HOTĂRÂRE nr. 854 din 14 august 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), literele j), m) şi n) se abrogă.2. La articolul 2 alineatul (2), literele k) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de Tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv de asistenţă financiară acordată de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;.................................................................................................. o) de autoritate competentă pentru elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial;"3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 38, 55, 59 şi 79 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"38. asigură relaţia cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite, în problemele specifice activităţii ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii şi stabilităţii sociale;.................................................................................................55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, instrumente structurale, Facilitatea de Tranziţie, instrumentul de asistenţă pentru preaderare, cât şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian către agenţiile de implementare/autorităţile de management/operatorii de program/beneficiarii finali şi certifică cheltuielile cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene/statelor donatoare;.................................................................................................59. realizează activităţile aferente procesului de închidere tehnică şi financiară a memorandumurilor de finanţare ex-ISPA, PHARE şi Facilitatea de Tranziţie, precum şi activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;..................................................................................................79. realizează activităţi de soluţionare a plângerilor prealabile formulate de operatorii economici împotriva dispoziţiilor obligatorii emise de către organul de inspecţie economico-financiară, activităţi de soluţionare a contestaţiilor administrative formulate de operatorii economici împotriva titlului de creanţă şi de stabilire a corecţiilor financiare, emise de structura de specialitate cu privire la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la actele de control emise de structura de specialitate responsabilă cu inspecţia activităţii proprii a ministerului."4. La articolul 3 alineatul (1), punctele 56, 64, 65, 66, 68, 69 şi 70 se abrogă.5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 97 se introduc 19 puncte noi, punctele 98-116, cu următorul cuprins:"98. elaborează raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanţelor Publice;99. elaborează raportul anual privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului oricărui fond special;100. reglementează domeniul controlului financiar public intern;101. îndrumă metodologic, coordonează şi supraveghează implementarea sistemelor de control intern/managerial;102. exercită monitorizarea operaţiunilor financiare ale instituţiilor publice la care controlul preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale;103. îndrumă metodologic şi participă la organizarea activităţilor privind pregătirea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, din cadrul instituţiilor publice;104. exercită, prin organele sale de specialitate, activitatea de inspecţie economico-financiară;105. realizează activităţi de inspecţie privind constatarea neregulilor şi stabilirea creanţelor bugetare apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora în care există cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate în interiorul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autorităţii de certificare, când aceasta constată că structurile de control organizate în interiorul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu au investigat în mod corespunzător constatările cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din rapoartele sale de verificare;106. realizează activităţi de inspecţie pentru activitatea proprie a ministerului, precum şi la unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului;107. coordonează sistemul de recrutare, de atestare naţională şi de pregătire profesională a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, sistemul de cooperare în realizarea funcţiei de audit intern şi monitorizează înfiinţarea comitetelor de audit intern;108. coordonează activităţile de investiţii proprii şi ale structurilor subordonate;109. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi lucrări aferente activităţilor proprii;110. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi lucrări pentru instituţiile subordonate, în baza ordinului ministrului finanţelor publice;111. gestionează bunurile aflate în patrimoniu;112. organizează întreaga activitate de servicii interne;113. asigură scoaterea la licitaţie, pe platforma comună stabilită la nivelul Uniunii Europene, a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră atribuite României, încasează şi distribuie sumele provenite din vânzarea acestora;114. îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară în procesul de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie pentru Compania Naţională Loteria Română - S.A. şi Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A., în conformitate cu prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;115. realizează activităţi de evaluare/selecţie prealabilă în vederea desemnării reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice, în consiliul de administraţie al regiilor autonome la nivel central şi local, potrivit prevederilor legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;116. elaborează şi prezintă Guvernului, în fiecare an, un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală, realizat pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele anuale elaborate de fiecare autoritate publică tutelară pentru regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub tutela sa, raport care se publică pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice."6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.794, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti este de 24.748, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."2. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.147. Repartizarea numărului de posturi pe Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti ale Gărzii Financiare se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general."3. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 3, nota de subsol**) va avea următorul cuprins:------ Notă **) Cele 30 de autoturisme sunt destinate activităţii Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale de integritate şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili - activitatea de inspecţie fiscală şi vor fi conduse de persoanele nominalizate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autoritatea Naţională a Vămilor este condusă de un vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. În subordinea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului."2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar şi cabinetul acestuia."3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.147."2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de lege.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Liviu Voinea,secretar de statBucureşti, 14 august 2012.Nr. 854.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)-------------------------------------------------Numărul maxim de posturi = 1.794 posturi(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Finanţelor Publice*Font 8*                                       ┌──────────┐                                       │ MINISTRU ├─────────────────────────────┐                                       └─────┬────┘ │                                     ┌───────┴────────┐ ┌─────────────────────┴──────────────────┐                                     │CABINET MINISTRU│ │ UNITĂŢI SUBORDONATE*: │                                     └───────┬────────┘ ├────────────────────────────────────────┤                                   ┌ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ 1. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE │                                    COLEGIUL MINISTRULUI │ FISCALĂ │                                   └─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ┘ │ 1.1. GARDA FINANCIARĂ │        ┌─────────────────┬───────────────────┤ │ 1.2. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR│ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ │ │ 1.3. DIRECŢIILE GENERALE ALE │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢENE ŞI │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ A │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR │ │ DE INSPECŢIE │ │ TEHNOLOGIEI │ │ │ PUBLICE JUDEŢENE ŞI DIRECŢIA │ │ ECONOMICO- │ │ INFORMAŢIEI │ │ │ GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A │ │ FINANCIARĂ │ └──────┬───────┘ │ │ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI │ └──────┬───────┘ ┌──────┴───────┐ │ ├────────────────────────────────────────┤ ┌──────┴───────┐ │ UNITATEA │ │ │ 2. AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU │ │ UNITATEA DE │ │ CENTRALĂ DE │ │ │ RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR │ │ POLITICI │ │ ARMONIZARE │ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ PUBLICE *1) │ │ PENTRU │ │ │ 3. COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ │ └──────┬───────┘ │ AUDITUL │ │ └────────────────────────────────────────┘ ┌──────┴───────┐ │ PUBLIC │ │ │CORPUL │ │ INTERN *5) │ │ │CONSILIERILOR │ └──────┬───────┘ │ │PENTRU AFACERI│ ┌──────┴───────┐ │ │EUROPENE *2) │ │ DIRECŢIA DE │ │ └──────┬───────┘ │ AUDIT PUBLIC │ │ ┌──────┴───────┐ │ INTERN │ │ │ UNITATEA │ └──────┬───────┘ │ │ PENTRU │ ┌──────┴───────┐ │ │ COORDONAREA │ │INFORMAŢII *1)│ │ │ ŞI │ │CLASIFICATE │ │ │ VERIFICAREA │ └──────┬───────┘ ┌──────┴─────┐ │ ACHIZIŢIILOR │ ┌──────┴───────┐ │ SECRETAR │ │ PUBLICE *3) │ │DIRECŢIA │ │ GENERAL │ └──────┬───────┘ │GENERALĂ DE │ └──────┬─────┘ ┌──────┴───────┐ │ANALIZĂ │ ┌──────┴─────┐ │ DIRECŢIA │ │MACROECONOMICĂ│ │ SERVICIUL │ │ GENERALĂ │ │ŞI POLITICI │ │ ASISTAREA │ │ JURIDICĂ │ │FINANCIARE │ │ CONDUCERII │ └──────┬───────┘ └──────────────┘ │ CONDUCERII │ ┌──────┴───────┐ └──────┬─────┘ │ UNITATEA │ ┌──────┴─────┐ │ CENTRALĂ │ │ SECRETAR │ │ DE ARMONIZARE│ │ GENERAL │ │ A SISTEMELOR │ │ ADJUNCT │ │ DE MANAGEMENT│ └──────┬─────┘ │ FINANCIAR ŞI │ │ │ CONTROL *4) │ │ └──────────────┘ │                                              │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ └──────┬─────────┘ └──────┬─────────┘ │ └──────┬─────────┘ └──────┬─────────┘ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ │ ┌──────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ └──────────┬─────┘ └──────────┬─────┘ │ └──────────┬─────┘ └──────────┬─────┘            └───────────────────┴─────────────┼────────────┴───────────────────┘                                              │  ┌──────┬───────┬──┬──┬─────┬─────┬──┬──┬──┬─┴─┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬────┬──┐ ┌┴┐┌────┴─────┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌───┴───┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌─┴──┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌─┴──┐┌┴┐┌┴┐ │A││ B ││C││D││E││ F ││G││H││I││J││ K ││L││M││N││O││P││R││S││T││ Ţ ││U││V│ └┬┘└┬──┬──┬──┬┘└─┘└┬┘└─┘└┬──┬──┬┘└─┘└─┘└─┘└─┘└┬──┬┘└─┘└─┘└─┘└┬┘└─┘└─┘└─┘└─┘└┬──┬┘└─┘└─┘ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ │a││b││c││d││e│ │f│ │g││h││i│ │j││k│ │l│ │m││n│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘ └─┘└─┘    Legenda:    -------    A - DIRECŢIA GENERALĂ DE SINTEZĂ A POLITICILOR BUGETARE     a - UNITATEA DE POLITICI DE DESCENTRALIZARE FINANCIARĂ A SERVICIILOR PUBLICE *1)    B - DIRECŢIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARĂ     b - DIRECŢIA DE PROGRAME BUGETARE ÎN SECTORUL ECONOMIC     c - DIRECŢIA DE PROGRAME BUGETARE ÎN SECTORUL SOCIAL - CULTURAL     d - DIRECŢIA DE PROGRAME BUGETARE ÎN SECTORUL SECURITATE NAŢIONALĂ ŞI ADMINISTRAŢIE     e - DIRECŢIA DE PROGRAME A INVESTIŢIILOR PUBLICE    C - UNITATEA DE COORDONARE A RELAŢIILOR BUGETARE CU UNITATEA EUROPEANĂ *5)    D - DIRECŢIA GENERALĂ TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ     f - DIRECŢIA DE METODOLOGIE CONTABILĂ INSTITUŢII PUBLICE    E - DIRECŢIA GENERALĂ DE LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ACTIVELOR STATULUI    F - DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLAŢIE ŞI COD FISCAL     g - DIRECŢIA LEGISLAŢIE IMPOZITE DIRECTE     h - DIRECŢIA DE LEGISLAŢIE ÎN DOMENIUL T.V.A.     i - DIRECŢIA DE LEGISLAŢIE îN DOMENIUL ACCIZELOR    G - DIRECŢIA LEGISLAŢIE COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ    H - DIRECŢIA DE POLITICI ŞI LEGISLAŢIE îN DOMENIILE VAMAL ŞI NEFISCAL    I - DIRECŢIA DE LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI CONTABILE    J - DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATUL    K - DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT AL DOMENIILOR REGLEMENTATE SPECIFIC     j - DIRECŢIA DE MANAGEMENT ŞI MONITORIZARE ALE DOMENIILOR SPECIFICE     k - UNITATEA DE REGLEMENTARE ŞI MONITORIZARE JOCURI DE NOROC *1)    L - DIRECŢIA GENERALĂ PREGĂTIRE ECOFIN ŞI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ    M - OFICIUL DE PLĂŢI ŞI CONTRACTE PHARE *5)    N - AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂ *6)    O - DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE     l - ŞCOALA DE FINANŢE PUBLICE ŞI VAMĂ *5)    P - DIRECŢIA DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNĂ    R - DIRECŢIA DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE, MASS-MEDIA ŞI TRANSPARENŢĂ    S - BIROUL VÂNZARE CERTIFICATE DE GAZE CU EFECT DE SERĂ VALABILE POST - 2012    T - DIRECŢIA GENERALĂ DE INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE    Ţ - AUTORITATEA DE MANAGEMENT EX-ISPA *3)     m - DIRECŢIA DE MONITORIZARE EX-ISPA     n - DIRECŢIA DE VERIFICARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT FINANCIAR PENTRU PROIECTELE EX-ISPA    U - DIRECŢIA GENERALĂ AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE ŞI PREŢURI REGLEMENTATE    V - DIRECŢIA GENERALĂ DE TREZORERIE ŞI DATORIE PUBLICĂ----- Notă *) Unităţi aflate în subordinea ministerului pentru care organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Hotărâre/Ordonanţa Guvernului.*1) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu.*2) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.*3) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.*4) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzând Corpul controlorilor delegaţi, aşa cum a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată.*5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.*6) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare conform H.G. nr. 1011/1999, H.G. nr. 1328/2000 şi Autoritate de Certificare şi Plată pentru Fondul de Coeziune şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare conform H.G. nr. 457/2008.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)-------------------------------------------------Unităţile aflate în subordinea sau subautoritatea Ministerului Finanţelor Publice
  *Font 8*
  Numărul maxim de posturi
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, total din care: 29.054
  1.1. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administra- ţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în subordinea căreia funcţionează Administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii şi administraţiile finanţelor publice ale sectoa- relor municipiului Bucureşti 24.748*)
  1.2. Garda Financiară 1.147
  1.3. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi cabinetul acestuia 3.159
  2. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 202
  3. Comisia Naţională de Prognoză 112
  4. Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor, Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
  B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
  1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"**)
  2. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare***)
  3. Consiliul pentru supravegherea publică a Activităţii de Audit Statutar****)
  4. Activitatea de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană*****)
  C. Companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar
  1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
  2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  _________ Notă *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 2 vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Notă **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările ulterioare. Notă ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare. Notă *****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, cu modificările şi completările ulterioare.
