ORDIN nr. 1.254 din 27 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (UE) nr. 678/2011 inclusiv.Regulamentele (UE) de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."2. La secţiunea 1 capitolul III, punctul 16 se abrogă.3. La secţiunea 1 capitolul III punctul 22, după subpunctul 22.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 22.3, cu următorul cuprins:"22.3. Cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 ."4. La secţiunea 1 capitolul III punctul 25, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"În vederea omologării, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică încadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special şi, după caz, acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă."5. La secţiunea 2 capitolul I punctul 9 alineatul (3), litera d) se abrogă.6. La secţiunea 2 capitolul I punctul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) MTI poate decide să accepte pe teritoriul României o omologare provizorie, acordată de un alt SM."7. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23, alineatul (2) se abrogă.8. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru vehiculele omologate CE de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate:".9. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23 alineatul (3), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cererea de acordare a numărului naţional de registru; b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului acordării numărului naţional de registru, cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR; c) o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul, în baza căruia a fost emis CoC (în funcţie de cât de relevant este certificatul în cauză se pot solicita şi anumite extensii anterioare ale certificatului în cauză), cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR;"10. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip."11. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) Pentru vehiculele omologate naţional de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate: a) cererea de acordare a numărului naţional de registru; b) fişa tehnică a tipului/variantei/versiunii/configuraţiei CIV a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului de registru (semnată şi ştampilată de solicitant).În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numărul de registru variază într-un interval de valori ce iese din toleranţa prevăzută de actele normative la care se face referire în prezentele reglementări sau la care solicitantul cere înscrierea unor valori ce diferă de media intervalului de variaţie, RAR va efectua verificări de conformitate pentru vehiculul în cauză (în cazul unei solicitări pentru o singură variantă/versiune) sau pentru vehicule reprezentative aparţinând tipului respectiv, în cazul solicitărilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare naţională de tip al vehiculului respectiv.Verificarea conformităţii la acordarea numărului naţional de registru poate fi extinsă la mai multe versiuni şi variante ale unui tip de vehicul în cazul în care în cadrul procesului de supraveghere pe piaţă, pentru marca respectivă, sunt identificate neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi caracteristicile prevăzute în dosarul de omologare naţională de tip."12. La secţiunea 2 capitolul II punctul 12, ultimul paragraf al alineatului (2) se abrogă.13. La secţiunea 2 capitolul II punctul 12, alineatul (3) se abrogă.14. La secţiunea 2 capitolul II punctul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În calitate de deţinător al unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul pentru un vehicul produs în serie mică, producătorul va trebui să emită un certificat de conformitate pentru vehicule omologate naţional şi produse în serie mică care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat, modelul certificatului fiind prevăzut în anexa nr. 2^1 la prezenta secţiune.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.Certificatul de conformitate pentru vehiculele omologate naţional şi produse în serie mică se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.Un duplicat al certificatului poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul «duplicat» trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului."15. La secţiunea 2 capitolul II punctul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul României. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, RAR va trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, o copie a certificatului de omologare naţională de tip şi a anexelor acestuia autorităţilor de omologare ale SM desemnate de producător."16. La secţiunea 2 capitolul II punctul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip pentru serii mici acordate de respectivele SM, MTI va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România.MTI nu poate refuza omologarea naţională de tip pentru serii mici acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct."17. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"70/222R (UE) 1003/2010"18. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"70/387R (UE) 130/2012"19. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"75/443R (UE) 130/2012"20. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"76/114R (UE) 19/2011"21. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"77/389R (UE) 1005/2010"22. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"78/317R (UE) 672/2010"23. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"78/318R (UE) 1008/2010"24. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5 şi 6, a doua coloană a poziţiei 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"78/549R (UE) 1009/2010"25. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 5, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"91/226R (UE) 109/2011"26. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 2, 4, 5, 6, 7 şi 8, a doua coloană a poziţiei 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"92/23R (UE) 458/2011"27. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1 şi 5, poziţia N6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii) - RO RO RO"
  28. La secţiunea 2 anexa nr. 2, tabelul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tabelul 3 - Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici (se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în tabelul 1)
  *Font 8*
  Obiectul omologării Act de Categoriile de vehicule la care se aplică
  reglementare
  individual
  CEE (CE) M(1) M(2) M(3) N(1) N(2) N(3) O(1) O(2) O(3) O(4)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. Nivel sonor 70/157 A A A A A A
  2a. Emisii poluante (Euro 5 şi 6) vehicule uşoare, cu excepţia între- gului set de cerinţe privind OBD R (CE) 715/2007 A G G A A
  3. Rezervoare de combus- tibil/Dispozitive de protecţie spate 70/221 B B B B B B B B B B
  4. Spaţiu placă număr de înmatriculare spate 70/222 R (UE) 1003/2010 B B B B B B B B B B
  5. Efort acţionare direcţie 70/311 C C C C C C C C C C
  6. Încuietori şi balamale de uşi 70/387 R (UE) 130/2012 C C C C
  7. Avertizor sonor 70/388 B B B B B B
  8. Dispozitive vizibilitate indirectă 2003/97 X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4)
  9. Sistem de frânare 71/320 A A A A A A A A A A
  10. Compatibilitate electromagnetică 72/245 A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) C(3) A(1) NA(3) A(1) NA(3) A(1) NA(3) NA NA NA NA
  11. Emisii poluante vizibile motoare diesel 72/306 A A A A A A
  12. Amenajări interioare 74/60 C
  13. Dispozitive de protec- ţie împotriva utilizării neautorizate, dispozitive de imobilizare, sisteme de alarmă 74/61 A A A A A A
  14. Comportare dispozitiv de comandă a direcţiei în caz de impact 74/297 C C
  15. Rezistenţă scaune 74/408 A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) C(2) C(4) C(2) C(4)
  16. Proeminenţe exterioare 74/483 C
  17. Vitezometru şi mers înapoi 75/443 R (UE) 130/2012 B B B B B B
  18. Placă producător 76/114 R (UE) 19/2011 B B B B B B B B B B
  19. Puncte ancorare centuri de siguranţă 76/115 B B B B B B
  20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare luminoasă 76/756 B B B B B B B B B B
  21. Catadioptri 76/757 X X X X X X X X X X
  22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri pentru circulaţie diurnă 76/758 X X X X X X X X X X
  23. Lămpi semnalizare direcţie 76/759 X X X X X X X X X X
  24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate 76/760 X X X X X X X X X X
  25. Faruri(inclusiv becuri) 76/761 X X X X X X
  26. Faruri ceaţă faţă 76/762 X X X X X X
  27. Dispozitive de remorcare 77/389 R (UE) 1005/2010 C C C C C C
  28. Lămpi ceaţă spate 77/538 X X X X X X X X X X
  29. Lămpi mers înapoi 77/539 X X X X X X X X X X
  30. Lămpi parcare 77/540 X X X X X X
  31. Centuri de siguranţă şi dispozitive de reţinere 77/541 77/541 X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4)
  32. Câmp de vizibilitate spre înainte 77/649 A
  33. Identificare comenzi, martori şi indicatoare 78/316 B B B B B B
  34. Degivrare/Dezaburire 78/317 R (UE) 672/2010 C
  35. Ştergătoare/Spălătoare de parbriz 78/318 R (UE) 1008/2010 C
  36. Sisteme de încălzire 2001/56 A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4) A(2) C(4)
  37. Apărătoare roţi 78/549 R (UE) 1009/2010 B
  38. Rezemătoare de cap (tetiere) 78/932 C
  39. Emisii de CO 2 /Consum de combustibil 80/1268 A A
  40. Putere motor 80/1269 C C C C C C
  41. Emisii (Euro IV şi V) vehicule grele 2005/55 A A A A A A
  41a. Emisii (Euro VI) vehicule grele, cu excepţia întregului set de cerinţe privind OBD şi accesul la informaţii R (CE) 595/2009 A A A A A A
