.767 24.229 24.229 -1.298.131 -223.353 -2.820 -42 -11 -47 360 -239 -211.287 -330 -24 410 7 80.461 2.027 44 -91.862 31.128 -18 31.146 838.335 804.521 -67 -3.397 86 38.522 2 -1.332 -1.944.241 -12.577 -498 90 71 -94.582 492 -1.570 23.959 -79 21 21 290 -1.859.879 -432.700 -432.700 -11.280 -1.422 -1.010 29.205 -486.913 178 38.542 -2.000.000 -1.303.893 -1.114.051 648.004 117.375 845.465 -16.739 -105.100 -580.375 -470.502 -1.421.906 -9.991 -32.090 -88.192 -145.300 -137.272 -7.533 -495 -44.542 -44.042 -500 -76.717 -30.679 -12.210 -76.359 846.667 -105.100 -417.764 -267.004 -29.818 30.909 -46.038 -48.293 2.750 -495 -100.941 -53.594 52.933 -70.343 -1.219 -4.109 -29.818 -1.038 -47.347 -47.347 -100.941 -2.579 -5.652 -103.856 11.146 -259.914 -258.970 4.798 -1.708 -262.040 -20 -944 -944 1.882 -261.796 -144.917 -147.170 -69.941 -3.241 -105.100 -855 31.967 2.253 -2 2.750 -495 -105.100 -855 -495 -38.467 842.492 842.492 -2.775 846.667 -1.400 -413.437 -413.437 -413.437 -243.265 -225.139 54.967 513.922 721.889 612.077 97.717 -740 25.962 -5.680 -186 -17 -12.244 5.000 -207.967 -207.967 75.721 249.087 195.898 23.186 30.000 -12 15 -173.366 -173.366 1.144 34.743 39.142 692 438.201 472.802 416.179 74.531 -740 -4.038 -5.680 -186 -5 -12.259 5.000 -34.601 -34.601 213.072 12.239 10.504 1.835 -100 31.817 1.083 121.018 25.652 33.266 17.335 37.239 33.699 125.035 -33.811 18.600 -9.974 -44.118 -52.192 -19.862 -19.862 -42 -42 55.485 25.155 16.376 12.698 40.886 -616 1.858 -21.047 -25.000 30.330 30.330 1.977 -2.210 99 99 -154 -154 -2.611 75.162 28.744 46.418 -19.305 -19.305 -1 2.528 -42.316 -9.450 3.702 17.861 -15.818 2.707 -17.902 -32.866 -32.866 -123 -123 2.921 2.921 437 -45.551 -45.551 61.684 71.150 2.506 130.581 -58.153 16.753 -20.447 -90 -9.466 -9.466 5.670 -14.056 -9.462 -4.632 38 -16.229 -29.735 13.506 86.299 -57.518 -49.616 11.115 -36.105 -726 -244 -11.832 -2.624 -9.200 -7.860 -7.860 -42 -42 19 11.115 -23.482 -178 -178 -7.654 6.234 -80 -5.682 -2.423 -113 -3.146 -263 37.547 -264.130 -216.945 755 -4.555 5.500 -1.595 -16.183 -200.000 -867 -47.185 -47.185 -102.172 -60.380 -148 5.500 49.754 -15.486 -100.000 -41.792 -41.792 -134.600 -134.600 -84.710 -84.710 117.138 -161.958 -156.565 755 -4.407 -51.349 -697 -100.000 -867 -5.393 -5.393 -531 -160.377 -1.050 -1.494.303 -1.625.555 13.683 -24.463 -462 -22.239 -153.167 -200.235 -1.191.902 -5.770 -41.000 175.752 186.035 -10.283 -44.500 -44.000 -500 -61.393 -263.672 -211 -466 -22.690 -16.042 -88.318 -102.700 -33.245 202.279 202.279 -61.393 -16.473 -283 5.688 -6.849 -22.690 -136.148 202.319 -86.280 -677 27.861 38.144 27.989 10.155 -10.283 -10.283 28.989 -1.128 8.429 8.929 -200 -28.686 37.815 -500 -500 -13.600 22.029 -106.531 -48.868 12.115 -22.188 -25.524 -9.521 -3.750 -13.663 -13.663 -44.000 -44.000 12.334 -34.658 -4.753 -79.454 -1.252.427 -1.252.030 -1.684 -809 -262 1.148 -84.074 -141.776 -1.014.202 -1.870 -8.501 -397 -397 -73.549 -516.437 -516.437 -166.701 -152.502 -14.199 -385.550 -103.875 -103.708 -167 -6.315 1.875 4.059 3.463 -150 746 -2.184 -2.184 1.875 -10.717 -10.717 -2.127 -8.590 -2.127 -7.940 -650 -101.400 -101.400 -1.000 -25.400 -75.000 -101.400 -1.404.793 92.692.044 84.487.944 77.120.935 18.727.992 11.853.800 10.963.800 10.566.705 397.095 890.000 606.716 252 72.209 5.550 3.500 200.757 290 726 6.873.192 21.367.699 547.065 15.602.233 398.717 1.415.681 755.606 1.095.661 99.421 2.688 196.050 5.672 99.145 112.559 20.258 6.670 6.725 271.976 3.071 276.899 -110.718 4.800 181.810 375.710 -14.494.507 -14.494.507 1.000 1.000 1.000 57.612.239 52.020.000 -14.290.061 -2.023.213 -9.074.377 -368.323 -2.724.148 -100.000 12.500 12.500 19.044.800 825.000 643.517 170.000 10.000 400 100 633 350 750.000 750.000 736.562 13.438 30.704 30.704 25.426 3.864 563 420 431 164.200 164.200 164.200 7.202.809 4.389.523 4.254.523 150.000 50 700.000 1.607.605 1.796.868 135.000 135.000 2.813.286 927.668 215.615 226 32 362 592 530.000 18.069 9 2.617 1.599 84.831 3.619 97 70.000 237.121 651 236.470 1.285.131 1.200.000 450 41.550 167 41.324 2 1.638 362.657 15.000 698 1.284 86 150.000 492 4.587 30.000 27 21 127 335 160.000 709 709 500.000 500.000 10.000 600 19.099 211.000 219.145 550 39.606 6.800 6.800 56 6.722 22 7.697.300 111.271.360 104.715.474 17.061.960 4.429.910 10.271.976 4.000.449 448.678 26.238.667 12.155.582 10.794.763 14.256.233 1.672.772 3.384.484 2.457.225 2.431.920 20.850 4.455 4.098.661 396.378 3.702.283 43.215.794 39.639.118 3.275.887 960.033 10.147.429 448.678 15.045.508 7.981.282 1.046.359 711.108 22.834 356.758 332.453 19.850 4.455 3.219.918 3.219.918 11.068.364 10.744.562 3.034.687 867.065 28.125 5.839.817 939.053 12.981 22.834 323.802 323.802 5.213.595 21.737 276.275 4.541.499 374.084 5.747.969 106.800 1.463.965 1.455.334 134.028 16.655 27.432 1.155.349 107.306 14.564 8.631 8.631 163.612 1.300.353 2.284.303 2.259.978 107.172 29.449 448.678 5.000 986.116 683.563 24.325 20 19.850 4.455 442.678 6.000 842.044 63.800 4.455 48.650 30.649 846.027 13.573.046 10.353.128 46.864 10.147.429 158.835 3.219.918 3.219.918 14.826.116 14.826.116 14.826.116 13.590.836 749.314 464.966 21.000 16.051.312 15.192.471 12.382.070 1.475.422 460 966.105 152.513 154.961 143 5.603 55.194 858.841 858.841 4.247.809 3.874.082 3.114.903 530.901 96.012 131.903 98 265 373.727 373.727 245.836 3.556.620 410.738 28.192 6.423 11.803.503 11.318.389 9.267.167 944.521 460 870.093 20.610 154.961 45 5.338 55.194 485.114 485.114 1.295.492 4.238.112 2.559.060 984.901 694.151 1.619.141 1.050.305 1.971.994 792.883 700 834.876 26.740.437 26.282.723 922.274 1.580.184 6.972.491 68.957 888.297 14.256.090 878.331 716.099 457.336 457.336 378 378 4.232.644 4.005.924 495.729 199.110 1.977.719 3.341 355.259 307.680 402.086 265.000 226.720 226.720 242.954 598.660 2.906 2.906 312.688 138.412 151.216 23.060 54.720 2.216.857 2.126.563 90.294 46.500 46.500 303.324 110.217 193.107 9 454.026 2.341.754 2.145.960 200.822 757.097 1.002.991 5.726 18.207 161.117 195.794 195.794 15.269 173.424 6.315 6.315 53.936 53.936 46.533 70.000 5.538 1.970.739 1.970.739 1.862.608 1.848.554 32.879 446.967 648.048 54.870 11.000 447.608 207.182 14.054 14.054 24.770 10.600 352.584 676 98.002 190.668 1.881 55.000 5.500 857 300.691 282.185 18.506 1.173.963 18.303.431 18.282.285 192.844 177.010 3.343.733 5.020 503.831 13.948.410 28.637 82.800 20.768 20.768 378 378 541.110 223.100 8.722.660 2.046.423 2.046.423 5.248.422 29.160 918 1.171.482 1.121.683 2.485 244 47.070 2.369 317.787 3.100.174 2.827.002 116.405 47.253 9.170 42.550 755.355 241.709 1.199.965 3.005 411.590 233.772 233.772 39.400 39.400 1.686.962 1.501.731 7.552 42.550 594.214 156.216 289.609 411.590 185.231 185.231 243.674 243.674 766.540 766.540 676.748 1.413.212 1.325.271 116.405 39.701 9.170 161.141 85.493 910.356 3.005 48.541 48.541 39.400 39.400 51.864 1.306.793 2.050 7.005 45.500 22.163.643 20.774.160 365.324 367.018 114.917 3.957.899 2.499.208 3.711.121 7.505.181 74.725 2.178.767 550.518 549.518 1.000 838.965 396.000 442.965 2.567.712 2.118.927 8.620 50.486 204.210 162.176 802.888 825.870 64.677 448.785 448.785 2.567.712 189.529 43.749 9.688 756 204.210 893.289 453.472 768.511 4.508 221.144 220.144 209.989 10.155 1.000 1.000 210.989 10.155 226.560 183.873 6.814 135.774 41.285 42.687 42.687 226.560 5.767.474 5.292.417 325.201 134.569 600 1.807.863 838.819 63.564 1.978.331 56.550 86.920 76.237 76.237 398.820 396.000 2.820 112.951 674.487 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 107.380 2.500.726 12.817.014 12.414.715 20.263 8.368 107.503 1.600.063 1.371.399 2.670.827 4.613.594 16.825 2.005.873 4.841 4.841 397.458 397.458 236.544 7.062.368 7.062.368 4.946.805 4.025.710 921.095 484.578 73.496 71.993 1.503 13.223 264.539 244.884 11.240 167.995 1.200 52.674 1.350 10.425 19.655 19.655 264.539 156.416 156.416 35.214 121.202 35.214 70.176 51.026 142.784 142.784 5.600 91.600 34.712 10.872 142.784 -18.579.316
   +  Anexa 2 TOTALSINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,titluri de cheltuieli, articole, alineate după cazpe anul 2012
                                                                                                  - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program actualizat 2012 Influenţe Program rectificat 2012
  A B 1 2 3
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 72 75 79 80 81 5001 01 10 01 01 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 01 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 01 02 03 04 25 28 30 01 02 03 04 06 07 08 09 30 31 32 33 30 01 01 02 01 02 03 05 04 40 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 18 30 50 01 02 51 01 01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 25 26 28 30 31 32 36 37 38 40 45 48 52 53 54 55 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 55 01 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 13 14 18 26 28 29 41 46 47 48 49 50 53 02 01 03 04 05 03 01 03 04 05 06 07 10 04 02 56 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 57 01 02 01 02 03 59 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 33 34 65 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 72 01 01 75 79 80 02 30 81 01 01 06 03 5101 01 10 01 01 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 07 08 09 30 51 01 01 03 55 01 07 08 12 18 02 01 04 03 01 03 04 05 06 07 10 56 01 02 08 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 59 01 11 17 22 30 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 16 30 02 04 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 02 04 07 30 51 01 01 55 01 12 13 48 02 01 56 01 02 15 16 19 20 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 5401 01 10 01 30 03 01 02 03 20 01 08 09 12 25 30 09 30 50 01 02 51 02 30 55 01 14 47 50 02 03 05 59 03 17 70 71 01 02 30 72 01 01 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 24 01 02 03 04 30 01 01 02 01 04 51 02 10 79 81 01 06 03 5601 01 51 01 06 07 08 11 02 03 04 05 6001 01 10 01 01 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 25 30 02 03 04 09 30 51 01 03 55 02 01 57 02 02 59 11 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 25 50 6101 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 02 25 28 30 01 02 03 04 07 30 30 03 05 51 01 01 03 10 52 02 08 12 55 01 03 08 18 41 02 01 56 01 02 07 09 10 11 12 13 15 16 17 25 57 02 01 02 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6501 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 07 30 51 01 01 02 03 55 01 03 18 02 01 56 01 02 15 16 17 57 02 01 02 03 59 01 15 17 19 22 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 30 02 03 04 09 30 31 32 33 51 01 01 03 11 25 38 45 02 08 11 12 22 23 24 55 01 08 02 01 56 01 02 08 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 01 01 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 02 03 04 30 51 01 01 53 55 01 02 07 18 02 01 56 01 15 17 59 04 05 07 08 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 04 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 06 07 09 30 51 01 01 04 26 30 31 36 37 40 54 02 31 32 55 01 07 12 02 01 56 01 02 19 20 21 22 23 57 01 02 01 02 03 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 02 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7001 01 20 22 24 01 30 30 40 30 51 01 13 32 02 03 04 05 09 20 55 01 03 12 18 26 56 03 65 01 70 71 01 01 30 03 01 05 02 50 7401 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 03 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 30 01 02 03 04 07 09 30 30 02 02 51 02 14 55 01 07 08 12 48 02 01 56 01 02 08 15 16 17 20 21 22 23 59 17 70 71 01 01 03 30 03 79 81 01 01 01 03 04 25 50 8001 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 05 30 06 01 02 11 13 14 21 23 30 01 02 04 30 40 13 51 01 01 02 06 55 01 05 08 12 13 46 53 02 01 56 01 02 20 21 22 23 65 01 70 71 01 02 03 