PROGRAMUL STRATEGIC din 16 ianuarie 2008 (*actualizat*)privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România(actualizat până la data de 1 august 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL




  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Descrierea programului1. Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfăşoară pe întregul teritoriu al României pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2008, şi se aplică la întregul efectiv de vulpi.2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în 18 judeţe. Considerentul major de a începe vaccinarea în această parte a ţării este susţinut de Decizia Consiliului 89/455/CE , pe de o parte, şi de faptul că Ungaria a desfăşurat şi desfăşoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul 1994, pe de altă parte.-----------Pct. 2 de la Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008.3. Abrogat.-------------Pct. 3 de la Cap. I din anexa 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.4. Toate acţiunile în relaţie cu supravegherea, controlul şi eradicarea turbării au la bază: a) legislaţia Uniunii Europene care reglementează controlul turbării, respectiv Decizia Consiliului 2000/258/CE şi Decizia Comisiei 94/275/CE ; b) evoluţia turbării atât la populaţia de animale sălbatice, în special la vulpi, cât şi la populaţia de animale domestice; c) caracterul endemic al turbării la vulpi şi sporadic la celelalte animale.  +  Capitolul II Obiectivele Programului1. Obiectivele Programului sunt următoarele: a) implementarea politicii de combatere a turbării în România prin vaccinarea vulpilor; b) controlul turbării la populaţiile de vulpi; c) eradicarea turbării la vulpi în România.2. Acţiuni întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor: a) vaccinarea antirabică a populaţiei de vulpi cu momeli vaccinale; b) monitorizarea evoluţiei turbării în corelaţie cu programul de aplicare a momelilor vaccinale şi rezultatele obţinute; c) controlul aplicării programului de vaccinare şi evaluarea eficienţei acestuia; d) colectarea de date, înregistrarea datelor corespunzătoare, procesarea lor statistică şi informatică şi utilizarea lor pentru combaterea şi eradicarea turbării în România; e) efectuarea de regionalizări în funcţie de bariere naturale şi/sau artificiale; f) monitorizarea populaţiei de vulpi din România.3. Monitorizarea turbăriiMonitorizarea turbării la vulpi se realizează pe toată durata implementării Programului, înaintea, în timpul şi după administrarea momelilor vaccinale.4. Populaţia-ţintăPopulaţia-ţintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier naţional, din vegetaţia forestieră din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la peste 50.000 de exemplare existente pe teritoriul României.5. Beneficiile ProgramuluiRealizarea eficientă a Programului va diminua şansele răspândirii turbării la populaţia de animale domestice şi sălbatice, eliminând riscul transmiterii turbării la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină statutul de ţară liberă de turbare.  +  Capitolul III Prevederi specifice ale Programului1. Durata măsurilor din Program este de 10 ani.Primul an de vaccinare este 2008.2. Desemnarea autorităţilor responsabile pentru implementarea Programului a) Autoritatea centrală responsabilă de elaborarea, monitorizarea şi controlul implementării Programului este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. b) Autorităţile responsabile pentru implementarea Programului sunt direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. c) Alte autorităţi implicate în implementarea Programului sunt:(i) Ministerul Mediului şi Pădurilor-------------Subpunctul (i) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".(îi) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;(iii) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;-------------Subpunctul (iii) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.(iv) Ministerul Administraţiei şi Internelor;-------------Subpunctul (iv) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Administraţiei şi Internelor".(v) Ministerul Apărării Naţionale;-------------Subpunctul (v) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Apărării" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Apărării Naţionale".(vi) Ministerul Afacerilor Externe.3. Abrogat.-------------Pct. 3 de la Cap. III din anexa 1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.4. Descrierea generală a costurilorFinanţarea Programului se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind: achiziţionarea de momeli vaccinale, depozitarea momelilor, distribuirea aeriană şi manuală a momelilor, achiziţionarea de reagenţi de diagnostic, materiale consumabile, cheltuieli de control şi transport, recompense, alte cheltuieli.5. Supravegherea turbăriiSupravegherea turbării se realizează în baza Programului, precum şi a acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. Supravegherea turbării prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic din Planul de contingenţă pentru turbare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.6. Estimarea populaţiei de vulpi care urmează să fie vaccinată se efectuează ţinându-se cont de numărul şi de suprafeţele fondurilor de vânătoare şi ale ariilor protejate, precum şi de numărul de vulpi existent în acestea. În funcţie de modificările epidemiologice, în anii următori, numărul momelilor vaccinale administrate/kmp se modifică în mod corespunzător.7. Monitorizarea campaniilor de vaccinare oralăPentru ca monitorizarea campaniilor de vaccinare orală să se desfăşoare în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, se urmăreşte: a) incidenţa turbării; conform recomandărilor Comisiei Europene se examinează 8 vulpi/100 kmp pentru prezenţa virusului turbării; pentru o estimare cât mai reală a incidenţei turbării în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul virusologic; b) înghiţirea momelilor şi seroconversia; c) vulpile împuşcate în timpul campaniilor de vânătoare organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare vor fi examinate pentru prezenţa markerului tetraciclină din momelile vaccinale şi nivelul anticorpilor postvaccinali.------