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală *Font 8*                                                ┌─────────────────────────────────┐                                                │ MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE │                                                └───────────────────┬─────────────┘         ┌──────────┐ |         │ CABINET │ ┌────────────────────┐----------------┘         │PREŞEDINTE├─────────┤ PREŞEDINTE ├────────────────────────────────────────────────────┐         └──────────┘ │ │ │                              └────────┬───────────┘ │                                       │ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ ├──┤DIRECŢIA VERIFICĂRI FISCALE │ │       │ INTEGRITATE ├───────┤ │ │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │ CORPUL DE CONTROL*) │ ├──┤ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │       │ ├───────┤ │ INFORMAŢII FISCALE │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │       ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐ │       │ DIRECŢIA GENERALĂ DE ├───────┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ │ │       │ AUDIT PUBLIC INTERN │ ├──┤ │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │                                       │ ┌────────────────────────────┐ │       ┌───────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │       │INFORMAŢII CLASIFICATE ├───────├──┤ SOLUŢIONARE A │ │       │ **) │ │ │ CONTESTAŢIILOR │ │       └───────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘ │                                       │ ┌────────────────────────────┐ │                                       │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │                                       ├──┤ STRATEGIE, REFORMĂ ŞI │ │                                       │ │ COOPERARE INTERNAŢIONALĂ │ │                                       │ └────────────────────────────┘ │                                       │┌-----------------------┬---------------------┬-----------------┤     ┌──────────────────────────────┬──┼|─────────────────────┬─|───────────────────┬─|─────────┐ │ ┌───┴────┐ ┌────┴──┴┴───┐ ┌───┴─┴──┐ ┌───┴─┴──┐ ┌───┴───┐ │ │VICEPRE-│ │ VICEPRE- │ │VICEPRE-│ │SECRETAR│ │COMISAR│ │ │ŞEDINŢE ├--------------------┤ ŞEDINŢE ├-------------┤ŞEDINŢE ├------------┤GENERAL ├--┤GENERAL│ │ └───┬┬───┘ └─┬────┬─┬───┘ └─┬──┬─┬─┘ └──────┬─┘ └───┬───┘ │     ││ │ │ | | │ │ │ │ │     ││ ┌───────┐ ┌──────┴┐ │ | ┌─────────────┐ | │ │ ┌───────┐ │ ┌─────┴────┐ │     ││ │CABINET│ │CABINET│ │ └--┤ DIRECŢIA ├--┘ │ │ │CABINET│ │ │ GARDA │ │     │└───┤VICEPRE│ │VICEPRE│ │ │ GENERALĂ DE │ │ └───┤VICEPRE│ │ │FINANCIARĂ│ │     │ │ŞEDINŢE│ │ŞEDINŢE│ │ │ADMINISTRARE │ │ │ŞEDINŢE│ │ │***), │ │     │ └───────┘ └───────┘ │ │ A MARILOR │ │ └───────┘ │ │COMISARIAT│ │ ┌───┴───────┐ │ │CONTRIBUABILI│ │ ┌─────────────────┐ │ │ GENERAL │ │ │AUTORITATEA│ │ └─────────────┘ │ │ DIRECŢIA DE │ │ └────┬─────┘ │ │NAŢIONALĂ A├--┐ │ ┌─────────────────┐ │ │ COMUNICARE, ├──┤ | │ │VĂMILOR***)│ | ┌──────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ RELAŢII PUBLICE │ │ | │ └───────────┘ | │DIRECŢIA │ │ │ DE TEHNOLOGIA │ │ │ ŞI MASS-MEDIA │ │ | │                | │GENERALĂ │ │ │ INFORMAŢIEI │ │ └─────────────────┘ │ | │                | │COORDONARE├─┘ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────┴──────┐ │                | │INSPECŢIE │ ┌─────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ SECŢII │ │          ┌-----┴----┐ │ FISCALĂ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DE ORGANIZARE ŞI ├──┤ │JUDEŢENE ŞI │ │          | DIRECŢII | └─────────┬┘ │PROCEDURI PENTRU ├───┤ │RESURSE UMANE │ │ │ SECŢIA │ │          |REGIONALE | ┌─────────┐ │ │ ADMINISTRAREA │ │ └─────────────────┘ │ │MUNICIPIULUI│ │          | PENTRU | │DIRECŢIA │ │ │ VENITURILOR │ │ │ │ BUCUREŞTI │ │          |ACCIZE ŞI | │PREŢURI │ │ └─────────────────┘ │ │ └────────────┘ │          |OPERAŢIUNI| │ DE │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │          | VAMALE | │TRANSFER-├─┤ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ │        ┌-┴----------┴┐│ANALIZĂ │ │ │DE REGLEMENTARE A├───┤ │ │       ┌┴------------┐|│DE RISC │ │ │COLECTĂRII CREAN-│ │ ┌─────────────────┐ │ │      ┌┴------------┐||└─────────┘ │ │ŢELOR BUGETARE │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ├──┘ │      | Direcţii |||┌─────────┐ │ └─────────────────┘ │ │ ECONOMICĂ │ │      | judeţene |||│UNITATEA │ │ ┌─────────────────┐ │ └───────────────┬─┘ ┌┘      | pt. accize ||┘│ DE │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ ┌────────────┐ │ ┌------------┴┐      |şi operaţiuni|┘ │INVESTI- ├─┤ │DE PLANIFICARE ŞI│ │ │DIRECŢIA DE │ │ ┌┴------------┐|      | vamale, | │ GAŢII │ │ │MONITORIZARE A ├───┤ │BUGET ŞI ├─┤ ├------------┐||      |birouri vama-| │FISCALE*)│ │ │REALIZĂRII CREAN-│ │ │CONTABILI- │ │ | Direcţiile |||      |le, puncte | └─────────┘ │ │ŢELOR BUGETARE │ │ │TATE INTERNĂ│ │ |generale ale|||      | vamale | ┌─────────┐ │ └─────────────────┘ │ └────────────┘ │ |finanţelor |||      └-------------┘ │DIRECŢIA │ │ │ ┌────────────┐ │ |publice jude||┘                       │PROCEDURI│ │ ┌──────────────────┐ │ │DIRECŢIA DE │ │ |ţene şi a ||                       │ÎNDRUMARE│ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │INVESTIŢII, │ │ |municipiului||                       │METODOLO-│ │ │ DE METODOLOGII │ │ │ACHIZIŢII ├─┘ |Bucureşti şi|┘                       │GICĂ ŞI ├─┘ │FISCALE, ÎNDRUMARE├───┘ │PUBLICE ŞI │ |unităţile |                       │MONITORI-│ │ ŞI ASISTENŢĂ A │ │ SERVICII │ |subordonate |                       │ZARE │ │ CONTRIBUABILILOR │ │ INTERNE │ |acestora |                       │PENTRU │ └──────────────────┘ └────────────┘ └------------┘                       │INSPECŢIA│                       │FISCALĂ │                       └─────────┘___________ Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie Notă **) Funcţionează la nivel de serviciu Notă ***) Se organizează şi funcţionează pe bază de Hotărăre a Guvernului  +  Anexa 4 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 )NUMĂRUL MAXIM DE POSTURIaferent aparatului propriu şi unităţiloraflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                   Numărul                                                                                  maxim de                                                                                   posturi ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 24.748*) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează Administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii şi administraţiile finanţelor publice ale sectoa- relor municipiului Bucureşti 2. Garda Financiară 1.147 3. Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv vicepreşedintele Agenţiei 3.159 Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor şi cabinetul acestuia ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________ Notă *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 2 vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Anexa 5 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 110/2009)Numărul maxim de posturi, inclusiv demnitarul şi cabinetul demnitarului = 3.159STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale a Vămilor            ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐            │ PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ │            └───────────────────────────┬─────────────────────────────┘                                        │                                ┌───────┴────────┐ ┌────────────────────────┐                                │ VICEPREŞEDINTE ├──────┤ CABINET VICEPREŞEDINTE │                                └────────┬───────┘ └────────────────────────┘                                         │         ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐         │ Serviciul integrare │ ├──────┤ Serviciul verificări │         │ vamală europeană şi ├───────┤ │ interne │         │relaţii internaţionale │ │ └────────────────────────┘         └───────────────────────┘ │         ┌───────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐         │ Compartimentul │ ├──────┤ Serviciul audit │         │informaţii clasificate ├───────┤ │ public intern │         └───────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                         │ ┌────────────────────────┐         ┌───────────────────────┐ ├──────┤ Direcţia resurse umane,│         │ Direcţia juridică ├───────┤ │ organizare generală │         └───────────────────────┘ │ │ şi perfecţionare │                                         │ └────────────────────────┘                                         │             ┌───────────┬───────────────┼──────┬───────────┬───────────┐        ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴──────┐        │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ │ │ │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │        │SUPRAVE- │ │TEHNICI │ │ │ │ │ECONOMI-│ │DE TEHNO- │        │ GHERE │ │ DE │ │ │DIRECŢIA│ │CĂ, IN- │ │LOGIA IN- │        │ACCIZE ŞI│ │VĂMUIRE │ │ │DE AUTO-│ │VESTIŢII│ │FORMAŢIEI,│        │ŞI OPERA-│ │ │ │ │ RIZĂRI │ │ŞI ADMI-│ │COMUNICA- │        │ ŢIUNI │ │ │ │ │ŞI TARIF│ │NISTRA- │ │ ŢII ŞI │        │ VAMALE │ │ │ │ │ VAMAL │ │REA SER-│ │STATISTICĂ│        │ │ │ │ | │ │ │VICIILOR│ │ VAMALĂ │        └─────────┘ └────────┘ | └────────┘ └────────┘ └──────────┘                              ┌──────────┴──────────┐                              │ DIRECŢII REGIONALE │                              │ PENTRU ACCIZE ŞI │                              │ OPERAŢIUNI VAMALE │                              └──────────┬──────────┘                ┌────────────────────────┼──────────────────────┐┌---------------┴--------┐ ┌---------┴-------┐ ┌--------┴---------┐| DIRECŢII JUDEŢENE ŞI A ├-┐ | BIROURI VAMALE ├─┐ | BIROURI VAMALE ├─┐| MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | | | DE FRONTIERĂ | | | DE INTERIOR | || PENTRU ACCIZE ŞI | | | | | | | || OPERAŢIUNI VAMALE | | └-┬---------------┘ | └-┬----------------┘ |└-┬----------------------┘ | └-----------------┘ └------------------┘  └------------------------┘  +  Anexa 6 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009)Numărul maxim de posturi = 1.147STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Gărzii Financiare*Font 8*                              ┌────────────────────┐                              │ COMISAR GENERAL │                              └────────────────────┘                              ┌────────────────────┐                              |COMISARIAT GENERAL ├-------------------------┬--------------------------┐                              └─────────┬──────────┘ | |                                        | ┌────────────┴─────────────┐ |                                        | |Divizia control operativ- | |                                        | |colaborare interinstituţi-| |                                        | |onală şi control intern | |                                        | └──────────────────────────┘ |                                        | | ┌───────────────────────┐ | ┌───────────────────────┐ | | | | |Serviciul de organizare| | | Compartiment audit ├───┐ | ┌---------┤ şi managementul | | | public intern | | | | | resurselor umane | | | | | | | └───────────────────────┘ | └───────────────────────┘ | | | | ┌───────────────────────┐ | | | ┌───────────────────────┐ | |Compartiment documente ├───┤ | | | Serviciul financiar -| | | clasificate | | | |---------┤ contabilitate, | | └───────────────────────┘ ├──────────┤ | | execuţie bugetară | | ┌───────────────────────┐ | | | └───────────────────────┘ | | Serviciul juridic şi | | | | | | contencios ├───┘ | | ┌───────────────────────┐ | └───────────────────────┘ | | |Serviciul administrativ| |                                        | └---------┤ şi investiţii | |                                        | └───────────────────────┘ |                                        | |                           ┌────────────┴──────────────────────────────────────────────┐----------------|                           | | |              ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐ |              |COMISAR GENERAL ADJUNCT ├----------------------------------|COMISAR GENERAL ADJUNCT ├----|              └────────────┬───────────┘ └────────────┬───────────┘ |             ┌─────────────┼───────────────┐ ┌───────┴─────┐ |        ┌────┴────┐┌───────┴─────────┐┌────┴──────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────────┐ |        |DIVIZIA -||DIVIZIA - control||DIVIZIA - | |DIVIZIA - | | DIVIZIA - | |        |produse ||în domeniul ||control | |analize | |metodologie, | |        |accizate ||tranzacţiilor ||operativ şi| |şi sinteze| |proceduri şi | |        | ||intracomunitare ||intervenţie| | | | tehnologia | |        | ||şi operaţiuni de ||rapidă | | | | informaţiei | |        | ||import-export || | | | | | |        └─────────┘└─────────────────┘└───────────┘ └──────────┘ └─────────────┘ |                                                                                 ┌────────────────────┐ |                                                                                 |Secţii judeţene şi | |                                                                                 |Secţia municipiului ├-┘                                                                                 | Bucureşti |                                                                                 └────────────────────┘NOTĂ:Diviziile se organizează la nivel de direcţie----