30 02 01 03 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 40 16 55 01 12 70 72 01 01 02 50 8201 01 30 02 02 40 01 03 16 18 55 01 01 08 79 81 01 01 01 50 8301 01 10 01 01 05 06 08 12 13 02 01 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 18 30 01 02 04 06 07 30 30 02 02 40 03 06 15 51 01 01 48 55 01 06 08 10 12 02 01 56 02 04 05 06 15 25 59 17 18 27 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 30 81 01 01 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 25 30 01 02 04 07 30 30 02 02 40 02 04 05 14 30 51 01 01 28 55 02 13 55 01 03 08 09 12 28 29 02 01 56 01 02 03 16 17 20 59 01 33 34 65 01 70 71 01 02 03 30 03 79 81 01 01 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 01 01 08 12 13 30 02 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 01 02 07 30 55 02 01 56 01 02 15 20 59 17 65 01 70 71 01 03 30 01 8601 01 51 01 01 55 01 48 49 04 02 02 03 04 8701 01 20 30 30 51 02 21 56 01 65 01 01 5006 01 55 01 03 70 71 01 02 6106 70 71 01 02 03 03 7406 01 55 01 03 06 8406 01 55 01 03 01 03 01 5008 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 55 01 07 08 09 56 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 25 70 71 01 02 03 30 5108 01 55 01 07 08 56 02 08 12 13 15 16 25 01 03 5308 01 55 01 08 56 15 16 02 6108 01 56 09 10 11 12 13 15 16 25 01 03 01 02 03 04 05 06 07 50 6508 01 56 15 16 06 01 50 6608 70 71 01 02 02 6808 01 20 01 01 05 30 06 01 02 12 16 30 30 70 71 01 03 30 01 7008 01 56 16 05 02 7408 01 55 01 08 03 8008 01 55 01 08 56 08 16 01 10 8208 01 55 01 08 50 8308 01 56 04 05 06 03 04 8408 01 55 01 09 56 01 03 03 01 8508 01 56 16 01 5010 01 10 01 01 03 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 07 30 34 35 30 01 01 40 16 51 01 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 55 01 02 12 18 48 02 01 04 56 01 02 04 07 16 17 18 57 02 01 02 59 01 17 20 22 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 72 01 01 79 81 02 01 5110 01 10 01 01 05 11 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 12 13 14 30 01 02 04 30 55 02 04 70 71 01 02 03 30 01 02 03 5310 01 10 01 01 05 06 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 30 02 04 30 55 02 01 59 22 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 6010 01 10 01 11 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 30 02 30 56 02 70 71 01 02 03 30 03 02 25 6110 01 10 01 01 03 05 06 11 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 15 25 30 01 02 03 04 30 57 02 01 59 17 70 71 01 01 02 03 30 01 03 02 04 06 07 50 6510 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 30 01 02 03 04 07 30 30 01 01 51 01 01 55 02 01 56 01 02 04 07 16 17 18 57 02 01 02 59 01 70 71 Active fixe 01 02 03 30 72 01 01 79 81 02 01 05 06 01 02 25 50 6601 01 10 01 01 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 09 10 11 12 13 14 25 30 03 04 30 34 35 51 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 70 71 01 02 03 30 03 02 04 05 06 01 09 10 50 50 6710 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 30 51 01 01 55 01 02 59 20 22 70 71 01 02 03 30 03 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 01 13 20 01 05 09 30 02 06 01 30 30 57 02 01 70 71 02 01 08 50 01 7010 01 10 01 01 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 30 02 30 55 01 12 18 70 71 01 01 04 50 7410 01 20 30 30 55 01 48 70 71 01 03 03 8010 01 10 01 01 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 13 14 30 01 30 70 71 01 02 30 01 30 8210 01 40 16 8310 01 55 01 12 70 71 01 01 03 30 04 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Tichete de masă Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Acţiuni de ecologizare Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din Fondul de intervenţie Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional Întreţinerea infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Asistenţa pentru dezvoltare alocata în străinătate Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru Dezvoltare Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei Alte plăţi către UE Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Mecanismul financiar norvegian Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Finanţarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Sume acordate membrilor academiilor Renta viageră agricolă Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării Sume destinate menţinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviară TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de Jos şi Suediei TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Mecanismul financiar norvegian Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparitatilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Sume acordate membrilor academiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Consultanţă şi expertiză Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru dezvoltare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Finanţarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞISERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite în contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din Fondul de intervenţie Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Apărare naţionala Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizatie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosiţă de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007- 2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ secundar Învatământ secundar inferior Învatământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Învăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Progrme PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILă Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Programe comunitare Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Mecanismul financiar SEE TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru pensionari Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional Transferuri de capital Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane Şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Transferuri de capital Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune(FC) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare de viaţă plătite de angajator pentru angajări Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul finanaciar SEE Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL X ALTE ACHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţiile publice Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regională şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de închidere a minelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Cheltuieli salariale în natură Tichete de masă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Acţiuni de ecologizare Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe SAPARD Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Renta viageră agricolă TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Întreţinerea infrastructurii rutiere Întreţinerea infrastructurii feroviare publice Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor pentru zboruri speciale Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Tichete de masă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Alte plăţi către UE Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă Fondul Român de Dezvoltare Socială CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Ordine publică Pază şi supravegherea frontierei PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Canalizarea şi tratarea apelor reziduale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiză Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finanţate în perioda 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Alte programe comunitare finanţate în perioda 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Servicii de protecţie contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Învăţământ superior Învăţământ universitar Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Servicii publice descentralizate ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiză Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Administratie centrală LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilităţi şi instrumente postaderare Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Alte facilităţi şi instrumente postaderare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regională şi socială INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) Agricultură Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe ISPA TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Transport rutier Drumuri şi poduri COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte facilităţi şi instrumente postaderare Comunicaţii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de închidere a minelor TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv RomÂn Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organiza- ţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în străinătate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală(FEADR) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Mecanismul financiar norvegian TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Despăgubiri civile Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Alte transferuri curente în străinătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Apărare naţională Cercetare şi dezvoltare pentru apărare ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Administraţia centrală Ordine publică Jandarmerie Siguranţa naţională Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Mecanismul financiar norvegian TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 410.360 Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăţilor comerciale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultură Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Carburanţi şi lubrifianţi Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparatii curente Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare la trecerea în rezervă Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Rezerva de stat LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Servicii şi dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de închidere a minelor AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PIŞCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Agricultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură 129.941.813 121.921.809 17.348.981 5.817.443 9.431.085 4.077.138 553.778 28.308.842 13.197.158 23.671.067 14.279.148 1.764.493 3.472.676 3.814.240 3.780.907 28.383 4.950 4.205.764 440.420 3.765.344 112.575.253 105.829.525 16.413.956 10.184.082 8.120.192 27.138 618.407 270.278 125 11 879 22.115 43.014 342.337 4.610 7.637 23.027 704.312 2.235.386 8 1.608.717 409.121 1.509 24.173 191.858 3.161.367 2.517.255 38.493 530.838 9.710 5.072 59.999 4.312.535 1.975.128 48.909 9.374 444.617 61.521 211.191 55.136 12.754 209.728 621.013 270.885 72.826 91.926 88.175 3.751 80.479 75.553 1.213 3.366 347 96.894 40.064 1.761 55.069 155.489 87.299 68.190 1.190 5.694 14.014 19.784 13.429 6.476 4.191 101 6.901 43.200 6.800 840 51.749 11.280 28.551 3.000 8.918 35.935 24.773 873.708 1.327 28.985 26.605 185.843 145.911 1.454 500 9.876 473.207 404.496 13.128 126.919 9.426.511 5.828.900 5.828.900 2.731.536 2.606.987 124.549 1.200 1.200 864.875 4.017.188 11.600 8.000 907 1.190.000 349.000 5.815 226.900 51.915 1.802.001 332.000 2.000 37.050 553.778 547.778 6.000 26.819.042 25.515.211 2.996.231 1.618.735 582.293 2.003.660 21.000 13.834.101 974.453 1.525 721.953 4.000 78.007 89.175 408.414 920.000 26.255 66.700 20 198.850 17.756 10 26.073 27.000 60 3.000 45.940 850.000 1.303.831 285.000 