  42. Protecţie laterală 89/297 A A A A
  43. Sisteme antiîmproşcare 91/226 R (UE) 109/2011 A A A A A A A
  44. Mase şi dimensiuni (autoturisme) 92/21 A
  45. Geamuri de securitate 92/22 X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4)
  46. Anvelope 92/23 R (UE) 458/2011 X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4) X(2) B(4)
  47. Limitatoare de viteză 92/24 A A A A
  48. Mase şi dimensiuni (alte vehicule decât autoturismele) 97/27 A A A A A A A A A
  49. Proeminenţe exterioare ale cabinei 92/114 A A A
  50. Dispozitive de cuplare 94/20 X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4) X(2) A(4)
  51. Inflamabilitate 95/28 B
  52. Autobuze şi autocare 2001/85 A A
  53. Impact frontal 96/79 NA
  54. Impact lateral 96/27 NA NA
  56. Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase 98/91 A A A A A A A
  57. Protecţie antiîmpănare faţă 2000/40 A A
  58. Protecţie pietoni 2003/102 R (CE) 78/2009 NA NA*) NA NA*)
  59. Reciclabilitate 2005/64 NA NA
  60. Sisteme de protecţie frontală 2005/66 NA NA
  61. Sisteme aer condiţionat 2006/40 NA NA
  62. Sisteme care utilizează hidrogen R (CE) 79/2009 X X X X X X
  63. Siguranţă generală R (CE) 661/2009 PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
  N1. Condiţii tehnice de securitate troleibuze - RO RO
  N2. Plăci identificare spate vehicule lente - RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO
  N3. Plăci identificare spate vehicule grele şi lungi - RO RO RO RO RO RO RO
  N4. Instalare aparat de control (tahograf) - RO RO RO RO RO RO
  N5. Instalare dispozitiv limitare viteză - RO RO RO RO
  N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii) - RO RO RO"
  29. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, după nota C se introduce o nouă notă, nota G, cu următorul cuprins:"G: Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime)."30. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 7, poziţia N6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii) - RO RO RO"
  31. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 2a, partea introductivă a subpunctului 2a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2a.1. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 566/2011 , precum şi prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 566/2011 , este obligatoriu în toate elementele lui şi se aplică în mod direct."32. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 4, subpunctele 4.3-4.6 se abrogă.33. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 9, după subpunctul 9.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.1^1, cu următorul cuprins:"9.1^1. La omologarea naţională de tip sau omologarea CE de tip a tipurilor noi de vehicule din categoria M(1) trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 13-H, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 .La omologarea naţională de tip sau omologarea CE de tip a tipurilor noi de vehicule din categoria N(1) trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 13, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13-H, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 ."34. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 9, după subpunctul 9.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.2^1, cu următorul cuprins:"9.2^1. Începând de la 1 noiembrie 2014, la înmatricularea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria M(1) trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 13-H, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 .Începând de la 1 noiembrie 2014, la înmatricularea sau comercializarea vehiculelor noi din categoria N(1) trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 13, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 13-H, în versiunea aplicabilă precizată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 ."35. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 18, subpunctele 18.2-18.5 se abrogă.36. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 27, subpunctele 27.2-27.5 se abrogă.37. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 34, subpunctele 34.2-34.5 se abrogă.38. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 35, subpunctele 35.4-35.10 se abrogă.39. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 37, subpunctele 37.2-37.5 se abrogă.40. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 41a, partea introductivă a subpunctului 41a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"41a.1. Regulamentul (CE) nr. 595/2009 , precum şi Regulamentul (UE) nr. 582/2011 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 64/2012 , sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct începând cu 31 decembrie 2012, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009 ."41. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 43, sintagma "Directiva 91/226/CEE , modificată prin Directiva 2010/19/UE " se înlocuieşte cu sintagma "Directiva 91/226/CEE , modificată prin Directiva 2010/19/UE , corectată prin Decizia 2011/415/UE ".42. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 58, partea introductivă a subpunctului 58.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"58.4. Regulamentul (CE) nr. 78/2009 , precum şi Regulamentul (CE) nr. 631/2009 de stabilire a unor prevederi detaliate de punere în aplicare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 78/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 459/2011 , sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."43. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 63, partea introductivă a subpunctului 63.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"63.1. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 , este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică în mod direct."44. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 63, după subpunctul 63.1.1.17 se introduce un nou subpunct, subpunctul 63.1.1.18, cu următorul cuprins:"63.1.1.18. În ceea ce priveşte siguranţa electrică a autovehiculelor electrice cu baterii:63.1.1.18.1. Regulamentul CEE-ONU nr. 100, seria de amendamente 00, se aplică pentru omologarea CE de tip a întregului vehicul în conformitate cu Directiva 2007/46/CE , precum şi pentru omologarea CE de tip a unui nou tip de vehicul în ceea ce priveşte siguranţa electrică a autovehiculelor electrice cu baterii.63.1.1.18.2. Regulamentul CEE-ONU nr. 100, seria de amendamente 00, se aplică în scopul înmatriculării sau comercializării vehiculelor noi.63.1.1.18.3. Începând cu 4 decembrie 2012, Regulamentul CEE-ONU nr. 100, seria de amendamente 01, se aplică pentru omologarea CE de tip a întregului vehicul în conformitate cu Directiva 2007/46/CE , precum şi pentru omologarea CE de tip a unui nou tip de vehicul în ceea ce priveşte siguranţa electrică a autovehiculelor electrice cu baterii."45. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul N6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"N6. Protecţia ocupanţilor autovehiculelor contra deplasării mărfurilor (încărcăturii)Pentru omologarea naţională a vehiculelor din categoria N(1), N(2) sau N(3) provenite din modificarea vehiculelor din categoria M(1), M(2) sau M(3) trebuie respectate prevederile din anexa nr. 6 la prezenta secţiune."46. La secţiunea 2, după anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.47. La secţiunea 3 capitolul I punctul 5 alineatul (1), al doilea paragraf al literei c) se abrogă.48. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8, alineatul (2) se abrogă.49. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru vehiculele omologate CE de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate:"50. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8 alineatul (3), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cererea de acordare a numărului naţional de registru; b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului acordării numărului naţional de registru, cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR; c) o copie a certificatul de omologare CE de tip a întregului vehicul în baza căruia a fost emis CoC (în funcţie de cât de relevant este certificatul în cauză se pot solicita şi anumite extensii anterioare ale certificatului în cauză), cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR;"51. La secţiunea 3 capitolul I, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. ExceptăriOmologarea CE de tip este opţională în cazul vehiculelor concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice."52. La secţiunea 3 capitolul I, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. Vehicule produse în serie micăÎn cazul omologării CE de tip a întregului vehicul pentru vehiculele produse în serie mică, prin derogare de la prevederile Directivei 2000/25/CE , datele prevăzute pentru aplicarea etapelor III B şi IV la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor sunt amânate cu 3 ani.Pentru vehiculele produse în serie mică, numărul de vehicule înmatriculate sau înregistrate în fiecare an în România este limitat la numărul maxim de unităţi indicat în partea A a anexei nr. 3 la prezenta secţiune.În fiecare an, RAR va transmite Comisiei Europene o listă a omologărilor de tip ale acestor vehicule.RAR va transmite o copie a fişelor descriptive şi a certificatului de omologare CE de tip şi a tuturor anexelor sale autorităţilor de omologare din celelalte SM desemnate de producător, cu specificarea derogării menţionate la primul paragraf.