ORDIN nr. 15 din 16 august 2012pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 22 august 2012    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 august 2012, prin care s-au adoptat Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Începând cu data publicării prezentului ordin se pun în aplicare Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. (2) Normele privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009 de punere în aplicare a Normelor privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Constantin BuzoianuBucureşti, 16 august 2012.Nr. 15.  +  Anexa Norme privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurareobligatorie a locuinţelor împotrivacutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se aplică pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, denumită în continuare asigurarea obligatorie a locuinţelor.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentelor norme, în aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, termenii de mai jos au următorul înţeles:1.1. eveniment asigurat - riscul acoperit prin poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD, care apare sau începe să se manifeste în timpul perioadei de asigurare şi care are ca efect producerea de daune pentru care se naşte dreptul la despăgubire;1.2. daună - prejudiciu material provocat locuinţei în urma producerii unui risc acoperit de PAD;1.3. despăgubire cuvenită - suma pe care Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID, o datorează beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc în urma producerii riscurilor asigurate;1.4. asigurător autorizat - asigurător asociat în PAID şi autorizat potrivit legii şi normelor emise în aplicarea acesteia să practice asigurarea obligatorie a locuinţelor;1.5. administrator - persoana ori autoritatea desemnată, în condiţiile legii, să administreze construcţiile cu destinaţia de locuinţe aflate în proprietatea statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;1.6. contractant/asigurat - persoană fizică sau juridică cu interes asigurabil asupra locuinţei care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuinţei, împuternicitul ori reprezentantul legal al acestora, după caz, care la încheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuinţei cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, se obligă faţă de PAID să plătească prima de asigurare obligatorie;1.7. beneficiar PAD - persoană fizică sau juridică, desemnată de proprietar şi menţionată în PAD, îndreptăţită să primească despăgubirea pentru pagubele provocate locuinţei asigurate în urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicată.  +  Capitolul II Clasificarea locuinţelor  +  Articolul 3 (1) Se consideră locuinţe construcţiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcătuite din una ori mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare care fac corp comun cu construcţia cu destinaţia de locuinţă, având structura şi pereţii din elemente precizate în Legea nr. 260/2008, republicată.Tipurile de locuinţe pentru care se încheie asigurări obligatorii sunt următoarele:- tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic. (2) În situaţia în care o locuinţă este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în acelaşi timp, tipul locuinţei se stabileşte în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă şi pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.  +  Articolul 4La încheierea contractului de asigurare, tipul de locuinţă, prevăzut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, republicată, se stabileşte în baza declaraţiei contractantului/asiguratului, cu semnătura acestuia la rubrica "tipul locuinţei şi suma asigurată" din PAD.  +  Capitolul III Obiectul asigurării obligatorii a locuinţelor  +  Articolul 5Obiectul contractului de asigurare îl reprezintă construcţiile cu destinaţia de locuinţă, în sensul art. 3 alin. (1), situate pe teritoriul României.  +  Articolul 6Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie pe o perioadă de 12 luni.  +  Articolul 7 (1) Proprietarii de locuinţe care au încheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, au obligaţia de a încheia contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor la data expirării contractelor de asigurare facultativă sau, în cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversări a acestora, după data aplicării Legii nr. 260/2008, republicată. (2) Începând cu data de 1 septembrie 2012, societăţile de asigurare autorizate să încheie asigurări facultative pentru locuinţe vor putea încheia asigurări facultative pentru locuinţe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor, numai pentru sumele asigurate care excedează sumelor asigurate obligatoriu, conform Legii nr. 260/2008, republicată. (3) Pentru riscurile şi sumele asigurate obligatoriu, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, societăţile de asigurare vor putea încheia doar PAD.  +  Articolul 8 (1) În cazul construcţiilor aflate în coproprietate se încheie câte un contract pentru fiecare locuinţă deţinută în proprietate/folosinţă, care acoperă şi cota-parte din coproprietatea indiviză care revine fiecăruia pentru părţile care prin natura lor sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii construcţiei, respectiv dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii. (2) În acest caz prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte. Modul de repartizare la asiguraţii/beneficiarii asigurării a sumelor plătite de PAID cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009.  +  Articolul 9 (1) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente se încheie câte un contract pentru fiecare parte a construcţiei cu destinaţia de locuinţă deţinută în proprietate exclusivă, care cuprinde şi dependinţele, dotările şi utilităţile deţinute în proprietate comună. În acest caz valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum şi a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuinţă în parte. În situaţia în care o persoană este proprietara unui număr mai mare de locuinţe, prima de asigurare va fi reprezentată în raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculată ca mai sus. (2) Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat, se stabileşte prin Normele privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009.  +  Capitolul IV Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale - PAD  +  Articolul 10PAD cuprinde următoarele: a) informaţii furnizate de contractant/asigurat referitoare la:- identificarea asiguratului, contractantului şi a beneficiarului asigurării: numele şi prenumele/denumirea, adresa completă a locuinţei, CNP/CUI, telefonul;- identificarea obiectului asigurării: tipul locuinţei, potrivit clasificării prevăzute la art. 3 alin. (1); b) riscurile acoperite prin contract; c) suma asigurată obligatoriu pentru tipul de locuinţă asigurată; d) prima de asigurare obligatorie aferentă sumei asigurate; e) data emiterii poliţei şi perioada de valabilitate a acesteia; f) datele de identificare ale PAID; g) denumirea asigurătorului autorizat care a eliberat PAD în numele şi contul PAID; h) semnăturile părţilor contractante; i) denumirea actelor normative care prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor contractante.  +  Articolul 11 (1) În baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuinţă care face obiectul asigurării, asigurătorul eliberează contractantului, în numele şi contul PAID, o PAD pentru fiecare locuinţă aflată în proprietate, în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (2) Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale se tipăreşte de către PAID sau se emite electronic de către asigurătorii autorizaţi şi de către PAID.  +  Capitolul V Prima de asigurare  +  Articolul 12 (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii pentru fiecare construcţie cu destinaţia de locuinţă se încheie pe perioade de 12 luni, până la momentul la care construcţia îşi pierde destinaţia de locuinţă, data începerii şi data încheierii valabilităţii contractului fiind precizate în PAD. (2) Prima de asigurare se plăteşte integral şi anticipat cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea valabilităţii PAD, astfel: a) 20 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip A; b) 10 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip B.  +  Articolul 13Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor se plăteşte în lei asigurătorului care eliberează PAD de către contractantul/asiguratul poliţei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii în numerar sau prin virament în contul asigurătorului.  +  Articolul 14 (1) Asigurătorul care încheie contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor, în numele şi contul PAID, transferă în contul PAID, în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării PAD, suma încasată cu titlu de primă de asigurare, din care reţine în contul său comisionul. (2) Pentru poliţele emise începând cu data de 1 septembrie 2012, comisionul încasat de asigurătorii autorizaţi să încheie asigurarea obligatorie a locuinţelor este de maximum 20%. (3) Cota reprezentând comisionul la care are dreptul asigurătorul care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor poate fi modificată anual prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.  +  Articolul 15 (1) Sumele datorate PAID reprezentând prime de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor vor fi evidenţiate în contabilitatea asigurătorului autorizat în contul 4622 "Creditori diverşi pentru asigurări generale" analitic distinct. (2) Asigurătorul autorizat care a încheiat contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor înregistrează comisionul cuvenit în evidenţele contabile ale acestuia, în creditul contului 70528 "Venituri din servicii prestate privind asigurările generale - alte venituri din servicii prestate analitic distinct - asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor".  +  Capitolul VI Perioada de valabilitate a PAD  +  Articolul 16 (1) Perioada de valabilitate a PAD, denumită şi perioada de asigurare, este intervalul de timp în care PAID preia răspunderea pentru consecinţele producerii unui eveniment asigurat. (2) Perioada de asigurare obligatorie a locuinţelor este de 12 luni.  +  Articolul 17Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a PAD pentru locuinţă, contractantul/asiguratul are obligaţia de a încheia un alt contract de asigurare obligatorie a locuinţei, în condiţiile prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 18 (1) Răspunderea PAID începe de la ora 00,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de: a) ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; b) data la care produce efecte actul care dă persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinţă. (2) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/ locatorului construcţiei cu destinaţia de locuinţă, răspunderea PAID curge până la data expirării valabilităţii PAD pentru locuinţa care face obiectul contractului.  +  Articolul 19Răspunderea PAID încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în PAD sau anterior acestei date în momentul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă ori bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie.  +  Articolul 20În situaţia în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie, suma corespunzătoare valorii primei obligatorii nu se restituie.  +  Capitolul VII Riscuri acoperite  +  Articolul 21 (1) Riscurile care sunt preluate în asigurare de PAID pentru locuinţa asigurată, inclusiv pentru elementele de construcţie şi dependinţele, dotările şi utilităţile construcţiei sunt: cutremurele de pământ, alunecările de teren şi inundaţiile, ca fenomene naturale. (2) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor acoperă şi daunele directe provocate construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, consecinţa indirectă a producerii evenimentelor menţionate la alin. (1), cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecări de teren sau alte asemenea cazuri.  +  Articolul 22 (1) În cazul producerii unui risc asigurat se acordă despăgubiri pentru pagubele provocate construcţiei cu destinaţia de locuinţă, pentru elementele construcţiei, precum şi pentru dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii, numai dacă acestea fac corp comun cu construcţia destinată locuirii, astfel:1. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea mişcării seismice asupra locuinţei;2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecări de teren;3. pentru pagubele provocate de precipitaţii atmosferice ori topirea bruscă a zăpezii sau revărsări de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundaţii;4. pentru pagubele produse construcţiilor în urma pătrunderii şi infiltrării apei, în cazul acoperirii pe scurtă durată a terenului cu un strat de apă, provenit din:- revărsarea unui curs de apă, a unui lac sau a mării ori din formarea sau revărsarea torentelor, şuvoaielor sau puhoaielor din orice cauză, inclusiv ruperea digurilor;- acumularea apelor provenite din precipitaţii atmosferice abundente sau topirea zăpezii, în zone joase, lipsite de posibilităţi de scurgere sau cu posibilităţi reduse de evacuare a apelor;5. pentru pagubele produse construcţiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevăzute la pct. 3 şi 4, precum şi de apele subterane care ies la suprafaţa terenului, chiar dacă stratul de apă care acoperă terenul atinge (în exterior) numai parţial construcţia cu destinaţia de locuinţă şi pătrunde şi se infiltrează prin pereţi sau prin pardoseală în interiorul acesteia;6. pentru pagubele efectiv produse prin acţiunea cutremurelor de pământ ori a inundaţiilor asupra construcţiei, care provoacă alunecări ale terenului care susţine construcţia;7. pentru pagubele indirecte provocate locuinţei, consecinţa directă a producerii evenimentului asigurat, dacă daunele sunt confirmate de autorităţile competente. (2) În sensul prezentelor norme, dependinţele, dotările şi utilităţile aferente locuirii au înţelesurile prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Riscuri excluse  +  Articolul 23 (1) Asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor de pământ, a alunecărilor de teren ori a inundaţiilor nu acoperă daunele provocate:1.1. de inundaţii produse în timpul formării unor lacuri de acumulare sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă; prin timpul formării lacului de acumulare se înţelege umplerea cu apă a lacului de acumulare până la nivelul deversorului;1.2. în cazurile de ameninţare bruscă de prăbuşire sau alunecare de teren, precum şi în cazul imposibilităţii folosirii chiar prin repararea sau consolidarea clădirilor, dacă aceste fenomene au fost prilejuite, înlesnite sau agravate de săpături ori lucrări edilitare de orice fel, lucrări de prospecţiuni, explorări sau exploatări miniere sau petroliere, la suprafaţă sau în profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;1.3. de tasarea (lăsarea) terenului de fundaţie fie sub sarcina construcţiei, fie datorită altor cauze;1.4. de formarea de crăpături în terenul de fundaţie sau în terenul din preajma clădirii, datorită variaţiei de volum a terenului, ca urmare a contracţiei/dilatării produse de îngheţ/dezgheţ;1.5. terenului care împrejmuieşte locuinţa şi care nu este asociat noţiunii de locuinţă şi nu face obiectul asigurării;1.6. la anexele care fac ori nu fac corp comun