87.000 4.400 43.846 8.335 2.360 160.235 500 55.085 168.000 212.490 95.000 117.000 5.000 5.500 1.000 5.000 18.080 30.000 12.626.084 6.450.866 2.190 9.140 90.019 10.765 1.010 58 54.523 135.990 35 1.953.516 320.995 842.044 40.762 5.050 866.740 78.958 21 854.791 48.650 1.030.925 68.850 30.649 5.185 382.073 316.043 11.428 402 54.200 5.747.969 494.857 9.950 635.888 275.720 4.268.188 26.138 37.228 45.176 45.176 12.216.669 2.218.685 898.251 4.141.923 1.630.508 71.364 239.594 746 1.292 765 892 816 16.554 1.478 33.282 68.287 23.248 52 74.164 432.061 869.627 1.121.050 248.581 106.800 16.649 14.266.224 7.732.694 6.533.530 6.132.576 399.099 1.855 1.704.862 421.122 6.422 79.200 3.800 10.040 6.180 35.705 11.455 11.000 246.680 2.000 2.700 680.707 121 30.029 74.855 2.746 1.287 749 6.654 57.000 1.045 316 3.358 9.687 3.472.676 3.472.676 2.602.525 2.569.192 2.052.800 854.241 423.920 121.052 653.587 244.974 244.974 148.772 28.383 28.383 28.383 4.950 4.143.203 440.420 420 440.000 3.702.783 1.471.908 482.865 989.043 2.230.875 11.169.305 10.798.156 2.981.754 2.339.960 2.114.636 34.129 21.202 11 530 400 41.744 68.848 1.590 699 2.026 54.115 35.610 34.319 13 1.104 6 168 606.214 451.731 11.249 115.127 3.497 5 24.605 937.408 565.829 23.156 2.553 91.701 11.902 24.094 8.325 1.401 103.065 139.195 158.437 22.422 206 206 783 731 2 50 6.243 1.078 65 5.100 85.002 48.757 36.245 89 10 3.803 734 4.173 2.186 35 5.755 240.138 654 18.737 5.051 101.574 982 500 310 112.330 29.344 29.344 29.334 10 5.843.926 16.019 58 6.032 8.400 1.529 79.938 79.536 402 5.747.969 494.857 9.950 635.888 275.720 4.268.188 26.138 37.228 968.871 46.866 336.364 218 10.531 800 1.029 8.591 3.783 52 72.297 73.718 20.200 281.102 4.500 106.800 2.020 14.019 300 489 12.714 200 316 22.834 22.834 371.149 371.149 362.730 114.048 66.322 70.554 111.806 8.419 5.314.536 24.316 281.927 4.645.355 362.938 5.747.969 106.800 1.723.879 1.714.304 129.230 100.933 96.702 1.718 1.245 7 194 288 90 12 677 55 55 28.242 21.044 522 5.336 537 803 16.655 10.463 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.342 446 3 3 174 174 716 425 291 127 63 95 42 3 4.523 494 27 9 3.993 29.140 29.140 29.140 1.417.389 1.353.744 41.050 304.495 1.008.199 63.645 63.645 107.306 46.797 49.674 108 55 1.527 9.145 14.584 1.889 130 5.745 166 6.654 9.575 9.575 6.842 6.130 500 90 122 2.733 161.730 1.562.149 2.429.220 2.407.148 177.113 139.263 139.263 37.850 29.710 712 7.428 32.690 7 4 3 168 22.378 10.137 9.337 800 553.778 547.778 6.000 5.000 5.000 5.000 986.971 921.343 842.044 48.650 30.649 65.628 11.428 54.200 651.596 6.422 645.174 22.072 22 22 12 10 17.100 17.100 17.100 4.950 547.778 6.000 842.044 64.655 4.950 48.650 30.649 884.494 12.730.554 9.510.636 49.639 49.639 9.971 25.750 3.000 8.918 9.300.762 5.828.900 5.828.900 2.606.987 2.606.987 864.875 160.235 160.235 160.235 3.219.918 3.219.918 989.043 989.043 2.230.875 15.239.553 15.239.553 15.239.553 15.239.553 21.000 13.834.101 974.453 409.999 13.834.101 974.453 409.999 21.000 4.172.088 3.624.995 2.919.005 1.690.205 1.217.805 158.522 447 7 7 249.829 1.803 61.785 754.604 539.415 56.602 17.043 141.544 474.196 387.211 1.170 76.292 4.239 5.284 507.715 380.678 3.281 1.669 157.809 23.922 100.656 15.832 6.325 21.975 46.037 3.172 7.593 38.428 36.940 1.488 5.061 4.658 255 148 25.239 21.107 750 3.382 16.028 8.602 7.426 15 2.906 585 40 534 990 1.274 36 28.308 1.163 3.209 1.725 34 22.177 66.012 66.012 66.012 131.903 131.903 131.903 110 110 110 250 250 547.093 547.093 505.834 41.464 48.166 2.955 413.249 41.259 244.692 3.521.877 371.596 27.500 6.423 11.365.302 10.845.587 8.850.988 4.895.849 3.764.728 26.680 389.925 240.416 50 1.018 61 19.814 981 6.844 20.596 424.736 1.407.039 1.006.450 346.801 123 6.794 46.871 1.726.743 1.410.734 19.771 272.077 3.019 827 20.315 869.990 412.148 9.477 1.571 114.805 14.284 93.667 27.660 4.472 50.789 71.756 23.667 28.709 9.818 7.778 2.040 1.999 1.745 108 101 45 19.105 9.831 217 9.057 30.726 15.590 15.136 402 282 1.374 14.008 1.239 1.149 2.797 1.764 963 801 5.370 27.773 130.493 388 1.397 14.801 59.069 335 54.503 1.200 1.200 1.200 874.131 843.631 774.409 67.637 1.525 60 30.500 6.500 24.000 26.290 21.740 5.169 9.102 7.448 21 4.550 4.550 155.147 37.029 73.563 746 765 892 816 6.023 678 12.992 6.630 487 14.526 50 50 40 10 17.597 4.004 13.593 50.194 50.194 519.715 519.715 333.344 133.562 161.310 9.641 28.831 69.741 1.082.420 4.225.873 2.548.556 983.066 694.251 1.587.270 1.049.222 1.850.976 767.231 700 801.610 4.177.159 3.980.769 479.353 336.204 282.872 458 9.238 4.789 32 20.496 216 910 203 94 393 16.503 36.660 27.288 5.674 128 323 3.247 94.725 73.564 1.305 17.119 340 1 2.396 186.412 69.289 3.872 1.822 32.597 6.466 1.977 1.096 255 5.316 6.272 9.616 5.225 38.208 38.203 5 746 508 127 1 110 42.310 7.518 658 34.134 6.096 5.015 1.081 32 156 6.471 566 3.914 256 120 10 45 10.337 101 266 610 1.769 28 7.563 1.936.833 1.936.833 318.008 1.618.735 90 3.957 3.469 2.259 1.210 488 488 355.259 113.324 240.283 4 147 1.501 305.822 305.822 15.000 289.172 1.650 423.133 413.283 2.000 250 6.720 880 290.000 290.000 196.390 196.390 195.797 156.094 22.653 5.030 12.020 28 240.977 600.870 2.807 2.807 312.842 138.412 151.370 23.060 57.331 2.141.695 2.097.819 43.876 46.500 46.500 322.629 129.522 193.107 10 451.498 2.384.070 2.155.410 197.120 150.018 139.077 6.678 1.173 210 352 652 12 1.864 1.174 1.117 31 26 45.928 33.493 916 8.980 466 2.073 739.236 43.340 1.652 527 9.818 1.272 2.092 336 7 3.488 5.400 18.748 1.106 5.129 5.120 9 71.627 67.823 647 3.135 22 607 2 2 603 2.174 1.548 626 590 172 170 816 217 1 100 100 10 68.631 5 9 303 90 68.227 404.496 13.128 126.919 1.018.809 973.889 91.555 448.544 311.954 78.007 17.756 26.073 44.920 1.835 500 31.085 5.000 5.500 1.000 3.019 3.019 3.019 18.207 5.940 11.211 1.056 179.019 179.019 228.660 228.660 221.909 121.420 99.435 204 850 1.300 15.269 173.424 6.438 6.438 51.015 51.015 46.533 70.000 5.101 2.016.290 2.016.290 1.800.924 1.777.404 30.373 24.310 22.290 15 37 254 5 1.709 6.063 4.432 133 1.267 61 170 316.386 284.906 808 272 5.597 509 689 218 12 1.535 271.018 4.248 2.141 468 468 1.665 461 1.204 134 142 446 28 232 26.221 717 421 7.126 17.960 706.201 706.201 703.201 3.000 38.117 35.715 9.140 26.575 2.402 2.402 11.000 2.409 1.147 7.444 468.055 79.200 3.800 10.040 6.180 11.455 11.000 246.680 2.700 17.564 74.855 1.500 1.287 749 1.045 207.272 207.272 23.520 23.520 17.644 9 13.009 4.031 595 5.876 19.100 10.600 366.640 676 107.464 195.300 1.843 55.000 5.500 857 316.920 311.920 5.000 1.087.664 18.360.949 18.331.901 181.729 142.470 138.564 487 200 50 50 403 10 2.706 236 128 99 7 2 39.023 29.497 713 7.384 214 1.215 213.115 42.021 2.789 347 9.703 990 3.970 508 90 6.158 89 17.377 1.531 28 28 111 72 27 5 7 726 5 59 662 3.536 2.236 1.300 2.340 502 19 512 1.009 10 1.000 159.770 25 91 1.500 9.000 145.901 12 100 3.141 3.344.459 3.296.379 12.469 2.003.660 89.175 920.000 26.255 20 198.850 10 45.940 48.080 18.080 30.000 5.264 2.632 2.632 2.632 2.632 503.831 217 97.276 340 87.066 5.500 312.832 600 13.960.242 7.732.694 6.227.548 6.117.536 109.807 205 31.261 30.836 425 92.000 92.000 28.628 28.628 22.936 14.408 4.008 2.500 2.020 5.692 420 420 420 541.091 211.985 8.746.142 2.046.601 2.046.601 5.256.076 22.926 998 1.177.164 1.124.106 2.598 244 50.216 2.632 355.334 1.789.134 1.562.111 7.700 6.800 100 100 800 800 37.050 37.050 544.460 70.700 4.000 66.700 473.760 285.000 87.000 4.400 2.360 95.000 171.702 171.702 2.852 159.800 4.000 5.050 389.609 389.609 411.590 411.590 227.023 227.023 227.023 226.823 200 378.274 378.274 851.250 851.250 559.610 1.575.170 1.481.836 115.650 90.882 84.560 4.531 380 194 523 6 688 24.768 18.747 453 4.684 175 709 44.108 23.575 1.048 72 5.790 453 4.049 303 14 2.421 4.181 5.244 572 63 63 44 44 374 168 206 3.924 1.684 2.240 12 94 3.104 273 270 45 45 45 880 10.833 23 5.950 1.004 1.032 19 5 2.800 9.170 9.170 9.170 212.490 212.490 212.490 86.190 63.190 10.730 45.500 6.960 23.000 23.000 1.010.356 108.457 4.030 18 6.389 16.787 9.733 78.000 200.451 396.491 190.000 3.872 3.872 53.934 53.934 49.820 4.366 2.483 42.971 4.114 39.400 39.400 39.400 39.400 52.395 1.467.170 3.100 7.005 45.500 2.629.105 2.382.599 8.831 6.773 6.584 141 16 4 26 2 2.058 1.429 33 540 15 41 50.952 6.257 63 6 399 51 146 4 5 220 1.152 4.211 41 41 207 73 134 2 30 4 43.200 840 371 56 23 145 147 226.900 226.900 178.218 134.372 134.372 43.846 43.846 891.206 891.178 10.765 3.105 832 16.500 854.791 5.185 28 28 928.570 19.546 17.062 64.380 643.476 130.625 53.481 97.922 97.922 246.506 246.506 160 105 35 20 244.974 244.974 1.372 2.629.105 206.002 44.032 4.000 7.605 226.900 1.029.437 251.153 854.791 5.185 193.283 182.000 182.000 182.000 11.283 11.283 11.283 11.823 182.000 11.283 218.131 174.944 7.014 7.014 7.014 164.460 11.600 860 150.000 2.000 3.470 3.470 2.190 1.280 43.187 43.187 43.187 43.187 13.600 204.531 5.874.005 5.341.285 313.086 244.411 231.224 12.165 370 29 50 573 7 7 68.668 50.666 1.300 13.477 1.024 2.201 156.757 126.893 2.321 418 8.853 1.048 7.048 710 43 12.466 73.530 20.456 2.431 43 43 106 16 45 30 15 1.267 355 912 3.564 2.450 1.114 50 518 410 1.179 174 6.901 13.221 57 60 4.037 10 20 9.037 600 600 600 1.807.863 47 5.815 1.802.001 864.343 864.343 837.343 27.000 73.085 70.605 1.010 20.034 35 49.526 2.480 2.480 1.978.331 25.553 1.630.508 71.364 239.594 11.209 103 60.300 3.179 121 57.000 86.920 86.920 89.900 89.900 84.900 35.917 7.000 1.200 40.783 5.000 442.820 440.000 440.000 2.820 2.820 2.820 100.617 709.145 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 112.133 2.580.180 14.069.441 13.666.745 21.947 17.279 16.022 873 25 6 285 68 4.668 3.288 185 716 346 133 9.177 6.582 111 16 1.525 263 485 12 3 826 1.730 1.611 200 2 2 138 10 128 1.113 343 770 152 20 103 91 101 101 11 664 8 62 36 14 544 107.765 107.765 107.765 1.598.915 8.000 1.190.000 349.000 51.915 1.455.473 1.287.473 29.059 408.414 850.000 168.000 168.000 2.812.603 2.811.443 79.739 4.240 135.990 1.645.776 866.740 78.958 1.160 1.160 5.627.796 1.717.621 24.484 3.752.314 36.077 300 97.000 18.695 5.650 3.358 9.687 2.014.374 2.014.374 5.238 5.238 2.000 1.400 500 100 3.238 397.458 397.458 397.458 397.458 310.093 7.578.805 7.578.805 5.113.506 4.178.212 935.294 870.128 177.371 175.701 1.670 19.538 262.664 240.825 7.777 5.555 5.128 96 5 130 196 1 1 2.221 1.709 31 411 16 54 167.995 3.140 238 55 1.120 61 123 82 705 756 450 202 202 738 115 623 80 340 115 60 215 162.655 15 20 35 162.585 1.200 1.200 1.200 52.674 10.767 18.751 404 22.752 1.500 1.500 9.679 9.679 21.839 21.839 21.839 21.829 10 262.664 167.133 167.133 37.341 37.341 37.341 129.792 84.616 15.766 68.850 45.176 45.176 37.341 78.116 51.676 244.184 244.184 6.600 6.600 6.600 117.000 117.000 117.000 109.712 109.712 10.872 10.872 244.184 460.823 6.500 6.500 6.500 6.500 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 454.323 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.824.320 10.818.199 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 298.870 298.870 812 130.992 167.066 10.516.074 75.000 45.048 225.000 5.715.036 214.089 3.800.000 251.768 2.772 4.158 4.158 72.203 8.519 17.598 69.858 10.867 6.121 6.121 6.121 5.809 150 162 190.943 190.943 113.980 113.980 812 113.168 76.963 45.048 4.836 16.318 165 493 3.899 6.204 190.943 190.943 1.469 1.469 1.170 1.170 1.170 299 197 102 1.469 109.803 109.803 109.803 2.772 4.158 4.158 55.885 8.354 16.870 12.943 4.663 7.792 67.789 8.767 1.348 57.674 8.092 181 3.964 57 21.928 2.291 2.291 2.291 38 2.253 2.100 2.100 191 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 3.567 3.255 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 312 312 312 150 162 3.567 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 256.427 256.427 7.164 7.164 7.164 249.263 246.932 2.331 256.427 256.427 