În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări CE de tip pentru vehiculele produse în serie mică, acordată de respectivele SM, MTI va decide, în termen de 3 luni de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea CE de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România şi, în cazul unui răspuns afirmativ, pentru câte vehicule acceptă această omologare."53. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, al doilea paragraf al alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip."54. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru vehiculele omologate naţional de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate: a) cererea de acordare a numărului naţional de registru; b) fişa tehnică a tipului/variantei/versiunii/configuraţiei CIV a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului de registru (semnată şi ştampilată de solicitant).În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, la care caracteristicile care fac parte din numărul de registru variază într-un interval de valori ce iese din toleranţa prevăzută de actele normative la care se face referire în prezentele reglementări sau la care solicitantul cere înscrierea unor valori ce diferă de media intervalului de variaţie, RAR va efectua verificări de conformitate pentru vehiculul în cauză (în cazul unei solicitări pentru o singură variantă/versiune) sau pentru vehicule reprezentative aparţinând tipului respectiv, în cazul solicitărilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare naţională de tip al vehiculului respectiv.Verificarea conformităţii la acordarea numărului naţional de registru poate fi extinsă la mai multe versiuni şi variante ale unui tip de vehicul în cazul în care în cadrul procesului de supraveghere pe piaţă, pentru marca respectivă, sunt identificate neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi caracteristicile prevăzute în dosarul de omologare naţională de tip."55. La secţiunea 3 capitolul II punctul 8, ultimul paragraf al alineatului (2) se abrogă.56. La secţiunea 3 capitolul II punctul 8, alineatul (3) se abrogă.57. La secţiunea 3 capitolul II, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. ExceptăriOmologarea naţională de tip este opţională în cazul vehiculelor concepute şi fabricate pentru a fi folosite de către forţele armate, serviciile de protecţie civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor şi forţele de menţinere a ordinii publice."58. La secţiunea 3 capitolul II, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. Vehicule produse în serie micăÎn cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru vehiculele produse în serie mică, prin derogare de la prevederile Directivei 2000/25/CE , datele prevăzute pentru aplicarea etapelor III B şi IV la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor sunt amânate cu 3 ani.Pentru vehiculele produse în serie mică, numărul de vehicule înmatriculate sau înregistrate în fiecare an în România este limitat la numărul maxim de unităţi indicat în partea A a anexei nr. 3 la prezenta secţiune.În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip pentru vehiculele produse în serie mică acordate de respectivele SM, MTI va decide, în termen de trei luni de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România şi, în cazul unui răspuns afirmativ, pentru câte vehicule acceptă această omologare."59. La secţiunea 3 anexa nr. 2, subpunctele 23.1.1, 23.1.2, 23.1.5 şi 23.1.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"23.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi sau a familiilor noi de motoare ori a tipurilor noi de vehicule echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2011/72/UE şi prin Directiva 2011/87/UE , după cum urmează: a) în etapa III A:- pentru motoarele din categoriile H, I, J şi K; b) în etapa III B:- după 31 decembrie 2009 pentru motoarele din categoria L;- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoriile M şi N;- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoria P; c) în etapa IV:- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria Q;- după 30 septembrie 2013 pentru motoarele din categoria R.23.1.2. La introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a motoarelor noi şi la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2011/72/UE şi prin Directiva 2011/87/UE , după cum urmează:- pentru categoriile H, I, J şi K;- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoria L;- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoriile M şi N;- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria P;- după 31 decembrie 2013 pentru motoarele din categoria Q;- după 30 septembrie 2014 pentru motoarele din categoria R...........................................................23.1.5. La cererea producătorului de vehicule şi cu condiţia ca RAR să fi acordat aprobarea de introducere pe piaţă