ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat(actualizată până la data de 5 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 decembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României şi în coordonarea directa a primului-ministru, cu autoritate la nivel naţional în domeniul securităţii informaţiilor clasificate. (2) ORNISS asigura implementarea unitară, la nivel naţional, a măsurilor de securitate a informaţiilor naţionale clasificate, precum şi a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte. (3) ORNISS reprezintă organismul naţional de legătură pentru informaţiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre şi partenere ale Alianţei Nord-Atlantice, ale Uniunii Europene, ale altor organizaţii internaţionale, precum şi cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înţelegeri sau acorduri care prevăd protecţia informaţiilor clasificate.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005. (4) ORNISS exercita atribuţii de reglementare, autorizare, evidenta şi control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, scop în care: a) organizează evidenta listelor şi a informaţiilor secrete de stat, a termenelor de menţinere în nivelul de clasificare, a personalului verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi a registrelor de autorizari de la instituţiile care deţin sau care utilizează informaţii clasificate; b) elaborează norme, instrucţiuni şi proceduri pentru protecţia informaţiilor naţionale clasificate şi, respectiv, a informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO; c) asigura respectarea standardelor naţionale şi, respectiv, ale NATO privind gestionarea documentelor clasificate; d) cooperează cu instituţiile publice, inclusiv cu cele care au atribuţii privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; e) aproba eliberarea certificatelor de securitate pentru acces la informaţii naţionale clasificate; f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate şi pentru participarea la activităţi organizate în cadrul Aliantei Nord-Atlantice; g) stabileşte cerinţele de securitate pentru încăperile şi containerele speciale, mecanismele de închidere, sistemele de cifru şi încuietori şi autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informaţiilor secrete de stat, potrivit legii; h) organizează şi coordonează activităţile de pregătire a structurilor şi funcţionarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informaţii clasificate; i) eliberează, în condiţiile prevăzute de standardele naţionale, autorizaţii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, în obiective sau locuri de importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate; j) asigura, prin intermediul agenţiilor specializate, implementarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi a Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecţia informaţiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare şi transmitere automată a datelor; k) coordonează implementarea unitară la nivel naţional a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate din domeniul industrial; l) eliberează autorizaţii şi certificate de securitate industriala în conformitate cu standardele în domeniu; m) organizează evidenta autorizaţiilor şi a certificatelor de securitate industriala la nivel naţional; n) organizează şi controlează Sistemul Naţional de Registre (SNR) a cărui baza este Registrul Central; o) efectuează constatări în cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informaţiilor clasificate, îl informează operativ pe primul-ministru şi ia măsurile legale ce se impun; p) avizează acordurile internaţionale departamentale care privesc protecţia informaţiilor clasificate; q) coordonează, la dispoziţia primului-ministru, activităţile necesare negocierii şi încheierii acordurilor internaţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate; r) acreditează şi reacrediteaza sistemele de protecţie a informaţiilor clasificate. (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte protecţia informaţiilor U.E. clasificate.------------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 343 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005.  +  Articolul 2 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat. (2) Conducătorii autorităţilor şi ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligaţia de a pune la dispoziţie ORNISS datele şi informaţiile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) ORNISS este condus de un director general asimilat funcţiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Salarizarea directorului general se face potrivit poziţiei nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări privind activitatea desfăşurata de ORNISS. (4) Directorul general prezintă primului-ministru, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări şi analize ale situaţiei din domeniul de responsabilitate, precum şi propuneri concrete de remediere a deficienţelor constatate şi de perfecţionare a cadrului de activitate specifică. (5) Directorul general este ordonator principal de credite bugetare şi reprezintă ORNISS în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice, române sau străine. (6) În exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul de coordonare ca organ consultativ. (2) Consiliul de coordonare funcţionează potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general. (3) Membrii Consiliului de coordonare sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale ORNISS, până la nivelul direcţiilor inclusiv, se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, în limita numărului de posturi aprobat. (2) În cadrul direcţiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, după caz, cu aprobarea directorului general. (3) Numărul maxim de posturi din structura ORNISS este de 125, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.  +  Articolul 6Salarizarea personalului de conducere şi de execuţie din cadrul ORNISS se face potrivit cap. II din anexa nr. I, anexei nr. V/2 şi anexei nr. VI la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Personalul ORNISS beneficiază de salariile de baza stabilite potrivit art. 6, de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru personalul din instituţiile publice centrale, precum şi de spor de confidenţialitate de până la 25% din salariul de baza.  +  Articolul 8În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS administrează şi foloseşte spaţii corespunzătoare, echipamente şi sisteme de receptionare, prelucrare, stocare şi transmitere a informaţiilor.  +  Articolul 9Numărul de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru parcul auto din dotarea ORNISS se stabilesc potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ORNISS se asigura de la bugetul de stat. (2) Fondurile necesare în anul 2002 pentru finanţarea cheltuielilor privind organizarea şi funcţionarea ORNISS se asigura din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002, în limita sumei de 3.800.000 mii lei. (3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2002.  +  Articolul 11Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Securitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate, vor fi preluate de ORNISS în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 845/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 23 august 2002. (2) La data încheierii procesului de preluare a atribuţiilor prevăzute la art. 11 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 864/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 10 octombrie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statDirectorul general alOficiului Registrului Naţionalal Informaţiilor Secrete de Stat,Marius Petrescup. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 noiembrie 2002.Nr. 153.-----------