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 9.729.125 9.729.125 9.729.125 5.715.036 214.089 3.800.000 9.729.125 9.729.125 467.066 467.066 167.066 167.066 167.066 300.000 75.000 225.000 467.066 467.066 330 330 330 330 330 6.081.417 5.267.585 935.025 901.573 860.620 60 1.447 686 10.426 17.278 2.358 14 8.684 10.795 7.729 1.502 49 1.515 20.417 14.882 510 4.309 193 523 1.501.653 972.955 714.395 2.441 42.827 6.555 17.816 17.946 1.076 5.661 117.442 46.796 22.565 8.374 8.311 63 121.240 41.198 20.721 58.950 371 15.379 3.916 357 11.106 11.828 5.207 6.621 7.448 6.383 4.279 290 891 596 7 213 60 216.588 424 680 110 12.767 8 202.599 72.903 36.614 4.574 4.574 4.574 59.950 59.950 1.489.800 1.147.240 33.360 85.913 127.237 900.730 342.560 65.072 84.493 59.412 21.914 62.925 48.744 265.704 246.828 21.828 90.000 15.000 120.000 18.876 17.736 1.140 938.324 289.099 610.080 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.924 12.924 12.914 10 59.631 50.034 25 8.715 857 751.271 751.271 611.739 484.148 62.051 28.987 36.553 60.000 60.000 79.532 62.561 62.561 62.561 62.561 68.652 68.209 26.162 23.847 2.947 190 2.300 15.710 597 2.103 2.315 1.642 81 469 51 72 40.907 16.676 692 233 4.409 1.787 1.033 23 24 1.788 4.166 2.521 727 318 32 286 3.427 392 3.035 21 4 33 30 19.671 104 464 11.820 7.283 1.140 1.140 1.140 443 443 443 175 117 151 68.652 11.590 57.062 87.343 61.359 26.564 20.684 20.065 4 40 75 500 5.880 4.367 108 1.115 107 183 34.645 16.535 600 300 2.300 300 200 100 800 4.000 7.935 726 10 10 920 20 900 3.800 850 2.950 3.800 650 25 25 75 8.079 59 20 8.000 50 50 50 100 100 25.984 25.984 19.944 13.526 3.617 2.592 209 6.040 54.399 32.944 238.482 141.546 612 390 33 149 208 158 158 64 34 6 18 6 131.043 101.736 922 779 17.202 1.537 13.841 15.836 977 166 48.952 1.524 11.452 556 554 2 75 65 9 1 7.984 3.377 112 4.495 158 146 12 248 46 29 93 8.666 7 8.659 9.891 9.891 96.936 96.936 54.581 11.947 9.669 32.965 42.355 228.769 9.713 135.085 119.596 32.621 17.534 14.163 60 996 237 880 286 14 898 10.090 7.122 1.462 49 1.457 3.757 2.855 20 838 2 42 86.550 15.593 288 143 8.228 931 286 612 50 865 514 3.676 2.048 7.570 7.546 24 4 3 1 2.120 397 138 1.585 955 860 95 1 40 10 4 209 7 10 55.619 16 30 23 685 54.865 400 400 400 25 25 15.489 15.489 15.489 12.582 2.057 530 320 22.770 22.770 3.770 5.575 80 102.890 3.043.138 2.570.217 828.688 823.044 809.345 250 403 7.137 365 478 5.066 408 310 40 58 4.236 2.950 198 1.021 67 728.358 718.333 707.853 158 6.735 667 422 432 20 357 1.119 570 3.165 208 208 2.534 43 29 2.462 923 503 420 9 735 437 19 115 46 7 1.147 247 90 5 26 8 771 4.574 4.574 4.574 17.686 17.686 17.686 928.433 289.099 600.189 500 2.000 29.029 4.714 2.902 12.444 12.444 12.444 10 50.034 50.034 410.360 410.360 14.449 398.340 7.561 2.602 1.857 62.561 62.561 62.561 62.561 4.581 2.788.552 1.984.762 803.790 12.277 237.728 1.861.034 1.789.789 17.528 13.755 13.755 3.773 2.851 69 715 21 117 315.821 32.846 3.511 430 2.873 954 1.400 826 1.530 15.539 5.783 1.562 27 27 121.161 41.130 20.711 58.949 371 726 37 16 673 1.720 1.720 3.638 5.400 522 72 483 103 23 38.021 50 216 37.755 72.903 36.614 1.456.440 1.113.880 85.913 127.237 900.730 342.560 65.072 84.493 59.412 21.914 62.925 48.744 71.245 71.245 40.138 36.405 3.178 555 31.107 31.803 9.260 9.260 3.000 3.000 57.000 9.000 1.750.971 1.750.971 117.404 116.346 1.611 1.313 110 7 6 76 568 142 404 56 56 242 133 19 52 11 27 50.075 26.419 411 383 889 256 125 69 5 117 23.647 517 946 3 3 714 10 62 642 305 296 9 2.553 160 174 35 206 27 18.533 57 8 29 18.439 33.360 33.360 33.360 21.828 21.828 21.828 9.472 8.715 757 1.058 1.058 1.028 234 299 495 30 2.500 4.161 7.233 5.253 1.980 87.310 87.310 16.200 107.780 47.780 100 100 100 47.600 43.851 450 19.276 24.125 1.800 400 400 1.549 1.549 80 80 80 60.000 60.000 60.000 60.000 80 107.700 107.700 142.206 142.206 801 706 40 560 106 95 8 8 71 1 7 46.405 890 110 10 166 121 55 41 31 220 136 129 56 56 140 40 100 10 20 45.160 22 45.138 95.000 95.000 80.000 15.000 141.270 936 150.000 140.000 20.000 20.000 20.000 120.000 120.000 120.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 643 587 338 200 195 5 83 83 55 42 1 10 2 249 76 8 5 25 2 4 7 7 9 9 10 7 7 8 5 143 3 140 56 56 56 55 1 643 643 59.950 59.950 59.950 59.950 69.700 10.000 10.000 10.000 10.000 59.700 59.700 59.700 59.700 44.200 44.200 25.500 263.975 452.890 656.040 52.437 846.391 -16.739 -105.100 -599.375 -534.826 280.574 -8.196 -30.124 -88.192 -117.173 -109.195 -7.483 -495 -71.742 -44.042 -27.700 -1.303.893 -1.114.051 648.004 377.375 363.093 944 27.873 7.907 208 -565 -297 19.797 -355 1.887 4.036 -47.153 106.223 82.307 3.837 -606 4.551 16.134 120.194 104.274 117 14.333 -613 26 2.057 117.375 101.214 -2.893 -59 23.143 130 7.975 1.139 57 -9.554 94.259 -12.983 -263 8.829 8.850 -21 6.465 6.106 325 53 -19 1.422 1.137 -4 289 -4.544 -567 -3.977 -8 -1 -2.300 9.914 -1.395 488 -62 -1.577 -200 -68 -84 -2.776 -1 -2.775 -2.363 8.540 -22.786 -171 -2.696 14 5.427 -36.087 -29 -935 11.691 16.000 1.000 845.465 846.667 846.667 -462 -462 -740 -740 -16.739 -11.600 -86 -22.690 12.989 -2.000 6.648 -105.100 -105.100 -580.375 -452.614 -95.829 65.000 2.086 -243.265 -225.139 54.967 -3.400 17.866 21.002 -37.670 125 -89 -8.268 -127.761 71.800 -45.200 -3.440 -4.386 -2.864 -236 -1.400 -18.048 -105.245 -51.349 67.900 -25.400 -9.893 -470.502 -470.806 38.315 5.050 -5.607 -1.077 13.560 -5.294 -79.500 -203 -9.690 -505 -60.743 -7.896 -86.280 -263.374 -6.885 -677 304 1.159 -855 -1.421.906 -594.144 -39.720 -495.575 -134 -19.796 1.000 555 -112.915 -72.679 -68.005 -20.566 73 -9.991 -10.897 906 1.093 -167 -20 -32.090 -22.161 -662 -7.920 -380 -1.446 -6.133 -1.006 -371 -2.250 23.905 174 -8.324 980 665 -5.800 -56 -336 -969 -88.192 -88.192 -145.300 -137.272 -335.685 -80.674 -105.905 -39.924 -109.182 200.504 200.504 22.774 -7.533 -7.533 -7.533 -495 -44.542 -44.042 -42 -44.000 -500 -500 -500 -100.941 -53.594 52.933 40.475 40.378 1.286 -130 208 -309 -307 -69 -276 -354 48 412 985 -606 7 26 12.046 8.363 102 1.701 51 1.829 -70.343 -64.677 -3.124 -163 -4.753 -853 -938 -840 -79 -9.861 -26.981 -17.085 -599 -21 -21 -5 -1 -4 -454 -107 -347 -6.402 -2.759 -3.643 -8 -200 -85 -676 578 -65 2.271 -90 -1.407 -100 -753 -13 -1 4.635 -1.219 -1.219 -1.218 -1 -4.109 -5.163 -1.805 -2.555 -803 1.054 1.054 -29.818 -31.525 52 27 1.000 555 73 -1.038 -44 -918 -20 -56 -47.347 -47.347 -43.732 -48.255 -20.799 -34.287 59.609 -3.615 -100.941 -2.579 -5.652 -103.856 11.146 -259.914 -258.970 4.798 3.839 3.839 959 718 18 180 14 29 -1.708 -1.708 -1.708 -262.040 -262.040 -371 -261.669 -20 -589 -20 -76 665 -944 -944 -684 -613 -50 -9 -12 -260 1.882 -261.796 -144.917 -147.170 -69.941 -54.820 -54.820 -15.121 -11.746 -302 -3.073 -3.241 -20 -2.207 -1.014 -934 -80 -105.100 -105.100 -855 -855 -855 31.967 -662 32.629 2.253 -2 -2 -1 -1 2.750 2.750 2.750 -495 -105.100 -855 -495 -38.467 842.492 842.492 -2.775 -2.775 -2.775 846.667 846.667 846.667 -1.400 -1.400 -1.400 -413.437 -413.437 -413.437 -413.437 -243.265 -225.139 54.967 -243.265 -225.139 54.967 75.721 249.087 195.898 113.841 87.753 6.225 2 19.861 36.580 16.414 2.367 3.960 13.839 45.477 42.483 2.994 23.186 17.026 6.795 8.669 910 652 6.133 6.133 5 22 30.000 30.000 30.000 -12 -12 -12 15 15 -173.366 -173.366 -191.000 1.464 -41.984 535 -151.015 17.634 1.144 34.743 39.142 692 438.201 472.802 416.179 238.149 197.852 924 18.995 8.047 -571 -6 257 -305 2.163 4.390 6.403 66.903 63.333 952 491 2.127 68.415 57.698 238 10.880 -413 12 74.531 43.405 205 140 14.167 912 703 870 144 847 21.083 4.334 388 149 149 -14 -14 747 6 741 -306 -140 -166 -79 10.002 -12 -48 -62 -89 8.540 9.747 -10 28 148 6.237 -12 3.386 -740 -740 -740 -4.038 21.282 25.582 -4.425 125 -25.320 -2.730 -22.590 -5.680 -5.680 -2.917 -2.763 -186 -186 -5 -5 -4 -1 -12.259 -3.000 -9.259 5.000 5.000 -34.601 -31.601 -27.089 5.370 -16.643 92 -15.908 16.751 213.072 12.239 10.504 1.835 -100 31.871 1.083 121.018 25.652 33.266 55.485 25.155 16.376 10.270 8.859 20 537 1 6 18 13 19 797 2.285 1.535 518 93 139 2.321 2.123 6 150 42 12.698 3.581 95 -23 3.712 -4 55 -7 -29 -104 -114 5 8.710 8.710 -35 -12 -2 -21 1.443 1.450 -3 -4 2.461 2.473 -12 -1 -2.000 -100 -14 -1.089 -1 5 -70 -1.023 40.886 40.886 -24.105 65.000 -9 -616 -616 -295 -321 1.858 1.858 1.950 -92 -21.047 -21.007 -10 -25.000 -25.000 30.330 30.330 30.387 30.951 -559 -3 -5 1.977 -2.210 99 99 -154 -154 -2.611 75.162 28.744 46.418 -19.305 -19.305 -1 2.528 -42.316 -9.450 3.702 2.882 2.854 26 -3 -2 7 43 40 3 777 610 15 137 6 9 17.861 328 -5 -2 31 -62 15 268 96 -13 -14 386 327 57 2 -3 -3 -6 -6 -1 -8 179 -2 181 16.000 1.000 -15.818 -20.226 3.253 -23.479 4.408 -134 4.542 2.707 2.604 2.604 103 103 -17.902 -17.902 -32.866 -32.866 -32.191 -12.129 -19.957 -20 -85 -130 -123 -123 2.921 2.921 437 -45.551 -45.551 61.684 71.150 2.506 2.320 2.320 186 174 5 7 130.581 124.526 3.910 190 119.956 470 -26 -26 6.081 6.081 -58.153 -58.153 -58.064 -89 16.753 16.753 5.050 13.506 -1.803 -20.447 -7.920 -380 -1.446 -1.006 -371 -2.250 250 -8.324 1.000 -90 -90 -9.466 -9.466 -3.590 580 -1.294 -2.829 -47 -5.876 5.670 -14.056 -9.462 -1.632 38 -16.229 -29.735 13.506 86.299 -57.518 -19.616 11.115 8.765 8.765 2.350 1.800 40 430 10 70 -36.105 -18 -18 1.000 -36.087 -36.087 -726 9.167 -431 17.866 -8.268 -9.893 -9.893 -244 -244 19 -263 -11.832 -10.897 -935 -853 -62 -20 -2.624 -3.084 460 -9.200 -9.200 -7.860 -7.860 -7.860 -6.361 -1.000 -499 -42 -42 -42 19 11.115 -23.482 -178 -178 -7.654 6.234 -80 -5.682 -2.423 -113 -3.146 -263 -37.547 -102.172 -60.380 -148 -68 -80 -80 5.500 5.500 49.754 -11.070 -3.400 -37.670 90.824 71.800 -15.200 -3.440 -236 67.900 -15.486 -15.486 -10.981 -4.000 -505 -100.000 -100.000 -41.792 -41.792 -41.792 -41.792 -134.600 -134.600 -84.710 -84.710 117.138 -161.958 -156.565 755 592 592 163 123 3 31 1 5 -4.407 -2.334 -42 -7 -517 -14 -454 -51 -4 -418 -399 -428 -5 -9 -9 -100 -75 -25 -106 -72 -34 -4 10 -43 -9 -24 -1.783 -20 -1.304 -37 -62 -4 -356 -51.349 -51.349 -51.349 -697 -697 35 -732 -100.000 -20.000 -20.000 -60.000 -867 -867 -5.393 -5.393 -5.437 -514 -260 -4.663 44 -531 -160.377 -1.050 -61.393 -263.672 -211 -92 -91 -1 -119 -75 -40 -3 -1 -466 -96 -10 -14 -10 -8 -4 -50 -30 -30 -31 -10 -21 -2 -200 -84 -23 -20 -10 -4 11 -22.690 -22.690 -16.042 -11.656 -11.656 -4.386 -4.386 -88.318 -88.320 -1.077 -83 -203 -86.280 -677 2 2 -102.700 -21.450 -52.679 -8.005 -20.566 -33.245 -33.245 202.279 202.279 260 -10 270 200.504 200.504 1.515 -61.393 -16.473 -283 5.688 -6.849 -22.690 -136.148 202.319 -86.280 -677 27.861 38.144 27.989 27.989 10.155 10.155 10.155 -10.283 -10.283 -10.283 -10.283 28.989 -1.128 8.429 8.929 -200 -200 -200 -28.686 -11.600 -86 -15.000 -2.000 37.815 37.815 38.315 -500 -500 -500 -500 -500 -13.600 22.029 -106.531 -48.868 12.115 9.487 9.065 422 2.628 1.975 48 493 32 21 59 -22.188 -19.854 -10 -2 -18 -3 -50 -10 -9 -19.733 -19 -18 -164 -137 -27 -22 -22 -1 -519 -10 -1.577 -23 -2 -11 -10 -25.524 -25.524 -25.524 -9.521 -9.521 -2.251 -7.270 -3.750 2.050 -5.800 -13.663 -13.663 -10.698 -9.378 -3.620 -700 3.000 -2.965 -44.000 -11.000 -11.000 12.334 -34.658 -4.753 -79.454 -1.252.427 -1.252.030 -1.684 -1.333 -2.093 382 -8 -1 -25 412 -351 -27 -52 45 -316 -1 -809 -673 -2 -2 -152 -26 -17 -1 -84 -261 -128 -20 -17 -1 -16 -106 -31 -75 -15 7 -10 -9 -1 -1 35 -1 90 -54 -262 -262 -262 1.148 1.148 -84.074 21.171 169 21.002 -105.245 -105.245 -141.776 -141.776 -2.395 -2.610 -68.132 -60.743 -7.896 -1.014.202 -521.505 -5.834 -395.575 -19.823 -71.465 -1.870 -565 -336 -969 -8.501 -8.501 -397 -397 -73 12 -30 -55 -324 -73.549 -516.437 -516.437 -166.701 -152.502 -14.199 -385.550 -103.875 -103.708 -167 -6.315 1.875 4.059 3.463 3.000 3.000 463 55 1 400 5 2 2.361 -2.361 -150 -150 746 746 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 1.875 -10.717 -10.717 -2.127 -2.127 -2.127 -8.590 -8.590 -1.705 -6.885 -2.127 -7.940 -650 -101.400 -101.400 -1.000 -1.000 -1.000 -25.400 -25.400 -25.400 -75.000 -75.000 -101.400 -67.784 2.648 2.648 2.648 2.648 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 -70.432 253 253 253 253 253 253 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 1.385.608 1.385.608 7.464 7.464 7.464 1.378.144 -30.452 1.400.000 190 10.378 -1.972 -32.399 -32.399 -165 -165 -165 -32.234 -30.452 190 -1.972 -32.399 -32.399 1.972 1.972 1.972 1.972 1.972 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.981 9.981 7.629 7.629 7.629 2.352 2.352 9.981 9.981 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.054 2.054 2.054 2.054 2.054 250.044 178.685 8.036 5.252 3.377 14 6 -517 3.025 -228 -425 58 -32 40 50 2.726 1.930 51 490 17 238 -64.938 -90.703 -37.017 -458 -10.114 -1.061 -8.581 -10.567 -341 -86 -25.993 3.515 -1.755 -495 -494 -1 49 49 -723 -17 22 -728 54 -14 68 -4.035 18 5 27 -26 12.678 8 -245 -554 13.469 20.000 926 926 926 -19.000 -19.000 1.000 -20.000 -74.436 -74.436 -74.436 324.336 147.442 187.757 -500 -1.070 -7.099 -1.812 -382 1.795 1.795 1.795 1.966 1.966 98.559 98.509 142.189 34.842 -2.563 -8.417 118.327 -43.680 50 50 50 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 1.982 1.982 2.328 2.319 9 5 -500 3.005 -200 9 2 1 2 4 -346 -182 13 5 58 5 -69 -180 -14 -86 -86 37 5 17 -137 3 -245 105 1.982 240 1.742 9.851 15.639 11.618 9.070 9.064 6 2.548 1.923 47 487 14 77 4.021 3.917 6 6 38 13 6 59 1.652 2.137 6 6 6 70 12 58 22 16 6 -5.788 -5.788 -3.288 -1.919 -1.507 138 -2.500 8.486 1.365 6.561 -64.632 -85 -53 -53 -32 -32 -64.547 -60.113 -450 -469 -10.240 1.089 -8.611 -10.608 -400 -17 -27.591 -638 -2.110 -495 -494 -1 49 49 -716 -22 -76 -618 -47 -47 -35 -19 -2 -26 -1.033 -1.033 71.193 71.193 112.383 -1.700 -4.167 118.250 -41.190 12.035 -5.474 1.548 131 110 85 65 9 6 5 25 17 1 5 1 1 21 21 21 -570 570 1.417 1.417 1.417 1.125 180 112 520 1.023 1.023 5 275.234 287.935 -5.974 -6.206 -5.761 -17 12 -440 90 40 50 142 -10 1 -5 156 -36.114 -36.363 -36.588 65 30 30 100 259 10 10 12 926 926 926 1.000 1.000 1.000 324.336 147.442 187.757 -500 -1.070 -7.099 -1.812 -382 1.795 1.795 1.795 1.966 1.966 14.499 14.449 424.809 14.842 -104 -141 -148 50 50 50 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 275.850 275.850 -616 -4.995 -2.230 17.770 1.870 -100 1.970 -100 -100 -4.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -2.765 -2.765 -2.765 35 -2.800 44 44 1.961 1.961 -7.000 14.299 14.296 39 37 20 2 15 2 2 14.257 168 2 65 10 5 26 60 90 173 5 98 70 13.826 5 13.821 3 3 -7 18 -25 10 499 439 60 13.800 -54.436 -74.436 -74.436 -74.436 -74.436 20.000 20.000 20.000 20.000 -54.436 130.205.788 122.374.699 18.005.021 5.869.880 10.277.476 4.060.399 448.678 27.709.467 12.662.332 23.951.641 14.270.952 1.734.369 3.384.484 3.697.067 3.671.712 20.900 4.455 4.134.022 396.378 3.737.644 111.271.360 104.715.474 17.061.960 10.561.457 8.483.285 28.082 646.280 278.185 125 11 1.087 21.550 42.717 362.134 4.255 9.524 27.063 657.159 2.341.609 8 1.691.024 412.958 903 28.724 207.992 3.281.561 2.621.529 38.610 545.171 9.097 5.098 62.056 4.429.910 2.076.342 46.016 9.315 467.760 61.651 249.166 56.275 12.811 200.174 715.272 257.902 72.563 100.755 97.025 3.730 86.944 81.659 1.538 3.419 328 98.316 41.201 1.757 55.358 150.945 86.732 64.213 1.182 5.693 11.714 29.698 12.034 6.964 4.129 101 5.324 43.000 6.732 756 48.973 11.279 25.776 3.000 8.918 33.572 33.313 850.922 1.156 26.289 26.619 191.270 109.824 1.425 500 8.941 484.898 420.496 13.128 127.919 10.271.976 6.675.567 6.675.567 2.731.074 2.606.987 124.087 460 460 864.875 4.000.449 8.000 821 1.190.000 349.000 5.815 204.210 51.915 1.802.001 344.989 43.698 448.678 442.678 6.000 26.238.667 25.062.597 2.900.402 1.683.735 584.379 2.003.660 21.000 13.590.836 749.314 1.525 776.920 600 78.007 107.041 429.416 920.000 26.255 29.030 20 198.850 17.756 10 26.073 27.000 185 2.911 37.672 850.000 1.176.070 356.800 41.800 960 39.460 5.471 2.124 158.835 500 37.037 62.755 161.141 162.900 91.600 5.000 5.500 1.000 5.000 18.080 20.107 12.155.582 5.980.060 40.505 14.190 84.412 9.688 1.010 13.618 49.229 135.990 35 1.874.016 320.792 842.044 31.072 4.545 805.997 71.062 21 768.511 48.650 767.551 61.965 30.649 4.508 382.377 317.202 10.573 402 54.200 5.747.969 494.857 9.950 635.888 275.720 4.268.188 26.138 37.228 45.176 45.176 10.794.763 1.624.541 858.531 3.646.348 1.630.508 71.364 239.594 746 1.292 765 892 816 16.554 1.478 33.148 48.491 24.248 607 74.164 319.146 796.948 1.053.045 228.015 106.800 16.722 14.256.233 7.721.797 6.534.436 6.133.669 398.932 1.835 1.672.772 398.961 5.760 71.280 3.420 8.594 6.180 29.576 10.449 11.000 246.309 2.000 450 704.612 121 30.203 66.531 3.726 1.287 749 7.319 51.200 1.045 260 3.022 8.718 3.384.484 3.384.484 2.457.225 2.431.920 1.717.115 773.567 318.015 81.128 544.405 445.478 445.478 171.546 20.850 20.850 20.850 4.455 4.098.661 396.378 378 396.000 3.702.283 1.471.408 482.365 989.043 2.230.875 11.068.364 10.744.562 3.034.687 2.380.405 2.155.014 35.415 21.072 11 738 400 41.435 68.541 1.521 423 1.672 54.163 36.022 35.304 13 498 13 194 618.260 460.094 11.351 116.828 3.548 5 26.434 867.065 501.152 20.032 2.390 86.948 11.049 25.156 7.485 1.322 93.204 112.214 141.352 21.823 185 185 778 730 2 46 5.789 971 65 4.753 78.600 45.998 32.602 81 10 3.602 649 3.497 2.764 35 5.690 242.409 564 17.330 4.951 100.821 969 500 309 116.965 28.125 28.125 28.116 9 5.839.817 10.856 58 4.227 5.845 726 80.992 80.590 402 5.747.969 494.857 9.950 635.888 275.720 4.268.188 26.138 37.228 939.053 46.866 304.839 218 10.531 800 1.081 8.618 4.783 607 72.297 73.718 20.200 281.102 4.500 106.800 2.093 12.981 300 445 11.796 180 260 22.834 22.834 323.802 323.802 318.998 65.793 45.523 36.267 171.415 4.804 5.213.595 21.737 276.275 4.541.499 374.084 5.747.969 106.800 1.463.965 1.455.334 134.028 104.772 100.541 1.718 1.245 7 194 288 90 12 677 55 55 29.201 21.762 540 5.516 551 832 16.655 10.463 93 46 4.900 300 195 50 127 760 650 3.342 446 3 3 174 174 716 425 291 127 63 95 42 3 4.523 494 27 9 3.993 27.432 27.432 27.432 1.155.349 1.091.704 40.679 304.495 746.530 63.645 63.645 107.306 46.797 49.674 108 55 1.527 9.145 14.564 1.300 110 5.669 166 7.319 8.631 8.631 6.158 5.517 450 81 110 2.473 163.612 1.300.353 2.284.303 2.259.978 107.172 84.443 84.443 22.729 17.964 410 4.355 29.449 7 4 3 148 20.171 9.123 8.403 720 448.678 442.678 6.000 5.000 5.000 5.000 986.116 921.343 842.044 48.650 30.649 64.773 10.573 54.200 683.563 5.760 677.803 24.325 20 20 11 9 19.850 19.850 19.850 4.455 442.678 6.000 842.044 63.800 4.455 48.650 30.649 846.027 13.573.046 10.353.128 46.864 46.864 9.971 24.975 3.000 8.918 10.147.429 6.675.567 6.675.567 2.606.987 2.606.987 864.875 158.835 158.835 158.835 3.219.918 3.219.918 989.043 989.043 2.230.875 14.826.116 14.826.116 14.826.116 14.826.116 21.000 13.590.836 749.314 464.966 13.590.836 749.314 464.966 21.000 4.247.809 3.874.082 3.114.903 1.804.046 1.305.558 164.747 447 7 9 269.690 1.803 61.785 791.184 555.829 58.969 21.003 155.383 519.673 429.694 1.170 79.286 4.239 5.284 530.901 397.704 3.281 1.669 164.604 23.922 109.325 16.742 6.325 21.975 46.689 3.172 7.593 38.428 36.940 1.488 11.194 10.791 255 148 25.239 21.107 750 3.382 16.028 8.602 7.426 15 2.906 585 40 539 990 1.274 58 28.308 1.163 3.209 1.725 34 22.177 96.012 96.012 96.012 131.903 131.903 131.903 98 98 98 265 265 373.727 373.727 314.834 42.928 6.182 3.490 262.234 58.893 245.836 3.556.620 410.738 28.192 6.423 11.803.503 11.318.389 9.267.167 5.133.998 3.962.580 27.604 408.920 248.463 50 447 55 20.071 676 9.007 24.986 431.139 1.473.942 1.069.783 347.753 123 7.285 48.998 1.795.158 1.468.432 20.009 282.957 2.606 827 20.327 944.521 455.553 9.682 1.711 128.972 15.196 94.370 28.530 4.616 51.636 92.839 28.001 29.097 9.967 7.927 2.040 1.985 1.731 108 101 45 19.852 9.837 217 9.798 30.420 15.450 14.970 402 282 1.295 24.010 1.197 1.101 2.735 1.764 963 801 5.281 33.313 140.240 348 1.425 14.949 65.306 323 57.889 460 460 460 870.093 864.913 799.991 63.212 1.525 185 5.180 3.770 1.410 20.610 16.060 2.252 9.102 4.685 21 4.550 4.550 154.961 37.029 73.563 746 765 892 816 6.023 678 12.806 6.630 487 14.526 45 45 36 9 5.338 1.004 4.334 55.194 55.194 485.114 485.114 306.255 138.932 144.667 9.733 12.923 86.492 1.295.492 4.238.112 2.559.060 984.901 694.151 1.619.141 1.050.305 1.971.994 792.883 700 834.876 4.232.644 4.005.924 495.729 346.474 291.731 478 9.775 4.790 32 20.502 234 923 222 94 393 17.300 38.945 28.823 6.192 128 416 3.386 97.046 75.687 1.311 17.269 340 1 2.438 199.110 72.870 3.967 1.799 36.309 6.462 2.032 1.089 255 5.287 6.168 9.502 5.230 46.918 46.913 5 711 496 125 1 89 43.753 8.968 655 34.130 8.557 7.488 1.069 32 155 4.471 566 3.814 242 120 10 45 9.248 101 265 615 1.699 28 6.540 1.977.719 1.977.719 293.903 1.683.735 81 3.341 2.853 1.964 889 488 488 355.259 113.324 240.283 4 147 1.501 307.680 307.680 16.950 289.080 1.650 402.086 392.276 2.000 210 6.720 880 265.000 265.000 226.720 226.720 226.184 187.048 22.094 5.027 12.015 28 242.954 598.660 2.906 2.906 312.688 138.412 151.216 23.060 54.720 2.216.857 2.126.563 90.294 46.500 46.500 303.324 110.217 193.107 9 454.026 2.341.754 2.145.960 200.822 152.900 141.931 6.704 1.170 210 352 650 12 1.871 1.217 1.157 31 29 46.705 34.103 931 9.117 472 2.082 757.097 43.668 1.647 525 9.849 1.210 2.107 604 7 3.488 5.496 18.735 1.092 5.129 5.120 9 72.013 67.823 974 3.192 24 604 2 2 600 2.168 1.542 626 590 171 170 808 217 1 100 100 10 68.813 5 7 303 90 68.408 420.496 13.128 127.919 1.002.991 953.663 94.808 425.065 311.954 78.007 17.756 26.073 49.328 1.701 500 35.627 5.000 5.500 1.000 5.726 2.604 2.604 3.122 3.122 18.207 5.940 11.211 1.056 161.117 161.117 195.794 195.794 189.718 109.291 79.478 184 765 1.170 15.269 173.424 6.315 6.315 53.936 53.936 46.533 70.000 5.538 1.970.739 1.970.739 1.862.608 1.848.554 32.879 26.630 24.610 15 37 254 5 1.709 6.249 4.606 133 1.272 61 177 446.967 409.432 808 272 9.507 699 689 218 12 1.535 390.974 4.718 2.141 468 468 1.639 461 1.178 134 142 446 28 232 32.305 717 421 7.126 24.041 648.048 648.048 645.137 2.911 54.870 52.468 14.190 13.506 24.772 2.402 2.402 11.000 2.409 1.147 7.444 447.608 71.280 3.420 8.594 6.180 10.449 11.000 246.309 450 17.814 66.531 2.500 1.287 749 1.045 207.182 207.182 14.054 14.054 14.054 589 11.715 1.202 548 24.770 10.600 352.584 676 98.002 190.668 1.881 55.000 5.500 857 300.691 282.185 18.506 1.173.963 18.303.431 18.282.285 192.844 151.235 147.329 487 200 50 50 403 10 2.706 236 128 99 7 2 41.373 31.297 753 7.814 224 1.285 177.010 42.003 2.789 347 9.685 990 3.970 508 90 6.158 89 17.377 1.531 28 28 111 72 27 5 7 726 5 59 662 3.536 2.236 1.300 2.340 502 19 512 1.009 10 1.000 123.683 25 91 1.500 9.000 109.814 12 100 3.141 3.343.733 3.305.546 12.038 2.003.660 107.041 920.000 26.255 20 198.850 10 37.672 38.187 18.080 20.107 5.020 2.388 19 2.369 2.632 2.632 503.831 217 97.276 340 87.066 5.500 312.832 600 13.948.410 7.721.797 6.226.613 6.116.683 109.745 185 28.637 27.752 885 82.800 82.800 20.768 20.768 15.076 8.047 3.008 2.001 2.020 5.692 378 378 378 541.110 223.100 8.722.660 2.046.423 2.046.423 5.248.422 29.160 918 1.171.482 1.121.683 2.485 244 47.070 2.369 317.787 1.686.962 1.501.731 7.552 6.732 100 100 720 720 42.550 42.550 594.214 29.630 600 29.030 504.584 356.800 41.800 960 2.124 162.900 156.216 156.216 2.852 148.819 4.545 289.609 289.609 411.590 411.590 185.231 185.231 185.231 185.031 200 243.674 243.674 766.540 766.540 676.748 1.413.212 1.325.271 116.405 91.474 85.152 4.531 380 194 523 6 688 24.931 18.870 456 4.715 176 5 709 39.701 21.241 1.006 65 5.273 439 3.595 252 10 2.003 3.782 4.816 567 54 54 44 44 274 93 181 3.818 1.612 2.206 12 90 3.114 230 261 45 45 45 856 9.050 3 4.646 967 970 15 5 2.444 9.170 9.170 9.170 161.141 161.141 161.141 85.493 62.493 35 9.998 45.500 