ORDONANȚĂ nr. 17 din 23 august 2012privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operațiuni financiare  +  Secţiunea 1 Reglementări privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.  +  Articolul 1Profitul aferent anului 2011 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., repartizat în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, la alte rezerve, ca sursă proprie de finanțare, și neutilizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se redistribuie ca dividend.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, se repartizează în proporție de 85% sub formă de dividende și 15% la alte rezerve, constituind sursă proprie de finanțare.  +  Articolul 3La data de 31 decembrie 2013 se abrogă:a) art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006;b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă art. 21 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind contribuția trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății  +  Articolul 5(1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 și trimestrul III al anului 2011, datorează contribuția instituită prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) declară și achită integral contribuția în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe;b) achită în termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligațiile principale prevăzute la lit. a) și stabilite prin decizii emise de organul fiscal.În acest caz, deciziile prin care se stabilește dobânda se emit, dacă este cazul, în termen de cel mult 15 zile de la data achitării obligației principale.(2) În cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), se anulează penalitățile de întârziere aferente creanțelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor principale prevăzute la alin. (1) lit. a).(4) Contribuția prevăzută la alin. (1) se plătește la organul fiscal competent în contul de venituri al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(5) Formularele și instrucțiunile necesare aplicării prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 6Pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 și trimestrul III al anului 2011, plata contribuției instituite prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se poate efectua și de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care intrau sub incidența dispozițiilor art. 363^1 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 5 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 7Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuției trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu completările ulterioare, unde CTt și BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.  +  Articolul 8După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Persoanele juridice menționate la alin. (1) și (2) au obligația să depună la Casa Națională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuția trimestrială, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuția.  +  Secţiunea a 3-a Reglementări privind statutul absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională  +  Articolul 9(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, absolvenții promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de învățământ superior de formare profesională inițială cu profil medical din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sunt repartizați la unități și numiți în funcții.(2) În perioada septembrie-noiembrie 2012, absolvenții promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională care nu intră sub incidența dispozițiilor alin. (1) beneficiază de indemnizația și drepturile de hrană acordate în cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale în vigoare, elevilor și studenților aflați în ultimul an de studii în cadrul școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, respectiv academiilor și instituțiilor de învățământ superior, după caz, precum și de drepturile de cazare și de transport, numai dacă instituțiile publice la care urmează să fie încadrați organizează cursuri de formare profesională și absolvenții participă la aceste cursuri.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României  +  Articolul 10Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări privind utilizarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanțelor Publice reprezentând plăți efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare și JTI  +  Articolul 11(1) Echivalentul în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanțelor Publice reprezentând plăți efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare și JTI se virează de Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la bugetul de stat, în contul de venituri 20.44.01.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - Donații din străinătate de la guverne străine - curente" sau 20.44.01.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - Donații din străinătate de la guverne străine - capital", după caz, pe măsura stabilirii destinației acestora, în conformitate cu acordurile încheiate.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat și creditele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice și să aprobe alocarea acestora către Agenția Națională de Administrare Fiscală.(3) Ministerul Finanțelor Publice deschide creditele bugetare în limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin. (2), iar Agenția Națională de Administrare Fiscală utilizează creditele bugetare repartizate până la finele anului bugetar, potrivit destinației din acordurile încheiate.  +  Articolul 12Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 11 se pot efectua achiziții pentru îmbunătățirea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu acordurile încheiate.  +  Secţiunea a 6-a Reglementări privind destinația unor sume încasate de la societăți comerciale, societăți naționale, companii naționale  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situația în care, în anul 2012, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu încasează venituri din vânzarea acțiunilor societăților comerciale, societăților naționale și companiilor naționale aflate sub autoritatea sa, poate reține suma prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, din dividendele încasate de la societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale la care exercită calitatea de acționar în numele statului.  +  Secţiunea a 7-a Reglementări privind plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar  +  Articolul 14(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012, se va realiza în aceleași condiții cu cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale cărei dispoziții se aplică în mod corespunzător.(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".  +  Secţiunea a 8-a Reglementări privind monitorizarea cheltuielilor tuturor spitalelor publice  +  Articolul 15(1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligația să transmită lunar la Ministerul Sănătății, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situația privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, avizată de ordonatorul principal de credite.(2) Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Ministerul Sănătății are obligația să verifice dacă situațiile prevăzute la alin. (1) au fost transmise și să notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice și Ministerul Finanțelor Publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).(3) Prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului finanțelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se vor stabili formatul situațiilor prevăzute la alin. (1), precum și modalitatea de transmitere a acestora.(4) Ordonatorul principal de credite al spitalului public are obligația de a verifica realitatea și exactitatea datelor din situațiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) prezentarea de date eronate în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (1) de către ordonatorii de credite ai spitalelor publice și/sau avizarea unor astfel de situații de către ordonatorii principali de credite;b) nerespectarea termenelor prevăzute la art. alin. (1) și (2).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică ordonatorului de credite al spitalului public și/sau, după caz, ordonatorului principal de credite care se face vinovat de nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Capitolul II Modificarea și completarea dispozițiilor unor acte normative  +  Articolul 17Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suma prevăzută la alin. (1) se reține din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale, societățile naționale și companiile naționale la care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită calitatea de acționar în numele statului.  +  Articolul 18Articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Conducătorii operatorilor economici prevăzuți la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) sunt obligați să asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.  +  Articolul 19După alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru societățile/companiile naționale și celelalte societăți comerciale la care ministerul exercită calitatea de acționar în numele statului, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare aprobat în condițiile legii.  +  Articolul 20Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abrogă.3. La articolul 15 alineatul (6), literele i) și j) se abrogă.4. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.5. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participanților se realizează prin intermediul rețelelor de televiziune ori radio.6. La articolul 29 alineatul (8), litera e) se abrogă.7. În anexă, la punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc" subpunctul I, litera G se abrogă.8. În anexă, la punctul 1 subpunctul II, litera G se abrogă.9. În anexă, la punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc", litera G se abrogă.10. Din cuprinsul ordonanței de urgență a Guvernului se elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune".  +  Articolul 21Prevederile art. 16 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul sănătății,
  Vasile Cepoi
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul apărării naționale,
  Corneliu Dobrițoiu
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Eduard Hellvig
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Puiu Hașotti
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 23 august 2012.Nr. 17.---------