în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa IV la Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2011/72/CE şi prin Directiva 2011/87/UE , pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate un număr limitat de tractoare echipate cu motoare omologate în conformitate cu cerinţele pentru valorile-limită ale emisiilor aferente etapei imediat precedente etapei aplicabile.Mecanismul de flexibilitate începe atunci când o anumită etapă devine aplicabilă şi are aceeaşi durată ca etapa respectivă. Mecanismul de flexibilitate prevăzut la pct. 1.2 din anexa IV la Directiva 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2011/72/CE şi prin Directiva 2011/87/UE , este totuşi limitat la durata etapei III B sau la o durată de 3 ani, în cazul în care nu există o etapă ulterioară....................................................................23.1.7. RAR recunoaşte omologările acordate în conformitate cu prevederile anexei III la Directiva 2000/25/CE, modificată prin Directiva 2011/72/CE şi prin Directiva 2011/87/UE , şi recunoaşte mărcile de omologare corespunzătoare ca fiind conforme cu prevederile subpct. 23.1.1."60. La secţiunea 3 anexa nr. 2, după subpunctul 23.1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 23.1.4^1, cu următorul cuprins:"23.1.4^1. Prin derogare, datele prevăzute la subpct. 23.1.1 lit. b) şi c) şi subpct. 23.1.2, pentru tractoarele din categoriile T2, T4.1 şi C2, şi echipate cu motoare din categoriile L-R, se amână cu 3 ani. Până la aceste date continuă să se aplice cerinţele etapei III A."61. La secţiunea 4 capitolul I punctul 4, alineatul (9) se abrogă.62. La secţiunea 4 capitolul I punctul 11, alineatul (2) se abrogă.63. La secţiunea 4 capitolul I punctul 11, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru vehiculele omologate CE de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, trebuie prezentate:"64. La secţiunea 4 capitolul I punctul 11 alineatul (3), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cererea de acordare a numărului naţional de registru; b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului acordării numărului naţional de registru, cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR; c) o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul în baza căruia a fost emis CoC (în funcţie de cât de relevant este certificatul în cauză se pot solicita şi anumite extensii anterioare ale certificatului în cauză), cu excepţia celor omologate CE de tip de către RAR;"65. La secţiunea 4 capitolul I punctul 11 alineatul (5), sintagma "RAR" se înlocuieşte cu sintagma "MTI".
   +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune Directiva 2011/72/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 14 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile pentru tractoarele introduse pe piaţă în cadrul mecanismului de flexibilitate şi Directiva 2011/87/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce priveşte aplicarea etapelor de emisii pentru tractoarele cu ecartament îngust.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 27 iulie 2012.Nr. 1.254.  +  Anexa (ANEXA nr. 2^1 la secţiunea 2)CERTIFICAT DE CONFORMITATEpentru vehicule omologate naţional şi produse în serie micăSubsemnatul, .....(numele, prenumele şi funcţia)........,certific că vehiculul:0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului): ....................0.2. Tipul: ............................................................Variantă(a): ...........................................................Versiune(a): ...........................................................0.2.1. Denumirea comercială: ....................................0.4. Categoria vehiculului: ............................................0.5. Numele şi adresa producătorului: .....................................................................................................0.6. Amplasarea şi metoda de fixare a plăcuţelor regulamentare: .........Amplasarea numărului de identificare al vehiculului: ....................0.9. Numele şi adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): .............0.10. Numărul de identificare al vehiculului .........................................................................................este conform în toate privinţele cu tipul descris în omologarea naţională de serie mică .....(numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii)...................acordată la ........(data eliberării)................şi poate fi înmatriculat permanent în România.(Locul) (Data): ....................(Semnătura): ...........Caracteristici constructive generale1. Numărul de axe: ................................................3. Axe motoare (număr, poziţie, interconectare): ..................................................................................Dimensiuni principale4. Ampatament(e): ......................... mm4.1. Ampatamentul între axe: 1-2: .... mm; 2-3: ...... mm; 3-4: .... mm5. Lungime: ......................... mm6. Lăţime: ............................ mm7. Înălţime: .......................... mmMase13. Masa vehiculului în stare de funcţionare: .................. kg16. Masele maxime tehnic admisibile16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: ......................... kg16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă:1. ............ kg; 2. .............. kg; 3. ............. kg etc.16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului: ....... kg18. Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a remorcii în cazurile următoare:18.1. Remorcă cu proţap: ..................................... kg18.2. Semiremorcă: ........................................... kg18.3. Remorcă cu axă centrală: ............................... kg18.4. Remorcă fără sistem de frânare: ........................ kg19. Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare: ..... kgMotorul20. Producătorul motorului: ............................................21. Codul tehnic al motorului/Codul motorului marcat pe acesta: ..........22. Principiul de funcţionare: .........................................23. Pur electric: da/nu (1)23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu (1)25. Cilindree: ......................... cmc26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/GN - biometan/etanol/biomotorină/hidrogen26-1. monocombustibil, bicombustibil, multicombustibil (flex fuel)27. Putere netă maximă (g): .......... kW la .......... min^-1sau puterea nominală continuă maximă (motor electric) ............ kWTransmisie şi viteza maximă29. Viteza maximă: ......................... km/h29-1. Modalitatea de acţionare a cutiei de viteze (manuală/automată/secvenţială/variator continuu de turaţie): ............Axele şi suspensia30. Ecartamentul axei (axelor): 1. ........ mm; 2. ...... mm; 3. ...... mm35. Combinaţia anvelopă/roată (jantă): ...............................36-1. Tipul suspensiei (mecanică/pneumatică/echivalent pneumatică/fără) pentru fiecare axă: 1. ..........; 2. ..........; 3. ........Caroserie38. Codul caroseriei: .........................................40. Culoarea vehiculului: ....................................41. Numărul şi configuraţia uşilor: ......................42. Numărul total de locuri42.a Numărul de locuri aşezate (inclusiv al conducătorului auto): ..............42.b Numărul de locuri în picioare: .....................42.c Numărul de locuri aşezate pe primul rând (faţă): .............42.1. Scaun(e) destinat(e) utilizării numai când vehiculul este în staţionare: .......................42.3. Numărul de locuri accesibile utilizatorilor de scaune rulante: ............Performanţe privind depoluarea46. Nivel sonorÎn staţionare: ....... dB (A) la o turaţie a motorului de: ........ min^-1În mers: ....................... dB (A) (1) Se barează cu o linie menţiunea inutilă47. Nivelul emisiilor de gaze de evacuare: Euro ................48. Emisii de gaze de evacuare:Numerele actului de reglementare de bază şi ultimului act de reglementare de modificare aplicabile: .............1.1. procedura de încercare: Tipul I sau ESC (1)CO: ........ HC: .......... NOx: .......... HC + NOx: ............Particule: .............Opacitatea (ELR): .......................1.2. procedura de încercare: Tipul I [Euro 5 sau 6 (1) ]CO: ........ THC: ......... NMHC: .............. NOx: ............THC + NOx: ................. Particule (masa): ............Particule (număr): ...............2. procedura de încercare: ETC (dacă este cazul)CO: ............ NOx: ............ NMHC: ............ THC: .............CH4: .......... Particule: ...........48.1. Coeficientul corectat de absorbţie a fumului: ............. (m^-1)49. Emisiile de CO(2)/consumul de combustibil/consumul de energie electrică:1. toate grupurile motopropulsoare, cu excepţia vehiculelor pur electriceEmisiile de CO(2)/Consumul de combustibilCondiţii urbane: ................. g/km ............. l/100 km/mc/100 km (1)Condiţii extraurbane: ............ g/km ............. l/100 km/mc/100 km (1)Condiţii mixte: .................. g/km ............. l/100 km/mc/100 km (1)Ponderat, condiţii mixte ......... g/km ............. l/100 km2. vehicule pur electrice şi vehicule electrice hibride cu sursă de alimentare externă (OVC)Consumul de energie electrică [ponderat, condiţii mixte] ........... Wh/kmAutonomia electrică ........................... kmDiverse51. Vehicule cu destinaţie specială: definite în conformitate cu anexa II punctul 5 (Directiva 2007/46/CE): .........51-1. Filtru de particule: da/nu52. Observaţii (inclusiv echiparea cu anvelope opţionale): ......................-------