6.960 23.000 23.000 910.356 108.457 4.030 18 6.389 16.787 9.733 58.000 180.451 336.491 190.000 3.005 3.005 48.541 48.541 44.383 3.852 2.223 38.308 4.158 39.400 39.400 39.400 39.400 51.864 1.306.793 2.050 7.005 45.500 2.567.712 2.118.927 8.620 6.681 6.493 141 16 3 26 2 1.939 1.354 33 500 12 40 50.486 6.161 53 6 385 41 138 4 1 220 1.102 4.211 11 11 176 63 113 2 28 4 43.000 756 348 36 13 141 158 204.210 204.210 162.176 122.716 122.716 39.460 39.460 802.888 802.858 9.688 3.105 749 16.297 768.511 4.508 30 30 825.870 19.546 17.062 42.930 590.797 122.620 32.915 64.677 64.677 448.785 448.785 420 95 305 20 445.478 445.478 2.887 2.567.712 189.529 43.749 9.688 756 204.210 893.289 453.472 768.511 4.508 221.144 220.144 209.989 209.989 10.155 10.155 10.155 1.000 1.000 1.000 1.000 210.989 10.155 226.560 183.873 6.814 6.814 6.814 135.774 774 135.000 41.285 41.285 40.505 780 42.687 42.687 42.687 42.687 226.560 5.767.474 5.292.417 325.201 253.898 240.289 12.587 370 29 50 573 7 7 71.296 52.641 1.348 13.970 1.056 21 2.260 134.569 107.039 2.311 416 8.835 1.045 6.998 700 43 12.457 53.797 20.437 2.413 43 43 106 16 45 30 15 1.103 218 885 3.542 2.428 1.114 50 517 410 660 164 5.324 13.198 57 58 4.026 10 20 9.027 600 600 600 1.807.863 47 5.815 1.802.001 839.819 839.819 811.819 27.000 63.564 61.084 1.010 17.783 35 42.256 2.480 2.480 1.978.331 25.553 1.630.508 71.364 239.594 11.209 103 56.550 5.229 121 51.200 86.920 86.920 76.237 76.237 74.202 26.539 3.380 500 43.783 2.035 398.820 396.000 396.000 2.820 2.820 2.820 112.951 674.487 2.371.930 248.430 11.000 1.837.000 25.500 250.000 107.380 2.500.726 12.817.014 12.414.715 20.263 15.946 13.929 1.255 17 5 260 480 4.317 3.261 133 761 30 132 8.368 5.909 109 14 1.373 237 468 11 3 742 1.469 1.483 180 2 2 121 9 112 1.007 312 695 137 27 93 82 100 100 11 699 7 62 126 14 490 107.503 107.503 107.503 1.600.063 8.000 1.190.000 349.000 51.915 1.148 1.371.399 1.308.644 29.228 429.416 850.000 62.755 62.755 2.670.827 2.669.667 77.344 1.630 135.990 1.577.644 805.997 71.062 1.160 1.160 4.613.594 1.196.116 18.650 3.356.739 16.254 300 25.535 16.825 5.085 3.022 8.718 2.005.873 2.005.873 4.841 4.841 1.927 1.412 470 45 2.914 397.458 397.458 397.458 397.458 236.544 7.062.368 7.062.368 4.946.805 4.025.710 921.095 484.578 73.496 71.993 1.503 13.223 264.539 244.884 11.240 8.555 8.128 96 5 130 196 1 1 2.684 1.764 32 811 21 56 167.995 3.140 238 55 1.120 61 123 82 705 756 450 202 202 738 115 623 80 340 115 60 215 162.655 15 20 35 162.585 1.200 1.200 1.200 52.674 13.128 16.390 404 22.752 1.350 1.350 10.425 10.425 19.655 19.655 19.655 19.645 10 264.539 156.416 156.416 35.214 35.214 35.214 121.202 76.026 14.061 61.965 45.176 45.176 35.214 70.176 51.026 142.784 142.784 5.600 5.600 5.600 91.600 91.600 91.600 34.712 34.712 10.872 10.872 142.784 393.039 9.148 9.148 9.148 9.148 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 383.891 5.253 5.253 5.253 5.253 5.253 5.253 3.895 3.895 3.895 3.895 3.895 1.500 2.395 2.395 12.209.928 12.203.807 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 306.334 306.334 812 138.456 167.066 11.894.218 75.000 14.596 225.000 5.715.036 214.089 5.200.000 251.768 2.772 4.158 4.158 72.203 8.519 17.788 80.236 8.895 6.121 6.121 6.121 5.809 150 162 158.544 158.544 113.815 113.815 812 113.003 44.729 14.596 16.318 165 683 3.899 4.232 158.544 158.544 1.469 1.469 1.170 1.170 1.170 299 197 102 1.469 109.803 109.803 109.803 2.772 4.158 4.158 55.885 8.354 16.870 12.943 4.663 7.792 67.789 8.767 1.348 57.674 8.092 181 3.964 57 21.928 4.263 4.263 4.263 38 4.225 2.100 2.100 2.163 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 5.809 3.567 3.255 3.255 10 10 30 30 450 150 300 2.000 500 265 265 312 312 312 150 162 3.567 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 266.408 266.408 14.793 14.793 14.793 251.615 246.932 4.683 266.408 266.408 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 3.990 11.129.125 11.129.125 11.129.125 5.715.036 214.089 5.200.000 11.129.125 11.129.125 467.066 467.066 167.066 167.066 167.066 300.000 75.000 225.000 467.066 467.066 2.384 2.384 2.384 2.384 2.384 6.331.461 5.446.270 943.061 906.825 863.997 60 1.461 692 9.909 20.303 2.130 14 8.259 10.853 7.697 1.542 49 1.565 23.143 16.812 561 4.799 210 761 1.436.715 882.252 677.378 1.983 32.713 5.494 9.235 7.379 735 5.575 91.449 50.311 20.810 7.879 7.817 62 121.289 41.247 20.721 58.950 371 14.656 3.899 379 10.378 11.882 5.193 6.689 7.448 2.348 4.297 295 918 570 7 213 60 279.266 432 435 110 12.213 8 216.068 92.903 36.614 5.500 5.500 5.500 59.950 59.950 1.470.800 1.128.240 34.360 65.913 127.237 900.730 342.560 65.072 84.493 59.412 21.914 62.925 48.744 191.268 172.392 21.828 15.564 15.000 120.000 18.876 17.736 1.140 1.262.660 436.541 797.837 930 21.930 2.902 2.520 14.719 14.719 14.709 10 61.597 52.000 25 8.715 857 849.830 849.780 753.928 518.990 59.488 20.570 154.880 60.000 60.000 35.852 50 50 50 35.361 35.361 35.361 35.361 70.634 70.191 28.490 26.166 2.956 195 1.800 18.715 397 2.103 2.324 1.642 83 470 53 76 40.561 16.494 705 238 4.467 1.792 1.033 23 24 1.719 3.986 2.507 727 232 32 200 3.427 392 3.035 58 9 50 30 19.534 107 219 11.820 7.388 1.140 1.140 1.140 443 443 443 175 117 151 70.634 11.830 58.804 97.194 76.998 38.182 29.754 29.129 4 40 75 506 8.428 6.290 155 1.602 121 260 38.666 20.452 606 306 2.338 313 200 106 59 800 5.652 10.072 732 10 10 926 20 906 3.870 862 3.008 3.800 650 25 25 75 8.101 59 36 8.006 50 50 50 100 100 20.196 20.196 16.656 13.526 1.698 1.085 347 3.540 62.885 34.309 245.043 76.914 527 337 33 96 208 126 126 64 34 6 18 6 66.496 41.623 472 310 6.962 448 5.230 5.228 577 149 21.361 886 9.342 61 60 1 124 114 9 1 7.268 3.355 36 3.877 111 99 12 213 27 27 67 7.633 7 7.626 9.891 9.891 168.129 168.129 166.964 10.247 5.502 151.215 1.165 240.804 4.239 136.633 119.727 32.731 17.619 14.228 60 1.005 243 880 291 14 898 10.090 7.122 1.462 49 1.457 3.782 2.872 21 843 3 43 86.571 15.593 288 143 8.228 931 286 612 50 865 514 3.676 2.048 7.570 7.546 24 4 3 1 2.120 397 138 1.585 976 881 95 1 40 10 4 209 7 10 55.619 16 30 23 115 55.435 400 400 400 25 25 16.906 16.906 16.906 12.582 3.182 710 432 520 23.793 23.793 3.770 5.575 80 102.895 3.318.372 2.858.152 822.714 816.838 803.584 250 403 7.120 365 490 4.626 498 310 80 108 4.378 2.940 199 1.016 223 692.244 681.970 671.265 158 6.800 667 452 462 20 357 1.219 570 3.424 208 208 2.534 43 29 2.462 933 503 430 9 735 437 19 127 46 7 1.147 247 90 5 26 8 771 5.500 5.500 5.500 1.000 1.000 1.000 17.686 17.686 17.686 1.252.769 436.541 787.946 930 21.930 2.902 2.520 14.239 14.239 14.239 10 52.000 52.000 424.859 424.809 413.182 7.457 2.461 1.709 50 50 50 35.361 35.361 35.361 35.361 4.581 3.064.402 2.260.612 803.790 11.661 237.728 1.856.039 1.787.039 17.528 13.755 13.755 3.773 2.851 69 715 21 117 333.591 34.716 3.511 430 2.773 954 1.400 826 1.530 15.539 7.753 1.562 27 27 121.161 41.130 20.711 58.949 371 626 37 16 573 1.720 1.720 3.638 1.400 522 72 483 103 23 38.021 50 216 37.755 92.903 36.614 1.436.440 1.093.880 65.913 127.237 900.730 342.560 65.072 84.493 59.412 21.914 62.925 48.744 68.480 68.480 37.373 36.440 378 555 31.107 31.803 9.304 9.304 4.961 4.961 57.000 2.000 1.750.971 1.750.971 131.703 130.642 1.650 1.350 110 7 6 76 588 144 419 56 56 244 133 19 54 11 27 64.332 26.587 413 383 954 266 125 74 5 117 23.673 577 1.036 3 3 887 15 160 712 305 296 9 2.553 160 174 35 206 27 32.359 62 8 29 32.260 33.360 33.360 33.360 21.828 21.828 21.828 9.472 8.715 757 1.061 1.061 1.021 234 317 470 40 2.500 4.161 7.732 5.692 2.040 87.310 87.310 30.000 107.780 47.780 100 100 100 47.600 43.851 450 19.276 24.125 1.800 400 400 1.549 1.549 80 80 80 60.000 60.000 60.000 60.000 80 107.700 107.700 87.770 67.770 801 706 40 560 106 95 8 8 71 1 7 46.405 890 110 10 166 121 55 41 31 220 136 129 56 56 140 40 100 10 20 45.160 22 45.138 20.564 20.564 5.564 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 86.834 936 150.000 140.000 20.000 20.000 20.000 120.000 120.000 120.000 10.000 10.000 10.000 10.000 150.000 643 587 338 200 195 5 83 83 55 42 1 10 2 249 76 8 5 25 2 4 7 7 9 9 10 7 7 8 5 143 3 140 56 56 56 55 1 643 643 59.950 59.950 59.950 59.950 69.700 10.000 10.000 10.000 10.000 59.700 59.700 59.700 59.700 44.200 44.200 25.500
   +  Anexa 4 I Program actualizatII InflueţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor,sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2012
    mii lei
    Nr. crt.Judeţul   TOTALdin care pentru:
    finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de statdin care:hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de statdrepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
    cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b) e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
      TOTALI8.976.1457.850.323945.879230.148665.694
        II98.232-1.76800100.000
        III9.074.3777.848.555945.879230.148765.694
    1ALBAI157.251139.85713.4324.04811.446
        II4.6532.8632.8633911.399
        III161.904142.72016.2954.43912.845
    2ARADI186.156164.30820.5074.90414.437
        II752-1.759-1.759-5093.020
        III186.908162.54918.7484.39517.457
    3ARGEŞI257.396227.76023.60610.52514.841
        II5.3962.3282.32803.068
        III262.792230.08825.93410.52517.909
    4BACĂUI285.325257.57029.0662.33919.979
        II7.4091.7811.7811.3194.309
        III292.734259.35130.8473.65824.288
    5BIHORI275.706231.34224.62520.49320.897
        II4.7762.3602.360-1.1193.535
        III280.482233.70226.98519.37424.432
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI145.538129.27214.0384.19810.042
        II4.0162.2722.27201.744
        III149.554131.54416.3104.19811.786
    7BOTOŞANII198.954175.63212.9449.57511.735
        II9.9847.5117.51102.473
        III208.938183.14320.4559.57514.208
    8BRAŞOVI220.288199.66025.3604.21013.901
        II2.6460002.646
        III222.934199.66025.3604.21016.547
    9BRĂILAI130.115118.25111.8421.2868.969
        II2.7441.8491.8490895
        III132.859120.10013.6911.2869.864
    10BUZĂUI196.028174.78122.1303.86114.020
        II-626-2.900-2.90002.274
        III195.402171.88119.2303.86116.294
    11CARAŞ-SEVERINI129.193111.56914.2123.22813.332
        II1.08500-1141.199
        III130.278111.56914.2123.11414.531
    12CĂLĂRAŞII131.775111.65711.0835.80212.432
        II2.88571471402.171
        III134.660112.37111.7975.80214.603
    13CLUJI269.383242.61937.4714.58317.139
        II-2.905-7.208-7.20804.303
        III266.478235.41130.2634.58321.442
    14CONSTANŢAI269.298241.10019.8865.56817.148
        II14.3379.7429.742-2064.801
        III283.635250.84229.6285.36221.949
    15COVASNAI103.05294.8488.7581.4804.881
        II3.8282.3512.3511201.357
        III106.88097.19911.1091.6006.238
    16DÂMBOVIŢAI213.568186.83620.1144.06521.772
        II436000436
        III214.004186.83620.1144.06522.208
    17DOLJI269.960243.46923.7106.08014.492
        II4.5692.1742.17402.395
        III274.529245.64325.8846.08016.887
    18GALAŢII231.864208.61122.8945.39513.423
        II4.3941.0811.081-1133.426
        III236.258209.69223.9755.28216.849
    19GIURGIUI105.11890.7088.8803.1569.070
        II3.21878478402.434
        III108.33691.4929.6643.15611.504
    20GORJI173.672155.58117.1564.02811.441
        II3.15492892802.226
        III176.826156.50918.0844.02813.667
    21HARGHITAI165.257156.08018.0991.2555.468
        II1.861002171.644
        III167.118156.08018.0991.4727.112
    22HUNEDOARAI193.035163.39017.3396.82721.814
        II5.7924.3604.360-1041.536
        III198.827167.75021.6996.72323.350
    23IALOMIŢAI116.774102.44010.4383.6519.625
        II1.456002141.242
        III118.230102.44010.4383.86510.867
    24IAŞII350.892311.39925.5099.23225.429
        II15.03510.85110.851-1144.298