cu construcţia cu destinaţia de locuinţă asigurată (garaje, magazii, şoproane, grajduri, jardiniere, pergole, împrejmuiri etc.), precum şi la instalaţiile şi amenajările speciale (piscine, saune, rampe auto etc.);1.7. la bunurile de orice fel, altele decât construcţia cu destinaţia de locuinţă (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hârtii de valoare etc.). (2) PAID nu acordă despăgubiri pentru:2.1. locuinţe construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;2.2. prăbuşirea clădirilor exclusiv ca urmare a defectelor de construcţie, chiar dacă are legătură cu producerea unui risc asigurat;2.3. cheltuielile de cazare provizorie până la refacerea locuinţei care face obiectul asigurării PAD şi care a fost avariată în urma producerii unui risc acoperit.  +  Articolul 24PAID este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri dacă:1. asiguratul/contractantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile decurgând din contract;2. în declaraţiile contractantului/beneficiarului ori ale reprezentanţilor acestuia, care au stat la baza încheierii contractului de asigurare sau care sunt făcute cu ocazia cererii de despăgubire ori cu oricare alt prilej, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerări sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a PAID ori asigurătorului care a eliberat PAD;3. beneficiarul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata despăgubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicată;4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpă, pentru partea de daună care s-a mărit cu intenţie de către asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc împreună cu asiguratul/beneficiarul la locuinţa asigurată, de prepuşii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate să reprezinte beneficiarul pentru obţinerea de despăgubiri ori de contractantul asigurării.  +  Articolul 25 (1) Se consideră culpă în producerea/mărirea pagubei numai următoarele cazuri: a) agravarea intenţionată a efectelor unui eveniment asigurat în scopul distrugerii clădirii, dacă aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele în drept (poliţia, pompierii, instanţele judecătoreşti etc.); b) construirea de clădiri în zone periclitate de inundaţii, prăbuşiri şi alunecări de teren, dacă organele în drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat în scris asiguratului (înainte de construire) interdicţia de a se construi în acea zonă, iar pagubele au fost produse de inundaţie, prăbuşire ori alunecare de teren. (2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a Legii nr. 260/2008, republicată, vor proceda la construirea, lărgirea ori modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat. (3) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile Legii nr. 260/2008, republicată, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor.  +  Capitolul IX Suma asigurată  +  Articolul 26 (1) Suma asigurată obligatoriu reprezintă limita maximă de răspundere asumată de PAID pentru subscrierea riscurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicată, pentru fiecare tip de locuinţă asigurată, per eveniment şi în agregat, indiferent de numărul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilităţii contractului şi care este precizată în PAD. (2) După fiecare daună, suma asigurată se micşorează pentru restul perioadei de asigurare, cu începere de la data producerii oricărui eveniment asigurat, cu suma plătită drept despăgubire, asigurarea continuând cu suma asigurată rămasă. (3) Dacă prin plata despăgubirii pentru unul ori mai multe evenimente asigurate se atinge limita maximă de despăgubire, respectiv suma asigurată pentru locuinţele de tip A sau B, proprietarul este obligat să încheie o nouă asigurare obligatorie, dar numai după efectuarea tuturor reparaţiilor care să satisfacă cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.  +  Articolul 27 (1) Suma asigurată pentru locuinţele de tip A reprezintă echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei. (2) Pentru locuinţele de tip B, suma asigurată reprezintă echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei.  +  Capitolul X Despăgubirea  +  Articolul 28 (1) Despăgubirile se acordă pentru pagubele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţe ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin PAD. (2) Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se face pe baza actelor emise de instituţiile abilitate să constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundaţii, ca fenomene naturale), respectiv autorităţile naţionale de seismologie, geologie, meteorologie şi/sau hidrologie, după caz.  +  Articolul 29În cazul existenţei mai multor PAD încheiate pentru aceeaşi locuinţă prin intermediul asigurătorilor autorizaţi şi valabile la data producerii dezastrului natural, beneficiarul PAD nu poate încasa o despăgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecinţă directă a riscului; în această situaţie, va fi valabilă cea dintâi PAD încheiată, celelalte PAD anulându-se, cu restituirea primelor de asigurare de către PAID.  +  Articolul 30 (1) În urma producerii unor daune totale ori parţiale la locuinţa asigurată, beneficiarul sau împuternicitul acestuia va formula, în scris, cererea de despăgubire către asigurătorul care a eliberat PAD în numele şi în contul PAID. (2) În cazul persoanelor care beneficiază de ajutor social, cererea de despăgubire se adresează direct PAID. (3) Formularea în scris a cererii de despăgubire reprezintă avizare de daună şi obligă asigurătorul care a eliberat PAD să deschidă dosarul de daună şi să iniţieze procedura de regularizare a pagubelor.  +  Articolul 31Orice notificare, comunicare, avizare sau înştiinţare în legătură cu PAD se consideră efectuată dacă va fi transmisă în scris, prin unul dintre următoarele mijloace: suport hârtie, formă electronică, fax etc. sau prin înmânare directă, sub semnătură.  +  Articolul 32Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza centralizatorului transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor.  +  Capitolul XI Obligaţiile proprietarului unei construcţii cu destinaţie de locuinţă  +  Articolul 33 (1) Proprietarul/Administratorul/Locatorul unei construcţii cu destinaţia de locuinţă are obligaţia să încheie câte un contract de asigurare obligatorie a locuinţelor pentru fiecare locuinţă deţinută în proprietate/administrare/locaţiune şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare. (2) Persoana fizică sau juridică ce devine proprietar/ administrator/locator al unei locuinţe neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuinţelor este obligată să contracteze o PAD pentru acea locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care dobândeşte această calitate în mod legal, respectiv de la data autentificării titlului de proprietate ori de la data desemnării ca administrator. (3) În cazul schimbării proprietarului/administratorului/ locatorului locuinţei, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este obligată, odată cu autentificarea actului de înstrăinare, să înmâneze PAD persoanei care devine proprietară a acesteia, această operaţiune fiind consemnată obligatoriu în actul de înstrăinare. Noul proprietar are obligaţia de a înştiinţa în scris despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare asigurătorul care a eliberat PAD pentru locuinţa respectivă şi de a prezenta o copie a documentului doveditor. (4) PAD emisă pe numele asiguratului iniţial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asigurătorul eliberând suplimentar un act adiţional la PAD cu numele noului proprietar al locuinţei care face obiectul contractului. Actul adiţional face parte integrantă din PAD, fapt ce trebuie menţionat în scris pe poliţă, sub semnătura şi ştampila asigurătorului autorizat care a eliberat poliţa.  +  Articolul 34 (1) Înaintea intrării în vigoare şi în timpul derulării asigurării obligatorii a locuinţei asiguratul are următoarele obligaţii:1.1. să întreţină locuinţa asigurată în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile legale în materie şi cu recomandările autorităţilor, constructorului sau, după caz, producătorului, în scopul prevenirii producerii ori apariţiei oricărui eveniment asigurat;1.2. să răspundă în scris la solicitările PAID, prin intermediul asigurătorului care a eliberat PAD, cu privire la împrejurările referitoare la risc pe care le cunoaşte şi să se conformeze recomandărilor făcute de PAID, prin intermediul asigurătorului care a eliberat PAD privind măsurile de prevenire a daunelor;1.3. să comunice de îndată către PAID ori asigurătorului care a eliberat PAD dispariţia interesului asigurabil în cazul încetării destinaţiei de locuinţă asupra obiectului asigurat etc. (2) În cazul producerii oricărui eveniment asigurat, asiguratul are următoarele obligaţii:2.1. să înştiinţeze de îndată producerea evenimentului asigurat, după caz, la unităţile de pompieri, poliţie, primăria localităţii sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii sau apariţiei evenimentului, la daunele provocate, precum şi la precizarea vinovaţilor de eventuala mărire a pagubei;2.2. să înştiinţeze în scris PAID ori asigurătorul care a eliberat PAD, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la momentul în care s-a produs riscul asigurat, precizând seria, numărul şi data emiterii poliţei, despre producerea evenimentului, daunele suferite şi mărimea probabilă a daunei;2.3. să pună de îndată la dispoziţia PAID ori a asigurătorului care a eliberat PAD toate actele încheiate de organele abilitate, documentele şi evidenţele necesare, precum şi orice alte detalii, probe şi dovezi de care dispune, referitoare la cauza şi cuantumul daunelor suferite care au relevanţă pentru stabilirea dreptului la despăgubire şi a despăgubirii cuvenite sau care sunt solicitate de PAID ori de asigurătorul care a eliberat PAD;2.4. să facă dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuinţei, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicată.  +  Capitolul XII Dispoziţii finale  +  Articolul 35Persoanele care obţin sau încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri din asigurare sau cele care înlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni, iar despăgubirile necuvenit obţinute se recuperează de la acestea.-----