        III365.927322.25036.3609.11829.727
    25ILFOVI123.870109.69122.02679811.528
        II-5.522-8.641-8.64103.119
        III118.348101.05013.38579814.647
    26MARAMUREŞI215.015186.41517.5267.89416.015
        II8.8735.4585.45803.415
        III223.888191.87322.9847.89419.430
    27MEHEDINŢII119.362100.3108.7962.85815.052
        II4.0553.1273.1270928
        III123.417103.43711.9232.85815.980
    28MUREŞI247.194225.58122.5682.42917.593
        II4.2123.3973.3970815
        III251.406228.97825.9652.42918.408
    29NEAMŢI217.508195.31216.4685.74914.377
        II5.4554.9004.9000555
        III222.963200.21221.3685.74914.932
    30OLTI191.119168.62314.9126.64912.937
        II4.9692.8002.80002.169
        III196.088171.42317.7126.64915.106
    31PRAHOVAI307.869266.15631.7146.27833.283
        II5.7752.1572.15703.618
        III313.644268.31333.8716.27836.901
    32SATU MAREI166.406148.08417.1604.42911.634
        II2.8030002.803
        III169.209148.08417.1604.42914.437
    33SĂLAJI117.833103.77512.5861.31411.368
        II1.973002181.755
        III119.806103.77512.5861.53213.123
    34SIBIUI176.928155.43317.2806.18114.299
        II2.4811.5101.510517454
        III179.409156.94318.7906.69814.753
    35SUCEAVAI328.981285.05625.66617.89822.658
        II12.4858.9508.950-7174.252
        III341.466294.00634.61617.18126.910
    36TELEORMANI144.807125.22311.0985.58010.336
        II5.2212.8292.82902.392
        III150.028128.05213.9275.58012.728
    37TIMIŞI287.188252.61940.1596.65924.741
        II-4.236-9.000-9.00004.764
        III282.952243.61931.1596.65929.505
    38TULCEAI96.31384.73910.1062.0638.145
        II814-537-53701.351
        III97.12784.2029.5692.0639.496
    39VASLUII203.379180.99515.2154.80414.877
        II9.4805.9005.90003.580
        III212.859186.89521.1154.80418.457
    40VÂLCEAI171.375144.30315.9065.54118.529
        II3.1241.5691.5691271.428
        III174.499145.87217.4755.66819.957
    41VRANCEAI153.417127.40812.0915.88617.029
        II6.2522.7272.727-1273.652
        III159.669130.13514.8185.75920.681
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTII874.007 *)693.884153.411 **)7.34953.560
        II-69.109-69.228-69.2280119
        III804.898624.65684.1837.34953.679
    43SUME REZERVATEI57.97657.97628.09200
        II-1.768-1.768 ***)000
        III56.20856.20828.09200
    *) din care: 55.339 mii lei pentru susţinerea sistemului de proiecţie a copilului, 17.716 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 24.135 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere
    **) include şi cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională
    ***) se diminuează suma pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora prevăzută în Anexa nr.5 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
   +  Anexa 5 I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor locale pe anul 2012
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSUME
      TOTALI2.095.837
        II112.986
        III2.208.823
    1ALBAI39.239
        II2.003
        III41.242
    2ARADI60.173
        II2.162
        III62.335
    3ARGEŞI43.745
        II2.430
        III46.175
    4BACĂUI65.527
        II3.413
        III68.940
    5BIHORI60.258
        II2.776
        III63.034
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI41.129
        II1.732
        III42.861
    7BOTOŞANII69.632
        II3.548
        III73.180
    8BRAŞOVI40.642
        II1.941
        III42.583
    9BRĂILAI35.092
        II1.909
        III37.001
    10BUZĂUI56.589
        II2.740
        III59.329
    11CARAŞ-SEVERINI49.530
        II2.405
        III51.935
    12CĂLĂRAŞII44.873
        II2356
        III47.229
    13CLUJI45.065
        II2.100
        III47.165
    14CONSTANŢAI50.575
        II2.455
        III53.030
    15COVASNAI31.455
        II1.288
        III32743
    16DÂMBOVIŢAI63.629
        II2.871
        III66.500
    17DOLJI60.916
        II3.137
        III64.053
    18GALAŢII47.821
        II2.600
        III50.421
    19GIURGIUI36.652
        II1.891
        III38.543
    20GORJI31.879
        II1.710
        III33.589
    21HARGHITAI43.696
        II2.078
        III45.774
    22HUNEDOARAI43.214
        II2.089
        III45.303
    23IALOMIŢAI34.852
        II1.916
        III36.768
    24IAŞII71.869
        II3.476
        III75.345
    25ILFOVI23.436
        II578
        III24.014
    26MARAMUREŞI59.037
        II3.002
        III62.039
    27MEHEDINŢII40.073
        II1.783
        III41.856
    28MUREŞI59.717
        II2.519
        III62.236
    29NEAMŢI76.502
        II3.761
        III80.263
    30OLTI56.033
        II2.931
        III58.964
    31PRAHOVAI55.438
        II2.614
        III58.052
    32SATU MAREI43.670
        II1.906
        III45.576
    33SĂLAJI34.103
        II1.533
        III35.636
    34SIBIUI29.262
        II1.584
        III30.846
    35SUCEAVAI98.572
        II5.049
        III103.621
    36TELEORMANI55.625
        II2.907
        III58.532
    37TIMIŞI53.334
        II2.354
        III55.688
    38TULCEAI40.870
        II1.996
        III42.866
    39VASLUII66.678
        II3.589
        III70.267
    40VÂLCEAI46.719
        II2.235
        III48.954
    41VRANCEAI47.573
        II2.633
        III50.206
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTII8.827
        II0
        III8.827
    43Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*)I32.316
        II12.986
        III45.302
    *)Din care, în baza prevederilor:  
      - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei354
      - Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobată prin Legea nr. 118/2003 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificările ulterioare, se alocă bugetului local al municipiului Paşcani1.000
      - Hotărârii Guvernului nr. 1900/2004 privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere. Suma restantă pentru anul 2005, aferentă ajutorului de stat regional alocat Zonei Libere Giurgiu962
      - art. 101 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 pentru finanţarea de bază din învăţământul particular şi confesional acreditat. Suma se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului30.000
      - art. XII alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2009, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea ratelor scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului ,,Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava'', inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.933 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 2.557 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.877 mii lei şi oraşului Siret suma de 619 mii lei8.986
      - art. 4 alin. (2), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2012 pe plajele cu destinaţie turistică, astfel: municipiului Constanţa pentru staţiunile Constanţa şi Mamaia suma de 1.394 mii lei, municipiului Mangalia pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn şi Mangalia suma de 727 mii lei, oraşului Eforie pentru staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud suma de 788 mii lei, oraşului Năvodari pentru staţiunea Năvodari suma de 485 mii lei, comunei Costineşti pentru staţiunea Costineşti suma de 303 mii lei, comunei Limanu pentru staţiunile 2 Mai şi Vama Veche suma de 303 mii lei. În situaţia în care finanţarea cheltuielilor respective s-a efectuat din sume alocate din bugetul propriu al judeţului Constanţa, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare vor utiliza sumele repartizate şi pentru regularizarea plăţilor efectuate din acest buget.4,000
   +  Anexa 6 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru echilibrarea bugetelor locale,pe anul 2012, pentru achitarea unorbligaţii de plată faţă de operatoriieconomici
  Nr. crt. Suma Judeţul alocată
  1 TOTAL 500.000 ALBA 1.545
  2 3 ARAD 8.820 ARGEŞ 8.337
  4 BACĂU 11.879
  5 6 7 BIHOR 10.860 BISTRIŢA-NĂSĂUD 4.267 BOTOŞANI 3.920
  8 9 BRAŞOV 8.801 BRĂILA 5.414
  10 BUZĂU 27.545
  11 12 13 CARAS-SEVERIN 14.437 CĂLĂRAŞI 5.650 CLUJ 5.720
  14 15 CONSTANŢA 24.168 COVASNA 1.766
  16 DÂMBOVIŢA 7.099
  17 DOLJ 5.322
  18 19 GALAŢI 2.223 GIURGIU 6.349
  20 21 GORJ 16.816 HARGHITA 3.912
  22 HUNEDOARA 22.252
  23 IALOMIŢA 3.981
  24 25 IAŞI 6.136 ILFOV 90.388
  26 27 MARAMUREŞ 7.735 MEHEDINŢI 19.482
  28 MUREŞ 10.109
  29 NEAMŢ 12.597
  30 31 OLT 15.838 PRAHOVA 5.407
  32 33 SATU-MARE 2.644 SĂLAJ 4.193
  34 SIBIU 2.494
  35 SUCEAVA 15.843
  36 37 TELEORMAN 19.823 TIMIŞ 25.548
  38 39 TULCEA 10.049 VASLUI 3.535
  40 VÂLCEA 27.429
  41 VRANCEA 9.666
   +  Anexa 07/01 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATEBUGETUL fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012
                                                                                                           - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program actualizat 2012 Influenţe Program rectificat 2012
  A B 1 2 3
  0001 05 0002 05 1205 09 2000 05 2005 03 01 02 04 05 2105 03 01 02 03 04 05 05 09 50 2900 05 3000 05 3105 03 3600 05 3605 50 3705 01 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 30 47 48 49 50 53 4305 02 03 06 12 13 4505 01 02 5005 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 57 02 01 70 71 01 02 03 30 6600 05 01 10 20 30 56 57 70 71 6601 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 70 71 01 02 03 30 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 04 07 11 6805 01 57 02 01 05 01 06 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Venituri din contribuţia datorată pentru medicamente finanţate din Fondul Naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de pensionari Contribuţii de asigurări sociale de sănătate restituite Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurări sociale de sănătate de la persoane care realizează venituri de natura profesio- nală cu caracter ocazional Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE Donaţii şi sponsorizări IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare Contribuţii de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privatică de libertate sau arest preventiv Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauza de accidente de muncă şi boli profesionale Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Contribuţii din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza accident de muncă sau boală profesională SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală primară Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice Asistenţă medicală stomatologică Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială pentru familie şi copii 18.490.525 15.691.426 715.834 715.834 14.960.211 7.060.668 7.060.668 5.945.635 70.167 1.034.022 10.844 7.899.513 7.809.917 6.171.888 233.823 4.206 1.400.000 2.990 90 86.546 15.381 100 100 100 15.281 9.000 9.000 6.281 6.281 2.690.591 2.690.591 1.762.192 1.525 721.953 89.175 920.000 26.255 60 3.000 224 928.399 26.600 263 698 900.730 108 108.508 80.634 27.874 18.490.525 18.359.539 132.097 103.468 99.050 500 121 3.797 28.629 21.521 517 5.380 175 1.036 16.994.814 16.984.361 2.134 189 5.708 533 1.059 284 4.155 16.922.299 48.000 631 279 279 1.286 947 339 156 9 310 78 7.704 4.844 2.860 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 1.049.072 1.049.072 1.049.072 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 18.490.525 18.359.539 132.097 16.994.814 20.000 163.556 1.049.072 130.986 130.986 17.441.453 17.310.467 132.097 103.468 99.050 500 121 3.797 28.629 21.521 517 5.380 175 1.036 16.994.814 16.984.361 2.134 189 5.708 533 1.059 284 4.155 16.922.299 48.000 631 279 279 1.286 947 339 156 9 310 78 7.704 4.844 2.860 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 356.929 174.703 6.714.607 3.933.532 1.877.423 111.798 681.194 110.660 2.028.848 1.225.705 330.000 58.841 341.902 72.400 652.840 7.432.564 7.360.564 72.000 33.866 47.096 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 652.463 652.463 396.609 2.268 -69.693 -84.412 -115.804 -115.804 -115.744 -60 31.392 31.392 903.937 61.395 60 -266.000 -668.000 14.719 14.719 15.611 15.611 -892 -892 71.961 71.961 72.847 -256.987 17.866 125 -89 -22 311.954 -886 -860 -26 2.268 2.268 2.268 1.772 1.772 496 374 9 92 3 18 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 1.772 1.772 496 374 9 92 3 18 2.268 18.492.793 15.621.733 715.834 715.834 14.875.799 6.944.864 6.944.864 5.829.891 70.167 1.033.962 10.844 7.930.935 7.841.309 7.075.825 295.218 4.266 1.134.000 -668.000 2.990 90 86.546 30.100 100 100 100 30.000 24.611 24.611 5.389 5.389 2.762.552 2.762.552 1.835.039 1.525 464.966 107.041 920.000 26.255 185 2.911 202 311.954 927.513 25.740 237 698 900.730 108 108.508 80.634 27.874 18.492.793 18.361.807 134.365 105.240 100.822 500 121 3.797 29.125 21.895 526 5.472 178 1.054 16.994.814 16.984.361 2.134 189 5.708 533 1.059 284 4.155 16.922.299 48.000 631 279 279 1.286 947 339 156 9 310 78 7.704 4.844 2.860 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 1.049.072 1.049.072 1.049.072 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 18.492.793 18.361.807 134.365 16.994.814 20.000 163.556 1.049.072 130.986 130.986 17.443.721 17.312.735 134.365 105.240 100.822 500 121 3.797 29.125 21.895 526 5.472 178 1.054 16.994.814 16.984.361 2.134 189 5.708 533 1.059 284 4.155 16.922.299 48.000 631 279 279 1.286 947 339 156 9 310 78 7.704 4.844 2.860 20.000 20.000 20.000 163.556 122.260 41.296 130.986 130.986 130.986 72.075 16 58.895 356.929 176.971 6.714.607 3.933.532 1.877.423 111.798 681.194 110.660 2.028.848 1.225.705 330.000 58.841 341.902 72.400 652.840 7.432.564 7.360.564 72.000 33.866 47.096 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 1.049.072 652.463 652.463 396.609
  NOTĂ: În anexa nr. 10/01 la Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/2011, la partea de venituri, subcapitolul 42.05.26 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" suma de 721.953 mii lei cuprindea subvenţii pentru echilibrare în sumă de 409.999 mii lei şi alte subvenţii decât cele de echilibrare în sumă de 311.954 mii lei.
   +  Anexa 07/02 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENumărul maxim de posturi finanţate din bugetul fonduluinaţional unic de asigurări sociale de sănătatepe anul 2012
  Numar de posturi aprobat în finanţare prin buget Număr de posturi actualizat Influenţe rectificare (+/-) Număr de posturi rectificat
  0 1 2 3 4 = 2 + 3
  TOTAL din care: 6605 SĂNĂTATE 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229 3.229
   +  Anexa 07/03 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEI - Credite de angajamentII - Credit bugetarSINTEZAproiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programeloraferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolăşi de Pescuit precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
    - mii lei -
    CodDenumirea program/instrument/facilitateValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie 2011Program rectificat 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Anii următori
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament288.400006601163.556118 243000
    II. Credite bugetare288.400004.560163.556120.284000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    I. Credite de angajament220.402006601122.26091 541000
    II. Credite bugetare220.402004.560122.26093 582000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    1701Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    1702PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credite bugetare48.549001748.5320000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    2827Sănătate fără frontiere
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    2828Cooperation for continous users improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    66055601                    
    6605560101Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament32.6040099618.04013.568000
    II. Credite bugetare32.6040069418.03713.873000
    66055601                    
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament146.095005.20680.63460.255000
    II. Credite bugetare146.095003.86280.63661.597000
    66055601  
    6605560103Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament41.7030039923.58617.718000
    II. Credite bugetare41.70300423.58718.112000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    I. Credite de angajament67.99800041.29626.702000
    II. Credite bugetare67.99800041.29626.702000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1703Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1704Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii
    I. Credite de angajament4.8360002.9021.934000
    II. Credite bugetare4.8360002.9021.934000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1705Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli clinice costisitoare
    I. Credite de angajament7.2550004.3532.902000
    II. Credite bugetare7.2550004.3532.902000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1706Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori
    I. Credite de angajament9.7960005.8783.918000
    II. Credite bugetare9.7960005.8783.918000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1707Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale
    I. Credite de angajament19.70300011.8227.881000
    II. Credite bugetare19.70300011.8227.881000
    66055602Programe din Fondul Social European (FSE)
    1708Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de sănătate şi instituţiile din sistemul de sănătate publică de la nivel central şi local
    I. Credite de angajament17.48000010.9846.496000
    II. Credite bugetare17.48000010.9846.496000
    66055602  
    6605560201Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament8.1040004.9193.185000
    II. Credile bugetare8.1040004.9193.185000
    66055602                    
    6605560202Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament45.92200027.87418.048000
    II. Credite bugetare45.92200027.87418.048000
    66055602                    
    6605560203Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament13.9720008.5035.469000
    II. Credite bugetare13.9720008.5035.469000
   +  Anexa 07/04 Casa Naţională de Asigurări de SănătateProgram/facilitate/instrument: 02 Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice(POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetareFIŞA PROIECTULUIfinanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii deCoeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şide Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
                         
    - mii lei -
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţareValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie 2011Program rectificat 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Anii următori
    Proiectul: 1701Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate
    Fond de finanţare: 01Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    6605SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    660556TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    I. Credite de angajament164.308001.33271.43591.541000
    II. Credite bugetare164.30800370.72393.582000
    6605560101Finanţarea natională
    I. Credite de angajament24.3550019810.58913.568000
    II. Credite bugetare24.35500110.48113.873000
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament108.1510087647.02060.255000
    II. Credite bugetare108.15100146.55361.597000
    6605560103Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament31.8020025813.82617.718000
    II. Credite bugetare31.80200113.68918.112000
    Proiectul: 1702PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ
    Fond de finanţare: 01Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credile bugetare48.549001748.5320000
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credite bugetare48.549001748.5320000
    6605SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credite bugetare48.549001748.5320000
    660556TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credite bugetare48.549001748.5320000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    I. Credite de angajament48.5490072947.8200000
    II. Credile bugetare48.549001748.5320000
    6605560101Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament7.104001086.9960000
    II. Credite bugetare7.1040037.1010000
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament31.5440048031.0640000
    II. Credite bugetare31.544001131.5330000
    6605560103Cheltuieli neeligibile
    I. Credite de angajament9.901001419.7600000
    II. Credite bugetare9.9010039.8980000
    Proiectul: 2827Sănătate fără frontiere
    Fond de finanţare: 01Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credile bugetare4.697004.5401570000
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    6605SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    660556TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credite bugetare4.697004.5401570000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    I. Credite de angajament4.697004.5401570000
    II. Credile bugetare4.697004.5401570000
    6605560101Finanţarea Naţională
    I. Credite de angajament71300690230000
    II. Credite bugetare71300690230000
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament3.984003.8501340000
    II. Credite bugetare3.984003.8501340000
    Proiectul: 2828Cooperation for continous users' improvement of skills and knowledge related with integrated information systems implemented at the region health insurance funds from Romania and Bulgaria targeting recommendation for improvement of both integrated information systems based on best practices from both countries
    Fond de finanţare: 01Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    6605SĂNĂTATE
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    660556TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    66055601Programe din Fondul European de Dezoltare Regională (FEDR)
    I. Credite de angajament2.8480002.8480000
    II. Credite bugetare2.8480002.8480000
    6605560101Finanţarea naţională
    I. Credite de angajament4320004320000
    II. Credite bugetare4320004320000
    6605560102Finanţarea externă nerambursabilă
    I. Credite de angajament2.4160002.4160000
    II. Credite bugetare2.4160002.4160000
    Program/facilitate/instrument: 04 Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)
    - mii lei -
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţareValoarea totalăRealizări până în anul 2009Realizări 2010Execuţie 2011Program rectificat 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări 2015Anii următori
    Proiectul: 1703Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii eficienţei şi a serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu acestea
    Fond de finanţare: 02Fondul Social European (FSE)
    5000TOTAL GENERAL
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    5005CHELTUIELI - TOTAL
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credite bugetare8.9280005.3573.571000
    6605SĂNĂTATE                  
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.571000
    II. Credile bugetare8.9280005.3573.571000
    660556TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
    I. Credite de angajament8.9280005.3573.57100